Více času na podstatné

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne v termínu 17. – 19. října 2023 opět v Hustopečích u Brna.

 

Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Od ročníku 2023 se k symposium přidává samostatná konference zaměřena na jednu z významných skupin odpadů. Letos se tak navíc můžete těšit na konferenci Odpady ze a pro stavebnictví a workshop ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALŮ.

 

AKTUALITY:

    INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

Přihlášky:

 

Důležité termíny:

Vložné:

       termín konání:

Odpadové fórum: 17. – 19. 10. 2023

Aprochem: 18. – 19. 10. 2023

termín přihlášek příspěvků:

do 31. 8. 2023
(Odpady ze a pro stavebnictví: do 31. 7. 2023)

termín plných textů:

do 10. 10. 2023 (ubytování je od 15.9. nutné řešit svépomocí)

termín přihlášek účasti:

do 10. 10. 2023 (ubytování nutno řešit svépomocí)

plné vložné:

5 600 Kč

dvoudenní vložné:

5 000 Kč

jednodenní vložné:

4 350 Kč

Program:

   
     

Konference APROCHEM

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).
 
Rizikový management a prevence a odstraňování havárií
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
 

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM

Plný název symposia zní Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii a naznačuje, že je zaměřené na prezentaci výsledků výzkumných projektů z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie a nikoli jen na oblast související s odpady, jak by se mohlo zdát z jeho zkráceného názvu.

Nicméně počínaje letošním, již 17. ročníkem chceme jedné významné skupině odpadů věnovat zvýšenou pozornost tím, že ji v rámci TVIP věnujeme samostatnou konferenci. Letos to budou Odpady ze a pro stavebnictví (více níže).

 

Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

 

Symposium je určeno:

 • K prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie;
 • Pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi;
 • K seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

TEMATICKÉ OKRUHY:

Odpady
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
Věda a výzkum pro oběhové hospodářství
 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)
Voda
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpad
Ovzduší
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Více informací

 

Konference ODPADY ZE A PRO STAVEBNICTVÍ

Od tohoto ročníku chceme v rámci TVIP věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů a věnovat jí samostatnou konferenci. Letos to budou Odpady ze a pro stavebnictví a nezaměříme se pouze na recyklaci a zvovuvyužití SDO, ale také na odpady a vedlejší produkty využitelné pro výrobu stavebních hmot a materiálů.

Ona zvýšená pozornost znamená, že nechceme nespoléhat jen na autory, kteří se sami přihlásí, ale sami budeme vyhledávat zajímavé projekty z této oblasti a budeme se snažit získat referáty o jejich výsledcích. Prostor chceme věnovat rovněž zkušenostem ze spolupráce jak s producenty použitých vedlejších produktů a odpadů, tak s uplatněním výsledků v praxi. V neposlední řadě zaměříme pozornost na bariéry uplatňování vedlejších produktů a výrobků z nich v praxi.

Vedle, věříme, že kvalitního programu konference, bude z ní dodatečně i hodnotný výstup, a to v podobě tematického čísla časopisu WASTE FORUM, který je indexovaný v databázi SCOPUS.

TEMATICKÉ OKRUHY:
 • Stavební a demoliční odpady – prakticky nevyčerpatelný zdroj druhotných surovin
 • Další vedlejší produkty a odpady pro výrobu stavebních hmot a materiálů
 • Přechod odpad-neodpad u materiálů pro stavebnictví
 • Selektivní demontáž (dekonstrukce)
 • Požadavky na kvalitu recyklátů
 • Administrativní a technické bariéry využívání recyklátů
 • Zdravotní a ekologická nezávadnost výrobků z odpadů
 
 

Rámcový program TVIP 2023:

Úterý
17. 10. 2023
10,00 - 18,00 ODPADY ZE A PRO STAVEBNICTVÍ
(Hlavní sál)
  13,00 - 18,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Voda, Ovzduší (Mandlový sál)
Středa
18. 10. 2023
9,00 - 15,00 ODPADY ZE A PRO STAVEBNICTVÍ
(Hlavní sál)

Workshop - ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALŮ
(Renesanční salónek)
APROCHEM
(Mandlový sál)
11,00 - 11,30 Autorská prezentace VÝVĚSEK
Spojovací chodba před Velkým sálem
15,00 - 18,00 Exkurze
19,00 - 00,00

Společenská večeře

(cimbálová muzika, volná zábava s konzumací vín a večerním rautem)

Čtvrtek
19. 10. 2023
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Odpady
(Hlavní sál)
APROCHEM
(Mandlový sál)


 
   


 

 

Partneři a vystavovatelé (v jednání)

   
   

 

Odborní partneři:

 
 
 

 

Záštita:


  

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí
 
 MV GŘ HZS genmjr.Ing. Vladimír Vlček, P h.D., MBA, generální ředitel 

            
 

 

Mediální partneři:

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001766-6527b6621c/OFlogo.png
  WASTE FORUM
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
   

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

Kontaktní osoby:

 

symposium Odpadové fórum:

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

 

konference Aprochem:

Ing. Jiří Študent st.

Tel.: (+420) 602 617 614

Email: student@cemc.cz

 

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová

Tel.: (+420) 724 685 303

Email: nemergutova@cemc.cz