Více času na podstatné

14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

29.09.2011 08:10

Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.

 

Dne 27. září 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 14. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

 

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.1.2 Investice do lesů
  • I.1.4 Pozemkové úpravy
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011, 16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF). Žadatelé zasílají Žádost o dotaci předem v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na příslušný RO SZIF dle standardní pracovní doby RO SZIF uvedené v Pravidlech pro žadatele. Žádosti o dotaci doručené na RO SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou poslední den příjmu žádostí, tj. 7.11.2011, po 16:30 hodin, nebudou zaregistrovány. U opatření IV.1.2 se způsob registrace Žádostí na RO SZIF oproti 13. kolu nemění.

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření Alokace
I.1.2 370 mil. Kč
I.1.4 1 300 mil. Kč
I.3.4 68 mil. Kč
III.1.2 600 mil. Kč
III.2.1.1 1 425 mil. Kč
III.2.1.2 465 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 14. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 14. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Příloha: Příloha TZ