Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Environmentální poradenství a dotace

https://odpady.webnode.cz/_files/200008064-4dc534ebea/OF1.jpgLednové číslo na téma "Environmentální poradenství a dotace" je v tiskárně, na co se můžete těšit? Pochopitelně nechybí řada článků k tématu cirkulární ekonomiky například k tématu Akčního plánu pro druhotné suroviny, v názoru čtenáře se podíváme na skládkování z pohledu jak může Česko přijít opravdu draho, připravili jsme nový ohlašovací seriál s CENIA, podíváme se na legislativní aplikaci kalů na zemědělskou půdu, dozvíte se že pro Opavu vychází energetické využívání odpadů nejlépe a ve světě tentokrát navštívíme Amazonii. Krásné čtení, hodně úspěchů a štěstí v novém roce 2019! Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Leden    
9.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA

10.1. iKURZ: Připravte si podklady pro roční hlášení o odpadech včas
10.1. ISPOP Novinky 2019 - Hradec Králové
15.1. ISPOP Novinky 2019 -Brno
15.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2019
Opakování: 17.01.2019 (Znojmo), 29.01.2019 (České Budějovice), 31.01.2019 (Brno)
18.1. Hlášení přes systém ISPOP v roce 2019: vody, odpady, ovzduší, IRZ
22.1. Rekvalifikační kurz - PODNIKOVÝ EKOLOG
24.1. Chemická legislativa 2019
Únor    
1.2. Napříč ohlašováním v roce 2019: ISPOP a SEPNO
5.2.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

26.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2018
Opakování: 27.2.
28.2. POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Březen    
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
Opakování: 6.3.
13.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2018 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
Opakování: 14.3.
19.3. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
19.-21.3.

Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019

21.3.

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

26.3. VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA
28.-29.3. ODPAD ZDROJEM 2019
28.3. Efektivní zapojení obyvatel do OH obce
Duben    
2.4. VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC
9.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 10.4.
16.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 17.4., 22.5., 23.5., 17.9., 18.9., 12.11., 13.11.
Květen    
14.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 15.5., 19.11., 20.11.
21.-23.5.

VODOVODY-KANALIZACE

21. mezinárodní vodohospodářská výstava

 

  

 

Novinky

18.01.2019 11:48

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010-2017

Předkládaná statistická zpráva obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla podle jednotlivých paliv a bilanci dodávek elektřiny a tepla do jednotlivých sektorů národního hospodářství v letech 2010–2017. Zdrojem dat jsou statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu.

 

 

 

 

 

Dokument ke stažení:

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010-2017 [pdf, 1215 kB]

18.01.2019 10:55

MŽP zahájilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Národního programu snižování emisí

Ministerstvo životního prostředí aktualizuje Národní program snižování emisí ČR (NPSE). Jde o strategický dokument, který určuje postup státu při snižování množství vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Mezi tyto látky patří oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky a prachové částice. Ministerstvo životního prostředí nabízí nyní široké veřejnosti možnost zapojit se se svými podněty do přípravy aktualizace tohoto dokumentu.

Současná aktualizace Národního programu snižování emisí ČR souvisí zejména s nutností zajistit splnění národních závazků ke snížení emisí stanovených k roku 2025 a 2030. Prognóza vývoje množství emisí znečišťujících látek neukazuje, že by ke splnění závazků ČR mohla dojít bez zavedení dalších opatření po roce 2020. Navržení takových dodatečných opatření je hlavním cílem současné aktualizace Národního programu snižování emisí ČR. Omezením množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší dojde ke zlepšení kvality ovzduší v České republice.

 

Jak zaslat podnět

Na podkladu aktualizované analytické části může odborná i laická veřejnost v termínu do 31. ledna 2019 na e-mailovou adresu npse@mzp.cz podávat podněty a návrhy do nové návrhové části dokumentu, na dodatečná opatření vedoucí ke snížení emisí k roku 2030. Pro zaslání těchto podnětů použijte formulář na odkazu (viz níže). Upozorňujeme, že nebudeme odesílat odpovědi na jednotlivé e-mailové zprávy a náměty nebudou jednotlivě vypořádány. Souhrn všech obdržených příspěvků a okomentovaný výsledek veřejné konzultace bude zveřejněn současně s výsledným návrhem dokumentu na webových stránkách MŽP. Aktualizovaný Národní program snižování emisí ČR bude dle požadavků národní legislativy následně posouzen v řádném procesu SEA. Během tohoto procesu bude mít veřejnost rovněž možnost se k dokumentu vyjádřit.

 

Dokument ke stažení:

18.01.2019 07:01

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 5 nových látek a 1 látku, která byla identifikována jako SVHC v roce 2016, přidala na seznam Evropská komise. Kandidátský seznam nyní obsahuje 197 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2019).

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nově zařazené na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

 • 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (EC 401-720-1; CAS 6807-17-6). látka je toxická pro reprodukci; není registrována podle nařízení REACH;
 • Benzo[k]fluoranthene (EC 205-916-6; CAS 207-08-9): látka je karcinogenní, PBT a vPvB; není registrována podle nařízení REACH;
 • Fluoranthene (EC 205-912-4; CAS 206-44-0): látka je PBT a vPvB; není registrována podle nařízení REACH;
 • Phenanthrene (EC 201-581-5; CAS 85-01-8): látka je vPvB. Látka není registrována podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběna záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
 • Pyrene (EC 204-927-3; CAS 129-00-0): látka je PBT a vPvB; používá se jako meziprodukt pro výrobu čistých chemických látek;
 • 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (EC 239-139-9; CAS 15087-24-8): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí; není registrována podle nařízení REACH.

Během jednání MSC se předkladatel dokumentace (německý příslušný orgán) rozhodl stáhnout svůj návrh na identifikaci látky undecafluorohexanoic acid (PFHxA) a její amonné soli (APFHx) jako SVHC.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 197 SVHC látek, z nichž 43 látek již bylo zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Další informace:

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Jak oznámit látky v předmětech

 

 

Zdroj: MPO

16.01.2019 19:43

Prazdroj vyrobil zkušební sérii sušenek z odpadu

Plzeňský Prazdroj s pekaři vyrobil zkušební sérii sušenek z mláta, tedy ze zbytku ze sladu používaného při výrobě piva. Jsou ve sladké a slané variantě a cílem bylo zkusit z odpadních surovin vyrobit plnohodnotnou a zdravější variantu obvyklých sušenek, řekla Jitka Němečková, mluvčí pivovaru, v němž se nápad zrodil. Firma zatím nepočítá s výrobou ve velkém.

Sušenky vyrobila začátkem roku Biopekárna Zemanka. Využila příznivých vlastností mláta, které vzniká jako odpad z ječmenného sladu. "Mláto má oproti obvyklým moukám vyšší obsah bílkovin a vlákniny a méně sacharidů. Těchto vlastností využívá několik start-upů v USA a vyrábí z něj speciální mouku a zdravé tyčinky," řekla Tereza Kamal z Prazdroje. Z experimentu vzešly sladká sušenka s medem, ovesnými vločkami a rozinkami a slaná varianta, která se hodí i k pivu.

"Sušenky z mláta jsou zatím jen jednorázový experiment. Výsledek nás velmi mile překvapil. V tuto chvíli je ale předčasné hovořit o dalších plánech," uvedla Kamal. Pokud by se pivovar po důkladné analýze s Biopekárnou Zemanka dohodl na standardní výrobě a učinili veškeré kroky, které jsou k tomu potřeba, jsou možnosti distribuce různé, a to jak přímé dodávky do restaurací a kaváren, tak i prodej prostřednictvím maloobchodu. To ukáže až budoucnost, dodala.

Prazdroj dosud mláto dodával zemědělcům, kteří jej používají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Zemědělci podle Kamal o mláto ani v budoucnu nepřijdou. "Naší ambicí, aspoň prozatím, není výroba pečiva ve velkém. A i kdybychom se v budoucnu vydali cestou pravidelné výroby sušenek, budeme používat jen malý zlomek mláta," uvedla. Podle Jana Zemana z Biopekárny to byla pro firmu zajímavá výzva. "I my jsme se vydali cestou udržitelné výroby a rádi jsme se podíleli na tomto projektu. Ukázali jsme, že výrobu pořád můžeme posouvat ekologičtějším směrem," řekl.

Prazdroj podle Kamal trvale snižuje ekologické dopady podnikání a patří mezi nejzodpovědnější pivovary. "Recyklujeme nebo znovu využijeme 98,5 procenta odpadu z výroby," uvedla. Mláto, kvasnice a sladovnický odpad dodává zemědělcům jako krmivo, čistírenské kaly se používají jako hnojivo. Odpadní filtrační křemelina se zaorává, což přispívá ke zlehčování půdy pro rekultivovaná území. Zbytek třídíme, dodala.

Pivovarský mlátem se označují tuhé zbytky vzniklé při výrobě piva po filtraci sladiny - sladkého meziproduktu obsahujícího cukry, bílkoviny a další látky, ale bez chmele.

16.01.2019 12:39

Cihelna dostala už druhou pokutu za nepovolené nakládání s odpady

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Cihelna Časy s.r.o. Firma na pozemku v obci Časy na Pardubicku nakládala s odpadní výkopovou zeminou, i když neměla platné povolení Krajského úřadu Pardubického kraje k provozu zařízení k využívání odpadů. Sankce je pravomocná.

„Při kontrole v červenci 2018 jsme zjistili, že na pozemku bylo navezeno 1064 tun odpadní výkopové zeminy bez povolení. To jsme vyhodnotili jako velké množství. Firma nedisponovala žádnými doklady o kvalitě naváženého materiálu. Nerespektovala územní rozhodnutí a nakládala s odpady bez platného povolení krajského úřadu,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Nešlo o první porušení zákona, kterého se společnost Cihelna Časy dopustila. Už v roce 2017 jí inspektoři ČIŽP uložili pravomocnou pokutu 80 tisíc korun za stejné pochybení – tedy nakládání s odpady bez platného povolení Krajského úřadu Pardubického kraje. „Přesto subjekt v činnosti bez patřičného povolení pokračoval. Výsledkem je druhá pokuta,“ doplnil Trávníček.

16.01.2019 12:31

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemické látky dimethomorph (ISO)

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženému návrhu. Dne 7. 1. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování následující chemické látky:

 

 

 

 • dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl) morpholine (EC 404-200-2; CAS 110488-70-5). Tato chemická látka (dále látka) se hlavně používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin, používaných jako fungicid. Látka má již v současné době harmonizovanou klasifikaci sledovaných nebezpečných vlastností (příloha VI nařízení CLP). Připomínky se očekávají k toxicitě pro reprodukci a nebezpečnosti pro vodní prostředí.

K  návrhu se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného  na webových stránkách ECHA v sekci veřejné konzultace (formulář - Předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování v termínu: do 8. března 2019 (do 23:59 helsinkého času).

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

16.01.2019 12:26

Vláda schválila další etapu Ekoauditu

Dne 7. ledna 2019 schválila vláda svým usnesením č. 9 další etapu Ekoauditu, která zahrnuje 13 nových podnětů k úpravě celkem 5 environmentálních zákonů (dokument je uveden v příloze). Součástí materiálu je i vyhodnocení plnění opatření stanovených v předchozích etapách Ekoauditu.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 10 zpracovalo MPO ve spolupráci s MŽP materiál „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (Ekoaudit). Tento materiál je aktualizován a předkládán na jednání vlády každé dva roky již od roku 2005 (usnesení vlády 1401/2005).

Cílem materiálu je snížení administrativní a finanční zátěže průmyslových podniků a provozovatelů služeb. Jedná se zejména o opatření administrativního charakteru, kterými jsou např. urychlení schvalovacích procesů, zjednodušení a sloučení ohlašovacích povinností, zjednodušení nebo zcela zrušení některých povinností, které zatěžují podnikatele bez pozitivního přínosu pro životní prostředí. Realizace navrhovaných opatření přispěje ke snížení administrativní a finanční zátěže zjednodušením a zefektivněním environmentální legislativy a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, aniž by došlo ke snížení kvality ochrany životního prostředí.

Materiál identifikuje problematické oblasti ve vybraných právních předpisech k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře. Jedná se zejména o následující environmentální zákony včetně příslušných prováděcích předpisů:

 • Zákon č 185/2001 Sb., o odpadech,
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
 • Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • Zákon o prevenci závažných havárií,
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo směsmi.
 
Dokument ke stažení:

 

16.01.2019 12:23

Veřejná konzultace k návrhu na omezení 8 polycyklických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k navrženému omezení do přílohy XVII nařízení REACH.

Veřejnou konzultaci k návrhu omezení 8 polycyklických uhlovodíků (PAU) zahájila ECHA již dne 19. 9. 2018. První termín pro předložení připomínek byl stanoven na 16. 11. 2018 a konečný termín do 19. března 2019 (do 23:59 helsinkého času).

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Navrhované omezení se týká uvádění na trh granulí a mulčovacích materiálů, které se používají jako výplňové materiály syntetických povrchů/trávníků hřišť nebo jako sypké pryžové mulčovací materiály u hracích povrchů a sportovních aplikací, jestliže tyto materiály obsahují v součtu více než 17 mg/kg uvedených osmi PAU. Navrhovaná restrikce bude zahrnuta do položky 50 přílohy XVII nařízení REACH.

K návrhu se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v sekci Posuzovaná předložená omezení, ve které bude následně možné zjistit stav projednávání návrhu restrikce v příslušných ECHA výborech (SEAC a RAC), včetně konečného návrhu Evropské komise a přijetí legislativního opatření.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

 

Zdroj: MPO

16.01.2019 08:10

MF DNES: Třídírny místo skládek

Během příštích patnácti let se má zásadně změnit  osud odpadů z domácností. Do jaké míry, to se bude odvíjet od toho, jak důsledně bude Česko plnit evropské předpisy. Odpad z domácností nebude končit tak často na skládkách a změní se firmy, které z něj budou profitovat.

Prvním krokem je nastavení nových pravidel v české legislativě. To se právě děje, neboť ministerstvo životního prostředí připravuje nový zákon o odpadech.

Dle poslední studie Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) utratí obce za odstranění odpadu zhruba devět miliard korun ročně. Částka jde přitom z poloviny z poplatků za popelnice a z poloviny z rozpočtu obcí.

Tyto peníze nyní inkasují zejména skládkovací firmy. Skládkování je totiž nejlevnější způsob, jak se odpadu zbavit – „zahrabat“ nevytříděné odpadky na skládku, následně ji rekultivovat a odsávat metan je dnes levnější než je spálit ve spalovně, kterou prodražují technologie. Ať už jsou to kotle, nebo zařízení
na čištění spalin.

Stát dnes skládkování zpoplatňuje 500 korunami za tunu uloženého komunálního odpadu. Poplatek má však výrazně narůst, aby byly obce, které odstraňování odpadů objednávají a platí za ně, motivované s odpadem nakládat ekologičtěji.

Evropská unie žádá, aby Česko recyklovalo výrazně více než dnes. V roce 2025 by mělo recyklovat 55 procent odpadu, v roce 2035 dokonce 65 procent. Recyklace je přitom víc než dnešní třídění, protože ne všechno, co skončí v barevných popelnicích, se dá využít. Odpad může být příliš znečištěný, některé druhy plastů zase nejdou na trhu na odbyt. Tento odpad pak končí na skládkách nebo v jedné ze čtyř spaloven, které ho přemění na elektřinu či teplo spolu se směsným odpadem z černých popelnic.

Na skládky navíc bude podle EU moci jít maximálně desetina odpadu z domácností, což si vynutí přerozdělení byznysu s odpadem. Otevře se prostor pro stavbu nových spaloven, dotřiďovacích linek a rozvoj recyklačních firem, které z odpadu udělají nové výrobky.

I ostatní odpadové společnosti si ale chtějí svou část byznysu z odpadů udržet, takže navrhují zmírnit předpisy, aby mohly postavit svoje vlastní zařízení – takzvané úpravny odpadu. V nich by se mechanicky, prostřednictvím sít a magnetů, vytáhla z netříděného směsného odpadu část plastů, z nichž by se vyrobilo palivo pro cementárny a teplárny a malý podíl kovů. Ze zbytku by se odstranil nebezpečný metan a takto stabilizovaný odpad by šel opět na skládku.

Za odstranění odpadu každopádně občané budou nadále platit ze svého a zbytek budou doplácet obce ze svých rozpočtů. O kolik víc to bude než dnes, to by mělo záležet na podobě zákona a na úsilí obcí třídit co nejvíce.

 

 

 

Zdroj: MF DNES (16.1.,mf-dnes-vysocina-2019-01-16-strana-11.pdf)

15.01.2019 16:37

Jak moc ohňostroje a zábavní pyrotechnika znečišťují ovzduší?

ČHMÚ se v letošním roce více zaměřil na kvalitu ovzduší při pořádání ohňostrojů. Kolegové na brněnské pobočce ČHMÚ z oddělení kvality ovzduší toto téma rozšířili a dali si za cíl zjistit, jestli jeden velký ohňostroj znečistí ovzduší více, než jednotlivci hromadně odpalovaná zábavní pyrotechnika v průběhu silvestrovské noci. V létě publikovali článek s údaji a hodnotami u měření ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis. Nyní po Silvestru v přehledu uvádějí hodnoty a srovnání let 2017 a 2018 na místech Brno a Praha centrum.

Vedoucímu oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky ČHMÚ pokládáme základní otázku. Projevuje se odpalování pyrotechnických výrobků na koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, primárně ve městech? „Odpověď zní jednoznačně ano a v našem článku ukazujeme na konkrétních příkladech v jaké míře“, popisuje Jáchym Brzezina. A ještě lze dodat, že kvalitu ovzduší v průběhu silvestrovské noci více zhoršuje jednotlivci odpalovaná pyrotechnika než jeden velký ohňostroj.

„Pokud se zaměříme na období kolem půlnoci, vidíme, že mezi roky 2017 a 2018 není na stanicích, co se rychlosti větru týká, příliš velký rozdíl. Pravděpodobně tedy byl letošní výrazný nárůst koncentrací suspendovaných částic, jak v Brně, tak v Praze v období kolem půlnoci, dán vyšším množstvím odpalované pyrotechniky“, dodává Jáchym Brzezina.

 

Závěr z výsledků měření:

Odpalování zábavní pyrotechniky velmi výrazně, byť krátkodobě (několik hodin před a po půlnoci), zvyšuje koncentrace suspendovaných částic na městských stanicích.

 • V Praze byla nejvyšší koncentrace na stanici náměstí Republiky mezi 0:00 až 1:00 (276 µg/m3), v Brně na stanici Dětská nemocnice, mezi 1:00 až 2:00 (182 µg/m3). Denní průměrná koncentrace PM10 na stanici náměstí Republiky 31. 12. 2018 byla na hranici 24h imisního limitu (50 µg/m3), na stanici Dětská nemocnice byla průměrná denní koncentrace 54 µg/m3 a došlo tak k překročení 24h imisního limitu pro PM10.
 • Vliv ohňostrojů (resp. jednotlivci odpalovaných pyrotechnických výrobků) na Silvestra je v celkovém součtu výrazně vyšší, než například jeden velký ohňostroj.
 • Odpalováním se do ovzduší dostávají především menší částice frakce PM2,5, které jsou zdravotně nebezpečnější. WHO doporučuje snížení průměrné roční koncentrace PM2,5 na 10 µg/m3. Například na stanici Dětská nemocnice byly koncentrace PM2,5 po půlnoci 1. 1. 2019 vyšší než 150 µg/m3. Jednalo se sice o krátkodobou hodnotu, ale tyto krátkodobé nárůsty, pro které nejsou přesně dány limity, můžou rovněž způsobovat zdravotní komplikace.
 • Silvestr 2018/2019 byl z hlediska krátkodobých (kolem půlnoci) koncentrací a jejich nárůstu horší než o rok dříve. Vzhledem k podobným rychlostem větru na Silvestra 2017 a 2018 lze předpokládat, že nárůst byl dán vyšším množstvím odpalované pyrotechniky.


Jednotlivé grafy a podrobnější popis naleznete:


Celý článek (4 díly) z měření ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis:

15.01.2019 12:12

Přechod na cirkulární ekonomiku nebude pro firmy lehký. Ale vyhnout se mu nemohou

Podle odborníků změna nevyžaduje vyšší investice, než běžný přechod na nový obchodní či výrobní model. Potřebné technologie jsou navíc k dispozici, firmy o nich často jen nevědí. Podniky, které začnou s cirkulární ekonomikou dříve, získají na trhu konkurenční výhodu. Společnost McKinsey spočítala, že přijetí principů cirkulární ekonomiky může do roku 2030 vygenerovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur ročně. Podle Evropské komise má přinést dva miliony pracovních míst. Více ZDE

 

Zdroj: www.businessinfo.cz

15.01.2019 11:18

OPŽP: Změny v harmonogramu výzev na rok 2019

S platností od 14. 1. 2019 došlo k úpravě harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Změny se týkají úpravy alokace, doplnění nových výzev a výzev z předešlých let, které pokračují i v roce 2019.

 

 

 

Dokument ke stažení:

Harmonogram dotačních výzev na rok 2019 – 3. verze

Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 – 26. verze

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE