Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Cirkulární ekonomika a úprava odpadu

K cirkulární ekonomice a efektivnější spotřebě zdrojů se musíme hlásit již nyní, uvádí pro nové číslo časopisu Odpadové fórum místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. V následném příspěvku upozorňujeme na fakt, že budovy se stávají cennými bankami materiálů a také představujeme platformu pro druhotné suroviny. V polemice se tentokrát ptáme, co lze považovat za nejzásadnější hybnou sílu, která by pomyslné cirkulární kolo stabilně a udržitelně roztočila, dále se podíváme na moderní recyklační linku chladících zařízení nebo naopak na martyrium s povolením provozu recyklace. V zahraniční rubrice tentokrát navštěvujeme Slovensko.. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
10.11. "Maximální minimum pro původce odpadů" -  2. část
13.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 15.11.
13.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

14.11. Česko-izraelský inovační den 2018 na téma Sucho a voda, chytrá řešení pro krajinu a města
14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
15.11.

Skládkový workshop Liberec – Žitava listopad 2018

15.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2019 - Hradec Králové
15.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

20.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Povinnosti v podnikové ekologii - III. ročník konference
21.11. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle
Opakování: 22.11.
22.11. Analytika odpadů
20.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 21.11.2018, 22.11.2018
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations
27.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

27.11. Nebojte se SEPNA aneb co je to systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a jak plnit zákonné povinnosti spojené s přepravou NO
Opakování: 28.11.
27.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
27.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 28.11.
28.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

29.11. Seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2018
29.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

Prosinec    
3.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.12.
6.12. Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce
10.12. SKLAD Odpadů 8 -ukončení roku a převod do EVI 8
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 13.12.2018, 29.1.2019, 30.1.2019, 31.1.2019
17.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 24.1.2019, 8.2.2019
18.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2018 z programu EVI 8
Opakování: 19.12.2018, 8.1.2019, 9.1.2019, 10.1.2019, 15.1.2019, 16.1.2019, 22.1.2019, 23.1.2019, 24.1.2019, 7.2.2019
Leden    
9.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA

10.1. iKURZ: Připravte si podklady pro roční hlášení o odpadech včas
18.1. Hlášení přes systém ISPOP v roce 2019: vody, odpady, ovzduší, IRZ
22.1. Rekvalifikační kurz - PODNIKOVÝ EKOLOG
Únor    
1.2. Napříč ohlašováním v roce 2019: ISPOP a SEPNO
Březen    
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi

 

  

 

Co nás zaujalo?

06.11.2018 13:10

Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Recyklace vysloužilých chladicích zařízení obsahujících rozmanitou skladbu cenných materiálů představuje z pohledu cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí významnou a nelehkou úlohu. Navíc ji ztěžuje chladicí médium. Pojďme se podívat na moderní linku, která funguje u Havlíčkova...
10.10.2018 08:46

Nejvhodnější drtič pro elektroodpad

Elektronika nás obklopuje ve stále větší míře. Dříve nám zajišťovala pouze nezbytnou komunikaci. Když začaly první televize, byly černobílé a sousedé se scházeli u jedné televize v ulici, aby shlédli zprávy nebo důležitý fotbalový zápas. Televize se modernizovala, najednou tu byla barevná a ta...
10.10.2018 08:12

Moderní technologie pro zpracování elektroodpadu

Moderní elektronika, se kterou se setkáváme den co den, od rána do večera, patří mezi rychloobrátkové zboží. To přirozeně vyvolává vysoký tlak na zdroje a primární suroviny. Recyklace elektroodpadu tak hraje významnou roli pro minimalizaci dopadů do životního prostředí a zároveň i k nastartování...
03.09.2018 12:40

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci...
03.09.2018 12:39

Možné je konat již teď

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního...

Portály Zajímej.se, Třetí ruka a časopis Odpadové fórum nabízejí velmi zvýhodněnou nabídku pro firmy, které chtějí informovat o aktivitách související s tématem cirkulární ekonomiky. Více na info@tretiruka.cz

Novinky

12.11.2018 14:36

SOVAK ČR k nakládání s čistírenskými kaly

Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb. a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 25 zákona o odpadech patří čistírenský kal mezi vybrané odpady. Kaly z ČOV jsou zároveň dle ustanovení § 32 zákona o odpadech tzv. biologicky rozložitelným odpadem (BRO).

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je nově upravena z důvodu implementace evropské legislativy o zpřísnění podmínek možnosti ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládkách.

Použití čistírenských kalů v zemědělství definuje samotný zákon o odpadech 185/2001 Sb., další podrobnosti, technické podmínky a povinnosti definuje vyhláška č. 437/2016 Sb., o použití upravených čistírenských kalů v zemědělství. Zároveň použití čistírenských kalů na zemědělské půdě zásadně ovlivňuje i novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, která zavedla mikrobiologické ukazatele pro hnojiva z čistírenských kalů.

Vyhláška 437/2016 Sb. zcela nahradila původní vyhlášku 382/2001 Sb., která je dnem platnosti (1. 1. 2017) nové vyhlášky zrušena. Vyhláškou je zároveň provedena novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Při použití kalů z ČOV na zemědělskou půdu je zákonem o odpadech a prováděcích předpisů stanovena povinnost aplikovat pouze upravené kaly a to s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s tzv. programem použití kalů stanoveným původcem kalů. Aplikací kalů na zemědělskou půdu nesmí být ovlivněna kvalita zemědělské půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. Je zcela jednoznačné, že uvedená vyhláška pro řadu subjektů znemožnila přímé využití čistírenských kalů na zemědělské půdě.

Od 1. ledna 2020 bude možné ukládat na zemědělské půdě pouze kal kategorie I (Příloha č. 4, tabulka č. 1 vyhlášky), kdy je podmínkou mimo splnění kvalitativních parametrů i provedení opakovaného ověření účinnosti hygienizace kalů pro provozované ČOV do 31. 12. 2019.

Vyhláška limituje i prvky a sloučeniny, které mohou být v kalu obsaženy. Technologie čištění odpadních vod a stabilizace kalů prakticky neovlivňuje složení kalů, které závisí především na složení odpadních vod. V případě nadlimitních koncentrací znečišťujících látek, kdy nelze kal aplikovat na půdu, je nutné k odstranění kalů použít některou z dalších metod, například pomoci termické destrukce. Na ČOV je i přes projití procesem anaerobní stabilizace produkován kal, který nesplňuje požadavky prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech a nebude možné ani splnit požadavky pro ověření účinnosti hygienizace vzhledem k tomu, že stávající kalové hospodářství bylo navrženo dle historických požadavků na účinnost procesu, nikoliv nových požadavků.

Nová legislativa v oblasti likvidace a využití kalů znamená, že v roce 2020 nebude již možné na řadě ČOV využívat stávající cesty likvidace kalů (vyhláška č. 437/2016 Sb.). Trvale udržitelnou možností, jak v budoucnosti ukládat kal na zemědělské půdě či jiným způsobem ho materiálově využívat včetně energetického využití, je zajistit trvalou hygienizaci kalu bez rizika druhotné kontaminace patogeny. Pro řadu připravovaných projektů je cestou likvidace kalu nejprve redukce jeho sušením a následné energetické či další materiálové využití produktu. Vždy zůstává možnost spalování kalu ve spalovnách jako odpadu, ovšem cena za likvidaci je několikanásobkem současných cen a pohybuje nad 2 000 Kč za tunu odpadu. V každém případě jsou vyvolané investiční i provozní náklady u vodohospodářských společností plně uznatelným nákladem.

 

 

Autor: Ing. Oldřich Vlasák (ředitel SOVAK ČR), za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Zdroj: SOVAK ČR

12.11.2018 12:38

Voda: Osvobození od dílčích poplatků za vypouštěné znečištění

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c:

 

 

 

 • Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod, jejichž objem nepřekračuje za poplatkové období objem 100 000 m3.
 • Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje vypouštění odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

SOVAK ČR upozorňuje, že změnou textace § 89c, odstavce 2 nedošlo ke změně stávající praxe ve zpoplatňování. SOVAK ČR informuje, že i nadále zpoplatnění podléhají pouze takové případy vypouštění odpadních vod, kdy je překročen současně hmotnostní i koncentrační limit. Tento výklad byl potvrzen i zástupcem odboru ochrany vod MŽP na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018.

 

 

Zdroj: SOVAK ČR

12.11.2018 08:41

2021: znovunastartování obnovitelných zdrojů v ČR?

Úplně nové principy, jak efektivně a levně nastartovat obnovitelné zdroje energie (OZE), by mohly začít platit od roku 2021. Vyplývá to z návrhu novely Zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Novela však obsahuje jen některé z revolučních principů, na kterých se v létě shodly členské státy Evropské unie, uvedla Komora obnovitelných zdrojů energie.

Předložená novela je k znovunastartování rozvoje OZE v Česku prvním zásadním krokem. Tím druhým bude Národní energeticko-klimatický integrovaný plán (NEKIP), na základě kterého bude Vláda svými nařízeními definovat, jaké množství kterých obnovitelných zdrojů bude podpořeno. Komora OZE považuje za důležité, aby NEKIP svými hodnotami směřoval k cíli vyrábět v roce 2030 nejméně 24 % energie. [1] Národní cíl na úrovni 20,8 %, se kterým počítá předložený návrh, není relevantní, protože je stanoven metodou použitou pro cíl roku 2020 a pro rok 2030 je výpočet jiný.

Čerstvé výpočty potenciálu OZE v ČR totiž ukazují, že v roce 2030 můžeme z domácích čistých zdrojů vyrábět 255 petajoulů (PJ) energie. To odpovídá zhruba 22 až 28 % očekávané spotřeby energie v roce 2030 a to i bez započtení očekávaného nástupu pokročilých biopaliv a dalších čistých technologií v dopravě. Cíl vyrábět v roce 2030 nejméně 24 % čisté energie je tedy s rezervou splnitelný.


Z první rychlé analýzy finálního návrhu novely vyplývá, že:

 • Větší zdroje energie budou o finanční podporu soutěžit v tzv. energetických aukcích. Do aukcí se bude moct se svou nabídkou přihlásit prakticky kdokoliv, finanční podporu dostanou ale jen ti, kteří nabídnou nižší cenu. Aukce již probíhají v zahraničí, nejnověji například v Polsku. U aukcí bude potřebné vhodně nastavit konkrétní parametry a inspirovat se při tom dobrými zkušenostmi v jiných zemích EU.

 • U menších projektů zůstává zachován princip tzv. zelených bonusů, který umí nákladově efektivně motivovat i menší výrobce elektřiny.

 • Návrh novely zákona přináší též nový nástroj ke zvýšení efektivity využití bioplynových stanic, které dosud nenašly využití pro produkované teplo (dodávaly jen elektřinu). Především pro tyto stanice bude určena provozní podpora biometanu. Bioplyn se namísto spalování bude čistit a optimalizovat na kvalitu zemního plynu a bude vtláčen do plynárenské soustavy.
  Technologicky velmi progresivní způsob, který se dobře osvědčuje v zahraničí.

 • Čerstvě novelizovaná evropská Směrnice o obnovitelných zdrojích energie opírá budoucí rozvoj OZE v členských státech o tzv. energetické komunity a samovýrobce, kterým vyhrazuje specifická práva a povinnosti. Tyto principy však právě předložená novela neobsahuje a Komora OZE upozorňuje, že je bude potřeba doplnit.
  Energetické komunity jsou dobrovolné svazky občanů, obcí a případně místních podnikatelů, kteří společně postaví a provozují zdroj k výrobě elektřiny či tepla. Zapojení obcí a místních občanů zvyšuje akceptaci projektů OZE a zrychluje jejich rozvoj.

 • Novela obsahuje rovněž mechanismus ověření přiměřenosti podpory provozovaných zdrojů (tzv. kontrola překompenzace) uvedených do provozu v období 2006-2015 a to vždy po deseti letech provozu. Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti projektů. Komora OZE upozorňuje, že spravedlivé a nediskriminační provedení kontrol podpory je zcela stěžejní pro obnovení důvěry v sektoru, což je pro znovunastartování rozvoje OZE v ČR nezbytné a týká se jak podnikatelů, tak obcí, domácností či energetických komunit.

 

Prameny:

[1] Ze zjištění, která provedla Komora OZE, vyplývá, že Česko by mělo do roku 2030 zvýšit výrobu čisté energie z dnešních přibližně 15 na nejméně 24 %. Vyplývá to jednak z celounijního cíle spotřebovávat v roce 2030 32 % energie z OZE (který si schválily členské státy koncem června) a jednak z vyjádření vědeckých pracovišť, která se dlouhodobě podílí na modelování pro Evropskou komisi a které Komora OZE kontaktovala.

 

Dokumenty ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

 

 

 

12.11.2018 06:57

Vychází nový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem sedmé částky je: Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací a Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů.

 

 

 

Dokument ke stažení:

Věstník (PDF, 958 kB)

12.11.2018 06:43

Trend spalování lidem zvedne poplatky za odpad, říká šéf svozové firmy

Spalování odpadu je efektivnější než skládkování, ale je dražší. Velkou moc teď podle jednatele Romana Mužíka drží v rukou obce, které za odpad platí. Jím vedená AVE CZ sváží komunální odpad pro pětinu republiky a sama provozuje osm skládek. Nyní stejně jako konkurenti napjatě čeká, až ministerstvo životního prostředí nastaví vyšší skládkovací poplatek. Od toho se bude odvíjet budoucnost nakládání s odpadem. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

12.11.2018 06:15

Priorita představuje dotace proti zápachu a radí k Dešťovce

Není příjemné bydlet či pracovat u podniku, který vypouští do okolí zápach. I když provozy splňují stále přísnější imisní limity, mnohdy je to při výrobě v jejich okolí cítit. Právě pro takové případy je tady dotační výzva, díky které mohou podniky snížit množství vypouštěného zápachu a těžkých kovů.

Co dalšího je obsahem listopadového čísla Priority? Vše, co vás zajímá o Dešťovce, a nebáli jste se na to zeptat. Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy k rozšířenému programu na využívání dešťové vody. Dozvíte se, že šanci vylepšit obecní rozpočet a investovat například do infrastruktury mohou obce v národních parcích. Pro ně je připraven další dotační titul z Národního programu Životní prostředí.

V reportáži vás tentokrát zavedeme do Hřenska, kde byly opraveny cesty ve vyhlášených soutěskách. Mrkneme se také do Moravského Písku, kde při opravě náměstí mysleli na dešťovou vodu. Ta nedotéká pryč někam do polí, ale zasakuje se na místě. Prostě se to vsákne.

V aktuálním čísle najdete dále galerii realizovaných projektů, přehled a harmonogram dotačních výzev, zajímavé informace ze zahraničí i ze světa technologií.

 

Dokument ke stažení:

PRIORITA 11/2018 KE STAŽENÍ

12.11.2018 05:21

PREZENTACE KLASTRU WASTen, z. s. NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU POL – ECO SYSTEM V POZNANI (POLSKO)

Mezinárodní veletrh ochrany životního prostředí pol-eco system je největší a zároveň nejvýznamnější události nejen v Polsku ale i ve střední a východní Evropě. Na veletrhu jsou pokaždé prezentované nejnovější pokročilé technologie, řešení a produkty pro udržitelný rozvoj.

Cílem veletrhu POL-ECO SYSTEM je seznámit širokou odbornou veřejnost s technologiemi v oblasti ochrany životního prostředí. Dále výměna mezinárodních zkušenosti, podpora podnikání a navazování nových obchodních kontaktů.

Témata veletrhu to:

 • ODPADY
 • ENERGIE
 • VODA
 • VZDUCH
 • EKODOPRAVA

 

Veletrh se konal v dnech 23. – 25. října 2018 v Poznani a byl pro náš klastr významným odrazovým můstkem pro vstup členů klastru na atraktivní polský trh.

Polský trh je technologicky zhruba stejně vyspělý jako trh český, významným přínosem pro české dodavatele je jeho velikost. Polsko je navíc regionálně blízko a má podobnou historickou zkušenost jako ČR.

Polský trh je svou velikosti vhodný jako potenciální odbytiště technologií českých dodavatelů.

Nově zahájenou spolupráci s polským klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jsme zdůraznili spojením výstavních stánků, čím vznikl prostor pro přímé jednání a navazovaní mezinárodních kontaktů mezi členskými firmami obou klastrů.

V průběhu veletrhu se též konala doprovodná odborná konference FORUM ENERGII i RECYKLINGU. Klastr WASTen se této akce aktivně zúčastnil a přispěl do fóra dvěma odbornými přednáškami členských firem:

 • „Solutions for elimination of Persistent Organic Compounds from Industry“ - Tomáš Ocelka, E&H Services Inc
 • „Termický rozklad odpadních plastů a pneumatik a energetické využití získaných produktů po depolymerizaci těchto odpadů“ - Miloslav Bačiak, ENRESS, s. r. o.

O přestávce konference se konal oficiální podpis dohody o mezinárodní spolupráci mezinašimi klastry. Dohodu podepsali pan Zbigniew Miazga - Předseda představenstva polského klastru a RNDr. Radek Hořeňovský – předseda výboru klastru WASTen, z. s.  

Poznávací workshop tzv. „KULATÝ STŮL“ se konal ihned po podepsání dohody v konferenčních prostorách výstaviště, kde každý z klastrů prezentoval cíle své organizace členskou základnu a specifikoval rozsah aktivit a služeb jednotlivých členů klastru. Setkání se zúčastnil značný počet českých a polských podniků, které využily šanci navázat nové obchodní kontakty v oboru nakládání s odpady a vyměnit zkušenosti a know how ve společné snaze podpořit zdravé životní prostředí v Evropě a ve světě.

Účast na veletrhu přinesla spoustu nových příležitostí pro všechny účastníky. Stánek navštívila řáda zajímavých polských i zahraničních klientů.

Zahájili jsme také jednání o vzájemné spolupráci s maďarským KEXPORT Cluster. https://www.kexport.hu/en/

KEXPORT Cluster seskupuje ve své síti 26 maďarských podniků a jeho cílem je poskytovat odborné znalosti, podporovat nejnovější technologie v oblasti ekologických řešení a tím pomáhat svým členům v úspěšném rozvoji.

Společně plánujeme zahájit mezinárodní vzdělávací aktivity, workshopy a obchodní jednání cílem rozšíření ekologických řešení pro ochranu životního prostředí na území Visegrádské čtyřky a v Evropě. Ve spojení s polskými a maďarskými partnery můžeme přinést čerstvý vítr do oblasti ekologie a smysluplného zacházení s odpady.

 

08.11.2018 20:49

Komise vyzvala Česko, aby upravilo své předpisy o kvalitě ovzduší

Největší rezervy z hlediska znečištění ovzduší má ČR podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) v lokálním vytápění a dopravě. Lokální topeniště podle něj řeší tzv. kotlíkové dotace, ministerstvo životního prostředí proto připravuje třetí dotační výzvu s alokací tří miliard korun a zvažuje, že by mohly být vyřazeny kotle umožňující spalování uhlí. Brabec to řekl dnes na tiskové konferenci po jednání s eurokomisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenuem Vellou. Evropská komise (EK) dnes vyzvala Českou republiku, aby uvedla do souladu s evropskými pravidly své právní předpisy týkající se kvality ovzduší. Podle Brabce jde o vyjasnění některých definic, výzva se ale netýká konkrétních záležitostí ohledně kvality ovzduší ani opatření proti znečištění.

Z příspěvků MŽP bylo dosud vyměněno zhruba 60.000 domácích kotlů. Brabec by byl rád, kdyby k nim přibylo do konce roku 2020 dalších 30.000 až 35.000. Třetí výzva kotlíkové dotace bude vyhlášena příští rok. "Protože Evropská unie je zdrojem peněz v rámci Operačního programu Životní prostředí, vnímáme apel na další zpřísnění podmínek směrem od uhlí. Velmi pravděpodobně ho zohledníme v dalších diskusích před ohlášením podmínek třetí výzvy," řekl Brabec s tím, že první výzva umožňovala dotace i na čistě uhelné kotle, druhá už pouze na kombinované.

Připomněl, že v roce 2022 budou muset být odstaveny z provozu všechny kotle první a druhé emisní třídy, jejichž prodej je zakázán od 1. ledna 2014, ale kterých je v provozu odhadem stále kolem 300.000. Obce mohou od září díky novele zákona o ochraně ovzduší zakázat na svém území vytápění tuhými palivy v těchto kotlích ještě před jejich plošným zákazem.

Resort se chce nově zaměřit i na nízkopříjmové skupiny obyvatel v Moravskoslezském kraji. "Chceme jim nabídnout bezúročné půjčky na část kotle, kterou platí sami, aby nemuseli mít našetřenou ani korunu a mohli si dovolit nový moderní úsporný kotel," řekl ministr. Pokud se pilotní projekt osvědčí, je možné rozšíření do dalších krajů, zejména Ústeckého či Karlovarského. Kotlíkové dotace jsou podle Brabce vzorem například pro Polsko, které chystá projekt na výměnu možná milionů kotlů.

Od října také po spolupráci MŽP a ministerstva dopravy platí přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Vozidla s poškozeným, vymontovaným nebo nefunkčním filtrem pevných částic budou muset být do 30 dnů opravena nebo odstavena. Policie ČR dostala kompetence na účinnější kontrolu filtrů přímo na silnicích.

MŽP se také s ostatními resorty podílí na podpoře alternativní dopravy. "Nejde jen o naše dotace samosprávám na elektromobily nebo CNG vozy. Podporujeme i vodíkovou mobilitu, především ale infrastrukturu. S ministerstvem dopravy a dalšími resorty je připravený plán čisté mobility, který by měl umožnit, aby už v roce 2020 byly páteřní sítě v České republice propojeny rychlodobíjecími stanicemi," doplnil Brabec. Významným problémem je podle něj i přeshraniční přenos znečištění, zejména z Polska, a zůstává jím i průmysl.

Cílem je evropské limity splnit do roku 2020. "V lednu si Evropská komise pozvala devět členských států. Se všemi jsme řešili obavy, že nesplní pravidla co se týče kvality ovzduší. Měly měsíc na přípravu plánu, následně jsme posoudili, zda může zajistit splnění požadavků do roku 2020. Šest z těch devíti zemí muselo k soudu. Česko ne, neboť představilo plán, který může zajistit splnění limitů. Pokud by se tak nestalo, budeme postupovat stejně, jako u zmíněných šesti států. Chceme Česku pomoci, ale spoustu práce musí udělat samo," řekl Vella.

 

EK vyzvala Česko, aby upravilo své předpisy o kvalitě ovzduší

Evropská komise (EK) dnes vyzvala Českou republiku, aby uvedla do souladu s evropskými pravidly své právní předpisy týkající se kvality ovzduší. Výzva je prvním stupněm v řízení pro porušení povinností, které může teoreticky skončit až u unijního soudu. Praha má dva měsíce na odpověď. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jde o vyjasnění některých definic, výzva se ale netýká konkrétních záležitostí ohledně kvality ovzduší ani opatření proti znečištění.

Oznámení o výzvě zveřejnila komise v pravidelném každoměsíčním přehledu kroků, které dělá v situaci, kdy členské země EU nemají svá národní pravidla v souladu s evropskou legislativou.

U České republiky, ale také u Bulharska, nyní komise zjistila nedostatky při zapracování několika ustanovení směrnice o kvalitě ovzduší do vnitrostátních právních předpisů, které nesprávně odrážejí některá důležitá ustanovení. V případě Česka nejsou podle názoru unijní exekutivy účinným způsobem zapracována ustanovení týkající se mezních hodnot a některé definice. Například definice "těkavých organických sloučenin" není v souladu s definicí použitou ve směrnici, uvedla dnes komise.

Podle ministra Brabce jde spíše o technickou záležitost. "Jde o vyjasnění některých definic, například těkavých látek, kdy na úrovni expertů Evropské komise a našich expertů nedošlo ke sladění některých názorů. Netýká se to záležitosti, kterou jsme dnes diskutovali ohledně kvality ovzduší či konkrétních opatření proti znečištění," řekl na tiskové konferenci po jednání s eurokomisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenuem Vellou. "Naši odborníci to vyjádření studují a rozhodně to budeme implementovat," dodal.

"Je to vlastně shoda okolností, že to vyšlo na tento týden. Jedná se o korekci transpozice evropské legislativy do českého práva. Evropská komise je připravena České republice pomoci. Ale nechci snižovat význam této otázky, protože je důležité mít správnou legislativu," uvedl Vella.

 

08.11.2018 11:30

Připomínky: Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání EKOAUDIT

Předkládaný materiál obsahuje celkem 13 nových úkolů pro Ministerstvo životního prostředí, popřípadě Ministerstvo průmyslu a obchodu a zároveň je přehledem o dosavadním plnění všech úkolů z předchozích fází Ekoauditu. Obecným cílem Ekoauditu je prověřování české legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a snižování nadbytečné administrativní i finanční zátěže podnikatelů. V rámci Ekoauditu se zejména hodnotí, zda povinnosti vyplývající pro podnikatelské subjekty z předpisů na ochranu životního prostředí nejdou neodůvodněně nad rámec povinností vyplývajících z legislativy EU.

Materiál je rozčleněn do několika částí, kdy část I. obsahuje návrh usnesení vlády, v jehož příloze je uveden seznam nových úkolů, které budou řešeny po schválení materiálu. Část II. materiálu je předkládací zpráva, na kterou v části IIIa. navazují tzv. rodné listy nových úkolů, které obsahují podrobný popis jednotlivých podnětů vzešlých z podnikatelské sféry a současně charakteristiku nových úkolů. Část IIIb. obsahuje seznam stávajících úkolů z předchozích fází Ekoauditu, které doposud nebyly vyřešeny, a tedy budou řešeny souběžně s novými úkoly. Termíny těchto úkolů byly posunuty, nejzazším termínem je prosinec 2020. V části IV. jsou pro přehlednost uvedeny splněné úkoly z přechozích fází Ekoauditu. Z 61 úkolů z roku 2010 bylo k dnešnímu dni splněno 56, z 36 úkolů z roku 2013 bylo k dnešnímu dni splněno 27 úkolů, ze 46 úkolů z roku 2015 bylo k dnešnímu dni splněno 39 úkolů a ze 7 úkolů z roku 2017 bylo k dnešnímu dni splněno 5 úkolů.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Příloha usnesení

Příloha

08.11.2018 09:20

Nekalé praktiky v recyklaci EU on-line prodejců

Značné procento on-line obchodů prodává v Evropské unii zboží, které nesplňuje bezpečnostní normy, požadavky na odvod DPH ani povinnosti na ochranu životního prostředí. Dochází k rozsáhlým daňovým únikům v rámci on-line prodeje, které jdou z velké části dopouštějí vlastníci e-shopů. Masivně je porušována Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Průzkum zaměřený na shodu výrobků prodávaných on-line se standardy směrnice odhalil, že valná většina z nich nevyhovuje. On-line prodejci, kteří se vyhýbají úhradě nákladů na sběr a zpracování odpadu, tak narušují tržní prostředí. 

Situaci je třeba řešit ve spolupráci s on-line prodejci a úpravou legislativy na úrovni EU i členských států. Shodli se na tom v Bruselu odborníci na říjnovém setkání, které se zaměřilo na problematiku obcházení zákonných povinností ze strany on-line prodejců.

Nedostatky se vyskytují na všech frontách

Namátkové kontrolní nákupy odhalily u řady výrobků prodávaných on-line vážná bezpečnostní rizika. Podle Asociace osvětlovacího průmyslu (LIA) nemůže být řešením vadné výrobky pouze stahovat z trhu: jsou zapotřebí legislativní změny ve spojení s využíváním účinnějších nástrojů dohledu nad trhem.

Dochází také k rozsáhlým daňovým únikům v rámci on-line prodeje, které jdou z velké části na vrub vlastníkům e-shopů. Legislativa by je měla přimět k zodpovědnosti, což se již v některých členských státech děje. Například ve Španělsku díky zákonu o obalech a v Německu prostřednictvím nových povinností e-shopů pro odvod DPH.

Na frak dostává i životní prostředí. Masivně je porušována Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Průzkum zaměřený na shodu výrobků prodávaných on-line se standardy směrnice odhalil, že valná většina z nich nevyhovuje. „54 % elektrických zařízení, 76 % LED žárovek a 88 % fitness hodinek nebylo v souladu se směrnicí,“ shrnuje Zuzana Adamcová, ze společnosti EKOLAMP, která je členem evropské asociace EucoLight. Studii realizovala asociace WEEE Scheme Forum.

 

Tržní prostředí je v důsledku značně pokřivené

Získané důkazy z kontrolních nákupů jasně ukazují, že se při on-line prodeji nedodržuje směrnice o odpadech. „Obchodníci v kamenných obchodech přitom již řadu let kontrolují, jestli jimi prodávané výrobky vyhovují. On-line prodejci by mohli – a měli – dělat totéž. Neexistuje omluva pro vědomé napomáhání prodeji produktů, které porušují zákon," říká Nigel Harvey, ředitel asociace Recolight a viceprezident asociace EucoLight.

Na značný rozsah problému poukazuje fakt, že v některých členských zemích se on-line prodeje podílejí na vyprodukovaném odpadu 20–30 procenty. On-line prodejci, kteří se vyhýbají úhradě nákladů na sběr a zpracování odpadu, tak narušují tržní prostředí.

„Poctiví výrobci, často tuzemské společnosti, jejichž výrobky normám vyhovují, musí čelit vyšším nákladům, a proto jsou méně konkurenceschopné," varuje Monika Romenska z asociace EXPRA.

K řešení nerovných podmínek, porušování norem a prodeji nebezpečných výrobků je třeba přistupovat v několika rovinách: „První je spolupracovat s podniky na prevenci porušování předpisů a nikoliv jen trh kontrolovat. Druhou je využívání vhodných nástrojů sledování on-line prodeje produktů a následně provádět kontroly. Třetí je zlepšení spolupráce mezi dohledovými orgány v rámci celé EU,“ uzavírá Hans Ingels, zástupce Evropské komise, který má na starosti ekonomický růst.

 

08.11.2018 08:25

Nový poplatek změní nakládání s odpady. Zelenou naplno dostane spalování

I když se Češi rádi chválí, jak dobře třídí, skutečnost je taková, že skoro polovina domácího odpadu se vozí na skládky za město. Během příštích 17 let ho tam má končit jen desetina, naplánovala EU. Je pravděpodobné, že si za čistší prostředí připlatíme. Karty má teď v rukou ministerstvo životního prostředí a odpadářské firmy netrpělivě vyčkávají, jaká nastaví pravidla. Více ZDE

07.11.2018 19:44

Slovensko chce snížit množství odpadů. Zavede zálohy na PET láhve a plechovky

Slovensko zahájilo přípravy na zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek s nápoji, od kterého si slibuje omezení množství odpadu, řekl to ministr životního prostředí László Sólymos. V regionu střední Evropy zálohování PET lahví a plechovek zatím nezavedla žádná země.

„Plastový odpad představuje pro přírodu velkou zátěž. Záplava plastu je záležitostí, s níž se musíme poprat. Zálohování je nejlepším způsobem (řešení),“ uvedl ministr. Přesný termín spuštění systému ale ministerstvo nestanovilo, změny příslušných zákonů chce zahájit v příštím roce.

Ministerstvo počítá s tím, že vratná záloha by činila 12 eurocentů (3,10 Kč) za PET láhev a deset eurocentů (2,80 Kč) za plechovku. Podobný systém vratných obalů v zemi funguje už léta u části skleněných lahví.

 

"Zavedení zálohování má své plusy i mínusy. Mínusy jsou vyčíslitelné. Naproti tomu přínosy pro životní prostředí a pro náš každodenní život jsou nevyčíslitelné hodnoty. Právě proto jsme rozhodli o zavedení záloh na území Slovenska," vyhlásil dnes místopředseda vlády a ministr životního prostředí László Sólymos.

 

Sólymos řekl, že ročně je na slovenský trh uvedena miliarda PET lahví a že z toho se v rámci stávajícího systému separovaného sběru podaří vysbírat 60 procent. Zálohování, které v současnosti funguje v osmi zemích EU, by tento podíl mělo zvýšit na více než 90 procent.

Po zavedení nových pravidel by PET lahve a plechovky byly označeny kódem, na jehož základě by nápojové obaly podléhaly vratné záloze. Systém vybírání a vyplácení záloh bude podle návrhu centralizovaný a provoz budou mít na starosti výrobci obalů a prodejci. Někteří představitelé sektoru maloobchodu v minulosti zálohování odmítali, podle ministra se ale nyní nadnárodní obchodní sítě stavějí k projektu kladně.

Vstupní náklady na zálohování nápojových obalů včetně nákupu techniky ministerstvo odhadlo na 80 milionů eur (2,1 miliardy korun), provozní náklady na pět milionů eur (přes 129 milionů korun) ročně.

 

Další informace - studie zálohování:

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE