Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Bioodpady a kaly

I díky dotacím vznikla spousta kompostáren a nyní máme papírově kapacitu zajištěnou a dostatečnou. Faktem však je, že ne všechny provozy jsou ekonomicky funkční, a tak po uplynutí doby udržitelnosti zkrátka provoz uzavřou a nakoupenou techniku využijí jinak a jinde nebo ji prodají. Co bude pak? Zasloužilo by si kompostování vlastní oborovou asociaci? Proč podpořit domácí kompostování a jaká je praxe na Praze 12? A mnoho dalšího k tématu bioodpadů najdete v aktuální čísle časopisu Odpadové fórum. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
5.-6.9. REACH Konference 2019

10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 11.9., 1.10., 3.10., 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

26.9. TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Říjen    
7.-11.10.

ENVITECH - Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí

8.10. SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

 

  

 

Novinky

15.08.2019 17:09

S materiálovým a energetickým využitím odpadů podnikatelům nově pomůže program Expanze

Program Expanze, který podporuje malé a střední podniky formou zvýhodněných úvěrů a záruk, se rozšíří. Nově z něj bude možné financovat také projekty, které souvisejí s materiálovým a energetickým využitím odpadů. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se na tom dohodlo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a Ministerstvem životního prostředí.  

„Díky zvýhodněným úvěrům z programu Expanze budou moci malé a střední podniky postavit či zmodernizovat třídící a dotřiďovací linky, zařízení pro nakládání se zdravotnickými odpady nebo bioplynové stanice,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„S Českomoravskou záruční a rozvojovou banku jsme hledali cestu, jak bychom mohli prostřednictvím finančních nástrojů podpořit podnikatele, kteří se zabývají zpracováním odpadů, a tím přispívají k dlouhodobě udržitelné ochraně životního prostředí. Jako nejefektivnější se jevilo domluvit se s Ministerstvem průmyslu a obchodu na rozšíření podmínek stávajícího a mezi podnikateli poptávaného programu EXPANZE,“ doplňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Z programu tak lze podpořit:

 • zařízení na sběr, třídění a úpravu odpadů: typickými projekty jsou výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů, odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatních odpadů, výstavba (případně dovybavení) linek na sekundární dotřídění výstupů z třídících linek pro přípravu materiálů vhodných jako náhrada primárních surovin
 • zařízení na materiálové využití odpadů, a to za účelem výstavby a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
 • zařízení na energetické využití odpadů: jde o bioplynové stanice; výrobu paliv z ostatních odpadů a termické zpracování ostatních odpadů; zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití; výstavbu/modernizaci zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně odpadů zdravotnických

 

Podpora projektů z oblasti materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi tzv. zvláštní podporované aktivity. To znamená, pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tisíc až 60 mil. Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně na 20 % financování musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěr z programu EXPANZE u zvláštních podporovaných aktivit nabízí dobu splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek až na 4 roky a je určen na realizaci projektů investičního charakteru.

„Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízíme mu podporu ve formě záruky. V případě projektů z oblasti odpadového hospodářství budeme ručit až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 40 mil. Kč a tuto záruku podnikatelům poskytneme na dobu až 12 let,“ přibližuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek zvýhodnění, která mohou podnikatelé získat u programu EXPANZE-záruky.

Program EXPANZE-úvěry byl spuštěn 1. června 2017. Doposud jím bylo podpořeno přes 540 projektů v objemu 3 miliard korun. Program EXPANZE-záruky odstartoval v polovině února 2019 a podporu získalo už přes 200 podnikatelů v objemu přes 2,2 mld. Kč. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do konce roce 2023.

15.08.2019 16:40

Pozvánka: HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ.
 
SEMINÁŘ JE POJAT JAKO ÚVODNÍ BLOK DO SLOŽITÉ PROBLEMATIKY HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDE ROZŠÍŘEN O JARNÍ NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) PODLE ZÁJMU A PŘÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TOHOTO SEMINÁŘE V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Termín: středa 27. listopadu 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Cena: 2290 Kč bez DPH     

Témata přednášek:

 • ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ POJMY A VELIČINY používané v ochraně zdraví před hlukem v mimopracovním prostředí
 • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - hlukové paragrafy zákona č. 258/2000 Sb.
 • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
 • HLUKOVÉ STUDIE V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – POŽADAVKY NA JEJICH OBSAH, NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY
 
 
Další informace na www.uzitecneseminare.cz ZDE
15.08.2019 16:35

Pozvánka: VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA /OLOMOUC

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který naprosto změnil dosavadní úpravu správního trestání, kdy ji sjednotil pro fyzické osoby nepodnikající a podnikatele a správní delikty nově označil jako přestupky bez ohledu na osobu pachatele. Nadto, pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby zavedl zcela novou úpravu, která zde dříve nebyla, a nové instituty, zejména definoval odpovědnost podnikající fyzické osoby a právnické osoby, zproštění odpovědnosti a principy ukládání trestů.
 
