Více času na podstatné

Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

04.11.2009 09:47

Abstrakt:

Zvyšuje se riziko úniku nebezpečných chemických látek a chemických přípravků do jejich okolí s možnými nežádoucími dopady na stanové příjemce. Toto nebezpečí plynoucí z vlastností chemických látek a chemických přípravků při nežádoucích událostech se může realizovat různými způsoby, např. výbuchem, požárem, toxickým působením při vstupu toxické látky do organismu, zasažením životního prostředí, možností nežádoucích reakcí s jinými látkami a sekundární nebezpečností nově vzniklých produktů. Existují různé nežádoucí události – porucha, skoronehoda, nehoda, havárie, závažná havárie nebo pohroma. Řada závažných havárií ve světě se stala „milníky“ na cestě prevence závažných havárií a snížení jejich následků a dopadů, a některé měly přímé odezvy následně i v právní oblasti. V Evropské unii to byly směrnice 82/501/EHS (Seveso I) a směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II), z nichž směrnice Seveso II byla implementována do českého právního řádu jako zákon o prevenci závažných havárií. Pokud se zákon o prevenci závažných havárií na provozovatele vztahuje, pak podle zákona je zařazen do skupiny A (ekvivalentní ve směrnici Seveso II „low-tier“) nebo do skupiny B (ekvivalentní ve směrnici Seveso II „up-tier“), a vypracovává příslušné bezpečnostní dokumenty. Návrh bezpečnostního programu prevence závažné havárie (provozovatel ve skupině A), návrh bezpečnostní zprávy a posouzení bezpečnostní zprávy (provozovatel ve skupině B), posílá provozovatel krajskému úřadu. Krajský úřad tyto dokumenty zasílá k vyjádření Ministerstvu životního prostředí, které využívá pro účely posouzení bezpečnostní dokumentace služeb Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce (VÚBP, v.v.i.). Oblast analýzy a hodnocení rizik se ukázala mnohem náročnější, než se čekalo. V rámci podpory snahy o zvýšení úrovně prevence závažných havárií byly publikovány metodické pokyny k jednotlivým zájmovým tématům, existují webové stránky MŽP a OPPZH pro tuto oblast, jsou prováděna různá školení a scházejí se posuzovatelé bezpečnostní dokumentace a zástupci MŽP.

Základem pro naplnění cílů v oblasti prevence závažných havárií je analýza a hodnocení rizik. V příspěvku je uveden vývoj v této oblasti, který měl různá úskalí, např. zavedení kvantitativního hodnocení rizika podle holandského přístupu, specifickou terminologii a také použití tzv. redukované metodiky IAEA-TECDOC-727 pro postup hodnocení rizik závažné havárie pro účely oznámení. Jsou uvedeny důvody, proč nelze poskytnout přesný detailní návod postupu analýzy a hodnocení rizika, ani zavést závazné metody pro analýzy rizika, popř. metod pro jednotlivé příjemce rizika. Je uveden význam bezpečnostního inženýrství a jeho struktura. Postup analýzy a hodnocení rizika podle přílohy zákona o prevenci závažných havárií je prezentován na shrnutí hlavních nedostatků v bezpečnostních dokumentech a jsou uvedena některá doporučení pro zlepšení tohoto stavu.

Dále je nastíněn další vývoj v oblasti prevence závažných havárií, vliv některých faktorů na podnikání v chemii, které ovlivňují i oblast prevence závažných havárií, postoj k dalšímu zvyšování úrovně bezpečnostní dokumentace a možnosti doplnění odborných znalostí v této oblasti, aby pokračovalo zkvalitňování prevence závažných havárií.

 

Celý článek bude v nejbližší době publikován v elektronickém časopise JOSRA (budeme Vás samozřejmě informovat)

 

Autor: V. Sluka

VÚBP, v.v.i., Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH), Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, Tel.: 221 015 865, E-mail: sluka@vubp-praha.cz