Více času na podstatné

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědeckých oborů tematicky souvisejících s průmyslovou či a komunální ekologií.

 

Časopis WASTE FORUM vychází od roku 2008 čtyřikrát v roce, je na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing a od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS. Publikačním jazykem je angličtina (preferována), čeština a slovenština.

KONTAKT

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědeckých oborů tematicky souvisejících s průmyslovou či a komunální ekologií.

Časopis WASTE FORUM vychází od roku 2008 čtyřikrát v roce, je na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing a od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS. Publikačním jazykem je angličtina (preferována), čeština a slovenština.Více zde: https://www.tretiruka.cz/waste-forum/

WASTE FORUM is an open access electronic peer-reviewed journal that primarily publishes original scientific papers concerning all topics of industrial and municipal ecology. WASTE FORUM  is published since 2008 four times a year, is included in the EBSCO Publishing international database of scientific journals and since 2017 year is indexed in SCOPUS database.

 

WASTE FORUM  is published, editorial deadlines are always on January 8, April 8, July 8 and October 8 and the issue is issued approximately 10 weeks after the editorial deadline.

CONTACT


Žádost o zasílání aktuálních informací z redakce WASTE FOR UM

Request for sending info rmation about the new issue of the journal

 

 PATRON ČÍSLA / PATRON OF THE ISSUE:

  

 

WASTE FORUM 2/2024

        DO    W     N  LOAD  

INDEX

SOU HRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

78

Pro autory / For authors

79

Vývoj novej technológie zhodnocovania odpadovej PUR peny do nových výrobkov
Development of a new technology for the recovery of waste slurry into new products
Ľubomír ŠOOŠ, Miloš MATÚŠ, Marcela POKUSOVÁ, Jozef BÁBICS, Stanislav ŽIARAN, Ondrej CHLEBO

80

Textilný odpad z automobilového priemyslu ako východzí materiál pre výrobu zvukovo izolačných produktov
Textile waste from the automotive industry as a starting material for the production of sound insulation products
Miroslav BADIDA, Tibor DZURO, Kristián PÁSTOR, Lýdia SOBOTOVÁ, Marek MORAVEC, Miriama PIŇOSOVÁ

91

Požiarne vlastnosti nových drevných kompozitov obsahujúcich odpadové plasty z automobilov
Fire properties of new wooden composites containing waste plastics from automobiles
Iveta ČABALOVÁ, Anna DARABOŠOVÁ, Martin ZACHAR, Jozef KRILEK, Vladimír MANCEL, Mária OSVALDOVÁ, Roman RÉH

99
Kmitanie a hluk komponentov strojných zariadení v čase konca ich životnosti
Vibration and noise of machinery components at the end of their lifetime
Stanislav ŽIARAN, Ondrej CHLEBO, Ľubomír ŠOOŠ
105
Náklady na elektrickú energiu ako determinant udržateľnosti a investičnej atraktivity v automobilovom priemysle
Electricity costs as a determinant of sustainability and investment attractiveness in the automotive industry
Stanislav ZÁBOJNÍK
112
Identifikácia problémov s odpadom s použitím nástrojov kvality
Identifying waste problems using quality tools
Barbara CIECINSKA, Aleksandra MAJKA, Lýdia SOBOTOVÁ
120
Assessment of the environmental impacts of wood plastic composites
Hodnotenie vplyvov drevoplastových kompozitov na životné prostredie
Helena HYBSKÁ, Dagmar SAMEŠOVÁ, Martina MORDÁČOVÁ, Mária GREGUŠOVÁ, Paulína MAŠKOVIČOVÁ
13  2
Plastový medicínsky odpad: Energetické využitie a environmentálna záťaž
Plastic medical waste: Energy use and environmental burden
Nikola ČAJOVÁ KANTOVÁ, Radovan NOSEK, Alexander ČAJA, Alexander BACKA, Martin VANTÚCH
138
Recycling of hydrodehalogenation catalyst used for detoxification of halogenated aromatic contaminants based on circular economy principles
Recyklace hydrodehalogenačního katalyzátoru použitého v procesu přeměny toxických halogenovaných aromatických kontaminantů vod na biologicky odbouratelné produkty s využitím principů oběhového hospodářství
Tomáš WEIDLICH, Michal HEGEDÜS, Barbora KAMENICKÁ
144
Analýza používání sanačních technik jako nápravných opatření na kontaminovaných místech v České republice
Analysis of the use of remediation techniques as remedial measures at contaminated sites in the Czech Republic
Zdeněk SUCHÁNEK, Martin KUBAL, Tomáš CAJTHAML, Ivana KOPECKÁ
151
Pozvánky a nekomerční prezentace / Invitations and non-commercial presentation  
Technika ochrany prostredia TOP 2024
28. – 30. 10. 2024, Zvolen
175
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2024
(12. – 14. 11. 2024 Hustopeče)
176

 

WASTE FORUM 2/2024

    DOW  NLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Vývoj novej technológie zhodnocovania odpadovej PUR peny do nových výrobkov

Ľubomír ŠOOŠ, Miloš MATÚŠ, Marcela POKUSOVÁ, Jozef BÁBICS, Stanislav ŽIARAN, Ondrej CHLEBO
Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav výrobného inžinierstva a kvality produkcie, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
e-mail:
lubomir.soos@stuba.sk, marcela.pokusova@stuba.sk, stanislav.ziaran@stuba.sk, milos.matus@stuba.sk, ondrej.chlebo@stuba.sk,   jozef.babics@stuba.sk

Pri zhodnocovaní odpadu zo starých vozidiel vznikajú rôzne typy odpadov. Väčšinu odpadu je možné zhodnotiť s väčším či menším úspechom. Medzi tie problematické odpady patrí molitan. Má veľký objem, nízku hmotnosť a v súčasnosti neexistuje vysoko účinná technológia na zhodnocovanie tohto odpadu a výrobu nových produktov. Cieľom prezentovaného príspevku je analýza stavu spracovania, výskumu, vývoja, dizajnu a testovania skúšobných vzoriek ako podkladu pre výrobu stroja na výrobu nových 3D produktov vyrobených z penového odpadu. Príspevok v úvodnej časti obsahuje analýzu množstva plastového odpadu vznikajúceho v automobilovom priemysle. Popisuje súčasný stav nakladania s uvedeným odpadom, možnosti jeho využitia pri výrobe nových produktov. Jadrom príspevku je výber vhodnej technológie, výroba a overenie experimentálneho merania a hodnotenia vyrobených skúšobných vzoriek pri rôznych teplotách, tlakoch a dĺžke výdrže.

Klíčová slova: pena, spracovanie, recyklácia

 

Textilný odpad z automobilového priemyslu ako východzí materiál pre výrobu zvukovo izolačných produktov

Miroslav BADIDA, Tibor DZURO, Kristián PÁSTOR, Lýdia SOBOTOVÁ, Marek MORAVEC, Miriama PIŇOSOVÁ
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra riadenia podniku a inžinierstva prostredia, Park Komenského 5, 042 00 Košice, Slovensko
e-mail:
miroslav.badida@tuke.sk, tibor.dzuro@tuke.sk, kristian.pastor@tuke.sk, lydia.sobotova@tuke.sk, marek.moravec@tuke.sk, miriama.pinosova@tuke.sk

Príspevok je zameraný na možnosť využitia materiálov z komponentov z automobilov po ich životnosti. Dôraz je kladený na problémové komponenty z pohľadu ich recyklácie, respektíve materiálového zhodnotenia. Pozornosť sa sústreďuje na textilný odpad z automobilov. Skúmajú sa vybrané akustické deskriptory, ktoré by mohli predpovedať použitie takejto druhotnej suroviny ako vhodného materiálu pre rôzne aplikácie redukcie hluku. Analyzujú sa kompaktné a voľne sypké materiály.

Kľúčové slová: textilný odpad, automobilový priemysel, protihlukový panel, impedančná trubica.

 

Požiarne vlastnosti nových drevných kompozitov obsahujúcich odpadové plasty z automobilov

Iveta ČABALOVÁa*, Anna DARABOŠOVÁa, Martin ZACHARb, Jozef KRILEKc, Vladimír MANCELc, Mária OSVALDOVÁd, Roman RÉHe
a Katedra chémie a chemických technológií, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen;
b Katedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen;
c Katedra environmentálnej a lesníckej techniky, Fakulta techniky, Študentská 26, 96001 Zvolen;
d Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen;
e Katedra drevárskych technológií, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen;
* korespondenční autor: e-mail:
cabalova@tuzvo.sk

Drevo-plastové kompozity sú materiály, ktoré sa vyrábajú z dreva a syntetických polymérov. Majú množstvo výhod, ako je vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhá životnosť. Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv plastového plnidla, odpadu z automobilov (lakované, nelakované nárazníky, palivové nádrže) na vybrané požiarno-technické vlastnosti drevotrieskových dosiek (DTD) s obsahom plastov. Z požiarno-technických vlastností bola hodnotená teplota vznietenia a rýchlosť odhorievania materiálu. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že teplota vznietenia sa u kompozitov s obsahom plastov pohybovala od 433 °C do 444 °C a priemerný čas do iniciácie od 260 s do 308 s. U DTD bez plnidla bola zistená teplota vznietenia 430 °C a priemerný čas do iniciácie 309 s, čo sú v niektorých prípadoch porovnateľné hodnoty s DTD obsahujúcimi plasty. V prípade drevotrieskových dosiek obsahujúcich nelakované nárazníky a palivové nádrže sa čas do iniciácie úmerne znižoval (o 31 % u DTD s nelakovanými nárazníkmi, o 20 % u DTD s palivovými nádržami) so zvyšujúcou sa koncentráciou plnidla. Vzhľadom na výsledky výskumu je potrebné vziať do úvahy nižšiu požiarnu odolnosť drevotrieskových dosiek s obsahom plastového plnidla. Zvyšovať požiarnu odolnosť je možné aplikovaním ochranných prostriedkov zakomponovaných buď do vnútra materiálu alebo na jeho povrch.

Kľúčové slová: drevoplastové kompozity, odpadové plasty, automobilový priemysel, teplota vznietenia, rýchlosť odhorievania materiálu, požiarna bezpečnosť.

 

Kmitanie a hluk komponentov strojných zariadení v čase konca ich životnosti

Stanislav ŽIARAN, Ondrej CHLEBO, Ľubomír ŠOOŠ
Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav výrobného inžinierstva a kvality produkcie, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
e-mail:
stanislav.ziaran@stuba.sk, ondrej.chlebo@stuba.sk, lubomir.soos@stuba.sk,

Koniec životného cyklu strojných zariadení, dopravných prostriedkov, zastaranej technológie a podmienok spracovania komponentov, či použitie nevhodných materiálov prispieva k zvyšovaniu kmitania a hluku týchto zariadení, prostriedkov a komponentov. Článok sa zaoberá stanovením prevádzkového stavu strojných zariadení a ich komponentov pomocou spracovania trendových charakteristík meraním mechanického kmitania a hluku, ktoré objektívne určujú koniec životného cyklu komponentov strojov. Sústreďuje sa najmä na oblasť spriadacích vretenníkov, železničných vozňov a ich komponentov, valcovacej linky a ukladania výliskov. Analyzuje príčiny a frekvenčné rozloženie kmitania a hluku ako aj ich decibelové hodnoty. Uvádza aj využitie recyklovaných surovín ako vibro-izolačného a pohltivého materiálu potrebného na redukciu vibro-akustickej energie.

Kľúčové slová: životnosť, hluk, kmitanie, ložiská, trendové charakteristiky

 

Náklady na elektrickú energiu ako determinant udržateľnosti a investičnej atraktivity v automobilovom priemysle

Stanislav ZÁBOJNÍK
Katedra ekonomiky PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: stanislav.zabojnik
@uniza.sk

Od začiatku pandemického obdobia, ale najmä od zintenzívnenia vojny na Ukrajine v roku 2022, majú náklady na energie v priemyselnej výrobe vrátane automobilového priemyslu čoraz väčší význam. Článok analyzuje význam nákladov na energiu pri tvorbe pridanej hodnoty v rámci automobilového priemyslu na Slovensku a v krajinách EÚ. Aplikovaním metodiky jednotkových energetických nákladov, konkrétne pre oblasť elektriny, autor kvantifikuje význam nákladov na elektrinu a jej vplyv na konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. Čo sa týka Slovenska, parameter je pod hranicou 3 %, čím sú jednotkové náklady na energiu sekundárne dôležitým faktorom pre udržateľnosť automobilovej výroby na Slovensku (v porovnaní s jednotkovými nákladmi práce alebo produktivitou práce). Potenciálna zmena a nárast parametra súvisí s elektromobilitou a produkciou batérií, ktorých energetická náročnosť a význam cien elektriny sú na výrazne vyššej úrovni.

Klíčová slova: elektrická energia, automobilový priemysel, exportná konkurencieschopnosť, náklady na elektrickú energiu

 

Identifikácia problémov s odpadom s použitím nástrojov kvality

Barbara CIECINSKAa, Aleksandra MAJKAa, Lýdia SOBOTOVÁb*
a Rzeszow University of Technology, Powstanców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Polsko
e-mail: barbara.ciecinska@prz.edu.pl, a.majkaa99@gmail.com
b Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra riadenia podniku a inžinierstva prostredia, Park Komenského 5, 042 00 Košice, Slovensko
* korespondenční autor: e-mail:
lydia.sobotova@tuke.sk

Environmentálny manažment sa zaoberá znižovaním negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie. Identifikácia negatívnych faktorov môže byť niekedy náročná z dôvodu nízkej informovanosti zamestnancov závodu, nedostatočnej motivácie, neadekvátnej organizácie práce alebo neefektívneho riadenia. Článok uvádza príklad aplikácie nástrojov známych z manažérstva kvality na podporu environmentálneho manažérstva vo vybranom strojárskom podniku. Zamestnanecký prieskum metódou  environmentálnej analýzy možných chýb a ich dôsledkov (Environmental  Failure Mode and Effect Analysis, E-FMEA) a metódy „5 Prečo“ (5Whys) boli navrhnuté na identifikáciu rôznych problémov súvisiacich s environmentálnou záťažou výroby, a najmä s odpadom. Poukázalo sa na efektívnosť tímovej práce, spoločné napĺňanie cieľa minimalizácie odpadu vrátane nebezpečného. O metóde 5S sa diskutovalo ako o spôsobe organizácie pracovných staníc a uľahčenia neustáleho zlepšovania v súvislosti s odpadom.

Kľúčové slová: nástroje kvality, E-FMEA, 5 Whys, metóda 5S, odpadové hospodárstvo

 

Hodnotenie vplyvov drevoplastových kompozitov na životné prostredie

Helena HYBSKÁ, Dagmar SAMEŠOVÁ, Martina MORDÁČOVÁ, Mária GREGUŠOVÁ, Paulína MAŠKOVIČOVÁ
Technická univerzita vo Zvoleve, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra environmentálného inžinierstva, T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen, e-mail: hybska@tuzvo.sk

Najlepšie spôsoby, ako obmedziť uvoľňovanie plastov, a teda aj nanoplastov do životného prostredia, sú ich znižovanie, opätovné používanie a predovšetkým recyklácia. Vzhľadom na široké využitie drevotrieskových dosiek v interiéri aj exteriéri je recyklácia plastového odpadu z automobilového priemyslu ako náhrada dreva v drevotrieskových doskách jednou zo súčasných možností ich využitia. Tento článok sa zaoberá posudzovaním vplyvu drevoplastových kompozitov na vodné a terestrické prostredie. Testovalo sa deväť vzoriek drevotrieskových dosiek vyrobených s 10%, 15% a 20% podielom mletého granulátu z lakovaných a nelakovaných nárazníkov a palivových nádrží, z ktorých sa pripravili vodné výluhy. Vo vodných výluhoch sa stanovilo pH a CHSK. Vplyv vodných výluhov zo vzoriek drevoplastových kompozitov sa monitoroval ekotoxikologickými testami s testovacími organizmami Lemna minor a Daphnia magna. Výsledky potvrdili, že zvýšený obsah plastového odpadu v drevotrieskových doskách vedie k zníženiu obsahu organických látok vo vodných výluhoch v porovnaní s drevotrieskovými doskami bez náhrady dreva.

Klíčová slova: plastové kompozity, drevotriesková doska, ekotoxikologické testy, životné prostredie, automobilový priemysel

 

Plastový medicínsky odpad: Energetické využitie a environmentálna záťaž

Nikola ČAJOVÁ KANTOVÁ, Radovan NOSEK, Alexander ČAJA, Alexander BACKA, Martin VANTÚCH
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, e-mail: nikola.cajovakantova@uniza.sk

Plastového odpadu stále pribúda a zaťažuje naše životné prostredie. Obrovská záťaž prostredia vznikla hlavne počas pandémie COVID-19, kedy množstvo spotrebovaných plastov prudko narástlo (rúška, respirátory, rukavice). V súčasnosti je nevyhnutné hľadať ďalšie spôsoby ako plastový neseparovateľný odpad efektívne likvidovať a využiť v ďalších procesoch. Spaľovanie plastového odpadu môže priniesť isté benefity v podobe energetického zhodnotenia. Ich spaľovanie vedie k produkcii emisií, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie a ľudské zdravie. Tento článok sa zaoberá energetickým využitím plastového odpadu v podobe peliet, ktoré boli vytvorené zo smrekových pilín a z 10 %, 20 % a 50 % plastového odpadu. Pelety boli následne spaľované, pričom sa merali ich emisné parametre a skúmala ich environmentálna záťaž. Koncentrácia plynných emisií a tuhých znečisťujúcich látok bola vyhodnotená pre každú vzorku a porovnaná s koncentráciou získanou pri spaľovaní drevných peliet bez plastového obsahu. Na základe výsledkov je možné zhodnotiť, že vyššia prítomnosť plastového odpadu v drevných peletách negatívne ovplyvňuje produkciu emisií a to najmä produkciu tuhých znečisťujúcich látok.

Kľúčové slová: plastový odpad, pelety, spaľovanie, emisie.

 

Recyklace hydrodehalogenačního katalyzátoru použitého v procesu přeměny toxických halogenovaných aromatických kontaminantů vod na biologicky odbouratelné produkty s využitím principů oběhového hospodářství

Tomáš WEIDLICH, Michal HEGEDÜS, Barbora KAMENICKÁ
Skupina chemických technologií, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 53210 Pardubice, Česká republika, e-mail: tomas.weidlich@upce.cz

Článek se zabývá možnostmi recyklace použitého hydrodehalogenačního Al-Ni katalyzátoru použitého k rozkladu toxických halogenovaných aromatických sloučenin v kontaminovaných vodách. Halogenované aromatické sloučeniny jsou v popisovaném procesu za běžné teploty a atmosférického tlaku přeměněny na dehalogenované, biologicky odbouratelné produkty. Při procesu vznikající Raneyův nikl je recyklovatelných procesem mletí s práškovým hliníkem a následnou tepelnou aktivací při teplotě tání hliníku.

Klíčová slova: hydrodechlorace, chlorbenzoová kyselina, mechanicko-termícký proces, mletí

 

Analýza používání sanačních technik jako nápravných opatření na kontaminovaných místech v České republice

Zdeněk Sucháneka, Martin KUBALb, Tomáš CAJTHAMLc, Ivana KOPECKÁc
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 63, 101 00 Praha 10,
e-mail: 
zdenek.suchanek@cenia.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: kubalm@vscht.cz
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Benátská 2, 128 01  Praha 2, e-mail: tomas.cajthaml@natur.cuni.cz

Analýzou dat o použitých sanačních technikách (ST) obsažených v záznamech Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) byl vytvořen statistický přehled ST využitelný pro budoucí podávání přehledových zpráv o stavu plnění závazků v intencích návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o monitorování a odolnosti půdy z července 2023. Použité ST byly charakterizovány z pohledu hlavních odstraňovaných kontaminantů, stavu nápravného opatření (NO) vč. roku ukončení sanace, stávající kategorie priority sanovaného kontaminovaného místa (KM), plochy lokality v m2 a odhadu celkových nákladů. V souladu s návrhem směrnice bylo použito členění na 4 druhy ST – fyzikální, biologické, chemické a techniky pro izolaci, zachycení a monitorování, do nichž spadá celkem 22 dílčích ST. Pro všechny druhy ST bylo na 1827 KM se stanovenými NO identifikováno celkem 2131 použití, z toho 1776 (83,3 %) použití spadá do let 2003–2023. Fyzikálních sanačních technik je 627 (29,4 % ze všech), biologických 90 (4,2 %), chemických 618 (29,0 %) a technik pro izolaci, zachycení a monitorování 796 (37,4 %). Pro účely prezentované analýzy dat SEKM byla vypracována metodika výběru záznamů KM podle klíčových slov, tj. názvů sanačních technik, s použitím nástrojů „vyhledávání“ a „filtrování“, které jsou součástí SEKM. Pro potřeby předpokládaného budoucího podávání přehledových zpráv o stavu plnění závazků vyplývajících ze směrnice bude třeba upravit některá nastavení a funkcionality SEKM tak, aby potřebná data, resp. statistiky, byly snadněji zpracovatelné. Každý analyzovaný druh použité ST byl z pohledu stupně jejich rozpracovanosti a uplatnění v praxi v ČR přiřazen do skupiny metod běžných (850 použití), progresivních (89 použití), ve fázi vývoje (1 použití) a ostatních metod a technik (1191 použití).

Klíčová slova: sanační techniky/technologie, terminologie, kontaminovaná místa, nápravná opatření

 

WASTE FORUM 2/2024

   DO WNLOAD 

INDEX

 SOUHRNY 

ABSTRACTS

 
Development of a new technology for the recovery of waste slurry into new products (in Slovak)

Ľubomír ŠOOŠ, Miloš MATÚŠ, Marcela POKUSOVÁ, Jozef BÁBICS, Stanislav ŽIARAN, Ondrej CHLEBO
Institute of Production Engineering and Quality, Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, e-mail: lubomir.soos@stuba.sk 

During the recovery of waste from old vehicles, various waste streams are created. Most waste can be recovered with more or less success. Among those problematic wastes is plasticine. It has a large volume, low weight, and currently there is no high-efficiency technology for the recovery of this waste and the production of new products. The aim of the presented contribution is the analysis of the state of processing, research, development, design and testing of test samples as a basis for the production of a stand for the production of new 3D products made from foam waste. In the introductory part, the contribution contains an analysis of the amount of plastic waste generated in the automotive industry. It describes the current state of management of the mentioned waste, the possibilities of its use in the production of new products. The core of the contribution is the selection of suitable technology, production and verification experimental measurement and evaluation of the produced test samples at different temperatures, pressures and length of endurance.

Keywords: foam, processing, recycling

 

Textile waste from the automotive industry as a starting material for the production of sound insulation products  (in Slovak)

Miroslav BADIDA, Tibor DZURO, Kristián PÁSTOR, Lýdia SOBOTOVÁ, Marek MORAVEC, Miriama PIŇOSOVÁ

Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Business Management and Environmental Engineering, Park Komenského 5, 042 00 Kosice, Slovakia
e-mail: miroslav.badida@tuke.sk

The contribution focuses on the possibility of using materials from components from cars after their useful life. Emphasis is placed on problem components from the point of view of their recycling, respectively material recovery. Attention is focused on textile waste from cars. Selected acoustic descriptors that could predict the use of this material as a suitable material for various noise reduction applications are investigated. Compact and free-flowing bulk materials are analyzed.

Keywords: textile waste, automotive industry, anti-noise panel, impedance tube.

 

Fire properties of new wooden composites containing waste plastics from automobiles (in Slovak)

Iveta ČABALOVÁ, Anna DARABOŠOVÁ, Martin ZACHAR, Jozef KRILEK, Vladimír MANCEL, Mária OSVALDOVÁ, Roman RÉH
Faculty of Wood Sciences and Technology, Faculty of Technology, Technical University in Zvolen, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen, Slovakia, e-mail:cabalova@tuzvo.sk

Wood-plastic composites are materials that are made from wood and synthetic polymers and have a number of advantages, such as high weather resistance and long life. The aim of this work was to evaluate the influence of plastic filler, waste from cars (painted, unpainted bumpers, fuel tanks) on selected fire-technical properties of wood-plastic composites. From the fire-technical properties, the ignition temperature, mass burning rate and calorific value were evaluated. The results show that the ignition temperature and the average time to initiation of the composites ranged from 260 s to 308 s and the average temperature from 433°C to 443°C. In the case of particleboard containing unpainted bumpers and fuel tanks, the time to initiation decreased proportionally with increasing filler concentration. Considering the results of the research, it is necessary to take into account their fire resistance and to increase it, apply protective means incorporated either inside the material or on its surface.

Keywords: wood-plastic composites, waste plastics, automotive industry, ignition temperature, the mass burning rate, fire safety.

 

Vibration and noise of machinery components at the end of their lifetime (in Slovak)

Stanislav ŽIARAN, Ondrej CHLEBO, Ľubomír ŠOOŠ
Institute of Production Engineering and Quality, Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, e-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk

The end of the lifetime cycle of machinery, vehicles, outdated technology and processing conditions of components, or the use of unsuitable materials contribute to their increase in vibration and noise, as well as to the increase in recycling and non-recycling waste. The article deals with determining the operating condition of machinery and its components by processing trend characteristics through measuring mechanical vibration and noise, which objective determine the end of the lifetime cycle of machine components. It focuses mainly on the area of spinning headstocks and proposes a methodology for permanent monitoring of the dynamic behaviour of the bearings of spinning units. The elaborate the methodology for monitoring bearings leads to an increase in the service lifetime of machinery components and to the creation of a more pleasant environment in terms of decreasing the noise load of employees. It analyses the causes and frequency distribution of vibration and noise as well as their decibel values.

Keywords: lifetime, noise, vibration, bearings, trend characteristics

 

Electricity costs as a determinant of sustainability and investment attractiveness in the automotive industry (in Slovak)

Stanislav ZÁBOJNÍK
Department of Economics, Faculty PEDAS, University of Zilina, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia, e-mail: stanislav.zabojnik@uniza.sk

Since the pandemic period, but especially the war in Ukraine, energy costs have been of increasing importance in industrial production, including the automotive industry. The article analyzes the importance of energy costs in creating added value for the automotive industry in Slovakia and European countries. Applying the methodology of unit energy costs, specifically for the field of electricity, the author quantifies the importance of electricity costs and its impact on the competitiveness of the automotive industry. As for Slovakia, the parameter is below 3%, which makes unit energy costs the only secondary important factor for the sustainability of automotive production in Slovakia (comparing labor costs or labor productivity). The potential change is related to e-mobility and batteries production, whose energy intensity and the importance of electricity prices are considerably higher.

Keywords: unit energy costs, export competitiveness,  automotive industry, electricity costs

 

Identifying waste problems using quality tools (in Slovak)

Barbara CIECINSKAa, Aleksandra MAJKAa, Lýdia SOBOTOVÁb*
Rzeszow University of Technology, Powstanców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Polsko

a Rzeszow University of Technology, Powstanców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland
b
Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Business Management and Environmental Engineering, Park Komenského 5, 042 00 Kosice, Slovakia
* corresponding author: e-mail: lydia.sobotova@tuke.sk

Environmental management deals with reducing the negative impact of production on the environment. Identification of negative factors can sometimes be difficult due to low awareness of plant employees, lack of motivation, inadequate work organization or ineffective management. The article presents an example of the application of tools known from quality management to support environmental management in a selected machinery enterprise. An employee survey, E-FMEA and 5Whys were proposed for identifying various problems related to production nuisance, and waste nuisance in particular. The effectiveness of teamwork, the joint pursuit of the goal of minimizing waste, including hazardous waste, was pointed out. The 5S method was discussed as a way to organize workstations and facilitate continuous improvement in the context of waste.

Keywords: quality tools, E-FMEA, 5Whys, 5S method, waste management

 

Assessment of the environmental impacts of wood plastic composites

Helena HYBSKÁ, Dagmar SAMEŠOVÁ, Martina MORDÁČOVÁ, Mária GREGUŠOVÁ, Paulína MAŠKOVIČOVÁ
Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Environmental engineering, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, Slovakia,
e-mail: hybska@tuzvo.sk, samesova@tuzvo.sk

The best ways to limit the release of plastics, and consequently nanoplastics, into the environment are their reduction, reuse, and primarily recycling. Due to the wide usage of chipboards in both indoors and outdoors, recycling plastic waste from the automotive industry as a substitute for wood in chipboards is one of the current methods of their utilization. This article addresses the assessment of the impacts of wood-plastic composites on aquatic and terrestrial environments. Nine chipboard samples were tested, manufactured with 10%, 15% and 20% proportion of ground granulate from painted and unpainted bumpers and fuel tanks, from which the aqueous leachates were prepared. The pH and COD were determined in the aquatic leachates. The effect of the aqueous leachates from the wood-plastic composites samples was monitored by ecotoxicological tests with the test organisms Lemna minor and Daphnia magna. The results confirmed that an increased content of plastic waste in chipboard leads to a decrease in the content of organic matter in the aqueous leachates in comparison to chipboard without wood replacement.

Key words: automotive industry, plastic composites, chipboard, ecotoxicological tests, environment

 

Plastic medical waste: Energy use and environmental burden (in Slovak)

Nikola ČAJOVÁ KANTOVÁ, Radovan NOSEK, Alexander ČAJA, Alexander BACKA, Martin VANTÚCH
University of Žilina, Research Centre, Department of Power Engineering, Univerzitna 1, 010 26 Žilina, Slovakia, e-mail: nikola.cajovakantova@uniza.sk

Plastic waste is still increasing and burdening our environment. The enormous burden on the environment arose mainly during the COVID-19 pandemic when the amount of plastic used increased significantly (single-used masks, respirators, gloves). Currently, it is necessary to look for other ways to effectively dispose of non-separable plastic waste and use it in other processes. Burning plastic waste can bring certain benefits in the form of energy recovery. Their combustion leads to the production of emissions that negatively affect the environment and human health. This article deals with the energy use of plastic waste in the form of pellets, which were created from spruce sawdust and from 10%, 20% and 50% of plastic waste. The pellets were then combusted, while their emission parameters were measured and their environmental burden was investigated. The concentration of gaseous emissions and particulate matter was evaluated for each sample and compared with the concentration obtained by the combustion of wood pellets without plastic content. Based on the results, it is possible to evaluate that the higher presence of plastic waste in wood pellets negatively affects the production of emissions, especially the production of particulate matter.

Keywords: plastic waste, pellets, combustion, emissions.

 

Recycling of hydrodehalogenation catalyst used for detoxification of halogenated aromatic contaminants based on circular economy principles

Tomas WEIDLICH, Michal HEGEDÜS, Barbora KAMENICKA
Chemical Technology Group, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentska 95, 53210 Pardubice, Czech Republic, e-mail: tomas.weidlich@upce.cz

The presentation deals with the application and facile recycling of commercially available Al-Ni alloy highly effective for the destruction of halogenated recalcitrant aromatic compounds from contaminated aqueous streams. The described destruction of non-biodegradable halogenated aromatic contaminants is based on reductive dehalogenation accompanied by formation of completely dehalogenated biodegradable products even at room temperature and ambient pressure. Mentioned Al-Ni alloy is converted to Raney nickel and soluble aluminate salts during dehalogenation process. Inactivated Raney nickel is efficiently recycled using mechanical activation by milling with Al powder with subsequent thermal processing. The Al-Ni based hydrodehalogenation reaction was applied to the samples of real wastewater showing high efficiency for chlorinated benzenes removal. The recyclable Raney Al-Ni alloy provides an alternative to less efficient bimetallic couples or costly precious metal-based hydrodehalogenation catalysts.

Keywords: hydrodechlorination, chlorobenzoic acid, mechano-thermal synthesis, ball-milling

 

Analysis of the use of remediation techniques as remedial measures at contaminated sites in the Czech Republic (in Czech)

Zdeněk Sucháneka, Martin KUBALb, Tomáš CAJTHAMLc, Ivana KOPECKÁc
Czech Environmental Information Agency, Moskevská 63, 101 00 Prague 10, Czech Republic, e-mail: zdenek.suchanek@cenia.cz
University of Chemistry and Technology Prague, Faculty of Environmental Technology, Technická 5, 166 28 Prague 6, Czech Republic, e-mail: kubalm@vscht.cz
Charles Univerzity, Faculty of Science, Institute for Environmental Studies, Benátská 2, 128 01 Praha 2, Czech Republic, e-mail: tomas.cajthaml@natur.cuni.cz

By analysing the data on used remediation techniques contained in the records of the Contaminated Sites Registration System (SEKM), a statistical overview of remediation techniques was created that can be used for future EU reporting for the purposes of the proposal for the Directive of the European Parliament and the Council on soil monitoring and resilience from July 2023. Used remediation techniques were characterized from the point of view of the main contaminants to be removed, the state of remedial measures incl. the year of completion of remediation, the existing priority category of the remediated contaminated site, the area of the site in m2 and the estimate of total costs. In accordance with the draft directive, a division into 4 types of remediation techniques was used – physical, biological, chemical remediation techniques and remediation techniques for isolation, containment and monitoring, which include a total of 22 partial remediation techniques. For all 4 types of remediation techniques, a total of 2,131 uses were identified at 1,827 contaminated sites with prescribed remedial measures, of which 1,776 (83.3%) uses fall between 2003 and 2023. There are 627 physical remediation techniques (29.4% of all), biological 90 (4.2%), chemical 618 (29.0%) and isolation, containment and monitoring techniques 796 (37.4%). For the purposes of the presented SEKM data analysis, a methodology was developed for selecting KM records according to keywords - the names of remediation techniques, using two basic tools - "search" and "filtering". For the needs of the expected future reporting on the fulfilment of the proposed directive, it will be necessary to adjust some settings and functionalities of SEKM so that the necessary data, or statistics were easier to process. From the point of view of the degree of their development and application in the practice in the Czech Republic, each analysed type of remediation technique was assigned to the group of common methods (850 uses), progressive methods (89 uses), methods in the development phase (one use) and other methods and techniques (1191 use).

Keywords: remedial techniques/technologies, terminology, contaminated sites, corrective remedial measures

 

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme

 

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195