Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Cirkulární ekonomika a úprava odpadu

K cirkulární ekonomice a efektivnější spotřebě zdrojů se musíme hlásit již nyní, uvádí pro nové číslo časopisu Odpadové fórum místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. V následném příspěvku upozorňujeme na fakt, že budovy se stávají cennými bankami materiálů a také představujeme platformu pro druhotné suroviny. V polemice se tentokrát ptáme, co lze považovat za nejzásadnější hybnou sílu, která by pomyslné cirkulární kolo stabilně a udržitelně roztočila, dále se podíváme na moderní recyklační linku chladících zařízení nebo naopak na martyrium s povolením provozu recyklace. V zahraniční rubrice tentokrát navštěvujeme Slovensko.. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
10.11. "Maximální minimum pro původce odpadů" -  2. část
13.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 15.11.
13.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

14.11. Česko-izraelský inovační den 2018 na téma Sucho a voda, chytrá řešení pro krajinu a města
14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
15.11.

Skládkový workshop Liberec – Žitava listopad 2018

15.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2019 - Hradec Králové
15.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

20.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Povinnosti v podnikové ekologii - III. ročník konference
21.11. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle
Opakování: 22.11.
22.11. Analytika odpadů
20.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 21.11.2018, 22.11.2018
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations
27.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

27.11. Nebojte se SEPNA aneb co je to systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a jak plnit zákonné povinnosti spojené s přepravou NO
Opakování: 28.11.
27.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
27.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 28.11.
28.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

29.11. Seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2018
29.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

Prosinec    
3.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.12.
6.12. Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce
10.12. SKLAD Odpadů 8 -ukončení roku a převod do EVI 8
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 13.12.2018, 29.1.2019, 30.1.2019, 31.1.2019
17.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 24.1.2019, 8.2.2019
18.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2018 z programu EVI 8
Opakování: 19.12.2018, 8.1.2019, 9.1.2019, 10.1.2019, 15.1.2019, 16.1.2019, 22.1.2019, 23.1.2019, 24.1.2019, 7.2.2019
Leden    
9.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA

10.1. iKURZ: Připravte si podklady pro roční hlášení o odpadech včas
18.1. Hlášení přes systém ISPOP v roce 2019: vody, odpady, ovzduší, IRZ
22.1. Rekvalifikační kurz - PODNIKOVÝ EKOLOG
Únor    
1.2. Napříč ohlašováním v roce 2019: ISPOP a SEPNO
Březen    
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
28.-29.3. ODPAD ZDROJEM 2019

 

  

 

Co nás zaujalo?

06.11.2018 13:10

Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Recyklace vysloužilých chladicích zařízení obsahujících rozmanitou skladbu cenných materiálů představuje z pohledu cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí významnou a nelehkou úlohu. Navíc ji ztěžuje chladicí médium. Pojďme se podívat na moderní linku, která funguje u Havlíčkova...
10.10.2018 08:46

Nejvhodnější drtič pro elektroodpad

Elektronika nás obklopuje ve stále větší míře. Dříve nám zajišťovala pouze nezbytnou komunikaci. Když začaly první televize, byly černobílé a sousedé se scházeli u jedné televize v ulici, aby shlédli zprávy nebo důležitý fotbalový zápas. Televize se modernizovala, najednou tu byla barevná a ta...
10.10.2018 08:12

Moderní technologie pro zpracování elektroodpadu

Moderní elektronika, se kterou se setkáváme den co den, od rána do večera, patří mezi rychloobrátkové zboží. To přirozeně vyvolává vysoký tlak na zdroje a primární suroviny. Recyklace elektroodpadu tak hraje významnou roli pro minimalizaci dopadů do životního prostředí a zároveň i k nastartování...
03.09.2018 12:40

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci...
03.09.2018 12:39

Možné je konat již teď

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního...

Portály Zajímej.se, Třetí ruka a časopis Odpadové fórum nabízejí velmi zvýhodněnou nabídku pro firmy, které chtějí informovat o aktivitách související s tématem cirkulární ekonomiky. Více na info@tretiruka.cz

Novinky

14.11.2018 11:35

Publikace o stavu znečištění ovzduší na území ČR za rok 2017

Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMÚ nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD.