Nyní, po dvou letech účinnosti nové úpravy správního trestání, jsme již v situaci, kdy řízení podle předchozí úpravy postupně doběhla a máme již praxi s novou úpravou, včetně judikatury. Vznikly rovněž metodiky ústředních orgánů.

Změny se dotkly i vodního hospodářství a praxe osob podnikajících v oboru, kdy je v posledních letech snaha dávat důraz na prevenci a předcházení nedovolenému jednání nejen z finančních, ale rovněž z reputačních důvodů. Nicméně i při veškeré snaze se mohou objevit provozní situace, kdy dojde k porušení právních předpisů a je třeba se v přestupkové legislativě umět orientovat, ať již z pozice pachatele přestupku, tak správního orgánu.
Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci výše uvedeného s cílem vyjasnit orientaci v přestupkové legislativě. Důraz bude rovněž kladen na aktuální metodiky a judikaturu a jejich dopady do správně právní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.


!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

Témata přednášek:

 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚPRAVA ZÁKONA Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
 • METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
 • METODIKY A JUDIKATURA V OBLASTI ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH


Seminář je určen pro:

 • vodohospodáře
 • vodoprávní úřady
 • Českou inspekci životního prostředí
 • vlastníky a provozovatele vodních děl
 • pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
 • podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
 • dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.) 
 
Další informace - PRAHA:
Termín: úterý 5. listopadu 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Cena: 2080 Kč bez DPH
Podrobnosti a přihláška: www.uzitecneseminare.cz ZDE

 

Další informace - OLOMOUC:

Termín: úterý 12. listopadu 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Olomouc, BEA campus Olomouc

Cena: 1699 Kč bez DPH

Podrobnosti a přihláška: www.uzitecneseminare.cz ZDE

15.08.2019 16:28

Pozvánka: ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

PODTITUL: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD). Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci jmenovaných předpisů při činnosti úředníka s důrazem na  provádění kontroly a následné projednávání jednotlivých přestupků podle zákona o odpadech.

 

 

 • Aktuální problematika správních činností správních úřadů.
 • Jak správně používat / aplikovat kontrolní řád? Význam protokolu o kontrole pro navazující přestupkové řízení.
 • Jednotná úprava správněprávní odpovědnosti fyzických osob a podnikatelských subjektů – v čem se liší projednávání přestupků od předchozí právní úpravy?
 • Jak se vyhnout procesním pochybením během kontroly a projednávání přestupku?
 • Ochrana osobních údajů při správních činnostech?
 • Aplikace správního řádu při činnosti správních úřadů a jeho vztah ke kontrolnímu řádu a zákonu o odpovědnosti za přestupky.
 
Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Termín: úterý 08. října 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin    
Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác    
Cena: 1900 Kč bez DPH     

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
ZÁKON O ODPADECH A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY
KONTROLNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKON Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍ ŘÁD
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ - ZÁKON Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ  A NEFORMÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – ZÁKON Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Seminář je určen:
pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti, krajských úřadů, Českou inspekci životního prostředí apod.
 
 
Další informace na www.uzitecneseminare.cz ZDE
15.08.2019 14:22

Nová legislativa ODPADY: Toxicita a rtuť

Ve Sbírce předpisů ČR vycházejí dvě novely týkající se odpadů. Jednak Vyhláška č. 199/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů s účinností od 1. září 2019 (ekotoxicita) a dále Vyhláška č. 200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. září 2019 (rtuť).

15.08.2019 13:45

Firma nedodržela podmínky při odstraňování a zpracovávání vedlejších produktů a odpadů živočišného původu. Dostala pokutu 200 tisíc korun

Společnost A S A P s.r.o. provozovala zařízení „Asanační podnik Věž“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení v částech „voda“ a „ovzduší“, včetně podmínek provozu zařízení stanovených v provozních řádech. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun. 

Výše uvedená společnost odstraňuje nebo zpracovává vedlejších produkty živočišného původu a odpadů živočišného původu o kapacitě zpracování větší než deset tun za den. „Firma provozovala zařízení s neodstraněnými závadami na vzduchotechnickém potrubí k biofiltrům biologické části čistírny odpadních vod (ČOV). Konkrétně se jednalo o závady, při kterých docházelo k úniku odsávané vzdušiny z aktivace přímo do vnějšího ovzduší, kdy část odsávané vzdušiny ze vzduchotechnického potrubí k 4 biofiltrům aktivace unikala netěsnostmi na potrubí mimo biofiltry,“  řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Od ledna 2018 do února 2019 firma v deníku biofiltru uváděla pouze zápis „kontrola podtlaku“, ale nezaznamenávala výsledky měření odporu biofiltru, tj. konkrétní naměřené hodnoty v pascalech, podle kterých se má řídit provádění kypření, případně výměny náplně biofiltru. Nepředkládala také úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením a nevedla provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování. V neposlední řadě společnost A S A P s.r.o. násobně překročila stanovené limity z čistírny odpadních vod pro vypouštění odpadní vody do vod povrchových, jak bylo zjištěno z provedených rozborů. 

Společnost A S A P s.r.o. se proti rozhodnutí neodvolala a pokuta nabyla 25. 7. 2019 právní moci. Za provoz zařízení v rozporu s integrovaným povolením lze podle zákona uložit pokutu až deset milionů korun.

„Tento prohřešek výše uvedené firmy nebyl za poslední období jediný. V loňském roce jsme řešili rozsáhlé znečištění Perlového potoka způsobené vypouštěním rybníku uvnitř areálu, který slouží jako koncový stupeň čistírny odpadních vod. Tímto jednáním došlo k výraznému znečištění vodního toku. S podezřením na trestný čin proti životnímu prostředí jsme záležitost předali Policii ČR,“ řekl Panský.

15.08.2019 13:43

Za porušení zákona o vodách uložili inspektoři ČIŽP společnosti Březovská zemědělská dvě pokuty za více než 200 tisíc korun

Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili společnosti Březovská zemědělská, a. s. dvě pokuty za porušení zákona o vodách. Přes 140 tisíc korun za odběr podzemních vod bez povolení a 65 tisíc korun za nakládání se závadnými látkami. Pokuty nabyly právní moci 2. srpna 2019.

„Březovská zemědělská, a.s. je vina tím, že od ledna 2017 do května 2019 odebrala podzemní vody z vrtu na pozemku v k. ú. Březová u Vítkova v areálu střediska živočišné výroby Březová v množství 2 025,1 m3 bez povolení vodoprávního úřadu. Tím porušila vodní zákon a dostala pokutu 141 757 korun,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Další pokutu 65 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP společnosti také za porušení vodního zákona. Firma nakládala se závadnou látkou - hnojůvkou v areálu střediska ŽV Březová v místě silážních žlabů, které využívala jako pevné hnojiště tak, že nezamezila jejímu úniku na nezpevněnou plochu vedle jímky silážních žlabů zachycující hnojůvku z hnoje skladovaného v silážním žlabu. V tekuté složce vzniklého podmoku bylo zjištěno znečištění a došlo tak k ohrožení kvality podzemních vod při jejím průniku půdními vrstvami. Firma také nakládala bez schváleného havarijního plánu se 107 tunami závadných látek – s tuhými průmyslovými hnojivy ve středisku mechanizace v Březové v objektu „Nové haly na mechanizaci“.

15.08.2019 09:13

Češi jsou více EKO! Za poslední dva roky významně změnili své zvyky a návyky

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se v české populaci zvyšuje podíl lidí, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. V posledních dvou letech je to patrné zejména ve spotřebě plastů – 41 % lidí začalo nově nebo důsledněji snižovat množství plastů, které spotřebují. Jde například o plastové sáčky, nádobí a láhve na jedno použití. Celkem 35 % lidí méně plýtvá potravinami. Češi se také zlepšují v třídění odpadů – 35 % tvrdí, že začali nově nebo aktivněji třídit odpad. Zvyšuje se i ochota sbírat a recyklovat dříve okrajové komodity. Například baterie v posledních dvou letech začalo nově nebo důsledněji třídit 28 % Čechů. V případě bio-odpadu jde o 25 % a u olejů o 23 % lidí.

Mezi další pozitivní počiny patří využívání tzv. re-use principu neboli co už lidé nepotřebuji, věnují nebo levně prodají (nově nebo aktivněji ho využívá 29 % lidí). Při nákupu nápojů s sebou stále více Čechů preferuje opakovaně použitelné kelímky a omezuje jízdy autem (shodně 28 %). Více lidí se také zapojuje do úklidů v přírodě, ať už individuálně, nebo v rámci úklidových akcí jako je například projekt Ukliďme Česko. Roste počet lidí, kteří bio-odpad kompostují ve vlastním venkovním či interiérovém kompostéru, nakupují v prodejnách „bez obalu“ nebo si vyrábí vlastní ekologické výrobky jako jsou mýdla či sáčky na zeleninu.

 

Zdroj: ECOBAT a IPSOS Instant Research

 

„Zájem o ochranu životního prostředí roste v Česku dlouhodobě a může nás těšit, že patříme k nejuvědomělejším zemím na světě," říká Petr Kratochvíl, jednatel společnost ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a dodává: „Pokud mohu mluvit za baterie, tak za posledních 10 let se množství baterií, které každoročně odevzdáváme na recyklaci, zčtyřnásobilo. Ještě důležitější však je, že český národ zaměřuje svou pozornost nejen na třídění odpadů, ale stále více na prevenci jejich vzniku.“

 

Některé eko-aktivity mají dlouhou tradici, jiné se začínají rozvíjet

Mezi lidmi je nejvíce zažité, že se s potravinami nemá plýtvat, a toto pravidlo se snaží dodržovat 93 % z nás. Přes 87 % lidí pravidelně třídí odpad a 69 % omezuje spotřebu plastů. Podporu má také re-use princip, kdy lidé věnují nebo za symbolickou cenu prodají své použité věci, které už sami nevyužijí, ale jiným ještě mohou dobře posloužit. Celkem 68 % lidí se snaží omezovat jízdy autem a chodit místo toho pěšky nebo jezdit na kole. Potenciál pro větší využití má třídění bio-odpadu, kde 18 % respondentů, kteří ho zatím netřídí, plánuje, že ho třídit začne. V případě třídění olejů je to dokonce 24 %. Téměř třetina lidí se chystá začít využívat služeb obchodů, které prodávají výrobky bez obalu.

 

Zdroj: ECOBAT a IPSOS Instant Research

 

O průzkumu

Sběr dat pro průzkum „Jak Češi mění své návyky, aby byli ohleduplnější k životnímu prostředí“ byl realizován v srpnu 2019 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 025 respondentů. Samotnému průzkumu předcházela anketa na sociálních sítích, která identifikovala hlavní aktivity, na které Češi ve vztahu k ochraně životního prostředí zaměřují svou pozornost. Tyto informace pak byly zohledněny při tvorbě průzkumu.

15.08.2019 08:42

Jak nakládat s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení?

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je velmi specifickou oblastí s mnoha úskalími při jejich shromažďování, přepravě a odstraňování.

Co se týká legislativní oblasti, pak nakládání odpady, a to včetně odpadů ze zdravotnických a veterinárních zařízení, řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a také vyhláška č. 93/2016 Katalog odpadů. Nejvíce se pak odpady ze zdravotnictví zabývá vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Nesmíme zapomenout ani na metodiku, kterou vytvořil Státní zdravotní ústav (SZÚ) jako zpracovatel pro zadavatele Technologické agentury České republiky (TAČR). Garantem této metodiky bylo Ministerstvo životního prostředí a tento dokument vznikl v období duben – prosinec 2016 (https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi).

Kde takové odpady vznikají, je široké veřejnosti i profesionálům známé. Mohou to být nemocnice, polikliniky, ordinace praktických lékařů, ale také ústavy sociálních služeb, domovy pro seniory a hospice, různé ozdravovny a sanatoria.

 

Zařazování odpadů

Pro zařazování odpadů používáme vyhlášku č. 93/2016 Katalog odpadů. Pro ukázku uvedu některé nejpoužívanější odpady ze skupiny 18 01, tedy odpady z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí.

 

18 01 01 – Ostré předměty

Uvedené katalogové číslo odpadu zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a s nimiž je spojeno potencionální riziko poranění a infekce (např. kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelů, lancety, prázdné lékovky, zkumavky, skleněné obaly od infúzí apod.).

Odpady, s nimiž je spojeno riziko poranění, vyžadují zvláštní opatření (vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení) k zabránění poranění při manipulaci převážně ve zdravotnických zařízeních, ale také mimo ně.

Odpady pod tímto katalogovým číslem musí být shromažďovány odděleně od jiných odpadů. Shromažďovací prostředky a nádoby musí být nepropustné a bez možnosti propíchnutí a zároveň musí být uzavíratelné.           

18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Pod toto katalogové číslo patří veškeré odpady ze zdravotnických  oddělení, jako jsou použité chirurgické materiály, nemocniční podložky, pleny, obvazový materiál, použité jednorázové pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfuzní krve, nepoužitelné transfuzní přípravky, kontaminované osobní pomůcky personálu, polyetylenové obaly od infuzních roztoků, odpady z laboratoří, odpady z dialyzačních zařízení, sádry, dále i veškeré odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly.

18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a shromažďování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Tímto katalogovým číslem se označují odpady, jako jsou obvazy, sádrové obvazy, pleny, oděvy na jedno použití a prádlo. Jedná se o vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení a provozů jim podobných, který prokazatelně není kontaminovaný infekčním činidlem, to znamená, že není biologicky kontaminován a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami. Odpad tedy nesmí vykazovat žádnou nebezpečnou vlastnost.

18 01 06 – Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Zde jsou zařazeny pevné a kapalné chemické látky a chemické přípravky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, čištění nebo desinfekci.

18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

Sem patří léčiva nevyhovující kvality s prošlou dobou použitelnosti, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná.

 

V praxi se bohužel často stává, že se odpady ze zdravotní péče zařazují do kategorie nebezpečný odpad a to i bez zjevných nebezpečných vlastností. Tím dochází v České republice ke vzniku většího množství nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, než bývá obvyklé v jiných státech Evropské unie. Důvodem je opatrnost původců, kteří raději odpad zařadí jako nebezpečný, než aby nedošlo k názorovým rozporům a konfliktům např. s kontrolními orgány. Přitom se původci drží hesla: „Tím nic nezkazím“. Je to ale pravda? Domnívám se, že není. Uměle tím navyšuji produkci nebezpečných odpadů, ale také finanční objem prostředků na odstranění odpadů. Citlivě bychom měli zařazovat především inkontinentní pomůcky u neinfekčních pacientů, kde je možné zařazení pod katalogové číslo 18 01 04.

 

Skladování a shromažďování nebezpečných odpadů ze zdravotnictví

Legislativa stanoví, že nebezpečný odpad ze zdravotnictví 18 01 03* smí být shromažďován mimo chladící prostor max. 3 dny. Déle shromažďovat a to maximálně do doby jednoho měsíce lze pouze při teplotách pod 8 °C.

 

Svoz zdravotnických odpadů

Pokud nejsou odpady chlazené a konstantně udržované v prostředí pod 8 °C, je nutno zajistit vývoz v cyklech, nejlépe pondělí – středa – pátek. Toto časové schéma se jeví u malých a středně velkých zdravotních zařízení jako optimální a to z hlediska dodržení platné legislativy, optimalizace nákladů i logistiky vývozu. V případě jednoznačně udržitelné uvedené teploty shromažďovacího místa je možné logistiku odvozu zdravotnických odpadů jak objemově, tak časově navýšit.

Některé centrální nemocnice mají své zdravotní ambulance, střediska a polikliniky pod stejným IČO mimo areál, tedy v jiných částech města nebo v menších obcích. Od nich přebírají odpad do svých shromažďovacích míst v areálu nemocnice, kde vedou evidenci o tomto předání a převzetí. Odpad vykazují jako produkci na provozovnách svého IČO. Předání odpadů mezi provozovnami jednoho subjektu (jednoho IČO) je povolené a eviduje se s využitím kódů nakládání A00 – AN3 v evidenci provozovny původce (ambulance, střediska, polikliniky) a B00 – BN3 v evidenci příjemce (centrální nemocnice). Je ale důležité, aby ten, kdo přebírá nebezpečné odpady z jiných provozoven (v našem případě centrální nemocnice), měl vydaný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100 t/rok od úřadu obce s rozšířenou působností, nad 100 t/rok od příslušného krajského úřadu).

Pokud by docházelo k úpravě přijatých odpadů, potom se již jedná o zařízení ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Možné je také přijímání odpadů od jiného IČO, ale v tomto případě také platí, že se bude jednat o zařízení ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. K tomuto souhlasu se mohou vázat i další povolení a vyjádření.

 

Evidence, ohlašování

Protože provozovatelé zdravotnických zařízení produkují odpady, musí vést stejně jako ostatní původci průběžnou evidenci. Pokud přesáhnou zákonné limity v produkci a nakládání s odpady (100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních odpadů), musí podávat Roční hlášení do systému ISPOP, dnes již pouze elektronicky, a to v termínu do 15. 2. roku následujícího po roku, za který se ohlašuje.

Průběžná evidence se vede při každém naplnění sběrového prostředku a při každém předání odpadu oprávněné osobě, ale vyhláška připouští také variantu v sumě množství jednou měsíčně, pokud se jedná o stejný odpad předávaný od stejného původce stále stejné oprávněné osobě (nepřetržitý vznik).

Průběžnou evidenci odpadů v mnoha případech vede za praktické lékaře oprávněná osoba, která od původců odpad přebírá k přepravě i k odstranění. Pokud lékaři vznikne povinnost podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, potom i tuto povinnost v praxi často oprávněná osoba zajistí např. formou objednané služby.

Pokud Vás tento článek zaujal a potřebujete znát odpovědi na své otázky v oblasti nakládání se zdravotními a veterinárními odpady, přihlaste se na naše specializované školení: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/nakladani-s-odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni-z-pohledu-legislativy-i-praxe.

V případě, že potřebujete poradit v jiných oblastech odpadového hospodářství nebo složkách životního prostředí, kontaktujte nás, prosím: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/poradenstvi.

Mimo výše uvedené také nabízíme přímo ve Vaší společnosti strukturovaný audit, který svým obsahem prolíná praxi a prověření legislativní shody všech složek životního prostředí. Jsme také připraveni Vám pomoci se zavedením systému kvality (QMS) dle ČSN EN 9001:2016 a systému řízení environmentu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 včetně vypracování dokumentace. Zároveň provádíme interní audity systému kvality a systému řízení environmentu a řešíme neshody, které případně vyplynou ze zprávy o posouzení systémů.

 

Ing. Michal Horník
INISOFT Consulting s.r.o.

14.08.2019 11:40

Stát chce podpořit zelené obchody a haly

Problémy se suchem, které umocňují vlny abnormálního vedra, by v Česku brzy mohly pomáhat zmenšit zelené střechy a stěny obchodních center a průmyslových továren a skladů. Jejich výstavbu chce motivovat ministerstvo životního prostředí. Více ZDE

 

 

 

Zdroj: Novinky.cz

14.08.2019 11:25

Plzeňská teplárenská dostala za nedodržování emisních limitů pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za provoz teplárny v rozporu s integrovaným povolením a provozním řádem. Firma počátkem července 2018 nedodržela lhůty pro odstranění poruch zařízení a následně neplnila emisní limity oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO).

„Limit pro oxid siřičitý, stanovený na 1200 mikrogramů na metr krychlový, byl překročen až téměř trojnásobně. Nejvyšší naměřená hodnota byla 3593 mg/m3. Další povolená hodnota pro oxid uhelnatý pak byla překročena dokonce více než pětinásobně. Limit byl 250 mikrogramů na metr krychlový a naměřeno bylo až 1323 mg/m3,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň s tím, že společnost tak nedodržovala integrované povolení vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Plzeňská teplárenská se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP neodvolala, sankce v červenci 2019 nabyla právní moci.

14.08.2019 11:24

Pozvánka: Geoengineering – spása, nebo ohrožení

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře se budou konat pravidelně vždy třetí úterý v měsíci od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ministerstva životního prostředí č. 432. První seminář na téma „Geoengineering – spása, nebo ohrožení“ se uskuteční 20. srpna. Anotace semináře zde.

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity zasedací místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz, ze které Vám dojde potvrzení o účasti.

12.08.2019 16:05

Brněnský projekt vyrábějící z bioodpadů palivo pro autobusy je ve finále o ekologického Oskara

Cirkulární doprava, to je projekt, který by mohl změnit ekologický pohled na pohon městské hromadné dopravy u nás. Základní myšlenkou je využití biometanu vzniklého z biologicky rozložitelných odpadů jako palivo pro autobusy. První testování tzv. BioCNG pohonu proběhlo v Brně na podzim loňského roku ve spolupráci s Dopravním podnikem Brno a výsledky dopadly nad očekávání. Samotná myšlenka projektu i vliv na životní prostředí oslovilo také odbornou porotu soutěže E.ON Energy Globe, která poslala projekt s názvem Cirkulární doprava do finále. Tam o celkovém umístnění teď rozhodne široká veřejnost svým hlasováním.

Za projektem Cirkulární doprava stojí Institut cirkulární ekonomiky, jemuž byly inspirací země jako Holandsko nebo Finsko, které mají s cirkulární ekonomikou bohaté zkušenosti. Cílem pilotního projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na tzv. biometan, který je svými vlastnostmi identický se zemním plynem. Pro náš pilotní projekt byl biometan vyroben z čistírenských kalů v čistírně odpadních vod v Modřicích. Autobus poháněný biometanem bez jakýchkoliv problémů ujel v běžném provozu téměř 5 tisíc kilometrů,“ říká jeden z iniciátorů projektu Petr Novotný, projektový manažer Institutu cirkulární ekonomiky.

 

V čem je projekt výjimečný?

 • První využití biometanu jako paliva pro autobus MHD v Česku.
 • Komplexní technologický řetězec přeměny bioodpadu na palivo využitelné pro pohon dopravních prostředků.
 • Unikátní česká technologie čištění biometanu.
 • Data a poznatky z projektu poslouží k dalšímu vývoji technologie.
 • Vzor pro další obce. 

 

Realizace pilotního projektu se jevila jako nejefektivnější cesta, jak představit v České republice příklady dobrého využití odpadu a jeho vrácení zpátky do oběhu jako další zdroj. Přípravy do spuštění pilotu trvaly asi 2 roky. Podařilo se dát k jednomu stolu představitele společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, která poskytla projektu zázemí a zdroj bioplynu, společnosti Dopravní podnik města Brna, která vyčlenila 1 linkový autobus, který na biometan jezdil, a společnosti MemBrain, která zapůjčila do projektu svoji technologii na úpravu bioplynu. „Každé větší město může mít svůj zdroj biometanu. Bioodpady na skládky nebo do spalovny prostě nepatří! Lze je využít a mít z nich i další ekonomický přínos. A tento projekt je zdárným příkladem, že to jde a může to fungovat. A jsme velmi rádi, že to ocenila i porota soutěže E.ON Energy Globe,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky.

Pilotní testovací fáze projektu byla začátkem letošního roku vyhodnocena velmi pozitivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu. DPMB proto projevil zájem, ve spolupráci s městem Brnem, najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy a změnit část své flotily na tzv. „cirkulární provoz“. „Dopravní podnik města Brna v minulosti vyměnil 160 dieselových autobusů za autobusy na CNG. Využitím biometanu vyrobeného z bioodpadu k pohonu těchto autobusů bychom rádi završili ekologizaci autobusové dopravy v Brně,“ vysvětluje Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.

Pozitivním příkladem z Brna se inspirovalo i hlavní město Praha, které prostřednictvím náměstka primátora za životní prostředí Petra Hlubučka na jaře tohoto roku oznámilo záměr vystavět zařízení na využití bioodpadů, ze kterých by bylo vyráběno ekologické palivo pro vozidla Pražských služeb.

„Praha hodlá v souladu s principy cirkulární ekonomiky lépe recyklovat své odpady. Spousta biologicky rozložitelných odpadů nyní končí bez užitku ve spalovně nebo v případě gastroodpadů v kanalizaci, a zatěžují tak kanalizační síť i čistírnu odpadních vod. Hodláme postavit zařízení, ve kterém z těchto odpadů vyrobíme biometan pro vozidla městských služeb. Podobná zařízení fungují například v Rakousku, Německu, Norsku a dalších zemích západní Evropy,“ říká náměstek primátora Prahy za životní prostředí Petr Hlubuček.

Video představení projektu - https://youtu.be/3sz2Cpsmga0

Hlasování pro finalisty soutěže E.ON Energy Globe probíhá do 15. 9. 2019 na stránkách www.energyglobe.cz

12.08.2019 15:41

Společnost AVE CZ poskytla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady. ČIŽP jí za to dala další pokutu, dva miliony

Právnická osoba AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ohlásila Městskému úřadu Čáslav a Magistrátu města Mladá Boleslav (prostřednictvím systému ISPOP) nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady (HPNO) za roky 2016 a 2017. Tímto jednáním společnost AVE CZ porušila povinnosti stanovené v zákoně o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního inspektorátu Praha, jí za to uložili pokutu dva miliony korun. Ta nabyla 12. července 2019 právní moci.

Inspekce provedla v listopadu 2017 kontrolu zaměřenou na prověření plnění povinností stanovených integrovaným povolením, které společnosti AVE CZ vydal Krajský úřad Středočeského kraje pro 1. fázi provozu skládky Čáslav, tj. pro zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“ a pro provozovnu Benátky „Řízená skládka Benátky nad Jizerou“. U odpadů přijatých a uložených do obou skládek měl být uveden správně kód způsobu nakládání s odpadem D1 – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) nikoli kód způsobu nakládání N1 - Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce. Tento způsob ohlašování údajů o nakládání s odpady ve svém důsledku způsobuje velmi výrazné zkreslení údajů.

V případě Čáslavi se jednalo v roce 2016 celkem o 71 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 252 812,36 tun. V roce 2017 šlo o 68 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 293 319,16 tun odpadů. V případě skládky Benátky nad Jizerou šlo v roce 2016 celkem o 48 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 96 603,88 tun odpadů. V roce 2017 se jednalo celkem o 47 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 108 689,65 tun odpadů.

„Provozovatel ohlašoval odpady pod jiným kódem a tím se jich zbavoval. Odpady, které v daném případě provozovatel používal při jejich ukládání současně jako konstrukční prvky skládek Čáslav a Benátky, neměly povahu technologického materiálu pro technické zabezpečení skládky, ale odpadů ukládaných (odstraňovaných) na skládce, byť ukládaných způsobem, který současně „zajišťoval“ těleso skládky. Dále je z obsahu schváleného provozního řádu první fáze obou skládek zřejmé, že byly prioritně určeny k odstraňování odpadů a nikoli k využívání odpadů pod kódem způsobu nakládání N1,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Inspektoři ČIŽP už uložili společnosti AVE CZ několik pokut: V březnu 2015 pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za rok 2013 za zařízení „Řízená skládka odpadů Benátky nad Jizerou - 1. fáze provozu skládky S-NO“ a zařízení „Řízená skládka odpadů Čáslav“. V říjnu 2016 pak pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za roky 2014 a 2015 za zařízení „Řízená skládka odpadů Čáslav – 1. fáze provozu skládky, umístěné v rámci zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“. V prosinci 2016 pak pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za roky 2014 a 2015 za zařízení „Řízená skládka odpadů Benátky nad Jizerou“.

 

Přehled dalších udělenách pokud ČIŽP:

Za provoz zdroje znečišťování bez povolení a nedostatečnou výměnu filtrů v lakovně uložili inspektoři firmě pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun strojírenské společnosti PEGAS – GONDA s.r.o. Ta ve svém závodě ve Slavkově u Brna na Vyškovsku provozovala jeden ze zdrojů znečišťování ovzduší (provoz odmašťování) bez povolení k provozu a v lakovně také nevyměňovala dostatečně často aktivní uhlí sloužící k záchytu těkavých organických látek.

Jak v roce 2017, tak v roce 2018 činila spotřeba těkavých organických látek v provozu odmašťování a čištění výrobků více než 800 kilogramů. „Už v roce 2015 při kontrole jsme provozovatele upozorňovali, že při dosažení roční spotřeby 600 kilogramů bude povinen požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje o povolení k provozu. To neudělal a tak jsme museli při další kontrole v květnu 2019 konstatovat, že od roku 2017 byl tento zdroj znečišťování ovzduší provozován bez platného povolení a v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Inspektoři také zjistili, že v provozu lakovny provozovatel nevyměňoval dostatečně často aktivní uhlí v adsorbéru, který slouží k zachytávání těkavých organických látek. V povolení k provozu bylo krajským úřadem stanoveno, že k výměně aktivního uhlí musí dojít vždy po spotřebovaných 150 kilogramech těkavých organických látek. „Vzhledem ke spotřebovanému množství v aplikační směsi mělo tedy být v roce 2018 i v roce 2017 uskutečněno vždy 11 výměn. Provozovatel však v roce 2017 provedl pouze 6 výměn a v roce 2018 jen 5 výměn. Porušil tak závazné podmínky povolení k provozu. Zanedbání výměny aktivního uhlí vede k vyšším emisím těkavých organických látek do ovzduší,“ uvedl Augustin.

Společnost PEGAS-GONDA proti pokutě uložené inspektory ČIŽP nepodala odpor, sankce v červenci nabyla právní moci.

 

Za nepovolené nakládání s nebezpečným odpadem z nemocnic pokutovali inspektoři společnost Purum bezmála půlmilionovou sankcí

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti Purum s.r.o. Firma v mobilním zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Srbicích na Teplicku nakládala s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví, k jejichž přijímání a nakládání neměla povolení.

Od ledna do července 2017 přijala do mobilního návěsu umístěného v průmyslové hale v Srbicích téměř 247 tun nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, včetně odpadů infekčních. V období od ledna do prosince 2017 na stejném místě také nepovoleně přijala více než 4,6 tuny nepoužitelných cytostatik. S nebezpečnými odpady bylo dále v prostoru haly za účelem překládky odpadů nedovoleně manipulováno. „Všechny nelegálně přijaté odpady pocházely ze čtyř nemocnic v Ústeckém kraji – ústecké, děčínské, mostecké a teplické,“ uvedl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem.

Firma Purum také při přebírání těchto odpadů zpracovávala ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů tak, že údaje uvedené v dokladech neodpovídaly skutečnosti. Tyto doklady  následně upravovala. „Pokutovaná společnost nepravdivě uváděla jako místa vykládky odpadů jiná zařízení, než kde odpady ve skutečnosti končily.  Zjistili jsme také, že společnost po zahájení kontroly našimi inspektory zpracovala za období května a června 2017 falzifikáty ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů. Ty pak předložila ČIŽP. Zpětně vyplněné doklady jsme ale odhalili,“ popsal Grund jednání firmy Purum.

Údaje uvedené na přepravních dokladech jsou velmi důležité pro sledování pohybu odpadů, zvláště pak, když jde o nebezpečné odpady, které vyžadují zvláštní režim a požadavky s ohledem na prevenci infekce. „Míru společenské nebezpečnosti tohoto přestupku hodnotíme jako vysokou a tomu odpovídá i uložená pokuta,“ doplnil Grund.

Společnost Purum proti sankci podala odvolání, Ministerstvo životního prostředí ale pokutu v plné výši potvrdilo. Sankce koncem července nabyla právní moci.

 

Firma uložila do kamenolomu neupravené odpady, což odporovalo provoznímu řádu. Dostala pokutu 125 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 125 tisíc korun společnosti LB, spol. s r.o. Firma použila k rekultivaci lomu Hutnický vrch v katastru obce Smolné Pece na Karlovarsku neupravené stavební a demoliční odpady a jednala tak v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení.

Kamenolom Hutnický vrch byl Krajským úřadem Karlovarského kraje schválen jako zařízení k využívání odpadů. Obviněný tam ale uložil i odpady, které nesplňovaly podmínky stanovené provozním řádem. „Jednalo se o neupravené stavební a demoliční odpady. Více než 6060 tun stavebních materiálů na bázi sádry a přes 8900 tun směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků. Navíc byly v uložených odpadech zjištěny také nepovolené příměsi – například odpadní plastové fólie, PET lahve a plechovky,“ uvedl Jaroslav Hájek, pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Inspektoři při kontrole v září 2018 zjistili také porušení další podmínky provozního řádu - na informační tabuli před zařízením nebyly uvedeny všechny údaje, které tam být měly. „Chybělo identifikační číslo zařízení a také tam nebyly uvedeny všechny druhy odpadů, pro které je zařízení určeno. Tedy důležité informace pro zákazníka, který tak mohl být uveden v omyl. Vybavit zařízení informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství, na níž jsou uvedeny všechny požadované informace, je jedním z obecných požadavků kladených na provozovatele,“ uvedl Hájek.

Při stanovování výše pokuty vzali inspektoři v úvahu množství odpadů, se kterým bylo nakládáno v rozporu se zákonem, a zhodnotili ho jako střední.

Proti pokutě se společnost LB, spol. s r.o. neodvolala a sankce v červenci 2019 nabyla právní moci.

 

Za neodvezení nelegálně uložených odpadů dostala firma pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti RECYKLACE – PROCHÁZKA s.r.o. Firma neodstranila veškeré odpady z pozemku v Brněnských Ivanovicích. Nesplnila tak opatření k nápravě, které jí inspektoři uložili.

V roce 2016 inspektoři společnosti uložili pokutu 60 tisíc korun za to, že protiprávně uložila odpady na pozemku v Brněnských Ivanovicích. Zároveň jí nařídili, aby veškeré navezené odpady odstranila do 28. června 2018. „Pokutu 60 tisíc firma zaplatila, ale při kontrole místa téměř rok po stanovené lhůtě, jsme zjistili, že všechny odpady odvezeny nebyly. Z původního množství odpadů (na ploše cca 100 m x 50 m, do výšce až 15 m) dosud nebyla odstraněna asi polovina. Na místě stále byly betony, betonové pražce i zemina. Společnost tak lhůtu k opatření k nápravě nesplnila,“ uvedl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Společnost RECYKLACE – PROCHÁZKA proti pokutě 100 tisíc nepodala odpor a sankce je pravomocná.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE