Více času na podstatné

Agentura ECHA zvyšuje transparentnost hodnocení dokumentací

11.02.2011 09:15

Nařízení REACH vyžaduje, aby nové zkoušky látky zahrnující zkoušky prováděné na obratlovcích byly prováděny až jako poslední možnost. Aby bylo zajištěno co nejlepší využití existujících informací, nařízení REACH agentuře ECHA ukládá, aby při přípravě svého rozhodnutí o návrhu zkoušky zohlednila vědecky validované informace obdržené od třetích osob. V únoru 2011 začne agentura ECHA zveřejňovat stručné závěry získané z informací poskytnutých třetími osobami. Tyto informace budou zveřejněny po přijetí konečného rozhodnutí o návrhu zkoušky.


V souladu s čl. 40 odst. 2 nařízení REACH agentura ECHA na svých webových stránkách zveřejní informace týkající se všech návrhů zkoušek od žadatelů o registraci prováděné na obratlovcích, a to před přijetím rozhodnutí o návrhu, a vyzve třetí osoby, aby předložily vědecky validované informace a výsledky studií. Při přípravě konečného rozhodnutí vezme agentura ECHA v úvahu veškeré takto získané vědecké informace.
Zveřejněním závěrů hodnocení vědeckých informací předložených třetími osobami chce agentura ECHA zvýšit transparentnost procesu a podpořit předkládání relevantních informací. Přehled odpovědí a vyjádření agentury ECHA k informacím třetích osob budou navíc uvedeny v hodnotící zprávě za rok 2010, která bude zveřejněna na konci měsíce února.
Pozorovatelé zastupující žadatele o registraci a zúčastněné strany se poprvé zúčastní diskusí o hodnocení
Výbor členských států se na svém zasedání, které se koná tento týden ve dnech 1.–3. února, zaměří na případy hodnocení dokumentace. Pokud výbor dospěje k jednomyslné dohodě o obsahu návrhů rozhodnutí agentury ECHA o čtyřechkontrolách souladu a jednom přezkoumání návrhu zkoušek, agentura ECHA v souladu s dohodou Výboru členských států příslušná rozhodnutí přijme. Pokud dohody dosaženo nebude, tato záležitost se předá k rozhodnutí Komisi.
V souladu s novými pravidly, která nedávno přijal Výbor členských států, byla žadatelům o registraci poprvé dána možnost zúčastnit se diskuse v případě, kdy je jejich případ předložen výboru. Pozorovatelé určení zúčastněnými stranami také dostali možnost účastnit se průběhu diskusí o případech hodnocení dokumentací, pokud pravidla o důvěrnosti jejich účast nevylučují. Záměrem je zvýšit transparentnost kontroly souladu a postupů návrhů zkoušek.
Výbor členských států bude tento postup testovat po dobu jednoho roku a poté situaci na základě získaných zkušeností přezkoumá.
Agentura ECHA také zveřejnila Praktický průvodce 12 o hodnocení
Nový praktický průvodce agentury ECHA vysvětluje průmyslovým subjektům a třetím osobám, co je to hodnocení dokumentací, a jak jsou zpracovávány schválené dokumentace. Také poskytuje rady, jak a kdy mají žadatelé o registraci reagovat na dokumenty zaslané agenturou ECHA týkající se hodnocení jejich registrační dokumentace.
Agentura ECHA musí ověřit nejméně 5 % přijatých registračních dokumentací v každém množstevním rozmezí a všechny předložené návrhy zkoušek. Pokud agentura ECHA v průběhu hodnocení dokumentací zjistí, že poskytnuté údaje nesplňují požadavky na informace podle nařízení REACH, žadatelé o registraci budou vyzváni, aby tyto chybějící údaje doplnili.
Aby agentura ECHA zohlednila své stávající priority, má novou organizační strukturu. Ke dni 1. ledna bylo vytvořeno nové ředitelství pro hodnocení, které odpovídá za hodnocení dokumentací a látek. Ředitelkou ředitelství pro hodnocení je Leena Ylä-Mononen.