Více času na podstatné

Agentura EU-OSHA spouští přelomový projekt, který má usnadnit posuzování rizik v evropských malých podnicích.

14.09.2011 05:57

Projekt on-line interaktivního posuzování rizik (Online interactive Risk Assessment, OiRA), který dnes bude oficiálně představen na XIX. světovém kongresu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci konaném v Istanbulu, představuje první iniciativu na úrovni EU, jejímž cílem je usnadnit posuzování rizik na pracovišti. Inovační nástroj, který byl vyvinut Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), pomůže 20 milionům evropských mikropodniků a malých podniků zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků posuzováním rizik za pomoci snadno použitelné a bezplatné internetové aplikace.

 

„Zkušenosti ukazují, že správné posouzení rizik je klíčem ke zdravým pracovištím,“ vysvětluje Dr. Jukka Takala, ředitel agentury EU-OSHA. „Posuzování rizik však může být dosti náročné, zvláště pro malé podniky, kterým mohou pro jeho efektivní provádění scházet zdroje nebo know-how. K důvodům neprovádění kontrol, které podniky uvádějí, patří nedostatek odborných zkušeností (41 %) a přesvědčení, že posuzování rizik je příliš nákladné nebo příliš časově náročné (38 %). Prostřednictvím projektu OiRA agentura EU-OSHA s potěšením zpřístupňuje bezplatný on-line nástroj, který má tyto problémy překonat. Nástroj OiRA přispívá k odstranění nebo snížení počtu 168 000 úmrtí souvisejících s povoláním, 7 milionů úrazů a 20 milionů případů nemocí z povolání, k nimž každoročně dochází ve 27 zemích EU,“ říká Dr. Takala.

Vizí přelomového projektu agentury EU-OSHA je pomoci malým podnikům zavádět postup posuzování rizik prováděného v jednotlivých krocích – od identifikace a vyhodnocení rizik na pracovišti, přes rozhodování o preventivních krocích, určování vhodných opatření až po pokračující sledování a podávání zpráv. Cílem je snížit zátěž pro malé podniky při snadném a rychlém provádění a dokumentování jejich postupů posuzování rizik a současně zachovat přesnost.

„Agentura EU-OSHA úzce spolupracuje s orgány a sociálními partnery na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní, aby jim zpřístupnila generátor nástroje OiRA,“ pokračuje Dr. Takala. „Tito partneři pak budou vyvíjet své vlastní odvětvové a plně individuálně přizpůsobitelné nástroje OiRA a budou je bezplatně nabízet malým podnikům.“

Spolupráce s klíčovými sociálními partnery rovněž podporuje široké osvojování a využívání tohoto nástroje na podnikové úrovni a vede k rozvoji „komunity OiRA“, v němž lze sdílet znalosti a zkušenosti. Konečný nástroj je podložen podporou a plnými poradenskými službami, které jeho vývojářům poskytuje agentura EU-OSHA.

Projekty OiRA byly zahájeny na úrovni EU i na úrovni členských států (Kypr, Belgie a Francie), uvedly do pilotního provozu vývojový a difuzní model a zahrnuly i odvětví, jako jsou například kadeřnictví a doprava.

Nástroj OiRA, který vychází z úspěšného nizozemského nástroje pro inventuru a hodnocení rizik (Risk Inventory & Evaluation), se snaží jeho úspěch zopakovat v celé Evropě. Od zřízení internetové stránky nizozemského on-line nástroje (www.rie.nl) bylo zaznamenáno celkem 1,6 milionu návštěv této stránky. Vzhledem k tomu, že Nizozemsko je poměrně malá země s celkovým počtem přibližně 800 000 podniků, jedná se nepochybně o působivý počet návštěv. Nástroj je stahován v průměru 5 000krát měsíčně.

Odkazy

OiRA na světovém kongresu BOZP

Více informací viz specializovaná stránka projektu OiRA: https://www.oiraproject.eu/about