Více času na podstatné

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědeckých oborů tematicky souvisejících s průmyslovou či a komunální ekologií.

 

Časopis WASTE FORUM vychází od roku 2008 čtyřikrát v roce, je na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing a od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS. Publikačním jazykem je angličtina (preferována), čeština a slovenština.

KONTAKT

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědeckých oborů tematicky souvisejících s průmyslovou či a komunální ekologií.

Časopis WASTE FORUM vychází od roku 2008 čtyřikrát v roce, je na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing a od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS. Publikačním jazykem je angličtina (preferována), čeština a slovenština.Více zde: https://www.tretiruka.cz/waste-forum/

WASTE FORUM is an open access electronic peer-reviewed journal that primarily publishes original scientific papers concerning all topics of industrial and municipal ecology. WASTE FORUM  is published since 2008 four times a year, is included in the EBSCO Publishing international database of scientific journals and since 2017 year is indexed in SCOPUS database.

 

WASTE FORUM  is published, editorial deadlines are always on January 8, April 8, July 8 and October 8 and the issue is issued approximately 10 weeks after the editorial deadline.

CONTACT


Žádost o zasílání aktuálních informací z redakce WASTE FOR UM

Request for sending info rmation about the new issue of the journal

 

 PATRON ČÍSLA / PATRON OF THE ISSUE:

  

 

WASTE FORUM 1/2024

        DO    W     N  LOAD  

INDEX

SOU HRNY
ABSTRACTS

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

3

Pro autory / For authors

4

The stabilized waste dust as a constituent modifying properties of wood-cement composites
Stabilizovaný odpadní prach jako složka modifikující vlastnosti dřevo-cementových kompozitů
Tomáš MELICHAR, Silvestr VASAS, Šárka KEPRDOVÁ, Jiří BYDŽOVSKÝ, Pavel SCHMID, Iveta HÁJKOVÁ

5

Využitie odpadov pre zvýšenie trvanlivosti cementových kompozitov
Waste utilization and durability of cementitious composites
Adriana ESTOKOVA, Miriama CAMBAL HOLOSOVA, Martin JAS, Alena SICAKOVA

18

Optimizing properties of gypsum mixtures through modifications of construction gypsum board waste
Optimalizace vlastností sádrových směsí prostřednictvím úprav stavebního sádrokartonového odpadu
Hana SEKAVOVÁ, Zdeněk PROŠEK, Pavel TESÁREK

29
Reducing the carbon footprint of temporary site structures
Znižovanie uhlíkovej stopy dočasných objektov staveniska
Štefan KRIŠTOFIČ, Naďa ANTOŠOVÁ, Peter MAKÝŠ
39
Agricultural production, sustainable food system and food (non)waste
Poľnohospodárska výroba, udržateľný potravinový systém a (ne)plytvanie potravinami
Jarmila VIDOVÁ
48
Udržitelné školní stravování: aplikace cirkulárních principů v českých školních jídelnách (průzkum 2023)
Sustainable school meals: application of circular principles in Czech school canteens (survey 2023)
Matěj LUKSCH and Hana DOLEŽALOVÁ
61
Pozvánky a nekomerční prezentace / Invitations and non-commercial presentation  
VEDLEJŠÍ PRODUKTY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ
Pozvánka na konferenci ODPADY Z POTRAVINÁŘSTVÍ 12. – 13. 11. 2024 Hustopeče
74

 

WASTE FORUM 1/2024

    DOW  NLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Stabilizovaný odpadní prach jako složka modifikující vlastnosti dřevo-cementových kompozitů

Tomáš MELICHAR, Silvestr VASAS, Šárka KEPRDOVÁ, Jiří BYDŽOVSKÝ, Pavel SCHMID, Iveta HÁJKOVÁ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed

Výzkum prezentovaný v článku se zabývá vlivem stabilizovaného odpadního prachu (z opracování cementotřískových desek) na vlastnosti dřevo-cementových kompozitů. Pozornost byla zaměřena na sorpční charakteristiky a mechanické vlastnosti. Cílem prezentovaného výzkumu bylo studium vlastnosti a chování dřevo-cementových kompozitů obsahujících již jednou stabilizovanou alternativní surovinu. Pro hodnocení tohoto aspektu byly kompozity modifikovaného složení (plnivo i matrice – na bázi portlandského a směsného cementu, substituce odpadním prachem) vystaveny proměnlivé relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 0 až 96 % (zvyšování/pokles po 10 %). Dané vlhkosti (0, 10, 20, atd.) byla vždy zkušební tělesa vystavena po takovou dobu, aby došlo k ustálení jejich hmotnosti. Nejprve probíhala absorpce a následně desorpce. Po ukončení expozice (proměnlivé vlhkosti) byla testována pevnost a modul pružnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky. Tímto způsobem byl parciálně nepřímo analyzován vliv stabilizace smrkových třísek z hlediska rozdílného složení matrice kompozitů. Sorpční izotermy prokazují rozdílné chování materiálů během proměnlivé okolní vzdušené vlhkosti. Složení směsi dřevo-cementových kompozitů ovlivňuje mimo jiné i stabilizaci smrkových třísek (v nich obsažených). V rámci fyzikálních a mechanických vlastností byl zaznamenán mírný nárůst.

Klíčová slova: Stabilizace; Odpad; Prach; Dřevo; Cement; Materiál; Substituce; Vlastnosti; Sorpce; Izoterma; Modifikace

 

Využitie odpadov pre zvýšenie trvanlivosti cementových kompozitov

Adriana EŠTOKOVÁ, Miriama ČAMBÁL HOLOŠOVÁ, Martin JAŠ, Alena SIČÁKOVÁ
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Oddelenie materiálového inžinierstva, Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo, Vysokoškolská 4, 04200 Košice, Slovensko, e-mail: adriana.estokova@tuke.sk

Prezentovaný výskum sa zameriava na použitie špecifických odpadových materiálov ako náhrady cementu v cementových kompozitoch. Primárnym cieľom je zistiť, či použitie netradičných odpadov môže viesť k pozitívnym zmenám v fyzikálno-mechanických a trvanlivostných parametroch cementových kompozitov. Cementové malty s 20% náhradou cementu rôznymi odpadmi boli porovnávané s referenčnými kompozitami bez náhrady cementu. Pri analýze sa študovali zmeny vybraných fyzikálno-mechanických parametrov vrátane pevnosti v tlaku a ťahu pri ohybe, objemovej hmotnosti, nasiakavosti a konzistencie čerstvej zmesi. Osobitný dôraz sa kládol na trvanlivosť kompozitov, pričom jedným z parametrov bola penetrácia agresívnych iónov. Výsledky experimentov ukázali, že kompozity s náhradou cementu vaječnými škrupinkami vykazovali uspokojivé výsledky vo väzbe na skúmané technické a trvanlivostné parametre. Kompozity obsahujúce vysokopecnú trosku vykazovali dobrú odolnosť voči prenikaniu agresívnych iónov podľa očakávania.

Klíčová slova: vysokopecná troska, sklo, vaječné škrupinky, cementový kompozit, náhrada cementu.

 

Optimalizace vlastností sádrových směsí prostřednictvím úprav stavebního sádrokartonového odpadu

Hana SEKAVOVÁ, Zdeněk PROŠEK, Pavel TESÁREK
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e-mail: zdenek.prosek@fsv.cvut.cz

V příspěvku jsou prezentované výsledky využití upraveného recyklátu na bázi sádrokartonu ze stavebního a demoličního odpadu, který byl získán z reálné stavby a upravený pomocí vyvinuté linky na recyklaci stavebního sádrokartonu. V rámci výzkumu byl testován vliv úpravy (z pohledu jemnosti mletí) na výsledné vlastnosti suché sádrové směsi, náhrada ve směsi byla 10, 25 a 50 hm. % za sádru (resp. sádrové pojivo). Sledována byla objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku po 7 dnech od vyrobení vzorků a smrštění. Z výsledků je patrné, že při vhodné úpravě, je možné efektivně nahradit část sádrového pojiva v suché sádrové směsi upraveným sádrokartonovým recyklátem.  

Klíčová slova: recyklace, stavební demoliční odpad, sádra, sádrokarton

 

Znižovanie uhlíkovej stopy dočasných objektov staveniska

Štefan KRIŠTOFIČ, Naďa ANTOŠOVÁ, Peter MAKÝŠ
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb

Článok sa zameriava na minimalizáciu uhlíkovej stopy spojenej s dočasnými objektmi na stavenisku prostredníctvom identifikácie a implementácie udržateľných opatrení. Experimentálna činnosť na dvoch sledovaných staveniskách odhalila vysokú mieru spotreby na vykurovanie počas noci v dočasných objektoch, zdôrazňujúc potrebu efektívnejších technológií vykurovania a izolácie. Analýza spotreby ukázala na výrazné možnosti úspor energie, pričom identifikované kritické oblasti umožňujú implementáciu zlepšení v riadení spotreby energie, s potenciálnym pozitívnym vplyvom na celkovú udržateľnosť stavebného priemyslu.

Kľúčové slová: Uhlíková stopa, spotreba energie, dočasné objekty, stavebná prevádzka

 

Poľnohospodárska výroba, udržateľný potravinový systém a (ne)plytvanie potravinami

Jarmila VIDOVÁ
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 854 01 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: jarmila.vidova@euba.sk

Poľnohospodárstvo je najdôležitejšie odvetvie ekonomiky. Je ovplyvňované prírodnými procesmi, no aj zásahmi človeka do prírody najmä rapídnou urbanizáciou. Iným faktorom je globalizácia, nárast počtu obyvateľov a tlak na rast potravinových dodávateľských reťazcov. Produkcia stále väčšieho množstva potravín pre uspokojenie základnej potreby 8 mld. obyvateľov, malo a má stále vplyv na zintenzívňovanie poľnohospodárskej produkcie. Zvýšená produkcia potravín sa nevyhla nárastu používania pesticídov, čo malo vplyv na pôdne zdroje, pôdnu biodiverzitu a neplánovaným spôsobom aj na našu stravu. Nárast produkcie zároveň zabezpečil lepšiu cenovú dostupnosť potravín. Intenzívne poľnohospodárstvo vyvíja na krajinu a pôdu výrazný tlak napríklad v podobe kontaminácie, erózie a zhutňovania zapríčineného ťažkými poľnohospodárskymi strojmi. V celej Únii tvorí až šesť percent emisií CO2. Odborníci upozorňujú na fakt, že rozloha pôdy, ktorá sa využíva na celom svete na pestovanie zbytočných potravín je väčšia ako rozloha Indie a Kanady. Je nevyhnutné vážne sa zaoberať spôsobom pestovania plodín, ich následným so spracovaním a distribúciou. Existuje viacero názorov na to, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Narušenie dodávateľských reťazcov obmedzenie dopravy, výrazne prispelo k okamžitej potrebe zmeniť niektoré spôsoby výroby, distribúciu plodín a potravín. Zvlášť dôležitou témou je vzťah k pôde, kvalita potravín, potravinové návyky ako aj produkcia odpadu. Potravinový odpad je ekologickým, ale aj klimatickým výrobkom. V Európskej Únii sa ročne vyhodí takmer 57 miliónov ton potravín, čo predstavuje 127 kilogramov na osobu. Na Slovensku sa za rok vyhodí okolo 860 tisíc ton potravín, čo je približne 163 kilogramov na obyvateľa. Európska únia sa snaží znížiť objem potravinového odpadu aj plnením cieľov stratégie Z farmy na stôl. Európska komisia reviduje odpadovú smernicu na zníženie potravinového odpadu. V príspevku sme sa na jednej strane sústredili na poľnohospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie, jeho úlohu v uspokojovaní dopytu po potravinách a na druhej strane sme realizovali prieskum prostredníctvom dotazníka. Práve na základe nášho prieskumu môžeme konštatovať, že viac ako polovica respondentov sa zaoberá vplyvom kupovaných potravín pôvodom na životné prostredie, niektorí plánujú obmedziť konzumáciu masa a mäsových výrobkov. Problémom je skutočnosť, že až 91,5 % opýtaných respondentov produkuje potravinový odpad. Veľkú časť neskonzumovaných potravín (predovšetkým chlieb a pekárenské výrobky, zelenina a ovocie) nakupujú za akciové ceny, kedy nakúpia viac ako spotrebujú.  Predpokladom možných zmien vo vzťahu k životnému prostrediu a plytvaniu s potravinami je zmena v spotrebiteľskom správaní a predovšetkým správne nastavenie manažmentu nakupovania potravín. Zníženie strát potravín a odpadu je významnou pákou pre širšie zlepšenia v našich potravinových systémoch smerom k zlepšeniu potravinovej bezpečnosti, kvality a udržateľnosti a zvyšovaniu efektivity fariem.

Kľúčové slová: Cenová dostupnosť potravín, environmentálna stopa, bezpečnosť potravín, plytvanie potravinami,

 

Udržitelné školní stravování: aplikace cirkulárních principů v českých školních jídelnách (průzkum 2023)

Matěj LUKSCH a Hana DOLEŽALOVÁ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, e-mail: lukscm01@ef.jcu.cz, dolezal@ef.jcu.cz

Školní stravování by mělo sloužit zejména k poskytování chutného, zdravého jídla a k podpoře správných stravovacích návyků. Zároveň však může mít po zavedení cirkulárních principů významný pozitivní vliv na životní prostředí i komunitu; systém jen v Česku denně obsluhuje cca 2 miliony strávníků.  Záměrem průzkumu realizovaného v rámci grantového projektu Jihočeské univerzity GAJU 103/2023/S bylo zanalyzovat, jak jsou tyto principy integrovány do každodenního provozu školních jídelen. Online dotazník se postupně věnoval úrovni informovanosti vedení školních jídelen o samotném pojmu udržitelná gastronomie, posouzení jejího významu v rámci školního prostředí a míře aplikace vybraných cirkulárních zásad. Pozornost byla věnována také komunikaci udržitelnosti školního stravování se všemi zainteresovanými stranami a vzdělávání zaměstnanců. Sledován byl přístup školních jídelen ke zvažovaným změnám v systému školního stravování a ponechán prostor i pro prezentaci návrhů a připomínek.

Hlavní výzvy pro české školní stravování představují zejména: otevření příležitostí pro místní farmy a podniky; využívání kvalitních, dle možností organických surovin; respektování sezónnosti; větší pestrost a vyšší senzorická hodnota připravovaných pokrmů; optimalizace výdeje; omezení plýtvání potravinami; efektivní nakládání s odpady, zejména s gastroodpadem; zlepšení informovanosti o udržitelných aspektech stravování a posílení vzájemné komunikace.

Klíčová slova: Školní jídelny, udržitelné školní stravování, zásady cirkulární gastronomie, změny školního stravování.

 

WASTE FORUM 1/2024

   DO WNLOAD 

INDEX

 SOUHRNY 

ABSTRACTS

 
The stabilized waste dust as a constituent modifying properties of wood-cement composites

Tomáš MELICHAR, Silvestr VASAS, Šárka KEPRDOVÁ, Jiří BYDŽOVSKÝ, Pavel SCHMID, Iveta HÁJKOVÁ
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic, e-mail: Tomas.Melichar@vut.cz

The research presented in this paper deals with the effect of stabilized waste dust (from cement-bonded particleboard processing) on the properties of wood-cement composites. The attention was paid to sorption characteristics and mechanical properties. The goal of the research presented was to study the properties and behaviour of wood-cement composites containing an alternative raw material once stabilised. To evaluate this aspect, composites of modified composition (filler and matrix - based on Portland and mixed cement, substitution with waste dust) were exposed to variable relative humidity ranging from 0 to 96% (increase/decrease in 10% increments). Specimens were always exposed to a given humidity (0, 10, 20, etc.) for a period of time sufficient to stabilize their weight. Absorption and then desorption took place. After the exposure to moisture was completed, the bending strength and modulus of elasticity in bending, tensile strength perpendicular to the plane of the board were tested. In this way, the effect of stabilization of spruce chips in terms of the different matrix composition of the materials was indirectly analyzed in a partial way. Sorption isotherms demonstrate the different behaviour of the materials during varying ambient air humidity. The composition of the wood-cement composites affecting the stabilization of the spruce chips (contained in the composites), among others. In case of the physical and mechanical properties a slight increase was observed.

Key words: Stabilization; Waste; Dust; Wood; Cement; Material; Substitution; Properties; Sorption; Isotherm; Modification

 

Waste utilization and durability of cementitious composites (in Slovak)

Adriana ESTOKOVA, Miriama CAMBAL HOLOSOVA, Martin JAS, Alena SICAKOVA
Technical university of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Vysokoškolská 4, 04200 Košice, Slovak Republic,, e-mail: adriana.estokova@tuke.sk

The focus of the research presented is on the use of specific waste materials as supplementary cementitious components in cement-based construction materials. The primary objective is to investigate whether the incorporation of non-traditional wastes with pozzolanic properties can result in positive changes in the quality and technological parameters of cementitious composites. Cement mortars were prepared with 20% cement substitution by the mentioned wastes and subsequently compared with reference composites without any waste substitution. Several technological parameters were considered in the analysis, including compressive and tensile strength, bulk density, water absorption and consistency. Particular emphasis was placed on durability parameters, as evidenced by the measurement of aggressive ion penetration. The experimental results showed that the composites with eggshell exhibited satisfactory values in both engineering and durability parameters studied. Composites containing blast-furnace slag showed improved resistance to the penetration of aggressive ions, as expected.

Keywords: concrete, cement substitution, corrosion, industrial waste

 

Optimizing properties of gypsum mixtures through modifications of construction gypsum board waste (in Czech)

Hana SEKAVOVÁ, Zdeněk PROŠEK, Pavel TESÁREK
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic

The article presents the results of utilizing modified gypsum board waste from construction and demolition debris, obtained from a real construction site and processed using a developed recycling line for construction gypsum board. The research focused on examining the impact of modification (in terms of grinding fineness) on the resulting properties of dry gypsum mixtures, with replacements in the mixture ranging from 10%, 25%, to 50% by weight for gypsum binder. Parameters such as bulk density, flexural strength, and compressive strength after 7 days from the sample production were monitored. The results indicate that, with appropriate modification, it is possible to efficiently substitute a portion of gypsum binder in dry gypsum mixtures with modified gypsum board recyclate.

Keywords: recycling, construction and demolition waste, gypsum, gypsum board.

 

Reducing the carbon footprint of temporary site structures

Štefan KRIŠTOFIČ, Naďa ANTOŠOVÁ, Peter MAKÝŠ
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovak Republic, e-mail: stefan.kristofic@stuba.sk

The paper focuses on minimizing the carbon footprint associated with temporary buildings on site through the identification and implementation of sustainable measures. Experimental work on two of the sites studied revealed high levels of night-time heating consumption in temporary buildings, highlighting the need for more efficient heating and insulation technologies. The analysis of the consumption showed significant opportunities for energy savings, with critical areas identified that allow for the implementation of improvements in energy management, with a potential positive impact on the overall sustainability of the construction industry.

Keywords: Carbon footprint, energy consumption, temporary buildings, construction traffic.

 

Agricultural production, sustainable food system and food (non)waste

Jarmila VIDOVÁ
University of Economics Bratislava, Department of Economic Policy, Dolnozemská cesta 1, 854 01 Bratislava, Slovak Republic, e-mail: jarmila.vidova@euba.sk

Agriculture is the most important branch of the economy. It is influenced by natural processes, but also by human intervention in nature, especially rapid urbanization. Another factor is globalization, population growth and pressure on the growth of food supply chains. The production of an ever-increasing amount of food to satisfy the basic needs of 8 billion inhabitants had and still has an impact on the intensification of agricultural production. Increased food production has not avoided an increase in the use of pesticides which has had an impact on soil resources, soil biodiversity and in an unplanned way on our diet. The increase in production also ensured better affordability of food. Intensive agriculture exerts significant pressure on the landscape and soil for example in the form of contamination, erosion and compaction caused by heavy agricultural machinery. It accounts for up to six percent of CO2 emissions in the entire Union. Experts draw attention to the fact that the area of land that is used worldwide to grow unnecessary food is greater than the area of India and Canada. It is necessary to seriously deal with the way crops are grown, their subsequent processing and distribution. There are several opinions on how to deal with this problem. Disruption of supply chains and restriction of transport significantly contributed to the immediate need to change some methods of production and distribution of crops and food. A particularly important topic is the relationship to the soil, food quality, food habits and waste production. Food waste is an ecological and climate product. In the European Union, almost 57 million tons of food is wasted annually, which is 127 kilograms per person. In Slovakia around 860,000 tons of food is thrown away per year, which is approximately 163 kilograms per inhabitant. The European Union is also trying to reduce the volume of food waste by fulfilling goals of the strategy "Farm-to-Fork". The European Commission is revising the waste directive to reduce food waste. In the contribution on the one hand, we focused on agriculture and its impact on the environment and its role in meeting the demand for food, and on the other hand we conducted a survey through a questionnaire. Based on our survey we can conclude that more than half of the respondents are concerned with the impact of the food they buy on the environment, some plan to limit the consumption of meat and meat products, which is a prerequisite for possible changes in consumer behaviour in relation to the environment, primarily to minimize waste with food.

Keywords: affordability of food, the environmental footprint, food safety, food waste.

 

Sustainable school meals: application of circular principles in Czech school canteens (survey 2023) (in Czech)

Matěj LUKSCH and Hana DOLEŽALOVÁ
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, e-mail dolezal@ef.jcu.cz, lukscm01@ef.jcu.cz

School meals should serve, in particular, to provide tasty, healthy food and to promote good eating habits. At the same time, however, it can have a significant positive effect on the environment and the community after the introduction of circular principles; the system serves around 2 million diners every day in the Czech Republic alone.  The purpose of the survey carried out as part of the Grant Project of the University of South Bohemia GAJU 103/2023/S was to analyse how these principles are integrated into the day-to-day operation of school canteens. The online questionnaire gradually addressed the level of awareness of school canteen management about the very concept of sustainable gastronomy, the assessment of its importance within the school environment and the extent of application of selected circular principles. Attention has also been paid to communicating the sustainability of school meals with all stakeholders and educating staff. The approach of school canteens to considered changes to the school meals system has been monitored, and space has also been left for the presentation of their own proposals and comments.

The main challenges for Czech school meals include: opening up opportunities for local farms and businesses; using high-quality, organic raw materials as possible; respecting seasonality; greater variety and higher sensory value of prepared dishes; optimising delivery; reducing food waste; efficient waste management, especially gastro-waste; improving information of sustainable aspects of eating and strengthening mutual communication.

Keywords: School canteens, sustainable school meals, principles of circular gastronomy, changes to school meals.

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme

 

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195