Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Staré ekologické zátěže

Z konstatování Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že se státu nedaří naplňovat představu o vyšší míře využívání brownfieldů pro developerské záměry, a to v době, kdy ze strany obcí panuje všeobecná nedůvěra k výstavbě průmyslových zón v těchto dotčených územích. O osobních zkušenostech a panujících úskalích jsme hovořili s Pavlem Sovičkou, generálním ředitelem společnosti Panattoni Europe.  V části Cirkulární ekonomika se věnujeme odpadovému hospodářství z pohledu zjišťování příčin požárů, kompostování a recyklaci betonu. Nechybí ani další díl Evidence, tentokrát na téma stacionární zařízení. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
14.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 15.5., 19.11., 20.11.

20.5. 24. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ

22.5. Sanační technologie XXII

21.-23.5.

VODOVODY-KANALIZACE

21. mezinárodní vodohospodářská výstava

29.5. Odpady v roce 2019 z pohledu ekonomiky a praxe
Opakování: 30.5., 6.6., 11.6., 12.6., 17.7., 18.7., 6.8., 7.8.

29.5. POVINNOSTI PODNIKOVÉHO EKOLOGA - informace pro začátečník

30.5. Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce

Červen    
4.6. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do SEPNO
Opakování: 3.9., 4.9.2019

5.-6.6.

Představen mezinárodní projekt ALLIES (úspory energie na lokální i národní úrovni)

5.-6.6.

Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje

11.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA

19.6.

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

20.6. EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

Září    
5.-6.9. REACH Konference 2019

Říjen    
8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

 

  

 

Novinky

23.05.2019 16:37

Po Praze jezdila auta na biopalivo druhé generace. Vědci z Litvínova prezentovali biopalivo z dřevní štěpky

Společnost Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) dnes představila biopalivo druhé generace z odpadní biomasy a provedla testovací jízdy vozidel poháněných biopalivem vyrobeným z dřevní štěpky. Právě biopaliva z dřevní štěpky, ale také třeba z pilin, slámy nebo řas mohou být jako biosložka druhé generace v blízké budoucnosti přimíchávány do pohonných hmot za účelem plnění stále přísnějších emisních norem stanovených Evropskou unií.

V případě transferu technologie do komerčního měřítka přispěje přimíchávání paliva získaného zplyňováním odpadní dřevní hmoty k plnění minimálního energetického obsahu pokročilých biopaliv po roce 2022. Prezentované finální biopalivo vzniká v laboratořích UniCRE v Chemparku Záluží u Litvínova v rámci inovačního projektu COMSYN v mezinárodním unijním programu pro výzkum a inovace – HORIZON 2020.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) se v roce 2017 zapojilo do inovačního projektu COMSYN financovaného v rámci mezinárodního unijního programu pro výzkum a inovace – HORIZON 2020. Projekt se zaměřuje na výrobu biopaliv druhé generace z odpadní biomasy, jako je dřevní štěpka, sláma a další odpadní materiály. Nové palivo se chemicky i možnostmi použití zásadně liší od nynějších 1G biosložek první generace. Zavedením druhogeneračních paliv získaných technologií Fischer-Tropschovy syntézy se sníží obsah kyslíku a především nenasycených uhlovodíků způsobujících možný vznik polymerních úsad v palivovém sytému osobních vozidel. Ve vztahu k tradičním fosilním palivům pak nabízí produkt technologie Fischer-Tropschova syntéza vyšší cetanové číslo, což je základní výkonnostní parametr motorových naft. 

Po skončení dvouleté testovací fáze dnes zástupci UniCRE a dalších spolupracujících organizací při příležitosti konání vědecké konference k projektu COMSYN prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu. Předvedli, že vyrobené biopalivo z dřevní štěpky nemusí sloužit jen k přimíchávání, ale vozidlo se vznětovým motorem může jezdit čistě na toto nové biopalivo. Na rozdíl od současného metylesteru řepkového oleje navíc nehrozí poškozování motoru vozidla.

Výzkum biosložek druhé generace byl iniciován potřebou splnění stále přísnějších emisních norem stanovených Evropskou unií. EU v roce 2018 schválila směrnici o obnovitelných zdrojích energie (RED II) a stanovila tak ambiciózní plán na zvýšení energetického obsahu pokročilých biopaliv v období po roce 2022 ®  min. 0,2 %; po 2025 ®  min. 1 %; resp. po 2030 ® min. 3.5 %. Schválením směrnice FQD týkající se kvality paliv byl zároveň potvrzen závazek snížení emisí CO2 v souvislosti s výrobou a užíváním paliv v dopravě o 6 %. Za současného stavu technologií, znalostí a zdrojů surovin je však velmi náročné těchto cílů dosáhnout. Aby byl splněn požadavek na snížení emisí CO2 v dopravě, musel by být podíl dostupných kyslíkatých biosložek (MEŘO) v palivech tak vysoký, že by je současné motory mnoha aut ani nedokázaly zpracovat. Proto se pracovníci UniCRE zapojili do mezinárodních aktivit ve výzkumu, rozvoji a zavádění druhé generace biopaliv, která jsou efektivnější, ekonomičtější a šetrnější k přírodě.

„Zkoumali jsme možnosti separace a následného zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na rafinérských technologiích. Pro tento účel jsme využívali pilotní destilace a pokusné testovací jednotky pořízené v rámci modernizace výzkumného centra z evropských fondů. Zjednodušeně řečeno jde o přimíchání frakcí s odlišnými body varu k podobným rafinérským proudům a jejich následná úprava na produkty vhodné pro výrobu kvalitních motorových paliv,“ vysvětluje Jiří Hájek, ředitel úseku vývoje a inovací Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra, a.s.

Koncept je založen na technologii zplyňování různých druhů odpadní biomasy na syntézní plyny (oxid uhelnatý a vodík). V rámci tohoto konceptu bude konverze probíhat ve výrobních jednotkách malého a středního měřítka, umístěných blízko zdrojů biomasy (10–50 kt/rok produktů Fischer-Tropschovy syntézy). Zkoumanou technologií bude zpracováván dřevní odpad, sláma a další zemědělské zbytky i různé odpadní materiály. Technologie bude v rámci tohoto konceptu začleněna do lokálních výroben elektřiny a tepla, kde bude biomasa zužitkována s 80% energetickou účinností. Odpad nebo biomasa se chemickou reakcí (zplyňováním) převede na tzv. syntetický plyn (vodík a oxid uhelnatý). Následně chemickou reakcí oxidu uhelnatého a vodíku na heterogenních katalyzátorech vznikají žádané uhlovodíky a vodní pára. Kapalné meziprodukty poté budou transportovány do stávajících ropných rafinérií a zde budou využity pro mísení vysoce kvalitních motorových paliv s požadovaným efektem emisních úspor. V rámci konceptu poroste počet zařízení na primární konverzi biomasy a ropné rafinérie budou postupně přeměňovány na výrobny biopaliv.

„Současná evropská legislativa počítá s rostoucím zastoupením pokročilých biosložek v palivech po roce 2022. UniCRE a Unipetrol proto posuzují integraci pokročilých biopaliv do stávajících rafinerských celků. V rámci projektu COMSYN probíhá příprava na realizaci provozního testu, který by v budoucnu měl umožnit zpracování dostupného množství produktů Fischer-Tropschovy syntézy na reálných jednotkách. Dnes již v rafinerii Litvínov probíhá obdobný provozní test, kdy ke standartní fosilní surovině je přimíchán upotřebený rostlinný olej. Výhodou získaného produktu pro motoristy bude vyšší cetanové číslo produktu z biosložky, nevýhodou je pak zejména vyšší cena vstupní suroviny výrazně převyšující cenu rafinovaného rostlinného oleje v potravinářské kvalitě. Pokud získáme prostředky z veřejných zdrojů, plánujeme zkoumat také procesy spojené s pěstováním vodních řas v otevřených nádržích s využitím odpadního oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv nebo jiných dílčích výrobních procesů a následné využití produkované biomasy jako energetické suroviny,“ uzavírá Jiří Hájek.

 

Co je COMSYN?

COMSYN je inovační projekt v rámci mezinárodního unijního programu pro výzkum a inovace – HORIZON 2020, do kterého jsou zapojeny výzkumné ústavy, malé a střední podniky i velké společnosti z Finska, Německa, České republiky a Itálie. Cílem projektu je rozvinout koncept výroby komponent pro čistá paliva na bázi nepřímého zkapalňování biomasy s použitím Fischer-Tropschovy syntézy. Tento relativně známý koncept je doplněn vysoce inovativními technologickými variantami, takže oproti dnešním způsobům výroby biopaliv vykazuje o 35 % nižší náklady.

23.05.2019 14:49

Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace z OPŽP

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. K dispozici je 150 milionů korun.

Státní podniky a příspěvkové organizace pak mohou čerpat ze 100milionové alokace na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci systémů předpovědní povodňové služby.

Celkově tak nabízí Ministerstvo životního prostředí ve dvou dotačních výzvách (číslo 123 a 124) z evropských fondů 250 milionů korun. Dotace pomohou zajistit lepší ochranu před výkyvy počasí a přispějí k přesnějšímu předvídání povodní.

Žádosti o dotace v rámci 124. výzvy mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat do 3. června 2019 na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit můžou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají i na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni.

„Varovné systémy mohou obce a města vybudovat jen tehdy, pokud mají současně vypracovaný či aktualizovaný digitální povodňový plán. I na ten ale mohou čerpat až 85% dotaci,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Operační program Životní prostředí pomáhá s protipovodňovou ochranou nejen na místní úrovni, ale i na té celostátní. O dotaci se v tomto případě může ucházet Český hydrometeorologický ústav či správci povodí. Příspěvek získají instituce na zpracování analýz odtokových poměrů a přípravu podkladů pro stanovení záplavových území nebo map povodňového ohrožení. Podporu získají i projekty zaměřené na vybudování nebo zefektivnění výstražných či hlásných povodňových systémů řešených na celostátní úrovni.

Žádosti o dotace ve 123. výzvě bude Státní fond životního prostředí ČR do 30. září 2019.

 

Další informace:

 

23.05.2019 14:45

Za vypouštění silně znečištěných odpadních vod bez povolení a neohlášení další havárie uložili inspektoři ČIŽP pokutu 680 tisíc korun

Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. byla pokutována inspektory z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě. Za porušení vodního zákona, vypouštění silně znečištěných odpadních vod bez povolení a neohlášení další havárie, jí inspektoři uložili pokutu 680 tisíc korun. Ta nabyla 30. dubna 2019 právní moci.

„Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. havárii, jako její původce, neprodleně neohlásila hasičům nebo policii, případně správci povodí. Tím porušila vodní zákon. Havárie nastala znečištěním povrchových vod hlavního odvodňovacího zařízení a toku Olešná v době od 5. srpna 2018, a to v důsledku úniku odpadních vod, které vznikly při zahoření skládky kůry a následném skrápění dřevní hmoty z areálu Pily Paskov,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Tyto odpadní vody byly vypouštěny v období od 6. 8. do 24. 9. 2018 bez povolení k nakládání s vodami, část zadržených byla přečerpávána volně na terén a vsakovala do vod podzemních a povrchových.

„Ochrana vod patří mezi stěžejní chráněné zájmy v oblasti životního prostředí. Obviněné společnosti výrazně přitěžuje, že spáchala více přestupků. Dále pak i skutečnost, že od roku 2013 byla už třikrát původcem havárie,“ uvedl Kozubek. Ke znečištění vodního toku Olešná spojeného s úhynem ryb došlo v listopadu 2013, v dubnu 2016 a v listopadu 2016. Ve všech uvedených případech havárií na vodách obviněný zanedbal povinnosti související s údržbou a kontrolou vodních děl, zejména pak dešťové kanalizace a kontrolních uzavíracích šachet, prostřednictvím kterých jsou vypouštěny srážkové vody z areálu firmy do vod povrchových. Vzhledem k charakteru činností prováděných na zpevněných plochách je stálý dohled a údržba tohoto zařízení nezbytným předpokladem pro eliminaci havarijních stavů.

Předmětem činnosti výše uvedené společnosti je pilařská výroba řeziva – opracování, zpracování a impregnace dřeva. Technologie výroby spočívá v příjmu a skladování vstupní suroviny (kulatiny), v třídění, odkornění a zpracování kulatiny pořezem, v sušení řeziva, obrábění a případně impregnaci řeziva.

 

23.05.2019 14:42

Společnost už dostala třetí pokutu za porušování zákona na ochranu ovzduší

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 600 tisíc korun společnosti UPIA International s.r.o., která provozuje termické čisticí zařízení ve Studénce na Novojičínsku. Pro firmu je to už třetí pokuta od roku 2015 za porušení zákona na ochranu ovzduší.

Poslední pokutu 600 tisíc korun firma dostala za to, že neplnila hned tři podmínky provozu stanovené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. „Společnost nedodržela stanovenou minimální teplotu 850 stupňů Celsia v dopalovací komoře. Naměřené hodnoty prokazují, že tato minimální hodnota nebyla v období 1. 6. až 31. 7. 2017 dodržena přibližně ve dvou třetinách celkové doby provozu. Dodržování předepsané teploty je bezpodmínečně nutné pro minimalizaci vypouštěných škodlivin do ovzduší,“ popsal jedno z porušení Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Dalším pochybením firmy bylo, že od ledna do srpna 2017 neprováděla kontinuální měření obsahu kyslíku v dopalovací komoře. „V podstatě tak provozovatel zamezil možnosti sledovat, zda zařízení plní parametry dokonalého spalování a je tak minimalizována produkce znečišťujících látek,“ vysvětlil Kozubek.

Třetím pochybením bylo, že firma v průběhu června a července 2017 kamerami nesnímala, jakou vstupní surovinu dává do pracovní spalovací komory. V povolení k provozu přitom bylo stanoveno, že toto musí nepřetržitě monitorovat. „Kamerový systém je jediným zpětně prokazatelným prostředkem  kontrol, zda do pece nejsou vkládány nežádoucí materiály. Ve 33 případech v červnu a červenci nebyla vstupní surovina snímána,“ doplnil Kozubek.

Společnost se proti uložení sankce opakovaně odvolávala, Ministerstvo životního prostředí však nyní pokutu ČIŽP v plné výši potvrdilo a v květnu nabyla právní moci.

Už v letech 2015 a 2017 byly firmě UPIA International uloženy pokuty ve výši 95 a 145 tisíc korun za provoz bez povolení a neplnění emisního limitu pro tuhé znečišťující látky vypouštěné do ovzduší. O těchto pokutách více zde https://www.cizp.cz/Spolecnost-UPIA-International-dostala-pokutu-140-tisic-korun-za-opakovane-neplneni-emisniho-limitu-latek-vypoustenych-do-ovzdusi.html

23.05.2019 14:39

Rada dnes přijala balíček Čisté energie pro všechny

Rada přijala 4 zbývající návrhy týkající se trhu s elektřinou a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Cílem revize rámce energetické politiky je stanovit podmínky pro přechod na čistou energii a splnit závazky EU směrem k Pařížské dohodě. Konkrétně se jedná o nařízení a směrnici o elektřině, nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a revize úlohy a fungování Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Příslušné právní předpisy vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku.

23.05.2019 14:37

EU: Podávání zpráv v oblasti životního prostředí

Rada dnes přijala nová pravidla, pro zjednodušují povinnosti v oblasti podávání zpráv v souvislosti s právními předpisy v oblasti životního prostředí. Nové předpisy by měly přispět k zjednodušení povinností, snížení administrativních nákladů, zlepšení kvality dostupných údajů pro budoucí hodnocení a zvýšení transparentnosti. Nařízení vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.

23.05.2019 14:32

Praha 7 vyhlásila klimatickou nouzi. Omezí plasty a vysadí stromy

Radnice Prahy 7 přestane používat jednorázové plasty, úřad změní způsob hospodaření s odpadem, vysadí v ulicích nové stromy nebo nakoupí ekologická auta. Zároveň bude u developerských projektů vyžadovat využití tzv. zelených střech a změní hospodaření s vodou. Rozhodli o tom radní městské části, kteří zároveň na území městské části vyhlásili stav klimatické nouze. Novinářům to řekli představitelé radnice.

"Životní prostředí a klima je velkým současným tématem. Nenechme se zmást dnešním deštěm a tím, že Praha 7 má Stromovku nebo Letnou. Společně s Prahou 1 vykazuje známky největšího tepelného ostrova v Praze," řekl starosta Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

Radní Jiří Knitl (Praha 7 Sobě) řekl, že radnice tak zakáže používání jednorázových plastů při akcích pořádaných městskou částí či jejími organizacemi. Vyžadovat to bude i po ostatních organizátorech. "Budeme minimalizovat odpad radnice a dávat si pozor, jak se chová v rámci odpadového hospodaření. V ulicích bude pokračovat výsadba zeleně, kterou ještě zintenzivníme, změníme hospodaření s vodou a budeme klást důraz na její vsakování," řekl. Radnice tak například při rekonstrukcích chodníků vymění nepropustné povrchy jako asfalt za dlažbu. Jakmile doslouží vozový park, bude kupovat vozidla s ekologičtějším pohonem.

U novostaveb bude vedení městské části po investorech vyžadovat využití takzvaných zelených střech. To se týká například chystané výstavby na území bývalého nádraží Bubny-Zátory. Tady bude radnice požadovat také vznik stromořadí či míst pro vsakování vody, aby všechna nestékala do kanalizace.

Při výběru nájemců nebytových prostor již radnice klade důraz na to, jak bude nájemce hospodařit s odpady a energiemi. Provozovatel letenského zámečku tak přestane používat jednorázové plasty a k tomu samému se zavázala městská firma Obecní dům při provozu Šlechtovy restaurace ve Stromovce.

Na plný úvazek bude pro Prahu 7 pracovat manažer, který bude mít na starosti energetické hospodaření. Radnice monitoruje spotřebu energií u svých budov i organizací, které zřizuje. Do budoucna by měla spotřeba klesnout o jedno procento ročně.

Podle Čižinského je dnešní rozhodnutí rady zároveň apelem na ostatní městské části a města po celém Česku. Rovněž vyzývá obyvatele, aby se chovali šetrněji k životnímu prostředí. "Každý z nás může něco udělat pro lepší životní prostředí, třeba nekupovat zbytečné obaly, třídit odpad, kompostovat nebo důsledně preferovat MHD. Nikdo neudělá chybu, když se bude chovat zodpovědně k životnímu prostředí," řekl.

Radní Prahy 7 svým dnešním rozhodnutím reagovali na nedávné výzvy vědců či studentů, kteří v řadě zemí apelovali na demonstracích na vlády daných zemí, aby začaly řešit problémy klimatických změn. Klimatickou nouzi již vyhlásily třeba Velká Británie a Irsko. V Praze proti zhoršujícím se klimatickým podmínkám protestovali studenti poprvé letos v březnu.

 

21.05.2019 16:04

Společnost už dostala třetí pokutu za porušování zákona na ochranu ovzduší

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 600 tisíc korun společnosti UPIA International s.r.o., která provozuje termické čisticí zařízení ve Studénce na Novojičínsku. Pro firmu je to už třetí pokuta od roku 2015 za porušení zákona na ochranu ovzduší.

Poslední pokutu 600 tisíc korun firma dostala za to, že neplnila hned tři podmínky provozu stanovené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. „Společnost nedodržela stanovenou minimální teplotu 850 stupňů Celsia v dopalovací komoře. Naměřené hodnoty prokazují, že tato minimální hodnota nebyla v období 1. 6. až 31. 7. 2017 dodržena přibližně ve dvou třetinách celkové doby provozu. Dodržování předepsané teploty je bezpodmínečně nutné pro minimalizaci vypouštěných škodlivin do ovzduší,“ popsal jedno z porušení Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Dalším pochybením firmy bylo, že od ledna do srpna 2017 neprováděla kontinuální měření obsahu kyslíku v dopalovací komoře. „V podstatě tak provozovatel zamezil možnosti sledovat, zda zařízení plní parametry dokonalého spalování a je tak minimalizována produkce znečišťujících látek,“ vysvětlil Kozubek.

Třetím pochybením bylo, že firma v průběhu června a července 2017 kamerami nesnímala, jakou vstupní surovinu dává do pracovní spalovací komory. V povolení k provozu přitom bylo stanoveno, že toto musí nepřetržitě monitorovat. „Kamerový systém je jediným zpětně prokazatelným prostředkem  kontrol, zda do pece nejsou vkládány nežádoucí materiály. Ve 33 případech v červnu a červenci nebyla vstupní surovina snímána,“ doplnil Kozubek.

Společnost se proti uložení sankce opakovaně odvolávala, Ministerstvo životního prostředí však nyní pokutu ČIŽP v plné výši potvrdilo a v květnu nabyla právní moci.

Už v letech 2015 a 2017 byly firmě UPIA International uloženy pokuty ve výši 95 a 145 tisíc korun za provoz bez povolení a neplnění emisního limitu pro tuhé znečišťující látky vypouštěné do ovzduší. O těchto pokutách více zde https://www.cizp.cz/Spolecnost-UPIA-International-dostala-pokutu-140-tisic-korun-za-opakovane-neplneni-emisniho-limitu-latek-vypoustenych-do-ovzdusi.html

21.05.2019 15:56

Rada s konečnou platností schválila nové předpisy o plastech na jedno použití, které mají snížit objem plastového odpadu v mořích

Rada Evropské unie dnes schválila ambiciózní návrh Komise, jak se vypořádat s odpadky tvořenými deseti nejčastějšími plastovými výrobky nacházenými v mořích a na evropských plážích, opuštěnými lovnými zařízeními a oxo-plasty.

Předpisy o plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních počítají s různými opatřeními podle druhu výrobku a staví EU celosvětově do čela boje proti odpadkům v moři. Bude tak zakázán prodej plastových výrobků na jedno použití, jako jsou příbory, tácky a brčka, pro něž existují dostupné a cenově přijatelné alternativy. U ostatních produktů se bude klást důraz na omezení jejich používání, a sice snižováním spotřeby na úrovni členských států, formou požadavků na design a označování a zavedením povinností výrobců ohledně nakládání s odpady a odklízení odpadků.

„Společnost v Evropě si čím dál naléhavěji uvědomuje, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zastavili znečišťování moří a oceánů plasty. Evropská unie tuto jasnou výzvu svých občanů slyší a rozhodla se postavit se k ní čelem. Výsledkem jsou konkrétní opatření k omezení spotřeby jednorázových plastů. Nové předpisy, které dnes Rada schválila, pomohou chránit životní prostředí i zdraví lidí a současně prosazovat udržitelnější způsoby produkce a spotřeby. Evropa nastavuje novou laťku vysoko, pro sebe i pro zbytek světa, a my bychom na ni měli být pyšní,“ prohlásil Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj.

Místopředseda Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, jej doplnil: „Moderní ekonomika musí omezit množství plastového odpadu, který produkuje, a převážnou část z něj recyklovat. Inovativnější a udržitelnější způsoby výroby přinesou podnikům nové příležitosti na poli konkurenceschopnosti, růstu a tvorby pracovních míst. Jakmile budou nové předpisy platit, nejenže pomohou řešit zamoření plasty, ale Evropská unie se se svou politikou udržitelnějšího nakládání s plasty ocitne celosvětově na špici a naše oběhové hospodářství pokročí vpřed.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella na závěr prohlásil: „Umělohmotná brčka a vidličky jsou sice malé, mohou však napáchat obrovské a dlouhodobé škody. Legislativa o jednorázových plastech se bude týkat 70 % plastových výrobků tvořících odpad v moři a předejde ekologickým škodám, které by nás jinak do roku 2030 stály 22 miliard eur. Návrh, který Komise předložila před pouhým rokem, přeměnila EU rychle a efektivně ve skutečnost. Celkově je to skvělá ukázka evropské legislativy – reaguje na poptávku lidí, přináší prospěch Zemi i jejím obyvatelům a jde zbytku světa příkladem.“

Nové předpisy jsou přiměřené a zacílené tak, aby dosáhly co nejlepších výsledků. Na různé výrobky se tak budou uplatňovat rozdílná opatření. Nové předpisy zavedou:

 • zákaz určitých plastových výrobků na jedno použití, k nimž na trhu existují alternativy: plastových vatových tyčinek, příborů, tácků, brček, míchátek, tyček k balónkům, kelímků a nádob na potraviny z expandovaného polystyrenu a všech výrobků z oxo-rozložitelných plastů,
 • opatření ke snížení spotřeby nádob na potraviny a nápojových kelímků z plastu a zvláštní značení a označování určitých výrobků,
 • rozšířenou odpovědnost výrobce, jež bude pokrývat náklady na odklízení odpadků a jež se bude vztahovat na výrobky, jako jsou tabákové filtry a lovná zařízení,
 • tříděný sběr až 90 % plastových lahví do roku 2029 (77 % do roku 2025) a požadavek, aby víčka byla navrhována tak, aby byla spojena s lahví, a dále, aby od roku 2025 PET lahve obsahovaly 25 % recyklovaných plastů a od roku 2030 všechny plastové lahve obsahovaly 30 % recyklovaných plastů.

Další kroky

Po dnešním rozhodnutí Rady Evropské unie bude následovat zveřejnění textů v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení. Poté budou mít členské státy dva roky na to, aby legislativu provedly do svého vnitrostátního práva.

Pro provedení určitých opatření stanoví směrnice různé lhůty:

 • Zákazy a povinné značení musí být provedeny do dvou let od vstupu v platnost.
 • Víčka a uzávěry musí být ke všem nádobám na nápoje do tří litrů trvale připevněny do pěti let od vstupu směrnice v platnost.
 • Další povinnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců musí být v závislosti na druhu výrobku provedeny do ledna 2023 až 31. prosince 2024.

Souvislosti

Směrnice o plastech na jedno použití je základním prvkem akčního plánu Junckerovy Komise pro oběhové hospodářství a součástí evropské strategie pro plasty – nejkomplexnější strategie tohoto druhu na světě, která přistupuje k omezování nehospodárného a škodlivého plastového odpadu a naplňování vize inteligentní, inovativní a udržitelné výroby a zpracování plastů z hlediska životního cyklu různých materiálů.

Přístup této směrnice je podobný jako v případě úspěšné směrnice o plastových taškách z roku 2015, která vedla k rychlé změně chování spotřebitelů. Jakmile budou zavedena, budou nová opatření přínosem jak pro životního prostředí, tak pro ekonomiku. Pro ilustraci:

 • zamezí 3,4 milionu tun emisí ekvivalentu CO2,
 • zabrání škodám na životním prostředí, jejichž objem by do roku 2030 dosáhl ekvivalentu 22 miliard eur,
 • spotřebitelům ušetří podle odhadů 6,5 miliardy eur.

 

Další informace

Příloha: Směrnice o plastech na jedno použití (shrnutí a hlavní důsledky)

Tisková zpráva z 19. prosince 2018: Komise vítá ambiciózní dohodu o nových pravidlech k omezení množství odpadků v mořích

Informativní přehled o plastech na jedno použití

Plasty na jedno použití

Otázky a odpovědi: nová pravidla EU pro plasty na jedno použití

Informační přehledy o plastech

Evropská strategie pro plasty

Balíček týkající se oběhového hospodářství

Komise zřizuje alianci pro plasty v oběhovém hospodářství

Kampaň „Be Ready to Change“

16.05.2019 13:52

OMV mění plastový odpad v ropu

Recyklační jednotka OMV ReOil vyrábí syntetickou ropu z použitých plastů. Z přibližně sta kilogramů použitých plastů je zařízení schopno během hodiny vyrobit asi sto litrů syntetické ropy. Do celého projektu investovala společnost OMV zhruba 10 milionů eur, asi deset procent nákladů pokryla Rakouská společnost pro financování výzkumu (FFG).

„Tato technologie nám umožňuje využít jeden barel ropy vícekrát. To znamená, že se spálí méně plastů ve spalovnách a tím snížíme emise skleníkových plynů. Metoda ReOil tedy pomáhá naplnit cíle OMV v oblasti trvalé udržitelnosti, které se týkají emisní efektivity z hlediska cyklu CO2,“ uvedl Manfred Leitner, člen představenstva OMV pro oblast Downstream.

Možnosti využití použitých plastů zkoumá skupina OMV již od roku 2011. V roce 2013 spustila ve své rafinerii Schwechat na okraji Vídně první testovací provoz, který zpracoval za hodinu přibližně pět kilogramů použitých plastů. V roce 2018 bylo do provozu uvedeno vylepšené testovací zařízení s kapacitou 100 kilogramů plastů za hodinu. Během této doby vyrobí 100 litrů syntetické ropy. Rafinerie Schwechat pak tuto ropu dále zpracovává a vyrábí z ní palivo nebo suroviny pro opětovnou výrobu plastů. Tím uvádí do praxe princip takzvané cirkulární ekonomiky, jejímž principem je šetrnost k přírodním zdrojům.

V průběhu recyklace je využíváno takzvané tepelné krakování (štěpení), ke kterému dochází při teplotách nad 300 °C. Jedná se o dobře známou metodu rafinace, při které se dlouhé a střední uhlovodíkové řetězce štěpí na jednodušší uhlovodíky. To znamená, že tento příklad aplikace cirkulární ekonomiky zároveň kompletně využívá stávající technologie. Surová ropa, která je směsí uhlovodíků s relativně krátkými uhlovodíkovými řetězci, je proměňována na plasty s delšími uhlovodíkovými řetězci. Ty jsou pak metodou ReOil přeměněny zpět na směs jednodušších uhlovodíků. Technologii má OMV patentovánu, a to v Evropě, USA, Rusku, Austrálii, Japonsku, Indii, Číně a mnoha dalších zemích.

Tento ojedinělý výzkumný projekt OMV přispívá k naplnění Cílů udržitelného rozvoje, které stanovilo generální shromáždění OSN v roce 2015. Metoda recyklace byla plně začleněna do provozu rafinerie a tým vývojářů již začal pracovat na plánech pro další generaci této výrobní jednotky.

16.05.2019 13:49

Městys České Heřmanice nechal na lesním pozemku nelegálně uložit 260 m3 odpadu. Dostal pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun městysu České Heřmanice na Pardubicku. Ten nechal dočasně uložit na svém lesním pozemku v katastrálním území Chotěšiny odpad a umožnil uložení odpadu také obyvatelům městyse. K využívání lesního pozemku k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů však obec neměla povolení a dopustila se tak porušení zákona.

Inspektoři při kontrole zjistili, že městys nechal na pozemek na podzim roku 2018 navézt odpadní výkopovou zeminu po stavbě odstavných míst pro kontejnery v obci. Později byl na lesní pozemek s vědomím obce navezen další odpad po požáru statku – zbytky spáleného dřeva, cihly a střešní krytina. „Záměrem obce bylo využívat plochu jako mezideponii, zeminu i suť z požářiště bylo dle starosty v plánu v budoucnu odvézt. Ovšem ke zřízení deponie odpadu na lesním pozemku neměl městys souhlas orgánu státní správy lesa. Došlo tak k neoprávněnému využití lesní půdy. Pokuta byla uložena za navezení celkem 260 metrů krychlových odpadu,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradci Králové.

Přestože byl lesní pozemek uzavřen závorou, chyběl na ní jeden ze zámků a už bez vědomí městyse pak byl na lokalitu navezen ještě další stavební odpad – cihly, kameny, obklady betonové tvárnice a střešní krytina.

Protože lesní pozemek momentálně neplní funkce lesa, uložili dále inspektoři ČIŽP městysu České Heřmanice, aby provedl opatření k nápravě. „Do konce května 2020 musí obec navezený odpad odvézt  a pozemek zalesnit, nebo v souladu se zákonem získat od orgánu státní správy lesů souhlas o odnětí tohoto pozemku z pozemků k plnění funkcí lesa,“ doplnil Trávníček.

Rozhodnutí o pokutě i o uloženém opatření k nápravě jsou pravomocná.

16.05.2019 10:54

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Na výroční konferenci asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se recyklací světelných zdrojů a svítidel, se účastníci shodli na prioritách rozvoje evropského odpadového hospodářství. Hlavními body programu bylo stanovení minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobců, vliv otevřené působnosti Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních na členy EucoLight a požadavek na prosazování pravidel EU.

Delegáti se shodli na nutnosti harmonizovat pravidla EU tak, aby stejné podmínky platily pro všechny účastníky. Je třeba zamezit vstupu nevyhovujících výrobků na evropský trh a zabránit tak situaci, kdy jsou znevýhodňovány subjekty, které dodržují právní předpisy. Mělo by být také zavedeno legislativní řešení, které by potíralo internetový prodej nevyhovujících výrobků, a to zejména těch, které nejsou zaregistrovány do žádného systému zpětného odběru.

Shoda panovala i v nutnosti vymáhání pravidel při uvádění nových výrobků na trh. Zástupce Evropské komise na konferenci řekl, že nové právní předpisy týkající se dozoru nad trhem a souladu výrobků budou definovat užitečné nástroje, které posílí postavení a kompetence vnitrostátních dozorových orgánů.

Účastníci dále zpochybnili význam ekomodulace recyklačních poplatků pro světelné zdroje. V jejich případě nedává smysl stanovovat různou výši finančních příspěvků placených výrobci v závislosti na jejich schopnosti předcházet vzniku odpadů a napomáhat tak recyklaci. Členové EucoLight došli k závěru, že podmiňující kritéria, jakými jsou opravitelnost a opakovaná použitelnost, jsou v této kategorii elektroodpadů těžko aplikovatelná. Stávající předpisy o ekodesignu jsou účinnějším způsobem, jak chování výrobců motivovat.

Asociace bude i nadále pokračovat ve spolupráci na evropské legislativě dotýkající se světelných zdrojů a osvětlení. Delegáti se dohodli na zavedení celoevropského přístupu k definici světelného zdroje v rámci Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Vítězi letošní soutěže EucoLight se staly český kolektivní systém Ekolamp a rumunský Recolamp. Ekolamp si ocenění zasloužil za využívání sociálních médií při šíření povědomí o recyklaci světelných zdrojů mezi dětmi, mládeží a rodinami.

Na konferenci bylo také zvoleno nové představenstvo asociace EucoLight. Předsedou byl opětovně zvolen Hervé Grimaud z kolektivního systému ESR (Francie).

 

Zdroj: EucoLight

 

16.05.2019 10:11

Košík.cz: Lidé nakoupili přes 10 tun potravin a ušetřili čtvrt tuny plastových obalů

E-shop s potravinami Košík.cz pokračuje v rozšiřování svého bezobalového sortimentu. Necelý půlrok od startu projektu nabízí 80 položek, které si lidé mohou objednat odvážené do papírových sáčků. Nově představil prémiovou kávu od MamaCoffee, sušenky z pekařství Zemanka nebo granoly Country Life. Chystá se zároveň na vyhodnocení pilotního provozu celého projektu, ze kterého vzejdou podněty pro jeho další směřování.

Od startu projektu si zákazníci Košíku koupili již více než deset tun potravin na váhu. Díky plnění zásobníků z velkoobjemových balení ušetřili skoro 30 000 plastových obalů, ve kterých se jednotlivé suroviny běžně prodávají. Tímto tempem se za rok podaří ušetřit skoro 700 kg plastového odpadu, jehož spálením by se do ovzduší uvolnily více než čtyři tuny CO2.

Vzhledem k tomu, v jakém množství se suroviny na váhu prodávají, rozhodl se Košík podruhé rozšířit nabídku. Ve spolupráci s MamaCoffee nabízí ve třech variantách kávu na váhu, doplnil také několik druhů sušenek od biopekárny Zemanka nebo bio granolu od Country Life. Právě müsli a cornflakes totiž patří po rýži a luštěninách k nejčastěji nakupovaným položkám. Bezobalové portfolio se tak dostalo na osm desítek druhů potravin.

„Nadále testujeme, jaké suroviny jsou pro prodej na váhu vhodné. Ukazuje se, že prodej na váhu má předpoklady nabídnout nejvyšší možnou kvalitu a čerstvost. S ohledem na množství denně odsypaného množství totiž zákazník dostane vždy dávku z nově otevřeného balení, neboť zásobníky se doplňují několikrát denně. Proto se nebojíme prodávat ani kávu, u které je maximální čerstvost opravdu důležitá a kterou si nyní mohou zákazníci objednat přesně v takovém množství, aby ji nemuseli zbytečně skladovat,“ uvádí Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz.

Na konci června Košík plánuje vyhodnocení půlročního pilotního provozu s garanty ze společnosti MIWA, která se dlouhodobě věnuje vývoji systémů pro nakupování s opakovaně využitelnými obaly. 

„Pilotní projekt již nyní hodnotíme kladně a poznatky, které jsme nasbírali a předáme odborníkům z MIWA, mohou výrazným způsobem posunout budoucnost retailu v podobě nástupu opakovaně využitelných obalů. Naší sekci proto chceme věnovat výrazně více místa v rámci skladu Košíku, zařadit nové položky a začít testovat také další typy obalů nad rámec současných papírových sáčků,“ zmiňuje Jeřábek. „Řešení budeme hledat mimo jiné spolu se zákazníky. Jejich zájem o bezobalovou budoucnost a zpětná vazba jsou pro nás nedocenitelné.“

Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost. Z více než 15 000 položek včetně těch z výběrových marketů Delmart a Wine Food či britského supermarketu Iceland si mohou vybírat čtyři miliony zákazníků v Praze a středních Čechách, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova.

 

Jak je možné vypočítat ušetřené CO2?

 • 8 gramů =  váha jednoho plastového obalu
 • 1 obal průměrně na 350 gramů potraviny
 • 10 tun sypaných potravin = 28 571 ušetřených plastových obalů
 • 28 571 obalů = 229 kg plastů
 • 229 kg plastů = 458 kg ropy na výrobu
 • 229 kg plastů = 1374 kg CO2 ze spálení
15.05.2019 19:09

Týden Inovací představí vizi České republiky jako Hotspot pro Cirkulární ekonomiku

V rámci hlavní akce Týdne inovací 2019 se uskuteční 20. 5. 2019 od 13 hodin kulatý stůl na téma Česká republika jako Hotspot pro Cirkulární ekonomiku, jehož hlavním hostem bude pan Freek van Eijk, ředitel nizozemské organizace Holland Circular Hotspot a zároveň jeden z nejvýznamnějších holandských odborníků na problematiku odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Holandsko je mimo jiné považováno za největšího iniciátora rozvoje cirkulární ekonomiky na světě. Česká republika má díky této příležitosti možnost převzít pomyslnou „cirkulární“ štafetu a dostat se se svými záměry na globální úroveň.

Primárním cílem setkání je diskutovat a definovat roli, kterou by měl hrát Hotspot v České republice při naplňování plánů přechodu na cirkulární ekonomiku. Zároveň se zde Freek van Eijk podělí o zkušenosti se zakládáním obdobných projektů na celosvětové úrovni. Kromě tohoto významného řečníka, bude dalším zahraničním hostem Jorrit Vervoordeldonk, konzultant mezinárodní firmy Methabolic, věnující se přímé aplikaci principů udržitelného rozvoje v soukromém sektoru. Na akci představí mimo jiné dobré příklady z praxe v zahraničí. Kulatého stolu se zúčastní zejména klíčový stakeholdeři z ministerstev, firem, asociací a výrobců, kteří mají zájem o rozvoj cirkulární ekonomiky u nás a chtějí svoji představu o fungování Hotspotu v ČR řešit.

„Plánem Institutu Cirkulární Ekonomiky je založit další Hotspot v České republice a pod touto značkou ještě intenzivněji šířit osvětu cirkulární ekonomiky, realizovat konkrétní cirkulární projekty, poskytovat konzultace pro státní i soukromý sektor a hlavně udělat z České republiky významného globálního hráče,“ dodává Vojtěch Vosecký z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN).

Kulatý stůl s tématem Česká republika jako Hotspot pro cirkulární ekonomiku se uskuteční 20. května od 13:00 v rámci hlavní události Týdne Inovací 2019, v prostorách Kotelny 55 na ulici Pernerova 652/55 v Karlíně.

Cirkulární ekonomika bude i jedním z klíčových témat dopoledního bloku mezinárodní konference Týdne inovací. V odpoledních hodinách mohou účastníci navštívit odborný workshop o cirkulárních byznys modelech, který pořádá INCIEN ve spolupráci s inovační agenturou Direct People. Na seminář i konferenci je třeba samostatná registrace. Bližší program i informace o hlavní zahajovací události najdete zde.

 

Informace o hlavních řečnících:

FREEK VAN EIJK - ředitel společnosti Holland Circular Hotspot

Freek je jedním z nejvýznamnějších holandských odborníků na problematiku odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Je ředitelem společnosti Holland Circular Hotspot, autorem, moderátorem a přednášejícím v oblasti cyklického a odpadového hospodářství a udržitelných měst. Vyučoval v Organizaci OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) ve Vídni a přednášel na téma cirkulární ekonomiky na univerzitě LUISS v Římě. Je také výkonným ředitelem společnosti Acceleratio a členem poradního sboru Světové asociace pro bioplyn. Nadace Holland Circular Hotspot je veřejno-soukromá iniciativa, jejímž cílem je rozvíjet oběhové hospodářství a prostřednictvím sdílení znalostí a inovací podporovat mezinárodní spolupráci propojováním vlád, institucí a podniků.

Jorrit Vervoordeldonk

Jorrit je konzultantem pro udržitelnost v týmu společnosti Metabolic, kde doufá, že využije svého analytického zázemí a podnikatelského myšlení k tomu, aby byl svět krok za krokem udržitelnější. Je pevně přesvědčen, že k přechodu na udržitelné hospodářství jsou zapotřebí znalosti založené na údajích, jakož i silná komunikace, vzdělávání a spolupráce mezi podniky a vládami. Jorrit má multidisciplinární zázemí v oblasti leteckého inženýrství, udržitelné energie a řízení technologií. Pracuje na tom, aby ukázal světu možnosti udržitelné energie již od doby, kdy studoval na Delft University of Technology, kde postavil auto poháněné solární energií. Během studií také založil start-up pro vývoj inženýrských koncepcí. Ve své diplomové práci použil analýzu dat a prostorové faktory k prozkoumání různých faktorů, které hrají roli v infrastruktuře nabíjení elektrických vozidel v městském prostředí.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE