Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Cirkulární ekonomika a úprava odpadu

K cirkulární ekonomice a efektivnější spotřebě zdrojů se musíme hlásit již nyní, uvádí pro nové číslo časopisu Odpadové fórum místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. V následném příspěvku upozorňujeme na fakt, že budovy se stávají cennými bankami materiálů a také představujeme platformu pro druhotné suroviny. V polemice se tentokrát ptáme, co lze považovat za nejzásadnější hybnou sílu, která by pomyslné cirkulární kolo stabilně a udržitelně roztočila, dále se podíváme na moderní recyklační linku chladících zařízení nebo naopak na martyrium s povolením provozu recyklace. V zahraniční rubrice tentokrát navštěvujeme Slovensko.. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
20.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Povinnosti v podnikové ekologii - III. ročník konference
21.11. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle
Opakování: 22.11.
22.11. Analytika odpadů
20.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 21.11.2018, 22.11.2018
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations
27.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

27.11. Nebojte se SEPNA aneb co je to systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a jak plnit zákonné povinnosti spojené s přepravou NO
Opakování: 28.11.
27.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
27.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 28.11.
28.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

29.11. Seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2018
29.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

Prosinec    
3.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.12.
6.12. Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce
10.12. SKLAD Odpadů 8 -ukončení roku a převod do EVI 8
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 13.12.2018, 29.1.2019, 30.1.2019, 31.1.2019
17.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 24.1.2019, 8.2.2019
18.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2018 z programu EVI 8
Opakování: 19.12.2018, 8.1.2019, 9.1.2019, 10.1.2019, 15.1.2019, 16.1.2019, 22.1.2019, 23.1.2019, 24.1.2019, 7.2.2019
Leden    
9.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA

10.1. iKURZ: Připravte si podklady pro roční hlášení o odpadech včas
10.1. ISPOP Novinky 2019 - Hradec Králové
15.1. ISPOP Novinky 2019 -Brno
18.1. Hlášení přes systém ISPOP v roce 2019: vody, odpady, ovzduší, IRZ
22.1. Rekvalifikační kurz - PODNIKOVÝ EKOLOG
Únor    
1.2. Napříč ohlašováním v roce 2019: ISPOP a SEPNO
Březen    
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
28.-29.3. ODPAD ZDROJEM 2019

 

  

 

Co nás zaujalo?

06.11.2018 13:10

Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Recyklace vysloužilých chladicích zařízení obsahujících rozmanitou skladbu cenných materiálů představuje z pohledu cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí významnou a nelehkou úlohu. Navíc ji ztěžuje chladicí médium. Pojďme se podívat na moderní linku, která funguje u Havlíčkova...
10.10.2018 08:46

Nejvhodnější drtič pro elektroodpad

Elektronika nás obklopuje ve stále větší míře. Dříve nám zajišťovala pouze nezbytnou komunikaci. Když začaly první televize, byly černobílé a sousedé se scházeli u jedné televize v ulici, aby shlédli zprávy nebo důležitý fotbalový zápas. Televize se modernizovala, najednou tu byla barevná a ta...
10.10.2018 08:12

Moderní technologie pro zpracování elektroodpadu

Moderní elektronika, se kterou se setkáváme den co den, od rána do večera, patří mezi rychloobrátkové zboží. To přirozeně vyvolává vysoký tlak na zdroje a primární suroviny. Recyklace elektroodpadu tak hraje významnou roli pro minimalizaci dopadů do životního prostředí a zároveň i k nastartování...
03.09.2018 12:40

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci...
03.09.2018 12:39

Možné je konat již teď

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního...

Portály Zajímej.se, Třetí ruka a časopis Odpadové fórum nabízejí velmi zvýhodněnou nabídku pro firmy, které chtějí informovat o aktivitách související s tématem cirkulární ekonomiky. Více na info@tretiruka.cz

Novinky

20.11.2018 12:37

Vláda dnes schválila Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017

Stav životního prostředí v ČR v roce 2017 se oproti předchozím rokům výrazně nezměnil. V posledních letech je však značně ovlivněn prohlubujícími se projevy změny klimatu, zejména častějším výskytem sucha a dalších nebezpečných hydrometeorologických jevů, jako jsou povodně, přívalové srážky nebo silný vítr. Suchem jsou rovněž ovlivněny hospodářské sektory, zejména zemědělství, vodní hospodářství, průmysl a energetika.

V roce 2017 tak v důsledku kombinace klimatických vlivů a biotických činitelů (např. kůrovec) a předchozího způsobu lesního hospodaření bylo vytěženo nejvíce dřeva od roku 2000. Změna klimatu se promítá i do stavu jednotlivých druhů rostlin a živočichů, který se projevuje například úbytkem populací jednotlivých druhů ptáků. V kombinaci se změnou využití krajiny, především dlouhodobým poklesem rozlohy zemědělského půdního fondu a současným nárůstem zastavěných a ostatních ploch, dochází k poklesu početnosti populací, zejména ptáků zemědělské krajiny, jejichž počet od roku 1982 poklesl o jednu třetinu.

Vlivem výrazné finanční podpory a dalších podpůrných nástrojů klesly v roce 2017 emise znečišťujících látek do ovzduší. Kvalita ovzduší však i přesto v roce 2017 zůstává neuspokojivá. V sídlech kvalitu ovzduší ovlivňuje zejména silniční doprava a také lokální vytápění domácností, a to především v tam, kde se ještě nemohl naplno projevit efekt podpory tzv. kotlíkových dotací. Zhoršená kvalita ovzduší se vyskytuje i v průmyslových regionech.

Ekonomický růst se projevuje i v případě odpadového hospodářství. Produkce odpadů, vzhledem ke konzumnímu společenskému chování, proto dlouhodobě neklesá. Díky podpoře různých typů nástrojů ale dochází k postupné změně ve struktuře nakládání s odpady, a to především s obalovými odpady, u nichž roste míra materiálového využití. Míra skládkování komunálních odpadů však i v roce 2017 dosahovala 45,4 %.

Objem finančních prostředků vynakládaných na ochranu životního prostředí je nadprůměrný, a to rovněž díky podpoře z evropských fondů, v jejichž rámci zůstal hlavním zdrojem financování i v roce 2017 OPŽP.

 

2017: přehled proměn v jednotlivých oblastech

Klima:

 • Rok 2017 byl na území ČR teplotně nadnormální, průměrná roční teplota 8,6 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál v letech 1981–2010. V roce 2017 se v průměru za celou ČR vyskytlo 12 tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo o 5 tropických dní více než v roce 2016.

 

Vodní hospodářství a jakost vody:

 • Meziročně došlo k poklesu celkových odběrů vody o 4,5 mil. m3 na hodnotu 1 630,4 mil. m3¨
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem meziročně mírně vzrostlo o 0,4 l na osobu a den na celkových 88,7 l na osobu a den
 • V roce 2017 bylo 94,7 % obyvatel zásobováno vodou z vodovodu, na veřejnou kanalizaci bylo připojeno 85,5 % obyvatel ČR. Meziročně došlo ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejný vodovod o 0,3 % a ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejnou kanalizaci o 0,8 %
 • Dle základních ukazatelů sledovaných podle českých technických norem je jakost vody v tocích ČR uspokojivá, ale velká část toků zůstává hodnocena III. třídou

 

Příroda a krajina:

 • Celková výměra zemědělského půdního fondu ČR se v období 2000–2017 snížila o 1,7 %. V roce 2017 v rámci zemědělského půdního fondu vzrostla plocha trvalých travních porostů na 12,8 % území a klesla výměra orné půdy na 37,5% území. Mezi roky 2016–2017 vzrostla rozloha trvalých travních porostů o 0,3 %, rozloha orné půdy klesla o 0,2 %

 

Lesy:

 • Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR každoročně stoupá, v roce 2017 tvořil 27,0 % z celkové plochy lesů oproti 26,7 % v roce 2016.
 • Zvýšila se plocha lesních porostů, které jsou certifikované podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích (PEFC a FSC) na 70,6 %

 

Půda a zemědělství:

 • Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 18,4 % zemědělské půdy
 • Celková výměra ekologicky obhospodařované půdy roste. Vloni bylo takto obhospodařováno 520 075 ha, tj. 12,4 % z celkové výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), oproti 506 106 ha a 12,0 % podílu z celkové výměry ZPF v roce 2016>

 

Průmysl a energetika:

 • Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,5 %
 • Energetická náročnost hospodářství ČR klesá, od roku 2010 nastal její celkový pokles o 17,5 %
 • Výroba elektřiny v roce 2017 se meziročně zvýšila o 4,5 %
 • V roce 2017 bylo vyrobeno 9 616 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, což znamená meziroční nárůst 2,6 %. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v roce 2017 činil 11,0 %

 

Doprava:

 • Podíl veřejné dopravy na celkovém přepravním výkonu osobní dopravy v roce 2017 činil 33,9 %
 • Emise NOx, VOC, CO a suspendovaných částic z dopravy v období 2000–2017 poklesly
 • Pozitivně stoupá spotřeba CNG, za posledních 10 hodnocených let (období 2008–2017) se zvýšila na desetinásobek

 

Odpady:

 • Celková produkce odpadů mezi lety 2016–2017 vzrostla o 0,8 % na 34 512,6 tis. t. Zvýšila se rovněž produkce komunálních odpadů (celkem 5 690,6 tis. t) a obalových odpadů (celkem 1 195,4 tis. t). Naopak k poklesu dlouhodobě dochází u produkce nebezpečných odpadů (celkem 1 507,7 tis. t)
 • V nakládání s komunálními odpady nadále převažuje skládkování, jehož podíl (45,4 %) se snižuje ve prospěch materiálového využití (37,5 %) a také energetického využití (12,0 %)
 • V nakládání s obalovými odpady roste míra recyklovaných odpadů z obalů (73,7 %), a tím i míra celkového využití odpadů z obalů (78,6 %)

 

Zpráva o životním prostředí za rok 2017 vychází ve zkrácené podobě. Ve shodě MŽP, CENIA a výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR došlo k úpravě konceptu zpráv o životním prostředí. Zpráva v loňském rozsahu bude zpracována jednou za dva roky. V mezidobí bude zpracováno shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí.

 

 

Zdroj: MŽP, CENIA

20.11.2018 12:15

ECHA upozorňuje registranty na povinnost podle nařízení REACH - průběžně aktualizovat již předložené registrační dokumentace

ECHA při průběžném vyhodnocování dosud předložených registračních dokumentací zavedených chemických látek zjistila řadu nedostatků a návazně přijala příslušné opatření: po kontrolách úplnosti registračních dokumentací prováděných po 1. lednu 2019 obdrží jednotliví registranti, jejichž dokumentace nebyla v souladu s  nařízením REACH, rozhodnutí s požadavky na její doplnění v předepsaném termínu (podrobněji viz zde). Je proto důležité aktualizovat registrační dokumentace ještě před 1. lednem 2019.

Podle nařízení REACH není registrace zavedené chemické látky jednorázová záležitost. Registrační dokumentace musí odrážet nejnovější, aktuální poznatky o tom, jak používat látku bezpečně v místě výroby, v celém dodavatelském řetězci i konečným uživatelem.

 

Jakmile jsou dostupné nové informace o:

 • zaregistrované zavedené chemické látce (např. o složení látky, o jejích vlastnostech, o tom, jak ji zákazníci používají nebo o potřebných zvláštních opatřeních k řízení rizik apod.);
 • registrantovi (např. významné změny objemů výroby nebo dovozu, změny informací o společnosti, změny ve vlastnictví, změna adresy atd.) anebo
 • tom, když se ke společnému předložení chtějí připojit nové společnosti

je proto nezbytné registrační dokumentaci zaktualizovat.

 

Praktické pokyny, jak při spravování registrace postupovat, jsou k dispozici ve 23 jazycích EU na internetových stránkách agentury ECHA.

 

Další informace:

 

a podpora:

 
 
Zdroj: MPO
20.11.2018 12:13

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

Dne 12. 11. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek, které dosud nemají harmonizovanou klasifikaci nebezpečných vlastností:

 

 

 

 • 4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl ketone (EN 203-550-1; CAS 108-10-1)
 • methyl salicylate (EN 204-317-7; CAS 119-36-8)

K jednotlivým návrhům se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v tabulce (sloupci detaily) sekce veřejné konzultace/předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování (zde) v termínu:

do 25. ledna 2018.

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

 

 

Zdroj: MPO

19.11.2018 17:29

Záznam: Zálohovanie PET flašek na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia sa už po tretíkrát za ostatných 15 rokov rozhodlo zaviesť systém zálohovania PET fliaš (a plechoviek) na Slovensku. Po zámeroch v rokoch 2003 a 2011 si tentoraz ministerstvo životného prostredia nechalo spracovať podkladové štúdie, ktoré mali zanalyzovať ekonomické a ekologické náklady a výnosy zavedenia systému.
 O tom tom na ďalšej diskusii denníka Odpady-portal.sk hovorili: Ján Dráb z Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR, Miroslav Jurkovič zo združenia SLICPEN, Petra Csefalvayová z INCIEN a Michal Sebíň z organizácie zodpovednosti výrobcu NATUR-PACK. Podujatie moderoval Radovan Kazda. Druhá část audio záznamu je k dipozici ZDE.

 

 

 

Zdroj: Odpady-porta.sk

19.11.2018 17:23

Pravidla pro užívání glyfosátu jsou připravená, před sklizní ho nebude možné použít na řepku ani obiloviny

Nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát zakážou předsklizňovou aplikaci všech přípravků s glyfosátem na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely, tedy na obiloviny a řepku. Omezení začnou platit ode dne obnovení povolení přípravků obsahujících glyfosát v České republice, tedy od 1. ledna 2019. 


Usilujeme o to, aby zemědělci využívali přednostně takové postupy, které budou obecně minimalizovat potřebu použití chemických přípravků, tedy i glyfosátu. Nová opatření se zaměří na jeho používání na plodiny s potravinářským účelem, protože to vnímáme jako nejrizikovější. Zákaz předsklizňové aplikace přípravků obsahující účinnou látku glyfosát tak zahrnuje veškeré aplikace v polních plodinách, které mohou být následně sklizeny pro potravinářské účely,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.


Zákaz desikace, s ohledem na možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí, podpořili i zástupci dotčených nevládních zemědělských organizací.

„Zákaz předsklizňové aplikace u plodin určených k potravinářským účelům je podle nás správný. Doporučujeme omezit nadužívání aplikace glyfosátu i v nevýrobních oblastech, tedy například v intravilánech obcí nebo na železničních tratích,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Vzhledem k tomu, že omezení se bude týkat veškeré plochy řepky pěstované v České republice, jednání se účastnil také předseda Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Volf. „Přestože se neprokázala karcinogenní škodlivost glyfosátu, dohodli jsme se z preventivních důvodů na omezení jeho použití v řepce,“ řekl Martin Volf.

Omezení začnou platit ode dne obnovení povolení přípravků obsahujících glyfosát v České republice, tedy od 1. ledna 2019 (stávající povolení končí k 31. prosinci 2018). Evropská komise 12. prosince 2017 obnovila schválení účinné látky glyfosát na období 5 let. Konec platnosti je 15. prosince 2022, a to pro veškeré užití této účinné látky.

Za posledních šest let se podařilo snížit používání pesticidů v ČR celkově o 7,1 %. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 v ČR spotřebovalo 935 tisíc litrů, v roce 2017 to bylo 750 tisíc litrů.


 

19.11.2018 17:02

ČR má v EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele

Česká republika má v rámci Evropské unie nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele, vyplývá ze Zprávy o životním prostředí za rok 2017, kterou v úterý projedná vláda. Předloni to byly 12,3 tuny CO2 ekvivalentu, což je 46 procent nad průměrem osmadvacítky. CO2 ekvivalent je míra používaná pro srovnání emisí různých skleníkových plynů v závislosti na jejich potenciálu pro globální oteplování.

Také emisní náročnost hospodářství byla v roce 2016 o 66,5 procenta vyšší než průměr členských států Evropské unie. "Je to způsobeno zejména strukturou tvorby hrubého domácího produktu s vysokým podílem průmyslu a exportním zaměřením ekonomiky," zdůvodňuje zpráva.

Mezi lety 2015 a 2016 vzrostly v ČR celkové emise CO2 ekvivalentu o 1,5 procenta. Nejvíce stouply v energetickém průmyslu (o 0,8 milionu tun) a dopravě (o 0,7 milionu tun). Tyto sektory jsou podle České informační agentury životního prostředí (CENIA) zdrojem více než poloviny celkových emisí v Česku. Data za rok 2017 nebyla v době uzávěrky zprávy k dispozici.

V období let 1990 až 2016 poklesly emise skleníkových plynů o 34,4 procenta na 129,6 milionu tun CO2 ekvivalentu. Mezi lety 2005 až 2016 pak emise poklesly o 11,8 procenta, tj. 17,4 milionu tun CO2 ekvivalentu. Cíl Politiky ochrany klimatu v ČR, kterým je pokles o 32 milionů tun do roku 2020 vůči roku 2005, tak zatím splněn není.

Emise skleníkových plynů z dopravy vzrostly v období 2000 až 2016 o 54,6 procenta. Od roku 2010 podle zprávy stouply emise také ze zemědělství o 14,9 procenta a neustále rostou emise z odpadů (o 44,3 procenta mezi lety 2000 až 2016). Zhruba na trojnásobek od roku 2005 pak vzrostly emise fluorovaných skleníkových plynů (tzv. F-plynů) z používání produktů nahrazujících freony.

Fugitivní emise z paliv mají naopak klesající trend, což je zapříčiněno mimo jiné redukcí těžby uhlí. Od roku 2000 poklesly o 43,4 procenta. Emise ze sektoru takzvané průmyslové energetiky, tedy ze spalovacích procesů ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, též klesly v souvislosti se snižováním energetické náročnosti průmyslu, uvádí zpráva.

16.11.2018 14:06

Topolánek odchází z čela výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

Dlouholetý předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek se vzdal funkce, kterou vykonával od září roku 2011. „Rozhodl jsem se k dnešnímu dni z pracovních důvodů rezignovat na funkci předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky. Bylo to sedm let práce, která měla smysl a bavila mě, ale nastal čas přijmout nové výzvy,“ uvedl Mirek Topolánek. Mirek Topolánek byl zvolen předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR poprvé v září roku 2011, následně potom na další tříletá funkční období v letech 2013 a 2016. Výkonná rada je statutárním orgánem Teplárenského sdružení ČR a jeho nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami.

16.11.2018 07:39

Aktuality z Globálního cirkulárního fóra v Japonsku

 

Circular Economy (CE) je jedinou možností, jak čelit prudkému růstu spotřeby všech zdrojů na globální úrovni. O kolik vyroste spotřeba, o tolik více se vygeneruje odpadů. Stále ale nemáme způsoby, jak odpady opravdu efektivně využít, cirkulárně se zpracovává úplné minimum odpadů. Problém CE a odpadů je extrémně komplexní a provázaný. Tzn., je nutné vytvářet úplně nové modely fungování. A ty zatím neexistují. CE není recyklace – i když recyklace je důležitou součástí. Postřehy Lenky Mynářové, která stojí za technologií Hydal, a která se v říjnu 2018 zúčastnila Světového fóra cirkulární ekonomiky čtěte ZDE

 

Zdroj: Zajimej.se

16.11.2018 07:22

Senát vytvořil novou komisi pro řešení problémů se suchem

Senát vytvořil novou komisi, která se bude věnovat řešení problémů se suchem a nedostatkem vody. Povede ji senátor ODS a starosta Sedlčan Jiří Burian. Stálá komise Senátu VODA - SUCHO, jak zní její oficiální název, by měla být partnerem vlády při řešení problémů s nedostatkem vody. Zároveň by měla kontrolovat dodržování a přijímání příslušných opatření zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství. Komise má navázat na práci pracovní skupiny pro vodu a sucho, která v Senátu působila v závěru minulého funkčního období.

16.11.2018 07:10

Zemědělské družstvo dostalo pokutu 120 tisíc korun za navezení odpadů do lesa a na ornou půdu

Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili v září inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oblastního inspektorátu v Brně Zemědělskému družstvu vlastníků Fryšták za porušení zákona o odpadech.

„Společnost v období od února do března 2018 navezla 767 tun odpadů - výkopové zeminy s příměsí stavebních a demoličních odpadů jako jsou cihly, beton, úlomky kachlí a kovových konstrukčních prvků - na lesní pozemek a na ornou půdu v katastrálním území Dolní Ves ve Zlínském kraji. Obviněný tedy nakládal s výše uvedenými odpady na místě, které nebylo schváleno Krajským úřadem Zlínského kraje,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Subjekt se neodvolal a pokuta nabyla právní moci. „Nyní zahajujeme správní řízení ve věci zjednání nápravy, které bude spočívat v odstranění odpadů z pozemků,“ doplnil Augustin.

16.11.2018 07:02

Výrobce traktorů ZETOR porušil zákon na ochranu ovzduší. Dostal pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili v říjnu 2018 pokutu 200 tisíc korun společnosti ZETOR TRACTORS a.s. se sídlem v Brně. Firma ve své lakovně traktorů používala přípravek neschválený v provozním řádu. Provozováním technologie aplikace nátěrových hmot v rozporu se závaznými technickými podmínkami povolení provozu se dopustila porušení zákona na ochranu ovzduší.

„Provozovatel používal neschválený přípravek s obsahem těkavých organických látek (ředidlo C6000) k čištění stříkacího zařízení v lakovně. Toto jednání se následně negativně projevilo v překročení limitu fugitivních emisí těkavých organických látek z provozu lakovny. Inspektoři to vyhodnotili jako porušení základních povinností provozovatele,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Subjekt se proti pokutě uložené inspektory neodvolal, sankce tak nabyla právní moci.

14.11.2018 11:35

Publikace o stavu znečištění ovzduší na území ČR za rok 2017

Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMÚ nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD.

Koncentrace některých látek znečišťujících ovzduší v roce 2017 stále překračují zákonem stanovené imisní limity pro ochranu lidského zdraví na řadě lokalit. Děje se to i navzdory klesajícímu trendu většiny imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší (suspendované částice, benzo[a]pyren, oxidy dusíku, přízemní ozon, benzen, těžké kovy, oxid siřičitý a oxid uhelnatý). V porovnání s mohutným snížením imisních koncentrací v 90. letech, souvisejícím s opatřeními zejména v oblasti průmyslové, energetické a legislativní, je současný pokles méně výrazný a pozornost se soustředí zejména na škodliviny pocházející z lokálních topenišť a dopravy.

„Znečištění venkovního ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem stále představuje hlavní problémy kvality ovzduší České republiky“ se závěry analýz seznamuje ředitel ČHMÚ Mark Rieder.  

K překračování imisních limitů dochází ve všech krajích České republiky. Nejzávažnější situace přetrvává v Moravskoslezském kraji, přičemž v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je kvalita ovzduší nejhorší.  Vysoké koncentrace suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu zde vytváří průmyslová výroba po obou stranách hranice, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura.

V aglomeracích Praha a Brno většina překročení imisních limitů souvisí s dopravním zatížením, ale i s vytápěním domácností, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. „Zhoršená kvalita ovzduší však není jen problémem aglomerací a větších měst, ale i malých sídel, kde má na znečištění ovzduší velký podíl lokální vytápění.“ dodává ředitel Úseku kvality ovzduší ČHMÚ Jan Macoun.

Suspendované částice mají široké spektrum účinků na srdeční, cévní a respirační ústrojí, přičemž jejich účinek závisí na velikosti, tvaru a chemickém složení částic. Mezi hlavní zdroje emisí suspendovaných částic patří sektor Lokální vytápění domácností, který produkuje 57 % částic PM10 a 74 % částic PM2,5 (data za rok 2016).  Mezi další významné zdroje emisí PM (8,7 %) patřil sektor Polní práce. Tam  tyto emise vznikají při obdělávání půdy, sklizni a čištění zemědělských plodin. Z hlediska účinku na lidské zdraví jsou velkým rizikem emise částic o velikosti jednotek až stovek nanometrů pocházející z dopravy. Doprava produkuje cca 11 % částic PM10 resp. PM2,5. Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl překročen na 8,3 % území ČR s cca 23,1 % obyvatel. Roční imisní limit PM10 byl překročen na 0,02 % území ČR s cca 0,01 % obyvatel a roční imisní limit suspendovaných částic PM2,5 byl překročen na 0,9 % území ČR s cca 4,9 % obyvatel.

Dominantním producentem emisí benzo[a]pyrenu je sektor Lokální vytápění domácností, který se na emisích karcinogenního benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku podílel více než 98 % (data za rok 2016). Imisní limit benzo[a]pyrenu byl, stejně jako v předešlých letech, překročen v řadě měst a obcí (26,0 % plochy ČR s cca 61,8 % obyvatel).

Znečištění ovzduší přízemním ozonem má odlišný charakter. Hovoříme o sekundární znečišťující látce bez vlastního emisního zdroje, která vzniká zejména v letním období za působení vysokých teplot a intenzivního slunečního záření. Přízemní ozon patří mezi dráždivé látky s negativním účinkem na oči, nosní sliznice a průdušky. Vzhledem k chemismu ozonu se jeho nejvyšší koncentrace vyskytují ve venkovských oblastech, kde není tak vysoká hustota obyvatelstva jako ve městech. Nicméně imisní limit přízemního ozonu byl překročen na 31,2 % území ČR s cca 8,6 % obyvatel (na základě legislativy hodnoceno v tříletém průměru 2015–2017); navíc je pro přízemní ozon stanoven a přesahován i imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Roční imisní limit oxidu dusičitého byl překročen na čtyřech lokalitách s vysokou intenzitou dopravy (po dvou stanicích v Praze a Brně). Hodinový imisní limit NO2 překročen nebyl. Imisní limit arsenu byl v roce 2017 překročen pouze na lokalitě Kladno-Švermov. Imisní limity zbývajících látek znečišťující ovzduší (benzenu, olova, niklu, kadmia a oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého) nebyly v roce 2017 překročeny na žádné měřící stanici.

Oblasti s překročením alespoň jednoho imisního limitu (bez ozonu) pokrývaly v roce 2017 cca 26,2 % území ČR s přibližně 62 % obyvatel. V naprosté většině byly oblasti vymezeny z důvodu překročení imisních limitů benzo[a]pyrenu a suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Oblasti s překročením imisních limitů přízemního ozonu pokrývaly cca 55 % území ČR s cca 68 % obyvatel.

V roce 2017 bylo vyhlášeno 39 smogových situací z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 3 757 h (cca 157 dní) a 17 regulací v celkové délce 940 h (cca 39 dní). Všechny situace se vyskytly v období od 7. ledna do 17. února 2017. Dále byly v roce 2017 vyhlášeny 2 smogové situace pro přízemní ozon v celkové délce trvání 54 h. Obě smogové situace se vyskytly v období od 20. do 22. června 2017.

V meziročním srovnání 2016/2017 z hlediska kvality ovzduší došlo k mírnému zhoršení. Byl zaznamenán mírný nárůst koncentrací většiny látek znečišťujících ovzduší a potažmo došlo k navýšení plochy oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, resp. navýšení podílu obyvatel žijících v těchto oblastech. V dlouhodobějším srovnání od roku 2000 lze konstatovat, že imisní charakteristiky kvality ovzduší v roce 2017 dosahovaly průměrných hodnot.

 

Celá publikace je volně dostupná na: https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE