Více času na podstatné

10. ročník konference ASEKOL PVO 2024


Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na jubilejní 10. ročník konference ASEKOL Předcházení vzniku odpadů 2024. Letošní 10. ročník se uskuteční symbolicky 10. 10. 2024 v Praze, a to opět v unikátních vzdělávacích prostorách T-Mobile Magenta Experience Center. Účastníci se opět mohou těšit na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů. Akce se můžete zúčastnit prezenční, ale i online formou.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Generálním partnerem jubilejnícho 10. ročníku bude opět společnost ASEKOL.
 • Vybranná témata letošního ročníku:
  • Povinnost obcí zajistit oddělené soustřeďování textilních odpadů od 1. ledna 2025 a další legislativní novinky (nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), zavedení zálohového systému na nápojové obaly, směrnice o právu na opravu...)
  • Plýtvání potravinami a potravinové odpady
  • Elektroodpad a digitalizace odpadového hospodářství
  • Příklady správné praxe
 • Jubilejné X. ročník konference PVO 2024 se uskuteční 10. 10. 2024, registrace je již spuštěna, těšíme se na vás!
 • Program konference je v přípravě. Máte-li zajímavý námět na příspěvek, dejte nám vědět na cemc@cemc.cz.
 • Akci bude opět moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.
 • Nestihli jste PVO 2023? Nevadí, kompletní videozáznam minulého ročníku naleznete zde.
 
NA CO SE ZAMĚŘÍME LETOS? JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
Příprava konference je zatím na samém počátku, přesto již nyní můžeme prozradit, že letos bychom se rádi věnovali potravinám a potravinovým odpadům, elektroodpadu, digitalizaci a umělé inteligenci. Zapomenout ale nemůžeme ani na povinný sběr textilu, který začne platit od roku 2025. Je možné využít stávající systémy sběru, a pokud ano za jakých podmínek? Jak se připravit nejen na tuto povinnost napoví opět přední odborníci, a podíváme se také na vývoj další legislativy. Tedy v jaké fází je zálohování nápojových obalů, co přinese za změny nové nařízení o obalech a obalových materiálech, nebo nová směrnice o právu na opravu...
 
PROGRAM KONFERENCE (PŘEDBĚŽNÝ!)
10. října 2024 Konference ASEKOL PVO 2024
(připravuje se)
8.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
8.30 PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Vladimír Kořen
Vladimír Študent, České ekologické manažerské centrum, z.s.
  I. BLOK - AKTUÁLNÍ TÉMA A NOVINKY
8.35 Předcházení vzniku odpadů v kontextu strategií MŽP a aktuálních společenských výzev
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí ČR
9.00 PANELOVÁ DISKUSE
Povinný sběr textilu a obuvi ve městech a obcích od 1. 1. 2025
 
Jane Merete Nielsen

Textile House

Jan Maršák
Ministerstvo životního prostředí Č
R

Miloš Beran

Česká technologická platforma pro textil, z.s.

Katarína Ruschková

Magistrát města Jihlavy
10.15 PŘESTÁVKA A PREZENTACE PARTNERŮ
  II. BLOK - PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI A POTRAVINOVÉ ODPADY
10.45 Wasteful Generation
Lucie Veselá, Mendelova univerzita v Brně
Projekt zaměřený na generaci Z si klade za cíl snížit plýtvání potravinami prostřednictvím změny jejich vzorců chování a návrhu efektivních intervencí. Tato generace, ačkoliv se zajímá o udržitelnost, subjektivně plýtvá potravinami nejvíce. Projekt využívá dotazníková šetření, hloubkové rozhovory, analýzu odpadu a datamining sociálních sítí k identifikaci klíčových faktorů a motivací ke změně. První výsledky dotazování již známe. Výstupem bude komplexní metodika oslovení této specifické spotřebitelské skupiny a otevřený interaktivní vzdělávací zdroj, které podpoří udržitelnou spotřebu a pomohou dosáhnout cíle snížení potravinového odpadu o 50 % do roku 2030.
11.00 Výsledky projektu Planeta, jako místo pro život
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
Podle výzkumů v EU i v ČR jsou největšími plýtvači jídla spotřebitelé, kteří okolo 30% toho, co nakoupí, také vyhodí. Největší skupinou plýtvačů jídlem jsou mladí lidé 18-16 let, proto jsme na toto téma zaměřili mezinárodní projekt nazvaný Planeta, jako místo k životu. Projekt je zaměřen na vytvoření edukačních materiálů pro mladé lidi. Partneři z ČR, Maďarska, Italie a Malty vytvořili každý samostatný edukační materiál zaměřený na mládež. Představíme cestu k změně myšlení mladých lidí metodami 3 evropských partnerů. Česká republika vypsala v rámci projektu hackathon nazvaný Wastedhack, jehož cílem bylo vytvořit max 1 minutový multimediální spot na téma Proč neplýtvat jídlem, který vytvářeli mladí kreativci pro svou generaci.Autorem a koordinátorem projektu je Potravinová banka Praha a Středočeský kraj.
11.15 Pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků z domácností v hl. m. Praze
Petra Strouhalová, Magistrát hlavního města Prahy
V rámci přednášky se podíváme na pilotní projekty zaměřené na sběr kuchyňských zbytků. První z nich se odehrával v bytových domech vybraných částí Prahy. Aktuálně probíhající projekt se zaměřuje na sběr kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob umístěných na stanovištích pro separovaný sběr odpadu v oblastech s rodinnými domy. Detailně se zaměříme na technické aspekty realizace těchto projektů, včetně techniky, vybavení a systému svozu a údržby. Na závěr naší prezentace se podíváme na informační kampaň spojenou s těmito projekty a provedeme vyhodnocení dosavadních výsledků.
11.30 Udržitelný protein budoucnosti: Využití hmyzu pro zpracování organických zbytků
Jana Vašíčková, Reploid
Larvy bráněnky Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) mají v přírodě nezastupitelnou roli jako přirozený likvidátor organického odpadu. Zejména proto mají obrovský potenciál pro průmyslové zpracování biologicky rozložitelných zbytků z výroby potravin. Pro jejich extrémní žravost a rychlý vývojový cyklus jsou dnes larvy bráněnky celosvětově používané ve farmových chovech pro výrobu udržitelného zdroje proteinu a organického hnojiva. Při nastavení optimálních podmínek jako je např. teplota, množství a typ potravy jsou larvy schopné snížit objem zpracovaného materiálu až o 60% a zabudovat až 20% do své biomasy za pouhých 7 dní. Nutričně bohaté larvy bráněnky mají všestranné použití v průmyslu krmiv pro domácí mazlíčky (psy a kočky) a hospodářská zvířata (ryby a slepice). Zbytky a exkrementy larev jsou využitelné jako hnojivo, vysoká koncentrace organických látek obohacuje půdu a vysoký obsah živin stimuluje růst rostlin. V průběhu přednášky budou také představeny současné trendy ve farmovém chovu hmyzu jako je automatizace celého výrobního procesu a šlechtění vlastních linií hmyzu.
11.45 Předcházení plýtvání v obchodním řetězci
Jaroslav Koláček, PENNY Market Česká republika
Řetězec PENNY má řadu chytrých řešení, která umožňují zákazníkům výhodně pořídit potraviny a zároveň pomáhají v boji proti zbytečnému plýtvání. Kompletní strategii řetězce v této oblasti včetně konkrétních projektů představí koordinátor kvality Jaroslav Koláček.
12.00 Kolik potravinového odpadu vzniká ve školních jídelnách a jak darovat přebytky
Anna Strejcová, Zachraň jídlo, z. s.
Zachraň jídlo představí podrobná data o tom, kolik potravinového odpadu vzniká ve školních jídelnách a kde k němu dochází. Podrobná data ze čtyř základních škol v Praze byla získána díky projektu Prague Food Waste podpořeného z TA ČR Prostředí pro život. Kromě toho představí způsob, jak lze nevydané pokrmy z příspěvkových organizací darovat pro dobročinné účely.
12.15 REZERVA
Ondřej Černý, Pavel Bureš, Energy financial group a.s.
12.30 PŘESTÁVKA A PREZENTACE PARTNERŮ
13.30 PANELOVÁ DISKUSE
Povinné zálohování nápojových obalů v ČR
[připravuje se...]
  III. BLOK - ELEKTROODPAD A DIGITALIZACE
14.30 Odpadní elektrozařízení v České republice - současný stav a očekávané změny
Igor Tyleček, Ministerstvo životního prostředí ČR
Přednáška se věnuje právní úpravě nakládání s odpadními elektrozařízeními, vývoji a aktuální situaci plnění povinností výrobci elektrozařízení, individuálním a kolektivním systémům, evidenčnímu a informačnímu nástroji ISOH2, novým a připravovaným právním předpisům.
14.45 Elektroodpad jako zdroj kritických surovin a vzácných kovů - Budování byznysového ekosystému založeného na recyklaci elektroodpadu
Marie  Koflák, PowerHUB z.ú.
Konsorcium partnerů z pěti zemí spojilo know-how pro technologickou extrakci strategických surovin z elektroodpadu, na jehož základě vytvořilo jedinečný byznysový ekosystém. Jaké jsou výsledky získávání kovů pomocí mletí, fyzikální separace, chemického a biologického loužení a jak je možné stát se součástí mezinárodního networku a nabídnout nové spolupráce představí PowerHUB - český partner projektu WEEE NET9, který podpořilo EIT Raw Materials (https://weee-net.eu/).
15.00 Mobilní telefony jako součást elektroodpadu: Možnosti snižování dopadů na životní prostředí
Miloš Polák, Remobil, z.s.
Co znamenají mobilní telefony z pohledu celkové problematiky elektroodpadu? Jak vypadá životní cyklus mobilu? Jaké prvky se v mobilech nacházejí a jaké umíme recyklovat? Kolik se doposud prodalo mobilů v ČR? Jaké jsou materiálové toky odpadních mobilů v rámci ČR? Jaké jsou možnosti opětovného použití v rámci nepotřebných mobilů? Ve své přednášce se budu snažit odpovědět nejen na tyto otázky spojené s dopady elektroniky a elektroodpadu na životní prostředí.
15.15 FIXED ReStory –  recyklovaná TPU pouzdra pro mobilní telefony vyráběná v ČR
Daniel Havner, FIXED.zone a.s.
Udržitelná pouzdra ReStory jsou vyrobená z recyklovaného termoplastického polyuretanu, zkráceně TPU, a snižují uhlíkovou stopu až o 30 % oproti novým výrobkům vyrobeným a dopraveným z Číny. FIXED tak na trh přináší produkt, který kombinuje vysokou kvalitu, odolnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.
15.30 Recyklace Li-ion baterií - klíč nejen k udržitelnější elektromobilitě
Viliam Blumtritt, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Společně s exponenciálním rozvojem bateriového průmyslu a udržitelnější dopravy roste význam recyklace lithium-iontových baterií, které jsou klíčovou součástí dnešních elektromobilů a uložišť. Těžba klíčových surovin jako jsou například lithium, nikl nebo kobalt má nezanedbatelné negativní dopady na ekosystémy a místní komunity, recyklace a jejich opětovné použití tak nabízí udržitelnější cestu. Přednáška nabídne komplexní pohled na to, jak recyklace baterií může sloužit jako udržitelná alternativa v rámci celého životního cyklu produktu a představí první recyklační linku společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
15.45 Recyklace fotovoltaických panelů v praxi
Adam Titěra, Dekonta, a.s.
Stále rostoucí trend podílu solární energie na celkové světové energetické produkci, je důsledkem snahy o snižování emisí, které produkují tradiční energetické zdroje a tím zpomalení globálního oteplování. Dlouhodobě tedy dochází ke stálému růstu množství instalovaných fotovoltaických elektráren, a to jak v průmyslovém, tak v privátním sektoru po celém světě. Fotovoltaické moduly a jejich dopad na životní prostředí představují v současné době velice diskutované téma. Samotný provoz fotovoltaických modulů životní prostředí téměř neovlivňuje, protože při výrobě energie neprodukují emise. Největší dopad na životní prostředí má pak ale výroba, transport a následně recyklace fotovoltaických modulů. Společnost DEKONTA, a.s. se dlouhodobě angažuje na poli enviromentálních technologií, a to komerčně i v rámci vědy a výzkumu. Téma recyklace odpadních fotovoltaických panelů považuje za výzvu a investici do budoucnosti. Z tohoto důvodu realizovala projekt pod záštitou MPO (OP PIK výzva Aplikace IX.) s názvem „Recyklace fotovoltaických panelů a lithium-iontových akumulátorů“ (2021-2023), v jehož rámci byl navrhnut a realizován prototyp linky na zpracování odpadních fotovoltaických panelů. Prototypová technologie byla primárně zaměřena na zpracování panelů první generace, tedy krystalických křemíkových panelů, u nichž lze předpokládat největší nárůst vzniku odpadních panelů v následujících letech vzhledem k neodvratitelnému procesu degradace některých částí panelu. Prototyp byl posléze optimalizován a výsledkem je stávající linka na zpracování odpadních fotovoltaických panelů, certifikována společností WEEELabex jakožto recyklační zařízení s celkovou roční kapacitou 2 000 tun.
16.00 Jak data mění odpadové hospodářství
Kryštof Novák, Waste Digital s.r.o.
Prezentace sse zaměřuje na revoluci v této oblasti prostřednictvím využití dat. Ukazuje, jak lze díky moderním technologiím, které umožňují sběr a analýzu dat, dosáhnout vyšší efektivity a automatizace. Současně demonstruje, jak mohou data přispět k ekologičtějším a udržitelnějším postupům v odpadovém hospodářství.
16.30 UKONČENÍ KONFERENCE

Pozn.: změná programu je vyhrazena.

 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, kteří se zajímají o téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v České republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu (100 osob).

 

VLOŽNÉ PREZENČNÍ ÚČAST ONLINE ÚČAST
FIRMY 2 250 Kč bez DPH 1 550 Kč bez DPH
MĚSTA A OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ŠKOLY... 950 Kč bez DPH zdarma

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 10. října 2024 v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-Mobile Magenta Experience Center

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:
 • Online přenos: pokyny a odkaz pro sledování online přenosu obdrží účastníci na své registrační emaily minimálně s jednodenním předstihem. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn dodatečně a informace bude účastníkům zaslána na jejich emailové adresy.
 • Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu T-Mobile Magenta Experience Center.
 • Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).
 • Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru Arkády Pankrác.
 • Stravování: Během konání konference bude zajištěno drobné občerstvení, káva a čaj.

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER:
 
 
PARTNEŘI:
 
Pro média - Institut cirkulární ekonomiky https://static.sazka.cz/kentico-media/sazka/media/content/sazka-svet/pro-media/ke-stazeni/sazka_logo_rgb.png?ext=.png
Akce je organizována v partnerství s projektem WEEE NET9, který podpořil Evropský inovační a technologický institut - EIT Raw Materials, orgán Evropské unie.
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

   

 

Přihlášení na konferenci ASEKOL PVO 2024 (10. 10., Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417
 
České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 
 
 
 

 

PVO2022 - VIDEOZÁZNAM

POŘADATEL
 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417

 

AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

25.11.2016 08:01

V předcházení vzniku odpadů se toho již děje dost

Předcházení vzniku odpadů a opětovné využití již vzniklých odpadů patří nejvýše v hierarchii odpadového hospodářství. V...
13.10.2016 17:37

Designem proti odpadu

Průmyslový odpad je celosvětový problém. Zatímco odborníci na nakládání s odpadem hledají optimální technologická řešení,...
12.10.2016 17:36

IKEA dává nábytku druhou šanci

Severské země jsou pověstné svým blízkým vztahem k přírodě a životnímu prostředí.  Není tomu jinak ani u švédské...