Více času na podstatné

Analýza věcného pokroku operačních programů 2007-2013

25.02.2011 08:23

Ministerstvo pro místní rozvoj 9. února 2011 předložilo vládě věcnou analýzu operačních programů. Materiál byl zpracován na základě bodu 2 b) usnesení vlády ČR č. 295/2010 a hodnotí věcný pokrok operačních programů a zároveň porovnává plnění stanovených cílů s aktuálním stavem finančního pokroku. Na základě tohoto srovnání bylo možné identifikovat rizika nenaplňování stanovených cílů na úrovních prioritních os jednotlivých operačních programů.

 

Operační program Životní prostředí je druhým nejobjemnějším programem z hlediska alokovaných finančních prostředků z fondů EU v rámci programového období 2007–2013. OP Životní prostředí je financován z ERDF a FS. Program se zaměřuje na zlepšení kvality ŽP v ČR. Podporovány jsou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v ovzduší, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Z územního hlediska jsou intervence OP ŽP v rámci 1. – 4. prioritní osy zaměřeny na celé území ČR, zbylé oblasti na území ČR mimo hl. m. Prahu.

Realizace OP Životní prostředí:
Od počátku realizace OP Životní prostředí bylo k 3. listopadu 2010 zaregistrováno 9 426 žádostí o finančním požadavku cca 170,6 mld. Kč. Schváleno řídicím orgánem bylo doposud 5 155 projektů o finančním požadavku 77,4 mld. Kč1. Z vybraných projektů bylo u 2 331 vydáno Rozhodnutí/podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě cca 20,1 mld. Kč. Objem proplacených finančních prostředků dosahuje cca 14,4 mld. Kč, to představuje 10,1 % z alokace na období 2007–2013. Certifikované výdaje dosahují cca 8 mld. Kč, což činí 5,6 % z alokace na operační program na období 2007–2013.

Struktura OP Životní prostředí - Číslo prioritní osy/Název prioritní osy/Podíl na celkové alokaci v %

1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,4
2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,9
3 Udržitelné využívání zdrojů energie 13,7
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,8
5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 1,2
6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,2
7 Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,9
8 Technická pomoc 2,9

 

Závěry k OPŽP ZDE

 

Zdroj: Věcná analýza operačních programů