Koncentrace některých látek znečišťujících ovzduší v roce 2017 stále překračují zákonem stanovené imisní limity pro ochranu lidského zdraví na řadě lokalit. Děje se to i navzdory klesajícímu trendu většiny imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší (suspendované částice, benzo[a]pyren, oxidy dusíku, přízemní ozon, benzen, těžké kovy, oxid siřičitý a oxid uhelnatý). V porovnání s mohutným snížením imisních koncentrací v 90. letech, souvisejícím s opatřeními zejména v oblasti průmyslové, energetické a legislativní, je současný pokles méně výrazný a pozornost se soustředí zejména na škodliviny pocházející z lokálních topenišť a dopravy.

„Znečištění venkovního ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem stále představuje hlavní problémy kvality ovzduší České republiky“ se závěry analýz seznamuje ředitel ČHMÚ Mark Rieder.  

K překračování imisních limitů dochází ve všech krajích České republiky. Nejzávažnější situace přetrvává v Moravskoslezském kraji, přičemž v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je kvalita ovzduší nejhorší.  Vysoké koncentrace suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu zde vytváří průmyslová výroba po obou stranách hranice, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura.

V aglomeracích Praha a Brno většina překročení imisních limitů souvisí s dopravním zatížením, ale i s vytápěním domácností, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. „Zhoršená kvalita ovzduší však není jen problémem aglomerací a větších měst, ale i malých sídel, kde má na znečištění ovzduší velký podíl lokální vytápění.“ dodává ředitel Úseku kvality ovzduší ČHMÚ Jan Macoun.

Suspendované částice mají široké spektrum účinků na srdeční, cévní a respirační ústrojí, přičemž jejich účinek závisí na velikosti, tvaru a chemickém složení částic. Mezi hlavní zdroje emisí suspendovaných částic patří sektor Lokální vytápění domácností, který produkuje 57 % částic PM10 a 74 % částic PM2,5 (data za rok 2016).  Mezi další významné zdroje emisí PM (8,7 %) patřil sektor Polní práce. Tam  tyto emise vznikají při obdělávání půdy, sklizni a čištění zemědělských plodin. Z hlediska účinku na lidské zdraví jsou velkým rizikem emise částic o velikosti jednotek až stovek nanometrů pocházející z dopravy. Doprava produkuje cca 11 % částic PM10 resp. PM2,5. Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl překročen na 8,3 % území ČR s cca 23,1 % obyvatel. Roční imisní limit PM10 byl překročen na 0,02 % území ČR s cca 0,01 % obyvatel a roční imisní limit suspendovaných částic PM2,5 byl překročen na 0,9 % území ČR s cca 4,9 % obyvatel.

Dominantním producentem emisí benzo[a]pyrenu je sektor Lokální vytápění domácností, který se na emisích karcinogenního benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku podílel více než 98 % (data za rok 2016). Imisní limit benzo[a]pyrenu byl, stejně jako v předešlých letech, překročen v řadě měst a obcí (26,0 % plochy ČR s cca 61,8 % obyvatel).

Znečištění ovzduší přízemním ozonem má odlišný charakter. Hovoříme o sekundární znečišťující látce bez vlastního emisního zdroje, která vzniká zejména v letním období za působení vysokých teplot a intenzivního slunečního záření. Přízemní ozon patří mezi dráždivé látky s negativním účinkem na oči, nosní sliznice a průdušky. Vzhledem k chemismu ozonu se jeho nejvyšší koncentrace vyskytují ve venkovských oblastech, kde není tak vysoká hustota obyvatelstva jako ve městech. Nicméně imisní limit přízemního ozonu byl překročen na 31,2 % území ČR s cca 8,6 % obyvatel (na základě legislativy hodnoceno v tříletém průměru 2015–2017); navíc je pro přízemní ozon stanoven a přesahován i imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Roční imisní limit oxidu dusičitého byl překročen na čtyřech lokalitách s vysokou intenzitou dopravy (po dvou stanicích v Praze a Brně). Hodinový imisní limit NO2 překročen nebyl. Imisní limit arsenu byl v roce 2017 překročen pouze na lokalitě Kladno-Švermov. Imisní limity zbývajících látek znečišťující ovzduší (benzenu, olova, niklu, kadmia a oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého) nebyly v roce 2017 překročeny na žádné měřící stanici.

Oblasti s překročením alespoň jednoho imisního limitu (bez ozonu) pokrývaly v roce 2017 cca 26,2 % území ČR s přibližně 62 % obyvatel. V naprosté většině byly oblasti vymezeny z důvodu překročení imisních limitů benzo[a]pyrenu a suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Oblasti s překročením imisních limitů přízemního ozonu pokrývaly cca 55 % území ČR s cca 68 % obyvatel.

V roce 2017 bylo vyhlášeno 39 smogových situací z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 3 757 h (cca 157 dní) a 17 regulací v celkové délce 940 h (cca 39 dní). Všechny situace se vyskytly v období od 7. ledna do 17. února 2017. Dále byly v roce 2017 vyhlášeny 2 smogové situace pro přízemní ozon v celkové délce trvání 54 h. Obě smogové situace se vyskytly v období od 20. do 22. června 2017.

V meziročním srovnání 2016/2017 z hlediska kvality ovzduší došlo k mírnému zhoršení. Byl zaznamenán mírný nárůst koncentrací většiny látek znečišťujících ovzduší a potažmo došlo k navýšení plochy oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, resp. navýšení podílu obyvatel žijících v těchto oblastech. V dlouhodobějším srovnání od roku 2000 lze konstatovat, že imisní charakteristiky kvality ovzduší v roce 2017 dosahovaly průměrných hodnot.

 

Celá publikace je volně dostupná na: https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html

13.11.2018 16:24

Česko a Izrael by měly více spolupracovat v otázce vody či odpadů

Česko by mělo více spolupracovat s Izraelem v oblasti životního prostředí, v plánu jsou mimo jiné pravidelná expertní setkání a semináře. Návrh dohody, který předkládají ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD), ve středu projedná vláda.

Podle materiálů státy nyní spolupracují v oblasti vodního, odpadového a oběhového hospodářství, dohoda má kooperaci zintenzivnit a zpřesnit. Zatímco Izrael má podle předkladatelů zkušenosti s efektivními technologiemi čištění odpadních vod a jejich recyklací, zadržováním dešťové vody nebo moderními závlahovými systémy, Česko má praxi v oblasti odpadového hospodářství.

Země by tak podle dohody měly spolupracovat zejména při řešení znečištění vod, revitalizaci vodních toků, správě povodí, ale také například při ochraně biologické rozmanitosti, včetně monitoringu stěhovavých druhů, nebo při snižování a monitoringu znečištění ovzduší. Ve výčtu oblastí spolupráce nechybí ani "chytré" zemědělství, založené mimo jiné na zavlažování a omezení pesticidů a hnojiv, nebo odpadové hospodářství včetně recyklace, energetického využití odpadů a prevence jejich vzniku.

Spolupráce může mít podle dokumentu formy výměny relevantních informací a materiálů, výměnných pobytů expertů či například společných seminářů a workshopů, které by se konaly střídavě v České republice a Izraeli. Cílem je podle předkládací zprávy také podpora subjektů obou zemí při čerpání evropských i mezinárodních peněz na projekty ochrany vod.

13.11.2018 13:00

Konference ODPAD ZDROJEM představí cesty, jak navrhovat cirkulární samosprávy s ohledem na změnu klimatu.

Města a obce začínají připravovat adaptační strategie na změnu klimatu více, než kdy dříve. Klíčovou otázkou není jen dokonale udržitelné hospodaření s vodou, která se v mnoha regionech stala v roce 2017 nedostatkovým zdrojem, ale přichází i otázka, jak města ochladit, naučit se hospodařit s odpady jako s cennými surovinami i jak stavět budovy tak, aby se v budoucnu mohly stát bankami materiálů.

Od konceptu chytrých měst se pomalu dostáváme do bodu, kdy zjišťujeme, že technologie a dokonalá správa dat jsou jen nástrojem. Lidé totiž ne vždy na vlastní kůži hned pocítí přínos otevřených dat a digitální radnice, ale mnohem zásadnější otázka přichází s neustále výraznějšími změnami klimatu. Ty české samosprávy v tomto roce postavily před otázku, jak ochladit města, zadržet v nich vodu a zajistit tak snesitelné podmínky života i v letních suchých měsících. Kromě rychlých a funkčních systémů, které však bohužel mnohdy tkví jen v kropení ulic, začínají starostové hledat funkční cesty, jak města připravit na nenadálé změny komplexně. Cestou se zdá být aplikace principů cirkulární ekonomiky. Ta nejenže snižuje celkovou ekologickou stopu, ale přináší i konkrétní systémy, které pomáhají vázat vodu ve městech v co největším množství co nejdéle.

Kromě hospodaření s vodou bude již tradičně klíčovým tématem nakládání s odpady i hledání co nejvyšší míry energetické soběstačnosti. Nebude chybět ani prezentace unikátního brněnského pilotního projektu, v rámci kterého v říjnu 2018 vyjel do ulic první autobus poháněný odpadem z čistíren odpadních vod. „Naším cílem je ukázat, že odpady v sobě mají velký a doposud nevyužitý potenciál pro získání lokální obnovitelné energie a organického hnojiva pro zemědělství. Pilotními projekty dokazujeme, že jejich využití na úrovni města je skutečně možné a reálně proveditelné,“ dodává k projektu iniciátor Petr Novotný.

Cirkulární ekonomika pro obce s pár sty obyvateli i megalopole.

Důležitým aspektem projektů, které konference představí, je i fakt, že principy cirkulární ekonomiky, které si účastníci v průběhu dvoudenní konference díky praktickým ukázkám technologií i exkurzí velmi dobře osvojí, se dají aplikovat na města i obce jakéhokoliv měřítka. Zásadní je totiž změna myšlení, které se od orientace na jednotlivé projekty mění na koncepční vnímání samosprávy jako celku, ve kterém je možné hledat cesty pro spolupráci například mezi městskými firmami i lokálními zemědělci. „Není důležité, jakou technologii si zastupitelé nakonec vyberou, ale klíčové je, aby nad řešením přemýšleli komplexně a při výběru nehleděli na cenu, ale na účel, který má systém plnit. Na naší konferenci se naučí i to, že fenomén soutěžení veřejných zakázek na cenu je již pasé a otevírají se možnosti preference kvality, druhotných surovin i garance úspor energií či zdrojů,“ dodává Soňa Jonášová z INCIEN.

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 proběhne v prostorách energeticky soběstačného hotelu Na Farmě v Choťovicích. Akce je určena především zastupitelům, ale také zástupcům progresivních firem, které hledají správné uplatnění jejich udržitelných technologií. Program se zaměří především na hledání souladu pro nastavení dlouhodobé vize měst a obcí, která vytváří půdu pro aplikaci konkrétních, skutečně potřebných technologií pro zefektivnění celého ekosystému a hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů konference bude efektivní odpadové hospodářství měst a obcí, které v tomto bloku naváže na úspěšné předchozí ročníky konference ODPAD ZDROJEM.

Účastníci konference se během dvou dnů konference seznámí jak s vizemi chytrých a cirkulárních měst, tak i s příklady dobré praxe správného zavedení ekoinovativních technologií. „Naším cílem je zastupitelům nabídnout ucelený pohled na zavádění inovativních řešení v jejich městě či obci tak, aby vyvolaly reálné úspory veřejných prostředků, materiálů, vody či energie,” dodává Soňa Jonášová.

Program konference ODPAD ZDROJEM 2018 nabídne prezentace konkrétních technologií i vizionářských přístupů, která mohou zlepšit městský ekosystém a hospodaření se zdroji. Akce proběhne 28. – 29. března 2018 v Hotelu na Farmě v Choťovicích (Středočeský kraj).

Více informací naleznete na webových stránkách: www.odpadzdrojem.cz

13.11.2018 12:56

4 z 8 legislativních návrhů balíčku Čistá energie pro všechny byly dnes schváleny

Evropský parlament dnes schválil čtyři z osmi legislativních návrhů balíčku „Čistá energie pro všechny“. Cílem balíčku bylo poskytnout Evropanům přístup k bezpečné, cenově dostupné a k životnímu prostředí šetrné energii. Byly stanoveny dva nové cíle pro EU do 2030: závazný cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie alespoň 32 % a cíl energetické účinnosti nejméně 32,5 %. Rada v příštích týdnech dokončí formální schválení těchto tří legislativních aktů. Poté budou texty zveřejněny v Úředním věstníku EU a nová právní úprava vstoupí v platnost 3 dny po zveřejnění.

13.11.2018 07:33

Vědecké testy prokázaly opakovanou recyklovatelnost HDPE

Nizozemská společnost ESE World je přes 30 let lídrem ve využití recyklovaných plastů k výrobě nádob na odpad a recyklátů. Její pokročilé postupy při čištění, aditivování a zpracování materiálů jí umožňují vyrábět z recyklátu ve stejné kvalitě, jako by měly výrobky z prvotních surovin. Přesto doteď zůstávala nezodpovězena jedna otázka: Jak často může být HDPE drcen a opakovaně zpracováván vstřikováním bez zásadních změn struktury a vlastností?

Systematický výzkum recyklovaných materiálů je obtížný, protože u surovin na trhu lze jen vzácně prokázat původ, způsob prvotního zpracování, aditiva a použití výrobku. Výsledky ovlivňují kontaminace z předchozího zpracování, příměsi cizích polymerů a znečištění aditivy pro ochranu před UV zářením. ESE proto ve svém závodě zahájilo řízený experiment, který umožnil opakovaně použít panenský HDPE desetkrát. Po každém kroku byl materiál ve spolupráci s externími výzkumnými institucemi analyzován za použití moderních metod.

Projekt vedla specialistka ESE na plasty, badatelka z Fraunhoferova institutu Jeanett Köhnová. Zkouška vůbec poprvé prokázala, že proces vstřikování a mletí plastů v podstatě nijak nezměnil vlastnosti materiálu. Počítáme-li s životností nádob na odpad 10–20 let, tento výsledek znamená, že dostupnost plastových materiálů pro trvale udržitelnou výrobu je zabezpečena alespoň na 100–200 let. Recyklace plastů ušetří 100 % surové ropy, cca 65 % CO2, a tudíž i 88 % energie.

 

Zdroj: https://www.packaging-cz.cz

13.11.2018 07:05

Energetická bilance obnovitelných zdrojů energie

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na základě statistických dat připravilo dílčí část energetické bilance státu a to za obnovitelné zdroje energie (OZE) v období mezi lety 2003-2017. Uvedená bilance plně odpovídá datům publikovaným Eurostatem. Zpráva obsahuje jak souhrnnou informaci, tak nabízí i přehled za jednotlivé nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí a energie kapalných biopaliv. Hodnoty v rámci energetické bilance jsou uváděny v terajoulech (TJ).

 

Dokument ke stažení:

 

 

Zdroj: MPO

12.11.2018 21:26

Veletrh Uplatni.se i letos představí firmy z oblasti udržitelného rozvoje a nabídne práci mladým lidem

Už počtvrté budou 21. listopadu prostory Studia ALTA otevřeny pro veletrh pracovních příležitostí Uplatni.se. Jde o veletrh zaměřený na oblast udržitelného podnikání a určen je pro studenty a absolventy vysokých škol, jako inspirace úspěšnými projekty a zajímavými řečníky. Seznámit se zde mohou také s firmami a organizacemi, které se jen „nenatírají na zeleno“, ale skutečně realizují aktivity v rámci podpory udržitelného rozvoje. Na veletrhu Uplatni.se mají návštěvníci také příležitost získat vhodné kontakty pro své budoucí pracovní uplatnění nebo pro založení vlastního podnikání.

Cílem celé akce je nabídnout veřejnosti inovativní osvětu a networking s lidmi z oblasti udržitelného podnikání a také s firmami či neziskovými organizacemi, které právě tyto mladé „nadšence“ hledají do svých týmů. Veletrh představí na praktických ukázkách principy cirkulární ekonomiky, poukáže na úspěšné projekty, start-upy a nabídne řízené workshopy s odborníky nebo přednášky z praxe. Zájemci zde budou moci také najít inspiraci pro své diplomové práce, získat stáž nebo najít přímo svého budoucího zaměstnavatele. „Stáže už dávno nejsou jen povinností. Přicházejí k nám motivovaní studenti, kteří mají cíl a zájem něčeho v budoucnu dosáhnout, ovlivnit svět. A naším úkolem je jim poskytnout potřebný prostor a inspirovat je k objevování dalších směrů možného uplatnění. K tomu mladí lidé potřebují objevit, kde a jak uplatnit své nadání ve prospěch svůj, komunity (firmy, obce, školy, atd.) a potažmo celého světa,“ říká Michal Broža z Infokanceláře OSN v Praze, který se veletrhu také účastní.

V rámci řízeného programu veletrhu Uplatni.se vystoupí v dopoledním konferenčním bloku například Lenka Mynářová, ředitelka projektu biotechnologie Hydal. Ten se zařadil mezi nejoceňovanější inovace na globální úrovni a je postaven právě na principech cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje v praxi. V rámci tohoto projektu proběhlo letos také představení celosvětově unikátního bioplastu, který nahradil mikroplasty v kosmetice.

Dalším řečníkem upozorňujícím na dobré příklady z praxe bude i Jakub Sapák, startupista a zakladatel projektu Saaczech, nabízející alternativu k jednorázovým mikrotenovým sáčkům. Vlastní zkušenosti s udržitelným přístupem představí také ředitelka designového studia Butterflies&Hurricanes, které dlouhodobě prosazuje udržitelný přístup k obalům. Mediální pozornost na sebe Michaela Thomas strhla s klimatickou výzvou #mychangeforclimate, kde se mimo jiné také zavazuje, že celý následující rok nikam nepoletí letadlem. Jako řečník vystoupí i Michal Kriška, který je zakladatelem prvního brněnského univerzitního spin-off studia.

Odpolední program veletrhu bude věnován workshopům, které povede Institut Cirkulární Ekonomiky. Ten aktuálně pracuje na jedinečném projektu Cirkulárního městského skenu pro město Prahu, jehož cílem je najít udržitelná řešení, která posílí soběstačnost města i odolnost vůči změnám klimatu. Zajímavý workshop je plánovaný i se zástupci společnosti IKEA Česká republika. Studenti a účastníci si na něm budou moci vyzkoušet, jaké to je navrhovat cirkulární města budoucnosti.

Pro efektivní networking má veletrh omezenou kapacitu a na akci je proto nutné se registrovat předem. Veletrh Uplatni.se se koná ve Studiu Alta, U Výstaviště 21, Praha 7 a pro veřejnost bude otevřen od 9.30 do 15 hodin.

 

Další informace:

Událost najdete i na Facebooku: https://www.facebook.com/events/509178342894292

Registrovat se můžete na webu Uplatni.se: https://www.uplatni.se/registrace-na-veletrh

12.11.2018 14:36

SOVAK ČR k nakládání s čistírenskými kaly

Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb. a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 25 zákona o odpadech patří čistírenský kal mezi vybrané odpady. Kaly z ČOV jsou zároveň dle ustanovení § 32 zákona o odpadech tzv. biologicky rozložitelným odpadem (BRO).

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je nově upravena z důvodu implementace evropské legislativy o zpřísnění podmínek možnosti ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládkách.

Použití čistírenských kalů v zemědělství definuje samotný zákon o odpadech 185/2001 Sb., další podrobnosti, technické podmínky a povinnosti definuje vyhláška č. 437/2016 Sb., o použití upravených čistírenských kalů v zemědělství. Zároveň použití čistírenských kalů na zemědělské půdě zásadně ovlivňuje i novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, která zavedla mikrobiologické ukazatele pro hnojiva z čistírenských kalů.

Vyhláška 437/2016 Sb. zcela nahradila původní vyhlášku 382/2001 Sb., která je dnem platnosti (1. 1. 2017) nové vyhlášky zrušena. Vyhláškou je zároveň provedena novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Při použití kalů z ČOV na zemědělskou půdu je zákonem o odpadech a prováděcích předpisů stanovena povinnost aplikovat pouze upravené kaly a to s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s tzv. programem použití kalů stanoveným původcem kalů. Aplikací kalů na zemědělskou půdu nesmí být ovlivněna kvalita zemědělské půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. Je zcela jednoznačné, že uvedená vyhláška pro řadu subjektů znemožnila přímé využití čistírenských kalů na zemědělské půdě.

Od 1. ledna 2020 bude možné ukládat na zemědělské půdě pouze kal kategorie I (Příloha č. 4, tabulka č. 1 vyhlášky), kdy je podmínkou mimo splnění kvalitativních parametrů i provedení opakovaného ověření účinnosti hygienizace kalů pro provozované ČOV do 31. 12. 2019.

Vyhláška limituje i prvky a sloučeniny, které mohou být v kalu obsaženy. Technologie čištění odpadních vod a stabilizace kalů prakticky neovlivňuje složení kalů, které závisí především na složení odpadních vod. V případě nadlimitních koncentrací znečišťujících látek, kdy nelze kal aplikovat na půdu, je nutné k odstranění kalů použít některou z dalších metod, například pomoci termické destrukce. Na ČOV je i přes projití procesem anaerobní stabilizace produkován kal, který nesplňuje požadavky prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech a nebude možné ani splnit požadavky pro ověření účinnosti hygienizace vzhledem k tomu, že stávající kalové hospodářství bylo navrženo dle historických požadavků na účinnost procesu, nikoliv nových požadavků.

Nová legislativa v oblasti likvidace a využití kalů znamená, že v roce 2020 nebude již možné na řadě ČOV využívat stávající cesty likvidace kalů (vyhláška č. 437/2016 Sb.). Trvale udržitelnou možností, jak v budoucnosti ukládat kal na zemědělské půdě či jiným způsobem ho materiálově využívat včetně energetického využití, je zajistit trvalou hygienizaci kalu bez rizika druhotné kontaminace patogeny. Pro řadu připravovaných projektů je cestou likvidace kalu nejprve redukce jeho sušením a následné energetické či další materiálové využití produktu. Vždy zůstává možnost spalování kalu ve spalovnách jako odpadu, ovšem cena za likvidaci je několikanásobkem současných cen a pohybuje nad 2 000 Kč za tunu odpadu. V každém případě jsou vyvolané investiční i provozní náklady u vodohospodářských společností plně uznatelným nákladem.

 

 

Autor: Ing. Oldřich Vlasák (ředitel SOVAK ČR), za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Zdroj: SOVAK ČR

12.11.2018 12:38

Voda: Osvobození od dílčích poplatků za vypouštěné znečištění

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c:

 

 

 

 • Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod, jejichž objem nepřekračuje za poplatkové období objem 100 000 m3.
 • Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje vypouštění odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

SOVAK ČR upozorňuje, že změnou textace § 89c, odstavce 2 nedošlo ke změně stávající praxe ve zpoplatňování. SOVAK ČR informuje, že i nadále zpoplatnění podléhají pouze takové případy vypouštění odpadních vod, kdy je překročen současně hmotnostní i koncentrační limit. Tento výklad byl potvrzen i zástupcem odboru ochrany vod MŽP na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018.

 

 

Zdroj: SOVAK ČR

12.11.2018 08:41

2021: znovunastartování obnovitelných zdrojů v ČR?

Úplně nové principy, jak efektivně a levně nastartovat obnovitelné zdroje energie (OZE), by mohly začít platit od roku 2021. Vyplývá to z návrhu novely Zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Novela však obsahuje jen některé z revolučních principů, na kterých se v létě shodly členské státy Evropské unie, uvedla Komora obnovitelných zdrojů energie.

Předložená novela je k znovunastartování rozvoje OZE v Česku prvním zásadním krokem. Tím druhým bude Národní energeticko-klimatický integrovaný plán (NEKIP), na základě kterého bude Vláda svými nařízeními definovat, jaké množství kterých obnovitelných zdrojů bude podpořeno. Komora OZE považuje za důležité, aby NEKIP svými hodnotami směřoval k cíli vyrábět v roce 2030 nejméně 24 % energie. [1] Národní cíl na úrovni 20,8 %, se kterým počítá předložený návrh, není relevantní, protože je stanoven metodou použitou pro cíl roku 2020 a pro rok 2030 je výpočet jiný.

Čerstvé výpočty potenciálu OZE v ČR totiž ukazují, že v roce 2030 můžeme z domácích čistých zdrojů vyrábět 255 petajoulů (PJ) energie. To odpovídá zhruba 22 až 28 % očekávané spotřeby energie v roce 2030 a to i bez započtení očekávaného nástupu pokročilých biopaliv a dalších čistých technologií v dopravě. Cíl vyrábět v roce 2030 nejméně 24 % čisté energie je tedy s rezervou splnitelný.


Z první rychlé analýzy finálního návrhu novely vyplývá, že:

 • Větší zdroje energie budou o finanční podporu soutěžit v tzv. energetických aukcích. Do aukcí se bude moct se svou nabídkou přihlásit prakticky kdokoliv, finanční podporu dostanou ale jen ti, kteří nabídnou nižší cenu. Aukce již probíhají v zahraničí, nejnověji například v Polsku. U aukcí bude potřebné vhodně nastavit konkrétní parametry a inspirovat se při tom dobrými zkušenostmi v jiných zemích EU.

 • U menších projektů zůstává zachován princip tzv. zelených bonusů, který umí nákladově efektivně motivovat i menší výrobce elektřiny.

 • Návrh novely zákona přináší též nový nástroj ke zvýšení efektivity využití bioplynových stanic, které dosud nenašly využití pro produkované teplo (dodávaly jen elektřinu). Především pro tyto stanice bude určena provozní podpora biometanu. Bioplyn se namísto spalování bude čistit a optimalizovat na kvalitu zemního plynu a bude vtláčen do plynárenské soustavy.
  Technologicky velmi progresivní způsob, který se dobře osvědčuje v zahraničí.

 • Čerstvě novelizovaná evropská Směrnice o obnovitelných zdrojích energie opírá budoucí rozvoj OZE v členských státech o tzv. energetické komunity a samovýrobce, kterým vyhrazuje specifická práva a povinnosti. Tyto principy však právě předložená novela neobsahuje a Komora OZE upozorňuje, že je bude potřeba doplnit.
  Energetické komunity jsou dobrovolné svazky občanů, obcí a případně místních podnikatelů, kteří společně postaví a provozují zdroj k výrobě elektřiny či tepla. Zapojení obcí a místních občanů zvyšuje akceptaci projektů OZE a zrychluje jejich rozvoj.

 • Novela obsahuje rovněž mechanismus ověření přiměřenosti podpory provozovaných zdrojů (tzv. kontrola překompenzace) uvedených do provozu v období 2006-2015 a to vždy po deseti letech provozu. Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti projektů. Komora OZE upozorňuje, že spravedlivé a nediskriminační provedení kontrol podpory je zcela stěžejní pro obnovení důvěry v sektoru, což je pro znovunastartování rozvoje OZE v ČR nezbytné a týká se jak podnikatelů, tak obcí, domácností či energetických komunit.

 

Prameny:

[1] Ze zjištění, která provedla Komora OZE, vyplývá, že Česko by mělo do roku 2030 zvýšit výrobu čisté energie z dnešních přibližně 15 na nejméně 24 %. Vyplývá to jednak z celounijního cíle spotřebovávat v roce 2030 32 % energie z OZE (který si schválily členské státy koncem června) a jednak z vyjádření vědeckých pracovišť, která se dlouhodobě podílí na modelování pro Evropskou komisi a které Komora OZE kontaktovala.

 

Dokumenty ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

 

 

 

12.11.2018 06:57

Vychází nový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem sedmé částky je: Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací a Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů.

 

 

 

Dokument ke stažení:

Věstník (PDF, 958 kB)

12.11.2018 06:43

Trend spalování lidem zvedne poplatky za odpad, říká šéf svozové firmy

Spalování odpadu je efektivnější než skládkování, ale je dražší. Velkou moc teď podle jednatele Romana Mužíka drží v rukou obce, které za odpad platí. Jím vedená AVE CZ sváží komunální odpad pro pětinu republiky a sama provozuje osm skládek. Nyní stejně jako konkurenti napjatě čeká, až ministerstvo životního prostředí nastaví vyšší skládkovací poplatek. Od toho se bude odvíjet budoucnost nakládání s odpadem. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE