Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM

Aktuální číslo: ESG, UDRŽITELNOST, DATA A ČÍSLA II.

 

Kia řídí změnu: Hledáme udržitelné cesty pro budoucnost automobilismu
Redakce OF

Česko stále ztrácí půdu pod nohama
Redakce OF

Česko skládkuje stále stejně
Tomáš Harák

Skládkaři, pozor! Na scénu vstupuje nová, dravá a energická cirkulární krev
Redakce OF

Jak zvýšit třídění odpadů v obci? Na pomoc si zavolejte youtubera
Pavel Novák

Hydrologická ročenka a situace v roce 2022
Monika Hrubalová

Nejen voda v řece se počítá
Redakce OF

Čistírny odpadních vod za sucha – nový problém?
Josef K. Fuksa a Lenka Smetanová

Karlův most je klenotem Prahy, tím nejcirkulárnějším je však Kampus Hybernská
Redakce OF

V Česku ubývá velkých černých skládek
Ministerstvo zemědělství

ESG v roce 2023: Shrnutí vývoje nefinančního reportingu z hlediska legislativy i firemní praxe
Milan Suchý

Se Zerowasters k naplnění ESG strategie ve vaší firmě, jedna báseň!
Redakce OF

Jak elektroodpad zatěžuje planetu a jaké jsou cesty k jeho ekologické recyklaci?
Monika Ježková

„Snižování“ uhlíkové stopy na papíře
Lukáš Ferkl

Ochrana životního prostředí se pražským vodohospodářům vyplácí
Jana Bábiková

Úprava zprávy o udržitelnosti v české legislativě
Anna Vasko

Novinky v legislativě ochrany životního prostředí a ISPOP
Ondřej Lazárek

Emise skleníkových plynů v centru pozornosti na konferenci COP28
František Vörös

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Únor    
13.2. Hlášení do ISPOP a odpadová legislativa
15.2. NOVINKY V OBLASTI MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
15.2. Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP
Opakování: 21.2.
21.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP
27.2. Technológie a inovácie v odpadovom hospodárstve
28.2. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
29.2. Změny klimatu a jejich dopad na šetrné hospodaření s půdou
Březen    
5.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování - IRZ vznik ohlašovací povinnosti za r. 2023
7.3. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady v roce 2024 včetně novelizace vyhlášky č. 273/2021 Sb. vyhláškou č. 445/2022 Sb.
12.3. iKURZ: Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
12.3. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
Opakování: 13. a 14.3.2024
14.3. iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí
19.3. iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem v roce 2024 v souladu s požadavky legislativy
20.3. Komplexní pohled na nakládání s odpady v roce 2024 pro provozovatele zařízení a obchodníky
Opakování: 21.3.
21.3.     Aplikace zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek v praxi v obcích
22.3. iKURZ: Soustřeďování komunálního odpadu a jeho tříděných složek ve firmě ve vazbě na požadavky zákona o odpadech pro implementaci do praxe
22.3.     Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
26.3. iKURZ: modul ILNO v IS ENVITA v legislativních souvislostech
Duben    
4.4. iKURZ: práce s modulem OLPNO v IS ENVITA i z pohledu legislativních povinností
9.4. iKURZ: Mobilní zařízení pro sběr versus obchodník rozdíly, výhody a povinnosti podle nové legislativy
11.4. iKURZ: Nakládání s asfalty – nová vyhláška dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
11.4. MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ - NOVINKY 2024
10.4. WEBINÁŘ: Jak v IS ENVITA v modulu EKO – KOM vytvořit čtvrtletní výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích
16.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum
Opakování: 17.4.
23.-24.4.  Dny teplárenství a energetiky 2023
24.4. Odpadové hospodářství měst a obcí
25.4. Jednotné environmentální stanovisko a změny zákonů na úseku životního prostředí
Květen    
14.5. Práce s modulem OLPNO, ILNO a evidence odpadů v IS ENVITA
16.5. iKURZ: Jak provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou
21.5. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
Opakování:
22.5.
23.5. Odpady v podnikové ekologii
28.5. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví
29.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi
Opakování: 30.5.
Červen    
4.6. iKURZ: modul PIO / ZPO v IS ENVITA ve vazbě na požadavky legislativy
18.6. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
Opakování:
19.6., 20.6.
 
  

 

Novinky

27.02.2024 19:41

Ve stínu kakaovníku

Víte, kde a jak začíná cesta vaší čokolády? Z Pobřeží slonoviny pochází 40 procent světové produkce kakaa. Pěstitelé za své kakao dostávají nízké výkupní ceny, žijí s méně než jedním USD na den. Nemohou si dovolit k jídlu maso nebo zeleninu, nemají prostředky na lékařskou péči a často ani přístup k pitné vodě. Na kakaové plantáže musí posílat své vlastní děti. Abychom si my mohli koupit levnou čokoládu. Stanislav Komínek a Lukáš Matěna vyrazili na konci roku 2018 do západoafrického Pobřeží slonoviny, aby zdokumentovali podmínky pěstování. Bavili se s dělníky na plantážích, pěstiteli, lidmi z družstev i experty z Mezinárodní organizace práce. Dokumentární film tak upozorňuje na podmínky pěstování kakaa v západní Africe. Přibližuje dopady na životy pěstitelů i životního prostředí. Společně s Lukášem Matěnou natáčeli v Pobřeží slonoviny, odkud pochází 40 procent světové produkce kakaa. V dokumentu se dotýkají témat jako chudoba pěstitelů, nedostatek dělníků pro sklizeň, dětská práce nebo kácení deštných pralesů. Snímek byl oceněn na 36. Mezinárodním filmovém festivalu Agrofilm za nejlepší zpracování mezinárodního tématu. Dokument ZDE

27.02.2024 19:14

Trestná činnost proti životnímu prostředí: Poslanci přijali rozšířený seznam trestných činů a sankcí

Nový seznam trestných činů proti životnímu prostředí bude zahrnovat nezákonný obchod se dřevem či nadměrné čerpání vodních zdrojů. Horní hranice trestní sazby u nejzávažnějších činů bude činit nejméně deset let. Pokuty pro společnosti až do výše 5 % jejich celosvětového obratu nebo 40 milionů eur. Trestné činy proti životnímu prostředí představují čtvrtou největší trestnou činnost na světě.

Nový právní předpis, o němž Parlament uzavřel předběžnou politickou dohodu s Radou 16. listopadu 2023, poslanci přijali 499 hlasy (100 bylo proti a 23 se zdrželo hlasování). Směrnice obsahuje aktualizovaný seznam trestných činů, včetně nezákonného obchodu se dřevem, nadměrného čerpání vodních zdrojů, závažného porušování právních předpisů EU v oblasti chemických látek a znečištění z lodí. Poslanci se postarali také o zavedení tzv. kvalifikovaných trestných činů, za něž budou kvůli jejich závažnosti ukládány vyšší tresty. Jedná se o činy, které mají za následek například rozsáhlé lesní požáry nebo rozsáhlé znečištění ovzduší, vody a půdy, což vede ke zničení ekosystému srovnatelnému s ekocidou.

Tresty sahají od pokut až k odnětí svobody

Trestné činy proti životnímu prostředí spáchané jednotlivci a zástupci společností by podle nových pravidel měly být trestány odnětím svobody v závislosti na tom, jak dlouhodobé, závažné či nevratné škody způsobí. Horní hranice trestní sazby za kvalifikované trestné činy je stanovena nejméně na osm let, v případě úmyslně spáchaných trestných činů, které způsobily smrt osoby, nejméně na deset let. U některých dalších trestných činů musí horní hranice trestní sazby činit nejméně pět let.

Všichni pachatelé budou mít povinnost obnovit původní stav životního prostředí či nahradit náklady spojené se způsobenou škodou. Mohou jim být rovněž uloženy pokuty. V případě společností tyto pokuty dosáhnou 3 nebo 5 % jejich ročního celosvětového obratu, případně 24 nebo 40 milionů eur v závislosti na povaze trestného činu. Členské státy se budou moci rozhodnout, zda budou stíhat trestné činy, k nimž nedošlo na jejich území.

Povinnost členských států organizovat odbornou přípravu a shromažďovat údaje

Poslanci trvali na tom, že oznamovatelům trestných činů proti životnímu prostředí by měla být v souvislosti s trestním řízením poskytována podpora a pomoc. Parlament se rovněž zasadil o to, aby členské státy organizovaly specializovanou odbornou přípravu pro policii, soudce a státní zástupce, připravily vnitrostátní strategie a pořádaly osvětové kampaně zaměřené na boj proti trestné činnosti proti životnímu prostředí. Údaje shromážděné vládami zemí EU o trestných činech proti životnímu prostředí by měly pomoci tento problém lépe řešit a sloužit Komisi jako podklady pro to, aby své údaje mohla pravidelně aktualizovat.

Další postup

Směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy budou mít dva roky na to, aby ji promítly do svého vnitrostátního práva.

Souvislosti

Trestná činnost proti životnímu prostředí je čtvrtou nejrozsáhlejší trestnou činností na světě a vedle obchodování s drogami, zbraněmi a lidmi je jedním z hlavních zdrojů příjmů organizovaných zločineckých skupin. V prosinci 2021 předložila Komise návrh na posílení ochrany životního prostředí v EU prostřednictvím trestního práva s cílem řešit rostoucí počet trestných činů proti životnímu prostředí.

27.02.2024 18:57

Energetická statistika: Uhlí v České republice 2012–2022 únor

Statistická zpráva představuje souhrnná data o zásobách a těžbě uhlí v České republice za jednotlivé roky 2012–2022 a dále obsahuje zjednodušené energetické bilance s informacemi o zahraničním obchodě a o využití jednotlivých uhelných paliv, údaje o výrobě elektřiny a tepla a mezinárodní srovnání, pro které byly vybrány sousední země: Německo a Polsko. V ČR v roce 2022 podíl uhelných paliv na hrubé výrobě elektřiny dosahoval 44 %, na hrubé výrobě tepla 56 % a na konečné spotřebě (bez dopravy) 37 %. V případě podílu uhelných paliv na konečné spotřebě se jednalo o druhý nejvyšší podíl mezi zeměmi EU 27.

 

Dokument ke stažení:

Uhlí v České republice, 2012–2022

27.02.2024 18:42

Parlament přijal právní předpis k obnově 20 % pevniny a moře v EU

Členské státy musí do roku 2030 obnovit nejméně 20 % pevninských a mořských oblastí EU. Do roku 2050 budou muset obnovit všechny ekosystémy, které je potřeba revitalizovat.

Právní rámec EU pro obnovu přírody dohodnutý s členskými státy obnoví poškozené ekosystémy ve všech členských státech, pomůže dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a zlepší potravinové zabezpečení.

K dosažení celkových cílů EU musí členské státy do roku 2030 obnovit stav nejméně 30 % stanovišť, na něž se vztahuje nový právní předpis (od lesů, travinných porostů a mokřadů po řeky, jezera a korály). Do roku 2040 pak musí do dobrého stavu uvést nejméně 60 % stanovišť a do roku 2050 nejméně 90 %. V souladu s postojem Parlamentu by se členské státy měly do roku 2030 soustředit především na oblasti sítě Natura 2000. Musí také dohlédnout na to, aby se výrazně nezhoršoval stav oblastí, které se již do dobrého stavu podařilo uvést. Členské státy budou rovněž muset přijmout národní plány na obnovu přírody, v nichž podrobně uvedou, jak hodlají těchto cílů dosáhnout.

Zemědělské ekosystémy

V zájmu zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských ekosystémech budou členské státy muset dosáhnout pokroku u dvou z následujících tří ukazatelů: indikátor motýlů žijících v travních porostech, podíl zemědělské půdy s krajinnými prvky s vysokou rozmanitostí a zásoba organického uhlíku v minerální složce orné půdy. Musí také přijmout opatření ke zvýšení indikátoru běžných druhů polních ptáků, neboť ptáci jsou ukazateli celkového stavu biologické rozmanitosti.

Vzhledem k tomu, že jedním z nákladově nejefektivnějších způsobů, jak snížit emise v odvětví zemědělství, je obnova odvodněných rašelinišť, musí jich členské státy obnovit do roku 2030 alespoň 30 % (přičemž alespoň čtvrtina z nich bude zavodněna), 40 % do roku 2040 a 50 % do roku 2050 (přičemž alespoň jedna třetina bude zavodněna). Zavodňování bude pro zemědělce a soukromé vlastníky půdy i nadále dobrovolné.

Právní rámec počítá také se záchrannou brzdou, kterou si vyžádal Parlament: cíle pro zemědělské ekosystémy bude možné za výjimečných okolností pozastavit, pokud by jejich plnění vedlo k výraznému snížení půdy potřebné pro dostatečnou produkci potravin v EU.

Jiné ekosystémy

Nový právní rámec rovněž požaduje, aby bylo dosaženo pozitivního trendu u několika ukazatelů v lesních ekosystémech a vysadily se další tři miliardy stromů. Členské státy budou také muset obnovit nejméně 25 000 km volně tekoucích řek a zajistit, aby na vnitrostátní úrovni nedošlo k žádné čisté ztrátě celkové rozlohy sídelní zeleně ani korunového zápoje sídelní zeleně.

Další postup

Dohodu dosaženou s členskými státy poslanci přijali 329 hlasy (275 bylo proti a 24 se zdrželo hlasování).

Nyní ji musí přijmout také Rada. Následně bude text zveřejněn v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

Souvislosti

Více než 80 % evropských přírodních stanovišť je ve špatném stavu. Komise dne 22. června 2022 navrhla právní rámec pro obnovu přírody, který má přispět k dlouhodobé obnově poškozené přírody v pevninských a mořských oblastech EU a pomoct Unii dosáhnout cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a plnit její mezinárodní závazky, zejména celosvětový rámec OSN pro biologickou rozmanitost z Kchun-mingu a Montrealu. Podle Komise nový právní předpis přinese značné hospodářské výhody, neboť každé investované euro má přinést nejméně 8 eur.

Tento právní předpis reaguje na očekávání občanů týkající se ochrany a obnovy biologické rozmanitosti, krajiny a oceánů, jak jsou vyjádřena v návrzích 2(1), 2(3), 2(4) and 2(5) závěrů Konference o budoucnosti Evropy.

 

27.02.2024 18:30

Vědci představili poloprůhledné solární články. Okna by mohla vyrábět energii

Vědci z Korejského institutu energetického výzkumu (KIER) představili novinku v solární technologii – poloprůhledné solární články na bázi perovskitu s rekordní účinností 21,68 %. Tato inovace nabízí nové možnosti pro využití solární energie, včetně integrace do oken budov, což otvírá dveře k výrobě energie tam, kde to dosud nebylo možné. Více ZDE

 

Mohlo by vás zajímat:

Německo změní zákony, aby umožnilo technologii zachycování uhlíku

26.02.2024 17:04

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro 4 látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro chemické látky, které již mají harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Jedná se o látky: nitromethan (EC 200-876-6, CAS 75-52-5), návrh předložila Belgie; nitroethan (EC 201-188-9, CAS 79-24-3), návrh předložila Belgie; 1-nitropropan (EC 203-544-9, CAS 108-03-2); návrh předložila Belgie; sulkotrion (ISO); 2-[2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyklohexan-1,3-dion. Veřejná konzultace k těmto čtyřem látkám potrvá do 19. dubna 2024. Komentáře ke všem návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce konzultace CLH na stránkách ECHA.

 

 

26.02.2024 15:37

Proč recyklace sama o sobě nestačí?

A proč je potřeba sledovat (třeba) uhlíkovou stopu napříč celým životním cyklem výrobku? A jak se člověk od chemie dostane k historickým tancům? V obnoveném CarbonCastu odpovídá profesor Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha. Záznam pořadu ZDE

26.02.2024 09:59

Elektrozařízení významně přispívá k udržitelnosti!

Společnost ASEKOL si zakládá na dlouhodobém závazku k životnímu prostředí a k udržitelnosti. Již více než 19 let zodpovědně předává k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče a tím chrání přírodu a naše životní prostředí! Za rok 2023 se nám podařilo předat k recyklaci jen těžko uvěřitelných 61,8 tun vysloužilých elektrospotřebičů a tím překonat kvótu sběru stanovenou na 65 %. Odpovědnost, úsilí vůči životnímu prostředí a aktivní přístup v rámci zpětného odběru mají měřitelný dopad na udržitelnost a svědčí o tom výsledky environmentálního vyúčtování.

ASEKOL pečlivě sleduje a hodnotí každý krok svého provozu s cílem minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívat k udržitelnému rozvoji. V rámci tohoto závazku pravidelně provádíme environmentální vyúčtování, které poskytuje transparentní pohled na naše úsilí v oblasti zpětného odběru a zajištění recyklace vysloužilých elektrozařízení. Úspory na životním prostředí lze transparentně prezentovat díky tzv. LCA analýze – Studii životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment). Na základě LCA analýzy, kterou si společnost ASEKOL nechává pravidelně vypracovávat, můžeme přesně vyčíslit úspory elektrické energie nebo primárních surovin, vody, ropy, které bylo dosaženo díky zpětnému odběru a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. LCA analýzou lze zároveň vyjádřit např. snížení acidifikačního potenciálu a snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá k ochraně ovzduší a klimatu.

Environmentální vyúčtování za rok 2023 nám poskytuje jasný přehled o našem přínosu pro životní prostředí. Díky zpětnému odběru a recyklaci více než 61,8 tisíc tun elektroodpadu bylo dosaženo konkrétně těchto úspor:

  • Elektrická Energie: Díky zpětnému odběru a recyklaci jsme uspořili 267 751 MWh elektrické energie
  • Primární Suroviny: Opětovným použitím materiálů nemuselo být vytěženo 44 860 t primárních surovin
  • Voda: Zpracováním elektroodpadu jsme ušetřili 2 825 892 m3 vody.
  • SO2 ekv. = snížení okyselování prostředí – 4 044 t
  • Ropa: Recyklací jsme předešli spotřebě 23 000 634 l ropy
  • CO2 ekv. = snížení produkce skleníkových plynů o 243 336 t.


“Věříme, že sdílení těchto informací s veřejností je klíčové pro budování důvěry, podpory a motivace našich klientů a partnerů. V průběhu března proběhne rozesílka Certifikátů environmentálního vyúčtování a všichni naši partneři se tak budou moci sami přesvědčit o tom, že jejich úsilí v oblasti zpětného odběru má konkrétní pozitivní přínosy pro naše životní prostředí a významný podíl na cirkulární ekonomice. Certifikáty environmentálního vyúčtování jsou důkazem transparentnosti a poskytují přesný výpočet přínosu konkrétní obce/společnosti/firmy na životní prostředí.”, uvádí Daniel Šafář, obchodní ředitel kolektivního systému ASEKOL.

Rádi bychom tímto poděkovali všem klientům, partnerům a zaměstnancům za důvěru a spolupráci při zpětném odběru. Rovněž děkujeme také všem občanům, kteří poctivě třídí elektroodpad. Výsledky environmentálního vyúčtování nás motivují k dalšímu zdokonalování a k posilování našeho závazku k udržitelnosti. 

Zdroj: ASEKOL

22.02.2024 16:11

Lanovka je nejekologičtější druh dopravy, v krajině ani není vidět. Zamítnutí EIA ohrožuje i další stavby, říká Scheinherr

Projekt městské lanovky Podbaba – Troja – Bohnice pravděpodobně nebude. Projektu vystavili stopku magistrátní úředníci z Odboru ochrany prostředí, když v procesu posouzení vlivů na okolí (EIA) vydali nesouhlasné stanovisko. Záměr je podle úředníků z hlediska vlivů na krajinu a její ekologické funkce a vlivů na kulturní dědictví nepřijatelný. Mimo jiné „představuje významný zásah do znaků a hodnot krajinného rázu Trojské kotliny“. Projekt byl z velké části dítětem bývalého pražského náměstka pro dopravu Adama Scheinherra. Ten současné rozhodnutí považuje za nebezpečný precedens a radost odpůrců stavby upřímně nechápe. Více ZDE

 

Inspirace:

Dobrodružství vědy a techniky: Lanovky - úleva veřejné dopravě

 

Související:

Úředníci zamítli stavbu pražské lanovky z Podbaby přes Troju do Bohnic

22.02.2024 15:06

Stav podzemních vod v Česku je nejlepší od roku 2015, říká hydrolog ČHMÚ Zrzavecký

Stav podzemních vod v Česku je nyní nejlepší od roku 2015, uvedl v úterý hydrolog Martin Zrzavecký z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do některých studní se podle něj po několika letech vrátila voda, informoval ČHMÚ na síti X. Minulý a předminulý týden byl v Česku bohatý na srážky a kvůli teplému počasí také tál sníh na horách. Více ZDE

22.02.2024 12:54

Veřejná konzultace: Ochrana vod před znečištěním dusičnany

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k ochraně vod před znečištěním dusičnany. Cílem směrnice o dusičnanech, přijaté v roce 1991, je zajistit kvalitu vody v celé Evropě tím, že se sníží znečištění způsobované živinami ze zemědělských zdrojů, které znečišťují podzemní a povrchové vody, a že se bude předcházet takovémuto znečišťování a tím, že se bude podporovat správná zemědělská praxe. Za tímto účelem musí členské státy: monitorovat koncentrace dusičnanů a eutrofizaci vodních útvarů, určit znečištěné vody a vymezit oblasti ohrožené dusičnany, a stanovit zásady správné zemědělské praxe a akční programy k předcházení a snížení znečištění vod živinami.

 

Dokument ke stažení:

EU 18_24 EK Ochrana vod před znečištěním dusičnany
 

22.02.2024 11:49

MŽP: Investice do dekarbonizace do roku 2030 vyjdou v Česku na 3,5 bilionu korun

Investice do dekarbonizace, tedy snižování uhlíkové stopy tuzemského průmyslu, vyjdou do roku 2030 přibližně na 3,5 bilionu korun. Většinu peněz by měli zajistit soukromí investoři, stát proto musí pro ně rychle zajistit stabilní investiční prostředí. Na odborné debatě o vývoji energetiky v ČR to uvedl vrchní ředitel sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí (MŽP) Petr Holub. Spolu s dalšími experty se shodl na tom, že dekarbonizace je nevratný proces, který nezastaví ani případné politické změny. Více ZDE

22.02.2024 10:49

Proč nesmí do krabic recyklát?

Když necháte recyklát otestovat, většinou nevyjde na plísně. Recyklát bohužel obsahuje v nějaké míře znečistění, které papír cestou nasbíral. Vlnitá lepenka má jednu obrovskou výhodu, že při výrobě prochází relativně vysokou teplotou, takže to špatné z ní dostanete, ale část recyklátu v materiálu pro běžné krabice je. Proto se standardně nepoužívá pro přímý styk s potravinou, na to vyrábíme speciální krabice z prvovlákna. Recyklace papíru je obecně výhodou materiálu, lze ji provést až 24krát. Vlákna se zkracují a ztrácejí své fyzikální vlastnosti čili je tam „downcycling“, což končí kartonem na vajíčka. I s ním si ale dnes papírny poradí. Více v rozhovoru ZDE

20.02.2024 13:34

Připomínky: Energetická účinnost – financování

Komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se: Posouzení veřejného financování na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni a vyhodnocení přiměřenosti zřízení zvláštního mechanismu na úrovni Unie. A dále mobilizace soukromých investic do energetické účinnosti – pokyny pro členské státy a účastníky trhu (podle přepracovaného znění směrnice o energetické účinnosti musí Komise do 31. prosince 2024 poskytnout členským státům a účastníkům trhu pokyny, jak mobilizovat soukromé investice, zejména vytvořením inovativních nástrojů financování, navýšením finančních nástrojů a zajištěním co nejefektivnějšího využívání podpory z veřejného rozpočtu.)

 

Dokument ke stažení:

EU 16_23 EK Výzva k předložení informací – Ares(2024)645706

EU 16_23 EK Výzva k předložení informací – Ares(2024)645707

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE