Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Havarijní připravenost a zpětný odběr

V novém čísle najdete například rozhovor s Jakubem Johnem, zakladatelem a ředitelem společnosti VIA ALTA a.s., příspěvek na téma úlohy Hasičského záchranného sboru ČR při likvidaci havárií (díl 1.), vracíme se i k tématu starých ekologických zátěží v článku Absurdní odklon desítek miliard určených na odstranění starých ekologických zátěží z fondu privatizace. Svůj pohled na odpadové hospodářství nám tentokrát napsal generální ředitel EKO-Kom a.s. Zbyněk Kozel. K tématu zpětného odběru se věnujeme například pěti největším omylům kolem recyklace solárních panelů nebo systému sběru elektroodpadu ve Velké Británii. V rubrice Křížem krážem ředitel Divize odpadů pro zónu Střední a východní Evropy skupiny Veolia Rostislav Čáp polemizuje k recyklaci a využití komunálního odpadu, nebo Institut Cirkulární Ekonomiky představuje tzv. Green deals. Anotace čísla ZDE

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Duben    
17.-18.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.-25.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 17.5.
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
25.4. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 26.4.
26.4. Grantové financování projektů OH obcí
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

15.5. Chemické látky, BOZP a ADR ve vztahu k legislativě životního prostředí, bezpečnosti práce a povinnostem vyplývajícím z legislativy ČR a evropských předpisů
Opakování: 16.5.
17.5. Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce
22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.5. Nakládání s odpady v roce 2018 z pohledu legislativy a praxe a jak být vždy o krok napřed
Opakování: 24.5.2018, 06.6.2018, 07.6.2018, 12.6.2018
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

23.-24.5. Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady”
28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
19.-21.6. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Září    
4.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2018
Opakování: 5.9.
18.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců
Listopad    
14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Oběhové hospodářství 2018 - 2019

Výsledky průzkumu: Obce a odpady

V měsíci únoru 2018 proběhl rozsáhlý průzkum mezi obcemi na téma odpadové hospodářství, kterého se zúčastnila každá pátá obec v republice. Zásadní výstupy: obcím se daří zvyšovat množství tříděného odpadu, neznají složení směsného komunálního odpadu, poplatky za odpady občanům v roce 2018 nezmění, o zavedení tzv. PAYT systémů (zaplať kolik vyhodíš) většinově neuvažují. Zástupci samospráv se také vyjádřili k plánovanému zvýšení skládkovacího poplatku. Více než polovina obcí toto vnímá negativně a stejně tak se obce většinově odmítají zavázat investorům k dodávkám odpadů. Výsledky ZDE

 

Novinky

19.04.2018 14:51

Legislativní novinky - Věstník EU

19.04.2018 14:45

Připomínky: Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR na léta 2019-2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil on-line konzultaci k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“ s cílem získat připomínky od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují. Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro finální úpravu „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“. Odkaz na veřejnou on-line konzultaci je ke stažení ZDE.

19.04.2018 13:26

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků.

Ze současných poznatků vyplývá, že částice mikroplastů, které jsou záměrně přidávány do výrobků určených pro spotřebitele a k profesionálnímu použití (kosmetika, detergenty a barvy), představují určitá rizika pro životní prostředí a lidské zdraví.

Informace získané z veřejné konzultace budou využity pro stanovení, zdali používání částic mikroplastů představuje riziko a k posouzení socio-ekonomických dopadů na jakékoliv eventuální omezení tohoto používání.

Za cílovou skupinu pro výzvu jsou považovány společnosti (výrobci, dodavatelé, distributoři, dovozci a dal.), obchodní sdružení, a jakékoliv jiné třetí strany mající ve svém držení informace týkající se záměrného přidávání částic mikroplastů do výrobků.

Veřejná konzultace probíhá až do 11. května 2017 (uzavře se ve 23:59 helsinkého času)

 

Další informace

Žhavé téma: částice mikroplastů

Výzva ke shromáždění informací: web formulář

 

 

Zdroj: MPO

18.04.2018 21:03

Město Písek plánuje energeticky využívat čistírenské kaly

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV Písek.“

„Půjde o vybudování nové stavby s využitím částečně mobilní kontejnerové technologie. Umístěna bude na upravené ploše kalového hospodářství ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod,“ informuje Václav Filip z odboru investic a rozvoje.

V zařízení bude ročně likvidováno až 3 900 tun strojně odvodněného kalu z písecké čistírny. „Součástí stavby je dopravní cesta od vzniku kalu, přes akumulační zásobník až do napojení na pásové sušicí zařízení. Usušený kal je pak spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie,“ vysvětluje Roman Honzík z Vodárenské správy Písek. „Odpadní vzduch ze sušení bude vyčištěn v pračce spalin tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Ty budou trvale monitorovány.“

Stavba by měla být zahájena ještě letos v červenci. Předpokládaná cena činí asi 40 milionů korun bez DPH. Město Písek podalo žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Právě energetické využití je hlavním způsobem likvidace čistírenských kalů v Německu nebo Rakousku. Kaly z čistírny odpadních vod v Písku byly dosud odváženy do Mydlovar ke kompostování.

„Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou zcela minimální a úspora financí se v budoucnu může promítnout například do ceny stočného,“ říká místostarosta Josef Knot.

Inovativní technologické zařízení bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Skutečnost, že Písek je pilotním městem, tedy prvním v České republice, kde bude stanice energetického využití kalu a biomasy využívána, přesně naplňuje vize konceptu Smart City. „Pokud se tento způsob likvidace kalu u nás osvědčí, Ministerstvo životního prostředí ČR bude podporovat jeho využití také v dalších městech,“ doplňuje Josef Knot.

Vzhledem k obsahu některých škodlivých látek budou totiž podle nové vyhlášky od roku 2020 výrazně zpřísněny podmínky pro ukládání kalů do země a jejich používání v zemědělství. Spolupráce města Písek s MŽP ČR na konceptu Smart City vyplývá z memoranda, které bylo podepsáno před dvěma roky.

„V uplynulých dnech jsme také společně s Lesy města Písku a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Praze podali žádost o grant na zkoumání popela ze zařízení pro jeho případné použití v lesních školkách i v lesnickém provozu k zadržování vody v půdě,“ uzavírá Roman Honzík.

18.04.2018 20:51

Europoslanci potvrdili nové cíle pro recyklaci a komunální odpad

Evropský parlament dnes podpořil ambiciózní recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Na základě právních aktů by se mělo do roku 2025 recyklovat alespoň 55 % komunálního odpadu (z domácností a podniků). Cíl se postupně zvýší na 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035. Téměř 65 % obalových materiálů bude muset být recyklováno do roku 2025 a 70 % do roku 2030. Samostatné cíle jsou stanoveny pro konkrétní obalové materiály, jako jsou papír a lepenka, plasty, sklo, kov a dřevo. Návrhy rovněž omezují podíl skládkovaného komunálního odpadu na maximálně 10 % do roku 2035 a členské státy by měly usilovat o snížení potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Před zveřejněním schválených předpisů v Úředním věstníku EU, je nyní musí formálně potvrdit Rada.

18.04.2018 16:20

Otevíráme registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s INCIEN, Českou asociací oběhového hospodářství, SUEZ Využití zdrojů, a.s. a  Veolia Česká republika, a.s. Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přinesl účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové, ale pomohl jim i rozvíjet vlastní byznys v souladu se snižováním dopadů na životní prostředí.

Přínosy kurzu pozitivně hodnotí i skuteční experti z praxe, mezi kterými je i Ing. Pavel Berka ze společnosti REMAT GLASS. “Pracuji v odpadech již více než 20 let a je dobře, když získávám přehled o aktuálních trendech v jednotlivých oblastech nakládání s odpadem, cirkulární ekonomice i legislativě.” Právě aktuální informace dávají v dnešní době firmám velkou konkurenční výhodu. Lenka Harcubová ze společnosti POTEX dodává: “Kurz nám rozšiřuje obzor, dává nám věci do větších souvislostí, jistě nám pomůže při rozhodovacích procesech v budoucnu. Komerčně očekávám náskok před konkurencí, až dojde na 'lámání chleba'.”

 

Kurz oběhového hospodářství klade velký důraz na zkušenosti z praxe. V prvním ročníků se na kurzu vystřídalo více než 35 lektorů a profesionálů z praxe. Celá série třinácti seminářů byla navíc koncipována tak, aby účastníci pochopili rozsah tématu oběhového hospodářství v co největší komplexitě. Součástí byla navíc dvoudenní exkurze na technologická řešení recyklace odpadů a vod a práce na vlastních, individuálních nebo skupinových projektech.

Mezi dvaadvaceti studenty, kterými byli zejména odborníci z praxe, nechyběla ani Klára Hálová ze společnosti Karlovarské minerální vody, která ke kurzu dodává: “Kurz a kontakty v něm získané mají obrovský přesah do mé práce, takže je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale i pro naši společnost.” Společnost Karlovarské minerální vody navíc v tomto roce oznámila zahájení výzkumných aktivit projektu Zálohujme?, jehož cílem je zjistit možnosti navýšení množství zpětně odebraných PET lahví v České republice. Výzkumná skupina, kterou tvoří společně s experty z VŠCHT a Institutu Cirkulární ekonomiky, vznikla právě na základě navázání úzké spolupráce v průběhu kurzu. “A tento projekt není jediný, začali jsme spolupracovat i s dalšími účastníky. Snažíme se, aby čerstvé informace, které na kurzu získali, mohli ihned aplikovat v praxi. „Pro nás lektory a je to navíc skvělá šance získat přímou zpětnou vazbu na možnosti zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe v českých firmách a místním prostředí,” dodává Soňa Jonášová z INCIEN.

„Jsem moc rád, že se nám na kurzu podařilo vytvořit velice přátelskou atmosféru. Již nyní víme, že účastníci kurzu by byli rádi v kontaktu i po jeho skončení“, říká odborný garant kurzu Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. „Na základě letošních zkušeností i zpětné vazby od účastníků kurz v příštím akademickém roce 2018/2019 ještě vylepšíme. Již nyní máme potvrzeny některé nové přednášející, především skutečné experty z praxe,“ dodává Vladimír Kočí. V plánu na další rok jsou návštěvy moderních technologií recyklace a nakládání s odpady, zařízení na energetické využití odpadu a čistírna odpadních vod. Dlouhodobým cílem je pomáhat měnit myšlení účastníků, kteří mají často možnost měnit zaběhlé procesy ve svých firmách směrem k udržitelnějším modelům. Jen tak mohou české firmy čelit výzvám, které jsou spojeny se současným neefektivním využíváním zdrojům a tlakem na naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje. „Do roku 2030 bude muset až třetina pracovníků v ČR projít rekvalifikací, protože jejich původní profese buď zanikne, nebo se zásadně změní. Absolventi kurzu Oběhové hospodářství takovou rekvalifikací již částečně prošli," dodává pan Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s.

Praktické informace a registraci naleznete na webových stránkách: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi.

18.04.2018 07:05

Zpráva z benchmarkingu za rok 2016

V roce 2017 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s platnou Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2016 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2016. Výsledky obou projektů jsou předloženy v samostatných dokumentech. Zjištění a závěry obou projektů jsou zahrnuty ve Zprávě o benchmarkingu za rok 2016.

 

Na základě závěrů z jednání Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství zveřejňuje výsledky a závěry realizovaných projektů formou zpráv:

  1. Benchmarking vlastnických subjektů za rok 2016,
  2. Benchmarking provozovatelských subjektů za rok 2016,
  3. Zpráva z benchmarkingu za rok 2016.

 

Zprávy jsou zveřejněny jako otevřené dokumenty s možností je připomínkovat.

Ministerstvo zemědělství si dovoluje požádat odbornou i laickou veřejnost o spolupráci formou zaslání připomínek a námětů na e-mailovou adresu benchmarkingVaK@mze.cz nebo poštou na adresu MZe, odbor dozoru a regulace vodárenství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, a to v termínu do

23. 6. 2018.

 

Ke stažení:

 

Zdroj: MZe

18.04.2018 06:46

Nové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo další číslo Věstníku MŽP ČR. Aktuální číslo obsahuje:

  • Metodický pokyn sekce vodního hospodářství MZe a sekce technické ochrany životního prostředí MŽP k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)].
  • Sdělení odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP o uveřejnění Seznamu testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP.
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.

17.04.2018 14:34

Evropský parlament podpořil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil revizi směrnice o energetické náročnosti budov, jejímž cílem je do roku 2050 snížit množství emisí skleníkových plynů souvisejících s budovami o 80-85 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě toho směrnice podporuje i rozvoj elektromobility a stanovuje, že veškerá parkoviště s více než 10 parkovacími místy budou muset mít alespoň jedno nabíjecí místo pro elektromobily. Návrh musí ještě finálně potvrdit Rada a v platnost vstoupí 20 dní po zveřejnění v oficiálním věstníku EU. Doba pro transpozici směrnice je stanovena na 20 měsíců.

17.04.2018 14:16

Balíček k oběhovému hos­po­dářství - šance, kterou nesmíme promarnit

Na konci roku 2017 bylo dosaženo politické dohodyna z nění nového balíku legislativních úprav v oblastinakládání s odpady, tzv. balíčku k oběhovému hospodářství, tento kompromis byl následně potvrzen v únoru 2018. EU má ambici změnit paradigma, přeměnit odpady na zdroje a uzavřít cyklus oběhu materiálů v ekonomice, která by se tak měla změnit z dnešní lineární ekonomiky na ekonomiku cirkulární. Celý článek najdete v aktuálním novém čísle elektronického časopisu 3T Teplo technika Teplárenství, který je možné stáhnout ZDE.

17.04.2018 10:21

Pitná voda: Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Státní zdravotní ústav vydal dne 16.4.2018 aktualizovaný autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě. Metoda hodnocení zdravotních rizik bývá používána nejen pro formulaci odborných stanovisek, ale i jako podklad pro správní rozhodnutí. U pitné vody se konkrétně jedná o zpracování podkladů pro rozhodnutí o povolení užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné (§ 3 odst. 4), nebo o určení mírnějšího hygienického limitu ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou (§ 3a). Zde je vzhledem k požadavku rovného přístupu maximálně žádoucí sjednocení postupu autorizovaných osob i pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví provádějících hodnocení v rámci výkonu státního dozoru.

 

Dokument ke stažení:

Aktualizovaný autorizační návod (325,04 KB)

17.04.2018 07:40

Nové dotace: Ochrana obcí před povodněmi, sesuvy a padajícími skalami

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit.

Žádosti o dotace mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit můžou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. Zároveň rezort pomůže s řešením následků povodní a přívalových dešťů a prostředky pošle i na sanaci svahových nestabilit, jako jsou sesuvy půdy či řícení skal.

Příjem žádostí startuje 2. května a potrvá do 2. července 2018.

 

Dotace na ochranu proti povodním míří do analýz odtoků, map a výstražných systémů

Analýzy odtokových poměrů lokalit, mapy záplavových území a povodňového ohrožení jsou základem pro správné nastavení ochrany občanů před hrozící velkou vodou. Výstražné a hlásné systémy pak zajišťují rychlý přenos informací a snižují riziko škod.

Varovné systémy mohou obce a města vybudovat jen tehdy, pokud mají současně vypracovaný či aktualizovaný digitální povodňový plán. Celý systém pak funguje tak, že díky výstražnému systému obdrží starosta obce varovnou zprávu o překročení limitní hodnoty srážky či vzestupu hladiny a díky povodňovému plánu vyhodnotí nastalou situaci. Rozhlasem či sirénou poté občany upozorní na hrozící nebezpečí. K tomuto zdánlivě jednoduchému postupu je nezbytné proškolení členů povodňového orgánu. Ti se musí naučit data správně vyhodnocovat, rychle pracovat s povodňovým plánem a včas podat klíčové informace v případném hlášení.

Se svým projektem uspěla například obec Trnová na Plzeňsku, kde díky dotaci OPŽP aktualizovali protipovodňový plán a pořídili nový informační systém. Kdo zabrousí na internetovou stránku Trnové, snadno tam pod záložkou „Protipovodňový plán obce“ najde velmi podrobný a aktuální přehled informací, který obsahuje všechno důležité – ať už popis území a vodních toků, charakteristiku ohrožených území, či postup, co dělat při samotné povodni. Vedle digitálního plánu zvyšuje informovanost v obci i bezdrátový rozhlas. A místní lidé si jej pochvalují.

Dokumenty k 97. výzvě

 

Evropské peníze na nebezpečné svahy i skály v pohybu

Nejen povodně ale i svahové nestability působí v souvislosti s extrémy počasí v posledních letech značné škody na majetku i životním prostředí. Dotace z OPŽP v minulosti pomohly i ve Znojmě, kde řidiče i chodce ohrožovaly kameny odpadávající z narušeného skalního bloku na břehu Dyje v ulici U Obří hlavy. Znojemská radnice se proto pustila do jeho zajištění, nechala skálu očistit, odtěžit její narušené části, ukotvit nestabilní bloky a zajistit ocelovou sítí. Na projekt obdržela příspěvek z evropských fondů přes 2 miliony korun a pokryla tak většinu výdajů na projekt.

„Dotace skutečně pokryje až 85 procent výdajů na projekt a stejné výše může dosáhnout i dotace na analýzy protipovodňových opatření. Výjimku tvoří pouze projekty zaměřené na vybudování varovných systémů, kde může být dotace maximálně 70procentní,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. V případě sanace svahů je však nezbytná řádná analýza narušené lokality a její zařazení do Registru svahových nestabilit.

V současném programovém období byla prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí poskytnuta podpora již 352 projektům zaměřeným na preventivní protipovodňová opatření s dotací z EU fondů ve výši 971 milionů korun.

Dokumenty k 95. výzvě

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE