Více času na podstatné

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne v termínu 17. – 19. října 2023 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

 

AKTUALITY:

 • Cirkulář TVIP 2023
 • TVIP 2023 se uskuteční ve dnech 17. - 19. 10. 2023 opět v Hustopečích - těšíme se na vás!
 • Elektronický sborník TVIP 2022 naleznete zde.

    INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

Přihlášky:

 

Důležité termíny:

Vložné:

       termín konání:

Odpadové fórum: 17. – 19. 10. 2023

Aprochem: 18. – 19. 10. 2023

termín přihlášek příspěvků:

do 31. 8. 2023
(Odpady ze a pro stavebnictví: do 31. 7. 2023)

termín plných textů:

do 15. 9. 2023 (dále po dohodě s pořadateli)

termín přihlášek účasti:

do 15. 9. 2023 (platí pro požadavek na ubytování)

plné vložné:

4 900 Kč

dvoudenní vložné:

4 350 Kč

jednodenní vložné:

3 800 Kč

Cirkulář:

     
         

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM

17. ročník symposia pokračuje v prezentaci výsledků výzkumných projektů z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie s tím, že od letošního ročníku chceme v samostatné konferenci věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů. Letos to budou Odpady ze a pro stavebnictví (více níže). Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

 

Symposium je určeno:

 • K prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie;
 • Pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi;
 • K seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.
 

Odpady:

 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a následků havárií

 

 

Voda:

 • Čištění průmyslových odpadních vod

 • Získávání cenných látek z odpadních vod

 • Recyklace vody

 • Nakládání s kaly, kapalné odpady

Ovzduší:

 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

Konference ODPADY ZE A PRO STAVEBNICTVÍ

Od tohoto ročníku chceme v rámci TVIP věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů a věnovat jí samostatnou konferenci. Letos to budou Odpady ze a pro stavebnictví a nezaměříme se pouze na recyklaci a zvovuvyužití SDO, ale také (a možná hlavně) na odpady a vedlejší produkty využitelné pro výrobu stavebních hmot a materiálů. Ona zvýšená pozornost znamená, že nechceme nespoléhat jen na autory, kteří se sami přihlásí, ale sami budeme vyhledávat zajímavé projekty z této oblasti a budeme se snažit získat referáty o jejich výsledcích. A věříme, že vedle kvalitních přednášek a vývěsek na konferenci bude z ní dodatečně i hodnotný výstup, ať již v tištěné nebo pravděpodobně elektronické podobě.
 

Konference APROCHEM

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).


Rizikový management a prevence a odstrańování havárií
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
     

Vědecký výbor:

 

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí
 • prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., VÚBP, v.v.i., Regionální kancelář Ostrava
 • prof. Ing. František Božek, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Koordinátor vodíkových technológii v SR, profesor na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
 • prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík, VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • doc. Ing. Michal Simon, Ph.D., Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

 • Ing. Josef Petr, PhD., odborně způsobilá osoba pro požární ochranu

 

Přípravný výbor (v jednání):

 • Ing. Jiří Študent, st., CEMC
 • Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, OPTEMA
 • Ing. Pavel Dobeš, PhD., VŠB, Katedra ochrany obyvatelstva

...více informací

     


 

 

Partneři a vystavovatelé (v jednání)

 
 

 

Odborní partneři (v jednání):

 
     
 

     
 
     
          
 
       

 

Záštita (v jednání):Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí
 MV GŘ HZS genmjr.Ing. Vladimír Vlček, P h.D., MBA, generální ředitel 

             

 

Mediální partneři (v jednání):

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001766-6527b6621c/OFlogo.png https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

Kontaktní osoby:

 

symposium Odpadové fórum:

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

 

konference Aprochem:

Ing. Jiří Študent st.

Tel.: (+420) 602 617 614

Email: student@cemc.cz

 

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová / Ing. Jiří Študent

Tel.: (+420) 724 909 938

Email: nemergutova@cemc.cz