Více času na podstatné

AKTUALITY OPŽP: Termín pro žádosti o platbu, zadávací řízení a posouzení dokumentace

26.08.2013 07:39
Termín pro žádosti o platbu:

Vzhledem k blížícímu se konci kalendářního roku očekává SFŽP ČR vzrůstající počet žádostí o platbu. Je společným zájmem SFŽP ČR, MŽP a všech příjemců prostředků z OPŽP, aby tento objem byl co možná nejvyšší a výraznou měrou tak napomohl České republice v úspěšném vyčerpání prostředků z fondů EU.

SFŽP ČR a MŽP proto důrazně apelují na všechny způsobilé příjemce prostředků, aby žádosti o platbu zasílali co možná nejdříve. Každoročně před ukončením kalendářního roku je přenastaven systém státní pokladny, který propojuje tok prostředků mezi MF ČR, MŽP a SFŽP ČR a v jehož důsledku dochází k prodlevě proplácení žádostí o platbu. V letošním roce budou žádosti o platbu zpracovávány do poslední možné chvíle tak, aby do konce roku mohly být i úspěšně certifikovány na národní úrovni.  Nejzazší termín bude ještě předmětem jednání s ministerstvem financí. V tuto chvíli doporučujeme všem příjemcům podpory podat žádosti o platbu do 20. 11. 2013.

Žádostem o platbu, které SFŽP ČR obdrží až v posledním měsíci kalendářního roku reálně hrozí, že nebudou přes veškerou snahu SFŽP ČR a MŽP moci být proplaceny v kalendářním roce 2013.

 

Zahájení zadávacího řízení a posouzení dokumentace:

Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí upozorňuje všechny žadatele, kteří postupují na základě výjimky udělené Řídicím orgánem k zahájení zadávacího řízení na stavební práce a dodávky před akceptací žádosti Státním fondem životního prostředí ČR, že tato výjimka je nezbavuje povinnosti dodržovat ostatní pravidla OPŽP.

Zejména jde o povinnost předkládat k posouzení zadávací dokumentaci k řízení Fondu, resp. Ministerstvu financí ČR před zahájením řízení (jak vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb. o Rozpočtových pravidlech, resp. z prováděcích předpisů).

 

Zdroj: OPŽP