Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

18.05.2017 08:04

Připomínky: Národní regulační úřad České republiky pro síťová odvětví

Výsledky ukazují na proveditelnost záměru zřízení Národního regulačního úřadu pro síťová odvětví v ČR. Vyhodnocení zahraničních poznatků ukazuje na příkladech, že jednotná regulace je možná a je funkční v několika sousedních zemích (Německo, Slovensko).  Zároveň se ukázalo, že  zatímco v jednotlivých oblastech (odvětvích) jsou v různé míře rozvíjeny společné evropské přístupy a principy regulace, samotné uspořádání regulace závisí významně na  vnitřních poměrech jednotlivých zemí, významu, který mají pro jejich ekonomiku a společnost sítové služby, míře a způsobu jejich předchozí deregulace a intenzitě nových výzev a faktorů, které efektivnost síťových služeb ovlivňují, vymezují účinnost jejich regulace nebo přímo vyžadují integraci do regulačních schémat a postupů v nadcházejících letech.

Materiál je předkládán na základě úkolu č. 10, „Zpracování studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví v horizontu 5 – 6 let, včetně analýzy zkušeností z členských států EU, kde jsou tyto úřady zřízeny“, z přílohy usnesení vlády č. 86 z 9. února 2015. Gestorem zpracování byl Úřad vlády ČR (dále jen ÚV) a spolupracujícími resorty a institucemi byly podle citovaného usnesení MF, MPO, MZE, MD, MPSV, ČTÚ a ERÚ.

K provedení úkolu byly na ÚV zřízeny dvě pracovní skupiny. Interní pracovní skupina, pro podporu funkce gestora a Meziresortní odborná pracovní skupina, pro spolupráci s resorty a institucemi. Zadání úkolu zahrnuje služby síťových odvětví energetiky (elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství), komunikací (elektronických komunikací a pošty), dopravy (železniční a silniční) a vodárenství (služby veřejných vodovodů a kanalizací).

 

Závěry studie (str. 83, ke stažení viz níže): Studie prokazuje, že návrh na zavedení jednotné regulace formou Národního regulačního úřadu v časovém horizontu 5–7 let je proveditelný.

 

Nicméně, jak ukazují aktuální poznatky o rychlém růstu cen léčiv a zdravotnických prostředků, bankovních poplatků, nájemného v bytech, působení prvních subjektů v rámci tzv. disruptivní ekonomiky, výši sankčních a exekučních poplatků likvidačně dopadajících na statisíce českých domácností uvízlých v dluhové pasti atd., potenciální záběr budoucí agendy Národního regulačního úřadu České republiky by mohl být mnohem širší, než jak je uvedeno v materiálu.

 

Na co má dohlížet Národní regulační úřad

 

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních zkušeností byla postavena na konzultacích s vybranými regulačními kapacitami sousedních členských zemí EU, kde již síťový regulátor na národní úrovni působí. Je to Německo – což je typový příklad původní členské země EU, kde proces deregulace síťových odvětví evolučně proběhl v rámci zdokonalování fungování tržní ekonomiky, a dále Slovensko, což je příklad tranzitivní ekonomiky, kde proces proběhl v rámci liberalizace a transformace centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. Dále bylo čerpáno z informací a podkladů dílčích a odvětvových síťových regulátorů dalších členských států EU.

Předkládaný materiál sestává z těchto částí: 1. Úvod. 2. Dosavadní vývoj a výzvy. 3. Analýza současného stavu. 4. Jednotné požadavky regulace síťových odvětví. 5. Projekt jednotné regulace (vlastní studie proveditelnosti zahrnující kapitoly Management a řízení lidských zdrojů, Technické a technologické řešení, Zajištění investičního majetku, Kapitálové výdaje, Zajištění provozních zdrojů, Finanční plán a analýzu, Řízení kvality, Dopad na životní prostředí, Efektivitu a udržitelnost, Citlivostní analýzu, Harmonogram, Charakteristiky přechodného období). 6. Zahraniční zkušenosti. 7. Závěry. Přílohy.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

18.05.2017 07:50

Program Dešťovka: Seznam obcí v suchých oblastech ke stažení!

V pondělí 29. května 2017 odstartuje celorepublikový dotační program pro boj se suchem – Dešťovka s dotací na hospodaření s dešťovou vodou až 50 procent. Lidé mohou získat dotaci na nádrže zachycující dešťovou vodu k využití na zálivku i ke splachování nebo na přečištění a využití šedé vody v domácnostech. Základní a nejjednodušší systém, tj. pořízení nádrže na dešťovou vodu s využitím pouze pro zálivku zahrady mohou ale využít jen domácnosti v obcích zasažených suchem. Které to jsou, poradí nový seznam na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz (ke stažení viz níže). Sofistikovanější systémy využívající dešťovou vodu i na splachování toalet nebo recyklující odpadní vodu si pak mohou s dotací pořídit lidé po celé České republice.

Cílem nového dotačního programu, který koncem dubna společně vyhlásily Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), je pomoci domácnostem řešit situaci s nedostatkem užitkové vody v době sucha a ušetřit náklady na pitnou vodu.

„Připraveno máme 100 milionů korun. Chceme motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou. Dotace budeme dávat na tři typy systémů. O dotaci si mohou požádat lidé po celé České republice. Jen ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze na zalévání zahrady, podpoříme pouze v oblastech, kde se již nyní potýkají s kritickým nedostatkem vody. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů," informuje ministr Brabec a dodává, že dotace se v případě tohoto nejjednoduššího systému může vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Zda konkrétní obec patří dle kritérií programu [1] mezi suchem postižené oblasti, lidé doloží v rámci žádosti o dotaci buď formou písemného stanoviska obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce). Nově mají také zájemci možnost nahlédnout do “živého“ seznamu již ověřených obcí, který pro ně vede Státní fond životního prostředí ČR.  Sem jsou postupně zapisovány informace z obcí podle toho, zda spadají či nespadají do suchých oblastí a zda již tuto informaci podaly na SFŽP.

„Abychom žadatelům usnadnili hledání, zda právě jejich obec leží v oblasti s akutním nedostatkem vody, zpracovali jsme dotazník, který jsme prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky rozeslali na všechny obce i městské části v ČR. Na základě došlých odpovědí průběžně aktualizujeme seznam prověřených obcí, který je k dispozici na webových stránkách programu. Pokud žadatel najde v seznamu informaci, že jeho obec spadá do suchem postižené oblasti, nemusí již spolu s žádostí dokládat tuto informaci a podání žádosti tak bude pro něj ještě snadnější,“ upřesňuje ministr Brabec.

„Seznam je samozřejmě závislý na obcích, tedy zda již tuto informaci předaly na Fond. Pokud bude v seznamu pro danou obec uveden otazník, znamená to, že jsme od jejich zástupců ještě neobdrželi vyjádření. V takovém případě musí žadatel individuálně doložit naplnění kritérií stanoviskem obce nebo odkazem na webové stránky,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Seznam obcí v suchých oblastech ke stažení - ZDE

 

Splachovat dešťovkou může každý

Dešťovka ale není zdaleka jen pro domácnosti ze suchých oblastí. Využívat dešťovou vodu na zálivku zahrady a zároveň na splachování toalet v domě může s dotací až 50 procent, kterákoli domácnost. „Na pořízení tohoto sytému budeme přispívat částkou až 65 tisíc korun. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3,“ vysvětluje Petr Valdman.

Poslední, nejdůmyslnější systémy, který vedle dešťové vody využívá už jednou použitou vodu ze sprchování nebo mytí, bude zajímavý zejména pro stavebníky nových rodinných či bytových domů. „Vedle dotace na jeho pořízení, která se může vyšplhat až na částku 95 tisíc korun, mohou žadatelé získat dalších 10 tisíc korun na úhradu nákladů na projektovou dokumentaci,“ dodává Petr Valdman.

 

Řekněte si o dotaci – začínáme 29. května v 10:00 hodin

Do zahájení příjmu žádostí zbývají zhruba dva týdny. Online aplikace pro elektronický příjem žádostí bude pro žadatele otevřená na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz, kde již nyní žadatelé naleznou přehled nejčastějších otázek včetně odpovědí a dotační kalkulačku, na které si mohou spočítat, jak velkou nádrž si budou muset pořídit a kolik mohou na vybraný systém získat peněz. Pro větší názornost jsou informace doplněny o přehledná schémata s jednoduchým popisem, jak který systém funguje.

Se svými dotazy se mohou žadatelé obrátit na bezplatnou telefonní linku 800 260 500, na e-mailovou adresu info@sfzp.cz nebo využít možnosti osobních konzultací na kterémkoli krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR.
„O informace o pilotním programu je u veřejnosti teď obrovský zájem. Nikdo by tak neměl podání žádosti odkládat na později. Pokud se se spuštěním příjmu žádostí zájem potvrdí, jsme připraveni hledat na lepší hospodaření s vodou v domácnostech další peníze nad rámec prvních 100 milionů korun,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

[1] Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií. Pokud v obci bylo od roku 2014:

 • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
 • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
 • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.


 

Často kladené otázky:

Otázka: Pro koho je program Dešťovka určen?

Odpověď: Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

 

Otázka: Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?

Odpověď: Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

 • V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
 • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
 • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

 

Tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).

 

Otázka: Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?

Odpověď: Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

 

Otázka: Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?

Odpověď: Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

 

Otázka: Od kdy si mohu podat žádost?

Odpověď: Žádosti jsou přijímány od 29. 5. 2017 10:00.

 

Otázka: Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.

Odpověď: Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

 

Otázka: Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?

Odpověď: V takovém případě je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám naši specialisté s vyplněním žádosti pomohou.

 

Otázka: Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Odpověď: Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

 

Otázka: Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?

Odpověď: Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

 

Otázka: Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

 

Otázka: Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Odpověď: Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.

 

Otázka: Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?

Odpověď: Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.

 

Otázka: Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?

Odpověď: Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).

 

Otázka: Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.

Odpověď: Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

 

Otázka: V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?

Odpověď: Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do data vyhlášení výzvy včetně. Domy úředně dokončené po datu vyhlášení výzvy jsou považovány za novostavby.

 

Otázka: Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace platit stočné?

Odpověď: Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

 

Otázka: Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?

Odpověď: Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

 

Otázka: Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?

Odpověď: Bohužel v tomto případě není možné dotaci získat, domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.

 

Otázka: Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.

Odpověď: Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.

 

Technické otázky

Otázka: Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?

Odpověď: Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.

 

Otázka: Ve výpočtu mi vyšla požadovaná velikost nádrže 4 m3, rád bych však instaloval větší, je to možné?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) se bude počítat pouze z vypočteného objemu 4 m3.

 

Otázka: Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?

Odpověď: Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.

 

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3).

 

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít např. i soustavu plastových IBC kontejnerů?

Odpověď: Ano, pokud zajistíte splnění všech podmínek programu (např. zamezení přístupu denního světla, tepelná izolace a ochrana proti zámrzu), avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3).

 

Otázka: Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci?

Odpověď: Ano, pokud není z technických důvodů možné systémem zajistit odvodnění 100 % střechy, je možné uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.

 

Otázka: Mohu do akumulační nádrže svést vodu i z dalších ploch - např. zahradního altánu či garáže?

Odpověď: Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

 

Otázka: Jsou nějaká omezení, pokud chci využít přečištěnou odpadní vodu na zálivku zahrady?

Odpověď: Ano, v tomto případě je žadatel povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem.

 

Otázka: Chtěl bych využít systém využívající srážkovou vodu pro splachování toalet, v domě mám tři toalety, kolik jich musím k systému připojit?

Odpověď: V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

 

Otázka: Co je to koeficient účinnosti filtru ff, a kde ho najdu?

Odpověď: Je to parametr vyjadřující množství vody, která se z filtru dostane až do akumulační nádrže. Parametr udává výrobce použitého filtru (hodnota mezi 0 a 1). Pokud zatím nemáte filtrační zařízení vybráno nebo hodnotu výrobce neuvádí, zvolte hodnotu ff = 0,85.

 
Požadované dokumenty

Otázka: Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?

Odpověď: Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

 

Otázka: Co je to odborný posudek a kde ho seženu?

Odpověď: Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

 

Otázka: Co budu potřebovat při doložení realizace?

Odpověď: Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.


 

17.05.2017 19:48

Jonášová: Oběhové hospodářství vyžaduje spolupráci, ne boj různých lobby

Oběhové hospodářství přináší jen návrat k selskému uvažování, uvědomělé výrobě a spotřebě a úctu k přírodním zdrojům, které na planetě máme, říká ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Rozhovor, který původně vyšel v květnovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii, čtěte na EurActiv.cz ZDE.

 

 

 

17.05.2017 15:00

Poslanci projednali novelu zákona EIA ve druhém čtení

Dne 16. května byla zahájena 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanci mají na programu novelu vodního zákona, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zákon o ochraně ovzduší, novelu zákona o hospodaření energií, ratifikaci Pařížské dohody nebo zprávu o životním prostředí České republiky 2015.

 

 

 

Aktuality:

17.5.:
 • EIA: Dnes bylo ukončené druhé čtené novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podané pozměňovací návrhy se týkají například: odejmutí autorizace v případě nepředložení posudku v termínu, podpisová listina by měla navíc obsahovat číslo občanského průkazu nebo pasu, úprava definování dotčené veřejnosti, každé navazující řízení = zláštní podpisová listina, úprava pravomoci pro vládu (nejde o záměr dle zákona EIA...), zkracuje se doba pro prodloužení doby na zpracování posudku o 10 dnů (z 30 na 20), úprava definice záměru pro ostatní ČOV atd. Pozměňovací návrhy je možné si stáhnout - ZDE.

 

Přehled programu:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení St 17. 5., 1. bod ve 14.30 hodin
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

 

Anotace předpisů:

Vodní zákon

Návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.


Nejzásadnější body a cíle novely:
 • Převod poplatkové agendy ve vodním zákoně a úprava povinností zpoplatněných subjektů
 • Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se:
  • geologických prací spojených se zásahem do pozemku;
  • zavedení možnosti posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů;
  • odpadních vod a závadných a nebezpečných látek;
  • speciálních servisních zařízení jako součásti vodní cesty;
  • ochrany před povodněmi a záplavových území;
 • Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kg CO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Cílem předkládaného návrhu je provést transpozici revize směrnice EIA, jejíž transpoziční lhůta uplyne 16. května 2017. Zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž cílem je zjednodušení právní úpravy.

Nejdůležitějšími navrhovanými změnami vycházejícími z revize směrnice EIA jsou:

 • zavedení definice posuzování vlivů na životní prostředí
 • nová úprava výjimek z působnosti zákona EIA
 • změna vymezení podlimitních záměrů podléhajících procesu EIA
 • změny v rozsahu posuzování v procesu EIA
 • úprava náležitostí oznámení záměru
 • úprava kritérií pro zjišťovací řízení
 • úprava náležitostí dokumentace
 • úprava platnosti stanoviska EIA
 • zavedení mechanismu pro řešení střetu zájmů
 • zavedení sankcí

 

Nejdůležitějšími změnami, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy, jsou:

 • výrazné omezení podlimitních záměrů podléhajících procesu EIA
 • celková úprava přílohy č. 1 k zákonu EIA
 • upřesnění definice navazujících řízení
 • zrušení možnosti vyjadřovat se k posudku
 • úpravy veřejného projednání
 • upřesnění podmínek udělování, prodlužování a odjímání autorizace
 • zefektivnění mezistátního posuzování
 • zpřesnění pojmů v rámci strategického posuzování
 • zkrácení, zefektivnění a zjednodušení procesu SEA
17.05.2017 12:34

Splňují obaly ekologické normy?

V současné době se ekologické materiály stávají nedílnou součástí našeho života. To se týká také obalů, které musí splňovat určité ekologické parametry tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Na to se zaměřila i Česká obchodní inspekce, která uskutečnila v minulém roce kontroly na dodržování zákona o obalech, jehož hlavním účelem je chránit životní prostředí před vznikem odpadů z obalů. Dále inspektoři kontrolovali plnění zákona o ochraně spotřebitele, který v této oblasti ukládá prodávajícímu informovat spotřebitele o peněžní částce za zálohované obaly. Regionální inspektoráty ČOI provedly 2 047 kontrol, kdy porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 183 případech, což je téměř 9 %.

V období od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2016 uskutečnila Česká obchodní inspekce na celém území České republiky kontroly zaměřené na obaly. Ty byly prováděny u osob v obchodních řetězcích a dalších provozovnách s příslušným sortimentem, a u osob, které uvádí obaly na trh. Akce byla zaměřená na dodržování plnění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Tento právní předpis ukládá chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech. Dále stanovuje práva a povinnosti právnických, fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu. Dále bylo kontrolováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ve sledovaném období bylo regionálními inspektoráty ČOI provedeno 2 047 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 183 případech, což je 8,96 %.

 

 1. Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech došlo ve 38 případech:

 

 • v 19 případech bylo zjištěno porušení povinnosti nabízet stejné nápoje ve vratných zálohovaných obalech při prodeji těchto nápojů v nevratných obalech v provozovnách o prodejní ploše rovné nebo větší než 200 m2 (§ 9 odst. 10)
 • v 11 případech kontrolovaná osoba nepředložila na požádání ČOI technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v zákoně o obalech či průkazně neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v těchto paragrafech zákona o obalech (§ 3, § 4 a § 5)
 • ve 4 případech kontrolovaná osoba, která uváděla na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech porušila povinnost vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4)
 • ve 3 případech kontrolovaná osoba, která uváděla na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli, nezajistila, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu (§ 9 odst. 5)
 • v 1 případě osoba, která uváděla na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, neoznačila tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 9 odst. 3)

 

 1. Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. U 145 kontrolovaných subjektů prodávající v době kontroly neinformoval spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů (§ 18 odst. 1)

           

Uložené opatření

Za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech bylo v období od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2016 pravomocně uloženo 18 sankcí v celkové výši 283 000 Kč.

 

17.05.2017 09:52

HN: ČEZ vyčlení jaderné elektrárny do nové divize, bude tam patřit také výstavba nových bloků

Polostátní energetickou společnost ČEZ čeká největší organizační změna za poslední roky. Od počátku června firma vyčlení všechny svoje činnosti spojené s jadernou energetikou do nově vzniklé speciální divize. ČEZ nicméně odmítá, že by se jednalo o přípravy na případné rozdělení společnosti. Více ZDE

17.05.2017 08:37

Chcete seminář i ve vaší obci?

Dozvěděli byste se rádi více o programu Nová zelená úsporám, o kotlíkových dotacích či o novém programu Dešťovka? Státní fond životního prostředí ČR pořádá v průběhu roku 2017 semináře po celé České republice. Pokud máte zájem a rádi byste seminář pro alespoň 25 zájemců uspořádali i ve vaší obci/městě, vyplňte prosím krátký dotazník (pdf) a zašlete jej na seminare@sfzp.cz.

 

 

Zdroj: SFŽP

17.05.2017 08:00

Stát dokončuje plány na vznik obřího regulačního úřadu

Ten by měl dohlížet na veškerá síťová odvětví tedy na energetiku, telekomunikace, vodovody i železnici. Vyplývá to ze studie proveditelnosti na vytvoření Národního regulačního úřadu (NRÚ), kterou Úřad vlády poslal do meziresortního připomínkového řízení. Poté měla schválit vláda. Není ale jasné, zda to stihne ještě ta současná. Více ZDE

17.05.2017 07:45

Europoslanci chtějí omezit plýtvání potravinami

Boj proti plýtvání potravinami včera na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořili poslanci Evropského parlamentu. Schválili usnesení, ve kterém Evropskou komisi vyzývají, aby přijala opatření ke snížení množství zbytečně vyhozených potravin do roku 2030 až o polovinu. Omezit plýtvání by europoslanci chtěli například pomocí daňových úlev při darování potravin, ale i osvětou spotřebitelů v oblasti označování potravin.

 

Cíle EU:

 • snížit plýtvání potravin do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50%
 • usnadnit darování potravin
 • vysvětlovat rozdíl mezi označením „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“

 

 

Čtěte také:

Infografika: Plýtvání potravinami v EU aneb proč končí miliony tun jídla v koši (12.5.2017)

17.05.2017 07:30

Rok 2016: silný růst výroby zařízení pro fotovoltaiku se ke konci roku zpomalil

V loňském roce došlo v solárním průmyslu k výraznému růstu investic do výrobních kapacit. Objednávky obdržené výrobci komponentů, ale i strojů a výrobních zařízení pro fotovoltaiku v roce 2016 vzrostly o 36% ve srovnání s rokem předešlým a samotné prodeje narostly o 20%. Ke konci roku se ovšem tento růst dosti zpomalil. Na vině je především snížení výkupní ceny energie v Číně, které utlumilo i navazující sektor vybavení pro solární elektrárny.

Těžiště výroby fotovoltaických komponent zůstává ve Východní Asii, která zásobuje světový trh z více než dvou třetin (měřeno objemem prodejů). První příčka patří s velkým náskokem Číně (38%), ta je následována Indií (13%) a Tchaj-wanem (7%). Do Spojených států mířilo 15% světových tržeb z obchodu s fotovoltaickými technologiemi a Německo udrželo s přehledem evropské prvenství s 9%.

 

Zdroj: Solární asociace

16.05.2017 14:46

Václav Klaus: Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?

V pátek 12. května 2017 vydalo nakladatelství Cosmopolis v Nakladatelském domě GRADA knihu Václava Klause s názvem „Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?“. Nová kniha navazuje na "Modrou, nikoli zelenou planetu", která vyšla v roce 2007. Za těch deset let Václav Klaus své přesvědčení, že přes masivní manipulaci a propagandu údajného globálního oteplování není ohroženo klima, ale naše svobodu, nezměnil. Smyslem této jeho nové knihy není převyprávění knihy "staré". Jde o originální autorův pokus podělit se s čtenáři o to, co všechno se za uplynulých deset let ve světě na základě bezohledné indoktrinace lidí, mládeže a zejména dětí ideology klimatického alarmismu změnilo a jaké škody byly napáchány. Více o knize ZDE

 

16.05.2017 14:14

Veletrh pracovních příležitostí v oblasti odpovědného hospodaření s vodou již zítra!

Veletrh Water Fair, který proběhne již zítra ve středu 17. května od 10.00 hodin do 16.00 hodin v Národní technické knihovně v Praze, nabídne pracovní příležitosti v oblasti odpovědného hospodaření s vodou a přednášky zajímavých osobností na zajímavá témata jako například ¨využití membránových procesů při úpravě a recyklaci vod, Smart ČOV, Kalové hospodářství. Další informace ZDE

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE