Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Sběr a svoz odpadů

V rozsáhlé polemice radí jak Ministerstvo životního prostředí tak odborné svazy a instituce obcím, jak se konkrétně připravit na rok 2024. České bariéry pro cirkulární ekonomiku popsala ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Paní ředitelka považuje za důležité, aby v následujícím roce vznikla koncepce, která bude protínat nejen životní prostředí, rozvoj průmyslu a obchodu nebo zemědělství, ale zahrne i ostatní sektory a nastíní i nástroje včetně fiskálních. Podle generálního ředitele SUEZ Využití zdrojů a.s. Zdenka Horsáka je potřeba změnit systém třídění odpadů, který je čtyřicet let starý a neodpovídá současnému složení odpadů ani potřebě jejich materiálního a energetického využití. Nad financováním technologických změn v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování se zamýšlí Jaroslav Vodáček z EY. V novém čísle nechybí výsledky rozsáhlého průzkumu mezi obcemi na téma odpadové hospodářství ani příklady a odborné články s cílem pomoci obcím snížit produkované množství odpadů. V příštím čísle se budeme věnovat energickému využívání odpadů. Anotace čísla ZDE

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

  

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.5. Zálohujme? Inspirace a zkušenosti se zálohovými systémy ze zahraničí
22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.5. Nakládání s odpady v roce 2018 z pohledu legislativy a praxe a jak být vždy o krok napřed
Opakování: 24.5.2018, 06.6.2018, 07.6.2018, 12.6.2018
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

23.-24.5. Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady”
28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
19.-21.6. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Září    
4.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2018
Opakování: 5.9.
6.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
11.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 12.9.2018, 13.11.2018
18.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců
Listopad    
6.11. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Oběhové hospodářství 2018 - 2019

Výsledky průzkumu: Obce a odpady

V měsíci únoru 2018 proběhl rozsáhlý průzkum mezi obcemi na téma odpadové hospodářství, kterého se zúčastnila každá pátá obec v republice. Zásadní výstupy: obcím se daří zvyšovat množství tříděného odpadu, neznají složení směsného komunálního odpadu, poplatky za odpady občanům v roce 2018 nezmění, o zavedení tzv. PAYT systémů (zaplať kolik vyhodíš) většinově neuvažují. Zástupci samospráv se také vyjádřili k plánovanému zvýšení skládkovacího poplatku. Více než polovina obcí toto vnímá negativně a stejně tak se obce většinově odmítají zavázat investorům k dodávkám odpadů. Výsledky ZDE

 

Novinky

21.05.2018 17:59

SZÚ zveřejnil metodický návod ke zpracování Posouzení rizik

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. platná od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí více známou pod názvem „water safety plans“ – plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou). Posouzení rizik je přílohou k provoznímu řádu a jeho závěry se do provozního řádu a monitorovacího programu promítají.

Podrobnosti ke struktuře, obsahu a způsobu zpracování posouzení rizik uvádí prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, především poslední novely č. 70/2018 Sb. platné od 27. 4. 2018), konkrétně § 3a a příloha 7. Státní zdravotní ústav, Národní referenční centrum pro pitnou vodu připravilo ke zpracování posouzení rizik metodický návod, který na zmíněnou legislativu navazuje. Metodický návod může být ze strany zpracovatelů podle nových poznatků a zkušeností průběžně doplňován a aktualizován.

Metodický návod je k dispozici ZDE

 

 

Zdroj: SOVAK ČR

21.05.2018 13:44

Tesco v České republice snížilo za loňský rok svůj potravinový odpad o 27 %

Maloobchodní řetězec oznámil své výsledky v oblasti potravinového odpadu ve střední Evropě za finanční rok 2017/18. Dle letošní zprávy společnost Tesco ČR ve srovnání s předešlým rokem snížila svůj potravinový odpad o 27 % a celkem darovala 869 tun potravin lidem v nouzi v České republice.

V současnosti společnost pracuje na snižování objemu potravinového odpadu ve svých obchodech i distribučních centrech. Pokud chce tento odpad minimalizovat, musí přesně vědět, kolik potravin z vlastního provozu jde do odpadu a kde se tomu tak děje. Proto Tesko ČR jako první a dosud jediný maloobchodní řetězec ve střední Evropě začal od loňského roku uveřejňovat svá každoroční data o potravinovém odpadu. Dle letošní zprávy udělala společnost velký pokrok: ve srovnání s předešlým rokem snížila svůj potravinový odpad o 27 % a celkem darovala 869 tun potravin lidem v nouzi v České republice.

V uplynulém finančním roce 2017/18 prodalo Tesco v České republice 651 575 tun potravin, z čehož 13 245 tun nebylo prodáno spotřebitelům a bylo evidováno jako potravinový přebytek. Toto množství zahrnuje potraviny, které nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu, stejně tak i potraviny vhodné ke konzumaci a darované lidem v nouzi nebo krmivo pro zvířata a poškozené potraviny. V porovnání s předchozím rokem bylo celkové množství potravinového odpadu (veškeré potravinové přebytky mínus darované potraviny a krmivo pro zvířata) v České republice sníženo o 27 %, z celkových 13 925 tun na 10 227 tun. Zároveň Tesco v České republice dokázalo navýšit objem darovaných potravin o 156 %. Ze 7 020 tun potravin vhodných pro lidskou spotřebu bylo 3 016 tun darováno potravinovým bankám či jako krmivo pro zvířata, což znamená, že se v České republice celkově darovalo 23 % potravinových přebytků.

„Věříme, že žádná potravina vhodná pro lidskou spotřebu by neměla přijít nazmar, dokud jsou mezi námi lidé, kteří nemají dostatek jídla každý den. Ačkoliv jsme už učinili skvělý pokrok v boji s potravinovým odpadem v našem provozu, pořád toho můžeme udělat více. Jsme nesmírně vděční všem našim kolegům, bez jejichž pečlivé práce bychom nedosáhli tak pozoruhodných výsledků. I nadále budeme tvrdě pracovat na dosažení našich závazků a doufáme, že i ostatní obchodní řetězce a společnosti se k nám přidají v transparentním boji s potravinovým odpadem,“ uvádí Martin Kuruc, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Od minulého roku Tesco změnilo své interní procesy při objednávání zboží, tím snížilo objem objednávaných potravin, které mají označení minimálního data trvanlivosti, a navýšilo objem darovaný potravin lokálním potravinovým bankám. Díky tomuto přístupu a velkému úsilí všech kolegů napříč střední Evropou se podařilo snížit celkový potravinový odpad společnosti z 54 102 tun v roce 2016/17 na 38 054 tun v roce 2017/18, což je celkové snížení o 30 % za uplynulý rok. Společnost Tesco celkově darovala 10 639 tun potravin na českém, maďarském, polském a slovenském trhu prostřednictvím místních potravinových bank a charitativních organizací, což odpovídá více než 25 milionům porcí jídla pro lidi v nouzi.

Vedle optimalizace procesu objednávání Tesco bojuje proti potravinovému odpadu i svým vlastním programem na darování potravin. V současné době existuje více než 600 obchodů Tesco ve střední Evropě, které nabízejí potravinové přebytky partnerským potravinovým bankám a místním charitám. Více než 154 obchodů v Česku poskytuje lidem v nouzi potravinové přebytky za pomoci České Federace potravinových bank. Cílem společnosti Tesco je, aby do roku 2020 všechny její prodejny ve střední Evropě byly připraveny darovat potravinové přebytky lokálním potravinovým bankám.

V loňském roce společnost Tesco také zahájila prodej tzv. křivé zeleniny a ovoce pod názvem Perfectly Imperfect. Tím pomáhá svým dodavatelům tím, že od nich odebírá ovoce a zeleninu nestandardních tvarů a velikostí, které by se jinak nedostaly do běžné prodejní sítě a skončily by jako odpad. Když je pak bohatá úroda, Tesco spolupracuje také se svými dodavateli na efektivním rozdělování potravinových přebytků. Navíc společnost nedávno spustila tzv. Food waste Hotline ve střední Evropě, ta umožní dodavatelům upozornit na to, zda mají potenciální potravinové přebytky z dodavatelského řetězce, které může Tesco využít ve svých aktivitách.

Podrobné informace a přehled detailních údajů o plýtvání potravinami společnosti Tesco naleznete ZDE

21.05.2018 13:20

ČIŽP zkontrolovala ski areály. Z výsledků je vidět výrazný pokles zjištěných porušení

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod provedli v uplynulé lyžařské sezoně desítky kontrolních šetření ve ski areálech. Prověrky provozovatelů sjezdovek byly zaměřeny zejména na dodržování zákonných povinností v souvislosti s odběry povrchových a podzemních vod pro účely umělého zasněžování.

Od 1. 10. 2017 do 17. 5. 2018 provedli inspektoři u 36 subjektů celkem 46 šetření, přičemž z tohoto počtu nejsou ještě tři kontroly dokončeny. Pochybení inspektoři dosud zjistili u čtyř provozovatelů ski areálů, což je přibližně 11 % ze všech kontrolovaných subjektů. V předchozím kontrolovaném období pochybila plná třetina všech kontrolovaných. Situace se tedy podstatně zlepšila.

„Nejčastějším prohřeškem provozovatelů ski areálů byl odběr většího množství povrchových nebo podzemních vod, než měli povoleno vodoprávním úřadem. Případně při odběru byly porušeny závazné podmínky povolení k odběru vod, jako např. neměření množství odebraných vod, nebo neosazení odběrného místa měřícím zařízením pro zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku,“ komentoval výsledky kontrol Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Za zjištěná pochybení byla dosud zahájena tři přestupková řízení (dvě o uložení sankce a jedno o uložení opatření k nápravě). Jedno řízení o pokutě ve výši deset tisíc korun a řízení o opatření k nápravě už nabyla právní moci. V jednom případě bude řízení o přestupku se subjektem teprve zahájeno.

„Vzhledem k tomu, že se inspekce zabývá kontrolní činností ski areálů systematicky řadu let, je z výsledků vidět výrazný pokles zjištěných porušení. Inspektoři provádí při své kontrolní činnosti nejen samotnou kontrolu dodržování vodního zákona a všech podmínek pravomocných rozhodnutí, ale významnou roli při vlastní kontrole sehrává i prevence, šíření osvěty, poskytovaná provozovatelům ski areálů. I přes výrazné zlepšení, ke kterému nepochybně přispěly kontroly ČIŽP, se budou inspektoři kontrole ski areálů věnovat i nadále,“ řekl Geuss.

Ačkoli se situace v uplynulé zimní sezoně výrazně zlepšila, právní moci letos nabyla ještě jedna významná pokuta vzešlá z kontrol v předchozím období. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu v celkové výši 1 018 250 korun společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. Firma, která na Klínovci provozuje jeden z největších ski areálů v Krušných Horách, porušila zákon o vodách. Při kontrole odběrů vod pro systém zasněžování, bylo zjištěno, že subjekt odebíral povrchové vody z vodního toku Bílá voda bez platného povolení.

„Od listopadu 2014 do září 2017 společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. nepovoleně odebrala 97 825 m3 povrchových vod z vodní nádrže Háj 1, která se nachází na vodním toku Bílá voda. V minulosti měli povolení k odběru povrchových vod z této nádrže. Jeho platnost ale skončila v roce 2005,“  řekl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Inspektoři také zjistili nedodržení minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku pod vodním dílem Háj 2, které rovněž provozuje firma SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. Proti rozhodnutí ČIŽP se společnost neodvolala a rozhodnutí o pokutě tak nabylo 27. 2. 2018 právní moci.

 

Přehled pravomocných rozhodnutí v období 1. 10. až 17. 5.:

 • SKIPARK FRYMBURK s.r.o., SKIPARK Frymburk na Českokrumlovsku – pokuta 10 000 korun. Společnost se dopustila přestupku tím, že neplnila povinnosti, které jí ukládalo rozhodnutí o povolení k odběru vod. V lednu, v únoru a v březnu roku 2017 a lednu roku 2018 odebírala povrchové vody z vodní nádrže Lipno I., přičemž neměřila množství odebraných vod, tak jak jí ukládá zákon.
 • Obec Paseky nad Jizerou na Semilsku – opatření k nápravě. Obec Paseky nad Jizerou se jako provozovatel lyžařského areálu Paseky dopustila přestupku tím, že při odběru povrchových vod z bezejmenného toku nevedla řádnou evidenci odebraného množství vod a objem odebraných vod měřila vodoměrem, který neměl platné ověření.
21.05.2018 12:12

ČT24: Novela stavebního zákona měla zrychlit výstavbu. Úřady ale nestíhají

Získat stavební povolení je v Česku proces, který trvá měsíce. Situaci měla zlepšit novela zákona, v praxi se toho ale moc nezměnilo. Od začátku po definitivní tečku se čeká v průměru osm měsíců. Úřady totiž nejsou schopné zvládnout kratší lhůty a většinou marně shánějí nové zaměstnance. Více ZDE

 

 

 

Zdroj: ČT24

21.05.2018 10:27

České bariéry pro cirkulární ekonomiku

Třetím rokem zejména v českých odpadových vodách zaznívá pojem „oběhové hospodářství“ a „cirkulární ekonomika“. První výraz je celkem lehce odvoditelný a odborné veřejnosti bylo již od začátku jasné, že začíná být kladen důraz na vyšší míru recykace a tlak na usnadnění systému tak, aby v něm materiály mohly obíhat.

Pro mě osobně je však mnohem bližší druhý výraz, který máme ze stejného důvodu i v názvu organizace, protože je z něj již na první pohled patrné, že s sebou tento systém přináší i ekonomické příležitosti v celém životním cyklu materiálů. Ty jsou však dnes v mnoha ohledech brzděny tím, že ne ve všech fázích ideálního „uzavřeného kruhu“ jsou nastaveny legislativní, společenské a obecné zvyklosti tak, aby bylo možné cirkulovat bez překážek.

Ačkoliv jsem si v počátku myslela, že odpadové hospodářství se stane jen jednou z mnoha součástí cirkulárního dění v České republice, tak musím po třech letech práce konstatovat, že se také stává nejužším bodem, na kterém celý rozvoj dost intenzivně stojí. Můžeme intenzivně pracovat s firmami na ekodesignu, nových byznys modelech a přístupech k výrobě, nahrazení prodeje pronájmem a sdílením nebo i opravách výrobků, ale v závěru právě ono uzavření cyklu stojí na faktu, že na konci životního cyklu je zde stále nejlevnější se odpadu zbavit prostým skládkováním bez jakéhokoliv využití jeho hodnoty (ať už materiálové či energetické).

Tento, na první pohled banální problém paradoxně určuje, kam se bude orientovat rozvoj celých průmyslových odvětví. Pokud nás stojí skládkování nejméně, tak je těžké motivovat obyvateleaby třídili, je těžké chtít po obcích, aby investovaly například do sofistikovanějších sběrných dvorů, protože ceny vytříděných materiálů jsou skutečně mizerné. Pokud bychom totiž skládkování zdražili, do recyklačních firem by putovalo mnohem větší množství materiálů a přestali bychom se na odpady dívat jako na odpady, ale začali bychom je vnímat jako zdroj. A hlavně – nejde jen o komunální odpady. Ty hrají, překvapivě, skoro nejmenší roli.

Po desítkách kulatých stolů, aktuálně po posledním, který probíhal na půdě MPO a týkal se zpětného odběru plochého skla, musím konstatovat, že největší pozitivní změna by po zdražení skládkování proběhla právě u průmyslových či živnostenských odpadů. Věděli jste, že asi třetina českých skleněných střepů končí na skládkách? A to se u skla „plácáme po ramenech“, že to recyklujeme jedna báseň.

Obrovské množství peněz se také točí ve veřejných zakázkách. Stát, veřejné instituce, obce a další subjekty ročně soutěží zakázky za miliardy korun a ve svém zadávání mohou jít skvělým příkladem. Začít poptávat výrobky z druhotných surovin, specifikovat i naložení s odpadem, který během zakázky vznikne (typicky požadavek na dekonstrukci místo demolice, následnou separaci a odevzdání k recyklaci při stavebních pracích), poptávat komplexní řešení namísto specifikace konkrétních výrobků.

A nejzajímavější je fakt, že nemusíme vymýšlet nic nového a stačí se inspirovat v zahraničí. V Holandsku se v rámci tzv. Green Deals (četli jste o nich v minulém čísle) testovalo i cirkulární veřejné zadávání a výsledkem je skvělý stimul trhu pro druhotné suroviny, či pronájem namísto vlastnictví (například při vybavování celých budov novým nábytkem, kdy si zadavatel vše jen pronajme aj.), a to vše v souladu s legislativou. Stačí jen začít. Hned s dalším veřejným řízením.

Pro rozvoj tak komplexního tématu také potřebujeme skutečně silný plán. Faktem je, že v souvislosti s odpadovým hospodářstvím plní tuto roli Plán odpadového hospodářství České republiky. Kdyby však skutečně platilo, že je také linií, které se můžeme držet a vize tohoto dokumentu byla natolik jasná, tak bychom ještě dnes, na počátku jednadvacátého století nemuseli vést dlouhosáhlé diskuze o tom, jestli je zdražení skládkování správnou cestou…

Proto považuji za důležité, aby v následujícím roce vznikla koncepce, která bude protínat nejen životní prostředí, rozvoj průmyslu a obchodu nebo zemědělství, ale zahrne i ostatní sektory a nastíní i nástroje (a to i fiskální), které považujeme za správné a budeme pracovat na jejich prosazení (pozn. redakce: Dne 18.5.2018 oznámilo MŽP, že Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství).

Nic se však nepohne bez toho, pokud nezačneme spolupracovat. Všichni. A to při dodržení základních aspektů slušnosti, diplomacie a snahy změnit věci k lepšímu a ne jen ku prospěchu vlastní kapsy.

 

 

Zdroj: Odpadové fórum 5/2018

Autor: Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

20.05.2018 21:22

Co s plastem? Ve hře jsou i plastové doly

Až donedávna posílala Evropa více než polovinu svého plastového odpadu do Číny. S tím je teď konec. Peking v lednu uzavřel největší recyklační trh světa. Vyvstal tak poměrně palčivý problém – co teď bude Evropa dělat se svým odpadem? Tam, kde jsou skládky zakázané, se jako nejlogičtější varianta jeví spalování plastů, prostřednictvím kterého se dá vytvářet tepelná nebo elektrická energie. Existují však i radikálnější myšlenky, jako například vytváření „plastových dolů“. Základem nápadu je pohřbít plasty pod zem a znovu je „vytěžit“ ve chvíli, kdy přijdeme na to, jak recyklovat odpad efektivněji a rychleji. Evropa zatím dává přednost stavbě obřích zařízení, která spalují plasty a vyrábí tak elektřinu a teplo. Je to přijatelnější varianta než skládky, které znehodnocují půdu, produkují toxiny a skleníkové plyny. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

20.05.2018 21:10

Pozvánka: VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 (Praha)

Užitečnésemináře.cz si Vás dovolují pozvat na seminář VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018, který se uskuteční 29. května v Praze. Účelem semináře je, opět po dvou letech, provést účastníky komplexně problematikou vodních děl.

Seminář navazuje na předchozí semináře „Vodní díla – praxe a výhled“ z let 2014 a 2016 a zohledňuje nové praktické poznatky, zejména s novým občanským zákoníkem a související judikaturu, a poslední novelu stavebního zákona a její dopad na vodní díla.

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich přípravu, povolování, realizaci a provozování, včetně údržby.

Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních děl. Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při přípravě, realizaci a užívání vodních děl v praxi.

Na semináři bude podrobně rozebrána problematika náhrad za stará vodní díla na cizích pozemcích (§ 59a vodního zákona), včetně oprávněnosti jednotlivých nároků, s ohledem na konec lhůty pro podání žalob vlastníků pozemků pod vodními díly k 31. prosinci 2018.


!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

Témata přednášek:

 • ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VODNÍCH DĚL (VODNÍM ZÁKONEM A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM)
 • SOUKROMOPRÁVNÍ PŘEDPOKLADY PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VODNÍCH DĚL (MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV K POZEMKŮM)
 • ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ K VODNÍM DÍLŮM
 • REALIZACE VODNÍCH DĚL
 • UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL, PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ VODNÍCH DĚL
 • § 59a VODNÍHO ZÁKONA - NÁHRADY ZA STARÁ VODNÍ DÍLA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

 

Seminář je určen pro:

 • vlastníky a provozovatele vodních děl
 • vodoprávní úřady
 • vodohospodáře
 • pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
 • pracovníky v investiční výstavbě
 • podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
 • dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)
 • Českou inspekci životního prostředí

 

Přednášející: JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal

dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)

člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe

 

Termín: 29. května 2018

Cena: 1648,- Kč bez DPH

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Další informace: ZDE

20.05.2018 08:03

První data o plýtvání potravinami v Česku: Průměrný Čech jich ročně vyhodí až 200 kilogramů!

Průměrný Čech spotřebuje ročně asi 785 kilogramů potravin a dalších 200 kilogramů vyhodí. Podle údajů Evropské unie se každoročně zbytečně vyhodí zhruba 88 milionů tun jídla za 143 miliard eur. Nejproblematičtějším článkem jsou domácnosti, které se na plýtvání jídlem v EU podílí až z 53 procent. V lednu vstoupil v účinnost nový právní předpis, který vyžaduje, aby velké supermarkety darovaly neprodané jídlo. V souvislosti s tím se očekává až desetinásobné zvýšení objemu jídla, které potravinové banky distribuují. Více ZDE

19.05.2018 18:23

Atomové katedrály. Kdo je zaplatí?

AVÍZO Tématem zítřejší druhé části Otázek Václava Moravce budou: energetická koncepce ČR, budoucnost jaderné energetiky, efektivita výstavby dalších jaderných bloků a způsob financování výstavby. Pozváni byli ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner, předseda představenstva společnosti ČEZ Daniel Beneš a šéf Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák. Sledujte zítra také před polednem pořad Nedej se plus (ČT2) na téma jaderné úložiště po česku.

19.05.2018 13:43

Alarmující zjištění: Mizející voda je největší problém století. Obří města brzy čeká "Den nula"

Zásoby sladké vody na zeměkouli se tenčí a na některých místech velmi dramatickým způsobem, ukázala nová studie NASA. Odborníci identifikovali více než 30 míst, která by brzy mohla dopadnout stejně jako jihoafrické Kapské Město. Stejnému problému budou brzy čelit oblasti východní a severní Indie, Blízký východ, Kalifornie nebo také Austrálie. Co je ale důležitější: vědci z NASA už odhalili příčiny rychlého úbytku vody. Kromě klimatických změn je to především lidská činnost. Vodou se plýtvá a s jejími přírodními zásobami se zachází nešetrně. Více ZDE

 

Čtěte také:

S nedostatkem vody mohou pomoci uhelná jezera, tvrdí hydrobiolog (19.5.2018, iDENS.cz)

 

 

Zdroj: Aktuálně.cz

18.05.2018 18:28

Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou evropskou odpadovou legislativu v podobě tzv. balíčku k oběhovému hospodářství.

Seminář organizovaný Evropskou komisí za účasti expertů na oběhové hospodářství z Finska, Nizozemí a Slovinska měl za cíl představit již existující strategie a akční plány oběhového hospodářství ve zmíněných zemích. Z diskuze jasně vyplynula potřeba vytvoření strategického rámce oběhového hospodářství České republiky a nutnost širokého zapojení všech dotčených a zainteresovaných stran. Ministerstvo životního prostředí je připraveno strategii oběhového hospodářství vytvořit, vést pracovní skupinu k oběhovému hospodářství a otevřenou debatu nad postupnými kroky k naplnění cílů oběhového hospodářství v Česku.

Strategie oběhového hospodářství ČR bude průřezem existujících českých politik z různých oblastí souvisejících s každodenními lidskými činnostmi, životním prostředím i výhledem rozvoje cirkulární ekonomiky do roku 2040 #CirkulárníČesko2040 nebo #CircularCzechia2040. Největší potenciál oběhového hospodářství je ve výrobě, spotřebě a odpadech, proto právě o nich diskutovaly středoevropské země během semináře nejvíc.

"Důraz na co nejrychlejší zákaz, nebo podstatné omezení skládkování, zvýšení skládkovacího poplatku vedoucího ke zvýšení recyklace a materiálového využívání odpadů, znovupoužití odpadů a předcházení vzniku odpadů - jsou klíčovými kroky k přechodu z odpadového na oběhového hospodářství, na tom se jednoznačně shodli experti ministerstev životního prostředí výše jmenovaných zemí," uvedl ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. V tomto duchu také připraví české Ministerstvo životního prostředí nové zákony o odpadech, vybraných výrobcích s ukončenou životností a obalech do konce tohoto roku.

18.05.2018 18:15

Zákon o obalech v roce 2017 porušilo 23 prodejců

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů. Celkem provedla 1 120 kontrol a porušení tohoto zákona shledala ve 23 případech, což je o 15 případů méně než v roce 2016. Inspekce uložila pokuty ve výši 168 000 Kč.

Česká obchodní inspekce od 13. března do 31. prosince 2017 provedla celkem 1 120 kontrol. Hlavním cílem bylo ověření dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti podnikajících osob a působnost úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh.

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech bylo zjištěno celkem v 23 případech:

 • v 10 případech byl porušen paragraf zákona, podle kterého prodávající, uvádějící do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinen nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, např. pokud prodejce (např. supermarket) nabízí výčepní pivo v plechovce a zároveň je výčepní pivo nabízeno ve skleněné vratné zálohované lahvi (záloha 3 Kč), měl by prodávající, u něhož je prodejní plocha 200 m2 (a více) mít v nabídce obě balení tohoto piva. Obdobně by to platilo pro stejné pivo nabízené v plastové láhvi a ve skleněném vratném obalu. Do 30. 6. 2017 platila tato povinnost i pro ostatní nápoje (§ 9 odst. 10, ve znění od 1. 7. 2017)
 • v 6 případech bylo porušeno ustanovení, kdy osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4)
 • v 5 případech osoba uvádějící obal na trh neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky dané tímto zákonem (porušení § 5 odst. 1 písm. b)
 • v 1 případě byl porušen paragraf, který stanovuje povinnosti spojené s vratnými zálohovanými obaly, v uvedeném případě nebyla dodržena výše zálohy vratných zálohovaných obalů stanovená prováděcím právním předpisem (§ 9 odst. 2)
 • v 1 případě byl porušen paragraf, kdy vratné zálohované obaly nebyly označeny způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 9 odst. 3)

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE