Více času na podstatné

11. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v říjnu 2011

29.09.2011 08:20

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno subjektům z řad produkčních rybářů, vzdělávacích subjektů a výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR a rybářským svazům. Všechna opatření, na něž budou v rámci jedenáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

V rámci jedenáctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty opatření:

3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a výzkumný ústav se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy.

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr b) propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, avšak pouze ti, kteří vyrábějí produkt uznaný a zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení dle nařízení komise (ES).

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich - příjemci dotace mohoubýt vzdělávací subjekty a výzkumný ústav se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy či fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

3.4. Pilotní projekty, záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích - příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta rybářským svazům.

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno subjektům z řad produkčních rybářů,  vzdělávacích subjektů a výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR a rybářským svazům.  Všechna opatření, na něž budou v rámci jedenáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele na novelizaci všech částí Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství.

Jedná se o změny, které bylo nutno v Pravidlech provést v souvislosti s novým způsobem příjmu Žádostí o dotaci, kdy již nebude povinností žadatele při registraci předkládat povinné i nepovinné přílohy v originále či jako úředně ověřenou kopii. SZIF bude nadále počínaje 11. kolem OP Rybářství při předkládání těchto příloh akceptovat jejich prostou kopii (do části B byl pro větší informovanost žadatelů vložen i seznam povinných příloh Žádosti o dotaci předkládaných prostřednictvím Portálu farmáře). Touto změnou dojde na straně žadatelů ke značné administrativní, časové i finanční úspoře. Do části B – Specifických podmínek pro poskytnutí dotace byly zapracovány i příslušné upřesňující výklady včetně pokynů pro publicitu u opatření 3.4, které byly dosud zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF odděleně od Pravidel. Další změny byly provedeny v části C – Závazné postupy pro zadávání zakázek, nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, která byla zpracována v návaznosti na materiál, zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, který je i pro postup při zadávání zakázek v souvislosti s čerpáním dotací z OP Rybářství závazný. Všechny uvedené změny byly zapracovány do původního textu, čímž došlo ke zpřehlednění a větší srozumitelnosti Pravidel pro jednotlivá opatření.

Jedenácté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 25.10.2011 a ukončeno 7.11.2011 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na výše uvedená opatření a záměry schválil dne 27.9.2011 ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa.

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat

od 25.10.2011. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře

a na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Příjem žádostí končí 7.11.2011 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné od 4.10.2011.