Více času na podstatné

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019, který proběhne ve dnech 19. – 21. března 2019Hustopečích u Brna. Letošní TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

 

AKTUALITY:

 • 1. cirulář TVIP 2019 ke stažení.
 • V souvislosti s přípravami na přechod k oběhovému hospodářství nově přibyla oblast Věda a výzkum pro oběhové hospodářství.

 • Další ročník TVIP 2019 proběhne 19.-21. 3. 2019!

PROGRAM:

bude zveřejněn k 31. 1. 2019

 

   

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

Přihlášky:

 

Důležité termíny:

Vložné:

  termín konání:

19. – 21. 3. 2019

termín přihlášek příspěvků:

do 15. 1. 2019

termín plných textů:

do 15. 2. 2019

termín přihlášek účasti:

do 1. 3. 2019

plné vložné:

3 950 Kč

dvoudenní vložné:

3 450 Kč

jednodenní vložné:

2 950 Kč

Cirkulář:

 

ODPADOVÉ FÓRUM 2019

14. ročník symposia, jehož plný název je „Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii", pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Znamená to, že vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží mají zde prostor i témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Letos navíc v souvislosti s přípravami na přechod k oběhovému hospodářství přibyla oblast Věda a výzkum pro oběhové hospodářství, pod kterou jsou zahrnuta témata původní oblasti Nové materiály a inovační technologie pro životní prostředí.

 

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.
 
Odpady:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
Voda:
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
Ovzduší:
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika
Věda a výzkum pro oběhové hospodářství:
 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)

APROCHEM 2019

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).


Rizikový management a prevence a odstrańování havárií
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
     

Vědecký výbor:

 

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • Ing. Karel Bláha, CSc., MŽP
 • prof. Ing. František Božek, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště
 • Ing. Josef Petr, PhD., Momentive Specialty Chemicals, a.s.
 • doc. Ing. Linda Makovická, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

 

Přípravný výbor:

 • Ing. Jiří Študent, st., CEMC
 • Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
 • MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Ing. Pavel Dobeš, PhD., VŠB, Katedra ochrany obyvatelstva

...více informací

     


 

Odborní partneři (v jednání):

   
       
 

 
       
   
       
   
           

 

Záštita (v jednání):


Generální ředitel HZS ČR – brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

 

 

Mediální partneři (v jednání):

https://tretiruka.cz/_files/200001766-6527b6621c/OFlogo.png https://tretiruka.cz/_files/system_preview_200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100