Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 


REKLAMA

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
22.8. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 23.08., 24.08., 18.09., 21.9., 22.09., 11.10.
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9., 1.11.
13.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
14.9. Chemická legislativa NCHL/S; PŘEDMĚTY; BIOCIDY; EXPOZIČNI SCÉNÁŘE, CLP Vversus ADR
14.9.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

16.08.2017 07:30

Připomínky: Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

V současné době je s Českou republikou vedeno řízení o porušení Smlouvy  č. 2015/0263 ve stadiu odůvodněného stanoviska. Evropská komise konstatuje, že Česká republika nepřijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné k tomu, aby dosáhla souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU. Vyzvaka tak Českou republiku, aby přijala požadovaná opatření ve lhůtě dvou měsíců od jeho obdržení, přičemž jediným akceptovatelný způsobem změna současné právní úpravy. Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů se tak předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017. Termín pro přípomínky je stanoven do 24.8.2017.

 

Navrhovaná právní úprava zpřesňuje stávající právní úpravu s cílem dosáhnout plné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, neboť Evropská komise neuznala způsob, jakým ČR prokazovala soulad svého právního řádu s ustanoveními čl. 1 směrnice 2014/27/EU. Více ZDE.

 

15.08.2017 22:13

Nová výzva MŽP spojující péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu, která spojí péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou. Na ozdravné pobyty pro děti z mateřských i základních škol, lesních školek či dětských skupin z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší půjde z Národního programu Životní prostředí celkem 40 milionů korun. Příjem žádostí odstartuje 4. září.

 

Pomoc směřuje dětem mateřských a základních škol v oblastech nejvíce postižených smogem. Konkrétně jde o místa, kde denní koncentrace prachových částic v pětiletém klouzavém průměru překračovala 50 mikrogramů na m3. Pořadatelé ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem z takovýchto oblastí můžou získat až 400 tisíc korun v závislosti na délce pobytu.

 

Pobyty by měly trvat minimálně pět dní a probíhat mají na území s vyhovující kvalitou ovzduší. Kromě samotného vzdělávacího programu musí pobyty zahrnovat také intenzivní kontakt s přírodou. Výukový program by měl probíhat minimálně šest hodin denně, částečně venku na čerstvém vzduchu a má se věnovat i ochraně ovzduší. Školám jej zajistí kvalifikovaný lektor nebo organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním minimálně 2 roky.

 

Dotované pobyty budou probíhat vždy od podzimu do jara, kdy je smogových situací nejvíce a jejich negativní dopad na zdraví lidí je nejvýraznější. Konkrétní období konání pobytů je stanoveno od 1. října 2018 do 30. dubna 2019 nebo od 1. října 2019 do 30. dubna 2020. Seznam smogem postižených oblastí ZDE.

 

Dotaci lze čerpat jak na ubytování, stravování a hromadnou dopravu žáků, tak i na zajištění odborného ekologického výukového programu, tedy na pedagogy a pomůcky přímo spojené s ekologickou výchovou. Důležité je, aby výuka probíhala hravou, interaktivní a tvořivou formou, která vychází z rámcových cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

 

O finanční příspěvek mohou od 4. září do 30. listopadu 2017 žádat mateřské školy, lesní mateřské školy či základní školy. Oproti minulé výzvě mohou být žadateli navíc i zřizovatelé dětských skupin, tedy subjekty, které nejsou zařazeny do sítě škol. Jedna organizace může čerpat až 400 korun na den a žáka u pobytů na více než 9 nocí, nebo až 350 korun na den a žáka u pobytů na 4 až 8 nocí, přičemž maximální výše dotace na jednoho žadatele může dosáhnout až 400 tisíc korun v závislosti na délce pobytu.

 

Ke stažení: Výzva č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

Zdroj: MŽP

15.08.2017 14:31

Dřívější právní úprava poplatku za odpad vedla k porušování základních práv dětí

Ústavní soud dnes rozhodl, že dřívější právní úprava poplatku za odpad u dětí byla neústavní a vedla k porušování základních lidských práv dětí. Návrh na prohlášení neústavnosti zákona o místních poplatcích, ve znění účinném od 30. Června 2012, podal Nejvyšší správní soud. Zákon ukládal povinnost přímo nezletilým osobám, respektive jejich rodičům nebo zákonným zástupcům a opatrovníkům. Pokud  poplatky nehradili, vznikl dětem po dosažení plnoletosti dluh a často končili v exekucích.

 

V nálezu Ústavního soudu bylo mimo jiné konstatováno, že je ústavně chráněným zájmem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky, jež mohou mít rdousící efekt. Dále pak soud vytkl, že pokud zákon ukládal poplatkovou povinnost i nezletilým dětem a nepřenášel ji alespoň v platební rovině na zákonné zástupce, nelze jej podle Nejvyššího správního soudu vykládat v souladu s ústavou.

 

Aktuální znění zákona zachovalo poplatkovou povinnost bez rozdílu věku, avšak výslovně osvobozuje od této povinnosti děti v ústavní péči a dalších podobných zařízeních. Případný nedoplatek za nezletilou osobu pak přechází na zákonného zástupce nebo opatrovníka.

 

Zdroj: ČTK

15.08.2017 12:45

Využití plastových odpadů z moří v kosmetickém průmyslu

V oceánu každoročně skončí okolo 12 milionů tun plastu a podle odhadů ho bude do roku 2050 ve světových mořích více než ryb. Výrobce přírodní kosmetiky Lush se rozhodl s tímto negativním trendem bojovat. Čistí oceán od plastového odpadu a následně z něj vyrábí obaly pro své výrobky.

 

S projektem přišla kanadská pobočka společnosti Lush, která zorganizovala sběr odpadu z Tichého oceánu a z pobřeží, které obklopuje ostrov Vancouver Island v Britské Kolumbii. Za šest měsíců se firmě podařilo za pomoci dobrovolníků z organizace Ocean Legacy Foundation shromáždit 25 tun plastu.

 

Ten následně ve spolupráci s recyklační společností Urban Resource Group přeměnila v plastové peletky, které dále využila na výrobu obalů. Po sérii zkušebních pokusů se podařilo přeměnit nadrcené kusy různého druhu plastu z oceánu na vysoce kvalitní peletky, které splňovaly veškeré ároky kosmetického výrobce. Společnost Lush tak chtěla dokázat, že i tak problematický odpad je možné dále zpracovávat a využívat. Více ZDE.

 

Zdroj: Lush North America

15.08.2017 09:57

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich budoucích povinnostech byl zpracován dokument s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni. S ohledem na nutnost v některých případech vyhodnotit individuálně aplikovatelnost závěrů o BAT na konkrétní zařízení je dokument chápán jako indikativní.

 

Ke stažení: Harmonogram přezkumu BAT

Zdroj: MŽP

15.08.2017 09:06

Koordinované závazné stanovisko

Uvažujete o výstavbě nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů? Vysvětlíme Vám, co je to koordinované závazné stanovisko pro potřeby řízení vedených dle stavebního zákona.

 

Správní řád zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zavedl v § 149 pojem „závazné stanovisko“ (ZS). Jedná se o úkon, který činí správní orgán (dotčené orgány státní správy = DOSS) na základě podané žádosti. DOSS vydávají ZS na základě zvláštních právních předpisů (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích, zákon o ochraně ZPF, zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči). Nejedná se o samostatné rozhodnutí, nýbrž o podklad pro navazující řízení vedené na stavebním úřadu. Obsah ZS je závazný pro výrokovou část příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zavedl institut „Koordinované závazné stanovisko“ (KZS), které zjednodušuje žadateli (stavebníkovi) administrativní úkony v řízeních vedených podle stavebního zákona.  V praxi to znamená, že žadatel nepodává jednotlivé žádosti k různým DOSS (oddělení životního prostředí, silniční a dopravní úřad, vodoprávní úřad apod.), ale pouze jednu žádost o KZS na příslušný úřad (městský úřad, magistrát, krajský úřad). Žadatel tak obdrží jeden dokument, kde budou stanoviska vydaná jedním DOSS na základě více zvláštních zákonů.

 

Součástí žádosti o koordinované stanovisko musí být dokumentace, která je požadována stavebním úřadem pro příslušná řízení. DOSS vydá na základě žádosti stanovisko z hlediska všech dotčených veřejných zájmů. Žádost se podává na městský úřad/magistrát/krajský úřad, kde je k příjmu a k vyřízení žádostí o KZS vždy pověřen určitý útvar/odbor/oddělení, tzv. „koordinátor KZS“. Tento koordinátor zajistí, aby všechny veřejné zájmy, byť by nebylo na ně v žádosti upozorněno, byly zohledněny, a jednotlivá stanoviska k jednotlivým zájmům byla v souladu a vzájemně si neodporovala.

 

Připravovanou projektovou dokumentaci určenou pro územní řízení, by měl projektant konzultovat s DOSS za účelem zapracování specifických podmínek a zajištění snadného průběhu celého řízení.  Pro tyto potřeby lze požádat příslušný úřad o předběžné vyjádření k záměru umístění stavby XY.

 

Dle stavebního zákona poskytuje krajský úřad, úřad územního plánování a stavební úřad předběžné informace územně plánovací informace o:

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití,
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí,
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí.

 

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem a konkrétní údaje o svém záměru – účel, technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

 

Zdroj: Ing. Jitka Lochovská, INISOFT s.r.o.

15.08.2017 07:20

Letiště Vodochody získalo kladné stanovisko EIA

Letiště Vodochody obdrželo od Ministerstva životního prostředí (MŽP) kladné stanovisko, v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ke svému záměru rozšíření letiště. Ministerstvo již v květnu zastavilo přezkumné řízení původního kladného stanoviska z roku 2013, ale ponechávalo si ještě prostor pro ověření, zda je vše v souladu s novelou zákona z roku 2015. Včera pak definitivně potvrdilo původní kladné stanovisko.

 

Zástupci letiště tak mohou žádat o územní rozhodnutí a následně pak o stavební povolení. Střízlivý odhad hovoří minimálně o 7 letech, než bude rozšíření dokončeno, a to i díky nesouhlasu přilehlých obcí obávajících se nadměrného hluku a dopadů na podzemní vody. Více ZDE.

 

Zdroj: ČTK

15.08.2017 06:25

Podpora elektromobilů v ČR

Vláda chystá sérii opatření na podporu elektromobilů. Navrhuje, aby nemusely platit dálniční známky či registrační poplatky a měly bezplatný vjezd do center měst. Mezi návrhy je také možnost zrychleného odepisování pro podnikatele nebo možnost kombinace dotace na pořízení s operativním leasingem. Opatření vyplývají z vládního Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu ČR, který je v meziresortním připomínkovém řízení. Schvalovat by jej měla ještě současná vláda během září. Více ZDE.

 

Zdroj: ČTK

 

 

14.08.2017 10:52

Letní Priorita představuje druhé kolo Dešťovky

Nové číslo časopisu Priorita se zaměřuje na hospodaření s vodou. Najdete v něm informace o druhé vlně Dešťovky, programu na využívání srážkové a odpadní vody v domácnosti. Efektivně hospodařit s vodou, ale mohou nově i obce, a to s podporou z Operačního programu Životní prostředí. Škála podporovaných projektů je opravdu široká.

 

V Prioritě se dále dočtete o nově schválených projektech z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7 miliard korun, které přispějí k posílení vodohospodářské infrastruktury, zlepšení úrovně čištění odpadních vod a k efektivnějšímu třídění odpadů. Velký úspěch zaznamenaly i dotace na domovní čistírny odpadních vod z Národního programu Životní prostředí.

 

Pro žadatele jsme připravili i několik rad. Popisujeme nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek, v aktuálním vydání jsou zmíněny první tři, další tři najdete v Prioritě příště. Součástí čísla je i tradiční reportáž. Tentokrát se s námi můžete vydat na bájnou horu Blaník. Dále se můžete těšit na zajímavosti ze světa technologií či ze zahraničí.

 

Ke stažení:

 

Zdroj: SFŽP

14.08.2017 10:45

Dotace na domovní čistírny odpadních vod rozebrány

O dotace na domovní čistírny odpadních vod v obcích je velký zájem, vyčleněné finance byly vyčerpány čtyři měsíce před stanoveným termínem. Rychle mizí i dotace na posílení zdrojů pitné vody. Sucho nutí starosty zajistit občany do budoucna. Dotaci tak obdrží i další nové projekty na budování a posilování zdrojů pitné vody nebo naopak na likvidaci nepotřebných vrtů.

 

Od listopadu loňského roku mohly obce žádat o dotaci na domovní čistírny odpadních vod pro své občany. Připraveno pro ně bylo 100 milionů korun, které se díky velkému zájmu stihly vyčerpat s velkým předstihem a výzva proto byla uzavřena čtyři měsíce před avizovaným termínem. Do konce července dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR 21 žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 121 milionů korun.

 

„Těší mě, že obce mají o čištění odpadních vod zájem. Na kanalizaci u nás není připojeno stále více než 1,5 milionu lidí, což je také jeden z důvodů nedostatečné kvality povrchových vod v ČR. Přitom dostatek a kvalita pitné vody patří mezi naše hlavní priority,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že 14 žádostí s celkovou výší dotace přesahující 62 milionů již bylo schváleno a dalších 7 projektů je ve fázi posuzování. „Díky 548 čistírnám bude nově zajištěno čištění odpadních vod pro 2 785 lidí. Navíc za náklady, které jsou často podstatně nižší oproti budování centrálních čistíren odpadních vod a souvisejících stokových systémů.“ Na ty nemají malé obce často vůbec finanční prostředky.

 

Dotace v celkové výši 25 milionů korun obdrží též 29 nových projektů na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Právě dotace na zdroje pitné vody patří také mezi ty, o které je mezi obcemi zájem. Dosud bylo přijato 198 žádostí, z toho bylo již 142 žádostí s dotací v celkové výši téměř 141 milionů korun schváleno. „Díky naší podpoře tak získá více než 93 tisíc lidí dostatek kvalitní pitné vody,“ říká ministr Brabec a dodává, že číslo ještě poroste, jelikož výzva na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné je stále otevřená. „Případní zájemci by neměli s podáním žádosti váhat příliš dlouho, ve výzvě zbývá necelých 90 milionů korun,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

 

Zdroj: MŽP

14.08.2017 08:24

Vídeň předchází 90 tunám odpadu měsíčně

Vídeň má už dva roky svůj městský second hand. Použité sportovní potřeby, oblečení, knihy, nádobí nebo hračky. Městem provozovaný bleší trh vznikl před dvěma roky a dnes jej zná každý druhý Vídeňan. Díky němu se předejde vzniku 90 tun odpadu měsíčně. Informuje o tom Zahraniční kancelář města Vídně.

 

Dva roky jezdí obyvatelé Vídně do městského second hand krámku ve čtvrti Margareten. Za velmi nízké ceny tu mohou pořídit starožitnosti nebo věci, které si nikdo nevyzvedl z městské kanceláře ztrát a nálezů. Obchod s názvem 48er-Tandler je pojmenován přímo po magistrátním odboru 48, jenž má v metropoli na Dunaji na starosti odpadové hospodářství a který krámek spravuje.

 

 

 

 

V obchodu nejrůznější zboží přibývá každý den. Osmačtyřicátníci, jak Vídeňané zaměstnance odboru nazývají, nejprve použité věci protřídí a vyzkouší jejich funkčnost. Mnohé ze získaných předmětů ve vlastních dílnách promění v cenné designové objekty. Obyvatelé Vídně pro další využití v blešáku do recyklačních center napříč městem odevzdají 90 tun použitelného zboží měsíčně. „Obchod 48er-Tandler tak aktivně přispívá k redukci odpadu a dalšímu využití. Mezi fanoušky vintage a lovci nízkých cen už se stal pojmem,“ komentuje radní pro životní prostředí Ulli Sima. Příjmy z obchodu 48er-Tandler putují do městského útulku TierQuarTier.

 

Zrdoj: Ekolist

14.08.2017 07:58

V záři nejspíše poslední dotace z OPŽP na vodovody a kanalizace

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je na ochranu životního prostředí vyhrazeno a připraveno 71,7 mld. Kč, což je méně než v předešlém období. Kritizována je nízká míra čerpání a neefektivní využití prostředků z důvodů byrokracie. Konkrétně bylo zatím vyplaceno pouhých 5,6 mld. Kč, ale dalších 29 mld. Kč reprezentují schválené projekty a projekty za 11,6 mld. Kč čekají na vyhodnocení a schválení.

 

Ministerstvo životního prostředí informovalo, že v září plánuje vypsat výzvu ve výši 3 mld. Kč pro oblast vodovodů a kanalizací. Již teď si je ministerstvo vědomo, že poptávka bude převyšovat alokované prostředky. Navíc se bude jednat o poslední výzvu a nejspíše i poslední dotační prostředky v této oblasti. Více ZDE.

Zdroj: Události

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů - VÍCE (T: 31.8.2017)
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, VÍCE (T: 29.8.2017)

 

Novinky - srpen 2017

 •  

Vláda - 24.7. 2017

 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
 • Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE