Více času na podstatné

FVE uvedené do provozu po 2011 se musí připravit na nižší výkupní ceny

19.11.2009 07:37

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je v České republice zakotvena v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Na základě tohoto zákona stanovuje Energetický regulační úřad podporu všem druhům obnovitelných zdrojů energie. Podpora je realizována buď formou garantovaných výkupních cen při povinném výkupu této elektřiny provozovateli sítí, nebo formou příplatků k ceně elektřiny uplatněné na volném trhu s tím, že tuto formu si volí provozovatel zařízení. Z důvodů lepší akceptovatelnosti finančními ústavy zajišťujícími úvěry na výstavbu nových obnovitelných zdrojů volí rozhodující část provozovatelů variantu povinného výkupu a garantovaných cen. Výkupní ceny stanovuje pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů Energetický regulační úřad podle zákona tak, aby bylo dosaženo 15-leté návratnosti investice včetně přiměřeného zisku. Zákon kromě garance této návratnosti stanovil v § 6 odst. 4 též maximální meziroční snížení výkupních cen o 5% s cílem zrovnoměrnit cenový vývoj a zabránit kolísání cen. Tento mechanismus však byl spíše pojistkou proti skokovému vývoji na trhu s elektřinou. Fotovoltaické elektrárny byly v době přijetí zákona teprve ve fázi přechodu na masovou výrobu, takže prvotní výkupní ceny, které byly po účinnosti zákona nastaveny, reflektovaly poměrné vysoké investiční náklady na počátku etapy. Za poslední roky došlo však příchodem nových technologií a rychlou expanzí výroby solárních článků k nečekaně prudkému poklesu investičních nákladů až o 40%. Tento vývoj je specifický mezi všemi obnovitelnými zdroji právě jen pro tuto technologii. Důsledkem uplatnění omezení 5% poklesu tak bylo, že doba návratnosti se snížila na 8 až 10 let a dále klesá. Současně je nezbytné vzít v úvahu, že absolutní výše výkupní ceny u tohoto typu obnovitelného zdroje několikanásobně převyšuje výkupní ceny u ostatních obnovitelných zdrojů energie, takže podpora, která se promítá do konečné ceny elektřiny,významně zatěžuje konečné spotřebitele.

Podle předběžných kalkulací Energetického regulačního úřadu prováděných v podle zákona č. 180/2005 Sb. v rámci stanovení regulovaných cen pro rok 2010 pro jednotlivé typy nových obnovitelných zdrojů (tj. uvedených do provozu po 1.1.2010 včetně) vychází následující parametry:

Typ obnovitelného zdroje výkupní cena doba návratnosti (průměr)

Druh OZE Kč/kWh návratnost (roky)
Malé vodní elektrárny 2,70 14
Spalování čisté biomasy O1 4,58 11
Spalování čisté biomasy O2 3,53 11
Spalování čisté biomasy O3 2,63 11
Větrné elektrárny   2,23 11
Geotermální energie 4,50 12
Fotovoltaika do 30kW   12,25 7
Fotovoltaika nad 30kW 12,15 7

 

Došlo tedy k tomu, že relativní výhodnost u fotovoltaiky je zásadně vyšší než u ostatních obnovitelných zdrojů energie a podpora výrazně překračuje 15-letou návratnost která byla původním cílem zákona. Důsledkem je prudká expanze investic do fotovoltaických zdrojů která se děje na úkor ostatních obnovitelných zdrojů v soutěži o připojovací kapacity v síti i o finanční zdroje. Nešťastnou shodou náhod je tak mezi všemi obnovitelnými zdroji energie silně upřednostňován zdroj s nejvyššími náklady. Výsledkem je relativní diskriminace ostatních obnovitelných zdrojů v soutěži s fotovoltaikou, narušení optimální struktury vývoje obnovitelných zdrojů energie pokřivenými cenovými signály a počínající expanze objemu křížových dotací a tedy ceny elektřiny pro spotřebitele v ČR.

V nejbližší době z důvodu nepřiměřeně vysokých výkupních cen, které jsou stanovovány na základě shora citovaného zákona, začne být situace více než dramatická, a to v případě realizace žádostí o připojení dalších nových fotovoltaických zdrojů k elektrizační soustavě. Nárůst instalovaného výkonu u fotovoltaických zdrojů mezi roky 2007/2008 činil bezmála 1500 % (z původních 3,4 MW na 54,29 MW). Na začátku září tohoto roku dosáhl instalovaný výkon již téměř 103 MW. Provozovatelé regionálních distribučních soustav předpokládají, že do konce roku 2009 bude připojeno a uvedeno do provozu minimálně dalších 250 MW. Alarmující je zejména velikost rezervované kapacity pro připojení fotovoltaických zdrojů vyplývající z kladných stanovisek na připojení, která již v současné době v sumě za celou ČR činí více než 2000 MW.

Vzniklá situace též vede nejen k reálné, ale také spekulativní blokaci připojovacích kapacit pro výstavbu nových zdrojů na úrovni distribučních soustav, která je způsobena velkým množstvím žádostí na výstavbu velkých fotovoltaických zdrojů (řádově i desítky MW) na celém území České republiky. Důsledkem těchto blokací nemohou provozovatelé distribučních soustav v některých lokalitách vydávat kladné stanovisko k žádosti o připojení pro nové zdroje. Za první pololetí roku 2009 museli provozovatelé distribučních soustav vyřídit 4417 žádostí o připojení fotovoltaických elektráren.

Je také třeba zdůraznit finanční a sociální aspekt celého problému, kdy nekontrolovatelný rozvoj fotovoltaických zdrojů již nyní znamená, že všichni zákazníci v České republice včetně domácností budou v roce 2010 přispívat pouze na podporu výroby elektřiny z nových fotovoltaických zdrojů částkou více než 3 mld. Kč, přičemž celkový fond na podporu všech druhů obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů pro rok 2008 činil 3,26 mld. Kč (z toho pouze na podporu OZE připadá částka 2,658 mld. Kč) Kč. Lze tedy zjednodušeně konstatovat, že všem zákazníkům v České republice dodávka elektřiny v roce 2010 zdraží pouze z titulu rozvoje fotovoltaiky o více než 50 Kč/MWh v dalších letech pak bude tato hodnota prudce narůstat, neboť garantované ceny kalkulované Energetickým regulačním úřadem na základě situace v roce uvedení do provozu jsou platné následujících 20 let.

V neposlední řadě má prudký rozvoj fotovoltaických zdrojů nepříznivý vliv i na řízení celé elektrizační soustavy. Výroba elektrické energie z fotovoltaiky (obdobně jako z větrných elektráren) se na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů energie (bioplynové stanice, spalování biomasy, malé vodní elektrárny) obtížně předpovídá. V současné době je např. v oblastech rozvoden Sokolnice a Slavětice na jihu Moravy plně vyčerpána kapacita pro připojení nových zdrojů, a to především z důvodů transformačních vazeb mezi přenosovou a distribuční soustavou. Další připojování výrobních zdrojů v těchto oblastech by v současné době mělo negativní vliv na kvalitu dodávky elektrické energie nejenom pro všechny konečné zákazníky v těchto oblastech, ale i v blízkém okolí (např. Brno). Tempo růstu fotovoltaiky je tak rychlejší než technické možnosti jejich integrace do energetického systému.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad aktivně podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpora však musí být nastavena tak, aby její výše respektovala reálné technicko-ekonomické parametry jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie byla přiměřeně atraktivní pro investory a nediskriminační mezi jednotlivými druhy obnovitelných zdrojů energie. S cílem obnovit nediskriminační charakter podpory všech druhů obnovitelných zdrojů energie a omezit nerovnovážný vývoj navrhuje se v zákoně úprava § 6 odst. 4. Navrhuje se, poprvé postupovat podle novely při stanovení výkupních cen na rok 2011, čímž zůstane zachován současný režim podpory pro všechny projekty, které jsou ve stadiu reálné přípravy a nedojde k ohrožení probíhajících investic, současně však bude další rozvoj limitován původními záměry, se kterými byl zákon o podpoře obnovitelných zdrojů přijat.

 

Návrh změny zákona zní:

V § 6 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení předchozí věty se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let, a Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3.“.

 

Přechodné ustanovení: Poprvé Úřad postupuje podle § 6 odst. 4 věty druhé při stanovení výkupních cen pro zdroje uváděné do provozu v roce 2011.

 

 

Zdroj: tiskový odbor Úřadu vlády ČR