Více času na podstatné

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018, který proběhne ve dnech 6. – 8. března 2018Hustopečích u Brna.

 

Po dvou leté pauze TVIP opět zastřešuje tři tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci Průmyslová ekologie. Hlavní novinkou pro přednášející je zařazení partnerského časopisu Waste Forum do databáze SCOPUS. Pro účastníky pak realizace speciální sekce zaměřující se na radioaktivní odpady.

 

AKTUALITY:

 • děkujeme všem za účast, prezentace naleznete v archivu. Další ročník TVIP 2019 proběhne 19.-21. 3. 2019

   

 • Nové obchodní příležitosti na konferenci TVIP - Matchmaking Business Meetings

 • Konference TVIP 2018 – APROCHEM pro odbornou praxi rizikových manažerů se blíží - ZDE

 • Bezpečnost radioaktivních odpadů a hledání nového hlubinného úložiště v ČR - ZDE

 • Podrobnější informace k exkurzím - ZDE
 • Pozvánka na sekci Radioaktivní odpady - ZDE
 • Z exkurzí zbývá volné místo pouze pro vodní elektrárnu Dalšice - přihláška
 • Kapacita hotelu Centro je 7.3. již plně vyčerpána

PROGRAM:

 

   

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

Přihlášky:

 

Důležité termíny:

Vložné:

  termín konání:

6. – 8. 3. 2018

termín přihlášek příspěvků:

po dohodě s pořadateli

termín plných textů:

15. 2. 2018

termín přihlášek účasti:

15. 2. 2018

termín přihlášek exkurze:

do naplnění kapacity

plné vložné:

3 950 Kč

dvoudenní vložné:

3 450 Kč

jednodenní vložné:

2 950 Kč

Cirkulář:

  

Hlavní partneři:

   

ODPADOVÉ FÓRUM 2018

13. ročník symposia, jehož plný název je „Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii", pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Znamená to, že vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží mají zde prostor i témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

 

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.
Program:
 

Odpady:

Ovzduší:

Voda:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady

 

Nové materiály a inovační technologie:

 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)
     
Vědecký výbor:

 • Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
 • Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova v Praze
 • Ing. Václav Hammer, Ekosystem s.r.o.
 • prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
 • doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

 • Ing. Jindřich Šulc, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Ing. Marek Staf, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

...více informací

   

APROCHEM 2018

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

Program:

Rizikový management a prevence a odstrańování havárií
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
     

Vědecký výbor:

 

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • Ing. Karel Bláha, CSc., MŽP
 • prof. Ing. František Božek, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště
 • Ing. Josef Petr, PhD., Momentive Specialty Chemicals, a.s.
 • doc. Ing. Linda Makovická, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

 

Přípravný výbor:

 • Ing. Jiří Študent, st., CEMC
 • Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
 • MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Ing. Pavel Dobeš, PhD., VŠB, Katedra ochrany obyvatelstva

...více informací

     

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 2018 – Oběhové hospodářství - ochrana zdrojů a využití odpadů

Konference Průmyslová ekologie již po šesté otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Průmyslová ekologie není zaměřena na úzký segment problematiky, ale snaží se chápat jednotlivá opatření v širších souvislostech a návaznostech. Z tohoto důvodu je jedním ze základních cílů průmyslové ekologie uvádět v život principy oběhového hospodářství, aplikovat posuzování životních cyklů produktů a služeb, ekodesign a další technologické, ekonomické či procesní nástroje snižování nežádoucích dopadů lidských činností na životní prostředí.

Program:

Hlavní témata konference:
 • Indikátory recyklovatelnosti a veřejné zadávání
 • Materiálové a energetické využití odpadních materiálů
 • Využití recyklovatelných materiálů na stavbách
 • Co by měla obsahovat politika druhotných surovin?
 • Oběhové hospodářství a LCA v praxi
     

Vědecká rada konference:

 

 • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA., Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, předseda
 • Ing. Pavlína Kulhánková, MPO ČR
 • Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ Využití zdrojů a.s.
 • Ing. Milan Chromík, Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
 • doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • Ing., Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING., FŽP UJEP v Ústí n.L.
 • RNDr. Radek Hořeňovský, Euroforum, klastr WastEn

 

Odborný garant konference: VŠCHT Praha

Partneři konference: ČAObH, klastr WastEn

...více infor mací

     


 

Odborní partneři:

   
       
 

 
       
   
       
   
         
   
           

 

Záštita:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Generální ředitel HZS ČR – brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Mediální partneři:

https://tretiruka.cz/_files/200001766-6527b6621c/OFlogo.png https://tretiruka.cz/_files/system_preview_200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100