Více času na podstatné

Anotace nového čísla Alternativní energie 2/2010

20.04.2010 07:22

Obsah AE 2/2010

 
AE 2/2010 vychází 19. dubna 2010

Rozšířené obory: fotovoltaika, legislativa OZE, energetická poradna obcím.

 

 

Fotovoltaika - podpora v různých zemích Evropy
Bronislav Bechník, CZREA
Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním ročních finančních výnosů se ukazuje, že tato interpretace je chybná. Z hlediska dopadajícího slunečního záření jsou podmínky v České republice srovnatelné s Německem, které je celosvětově největším trhem s fotovoltaikou. Ve většině států EU jsou však klimatické podmínky ve srovnání s ČR výrazně příznivější. Porovnáme-li nominální hodnotu výkupní ceny, je Česká republika jednoznačně na vrcholu. Výrazně jiné pořadí dostaneme, porovnáme-li množství dopadajícího slunečního záření, Česká republika by byla mezi vybranými zeměmi spíše na konci seznamu.

Nová vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie
Zdroj: MPO a Hospodářská komora ČR
Dnem 1. května 2010 nabývá účinnosti Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Jako nové typy zařízení zde přibyly solární kolektory a fotovoltaické panely. Minimální referenční závazná hodnota účinnosti fotovoltaického panelu uvedená je 22 %. Minimální účinnost ? solárního kolektoru je určena závislostí účinnosti kapalinového kolektoru na definovaných okrajových podmínkách. Posuzuje se účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou teplonosné kapaliny a okolím, zjednodušeně označována jako optická účinnost, dále lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru.

Nová právní úprava pro solární energii
Daniel Zejda, Kamila Kulhánková
Právní úprava obnovitelných zdrojů energie, zejména pak fotovoltaických elektráren, se již od počátku roku 2010 stala předmětem rozsáhlých legislativních debat. Od 1. dubna 2010 vstoupila v účinnost vyhláška č. 81/2010 Sb., Dne 17.3.2010 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vládní návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Podle schválené novely může Energetický regulační úřad (dále jen ERU) od příštího roku snížit výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů o 5 % ročně. V případě, že by návratnost investice takovéhoto zdroje byla kratší než 11 let, může Energetický regulační úřad jít i nad tuto hranici. Uvedená novela nestanoví maximální výši, na níž může ERU snížit výkupní ceny u těchto zdrojů. Je zřejmé, že tato situace může znamenat jistou míru právní nejistoty pro investory solárních elektráren, a to zejména z toho důvodu, že výkupní ceny pro rok 2011 budou známy až v listopadu tohoto roku a jejich výši nelze předem predikovat. Legislativní proces v případě této novely nebyl ještě stále ukončen, neboť jejím projednáváním se nyní bude zabývat Senát Parlamentu České republiky, a to na své schůzi dne 21. dubna.

Novinka od Danfossu
Danfoss představuje nový solární měnič s vysokým energetickým výkonem se snadnou instalací třífázového síťového zapojení o výkonu 10 až 15 kW s maximální účinností 98 %. Řetězcové měniče jsou vhodné pro instalace od 10 kW až po megawattové elektrárny.
 

V Belgii největší střešní solární elektrárna
Na konci loňského roku byla dokončena a zprovozněna největší střešní fotovoltaická elektrárna v Evropě v belgických Antverpách. Elektrárna byla instalována na logistických halách, má výkon 40 MWp a přišla na 166 milionů eur. Instalace má pozitivní vliv na životní prostředí s poklesem emisí CO2 o 17.000.000 kg. Průměrná roční výroba energie odpovídá přibližně spotřebě 14.000 rodin. Trina Solar také představuje novou generaci černých modulů Design Series", které nabízí majitelům domů a malým podnikům. Představeny budou na veletrhu SOLAREXPO 5 - 7. května 2010 v italské Veroně.

 

Heckert Solar - úzká spolupráce i po prodeji
Michal Pavlíček
Heckert Solar patří mezi přední německé výrobce vysoce kvalitních polykrystalických a monokrystalických fotovoltaických panelů různých velikostí a výkonových řad. Jeho produkce vychází výlučně z jeho výrobních hal v německém městě Chemnitz. V komplexní nabídce je vše pro všechny typy střešních instalací od rodinných domů, industriálních budov až po zemědělské objekty s nízkou únosností střech.Faktory ovlivňující výnos fotovoltaických střídačů
Petr Klimek, Fronius
V souvislosti s rozmachem fotovoltaických instalací se hovoří o solárních panelech, ale efektivitu budoucí elektrárny tvoří výběr kvalitních střídačů. Snad je to dané také tím, že se od střídačů žádný zásadní průlom ve vývoji neočekává a tak měnič musí efektivně a bez výpadků sloužit nejlépe po celou dobu životnosti fotovoltaické elektrárny. Velmi častým omylem při posuzování fotovoltaických střídačů je chybná úvaha o přímé úměře mezi účinností a energetickým výnosem (finančním ziskem). Dalším faktorem je teplota, která ovlivňuje správnou funkci střídače a panelů. Účinnost není jediným faktorem, který ovlivňuje energetické výnosy. Důležitý je také přesný MPP tracker, zařízení pro sledování bodu maximálního výkonu. Nezanedbatelné jsou i kvalitní, rychlý servis a záruky, reference výrobce a instalační firmy i s ohledem na budoucnost (najdu svého dodavatele/výrobce na trhu za pár let?), jednoduchost instalace, obsluhy a případné opravy

Proč tepelné čerpadlo a solární kolektory
Jaroslav Vlk
Všechny známé způsoby vytápění vyžadují přísun paliva ať už pevného, plynného, kapalného, nebo elektřiny ve výši 100% potřeby. Jedině tepelné čerpadlo umí získat energii zvenčí. Při vložení cca 33 % elektrické energie ze sítě získáme minimálně dvě třetiny energie z jiného prostředí. Investičně jsou pořizovací náklady na soustavu srovnatelné s kotlem na biopaliva. Odpadá však náklad na skladovací prostor a náklad za celoživotní manipulaci s palivem, popelem a údržbou komína. Doplníme-li soustavu o solární kolektory, čímž maximálně využíváme přírodních obnovitelných zdrojů a státních dotací, dosáhneme nejlepších energetických zisků a nejlepšího finančního rozpočtu.

Asociace hydroenergetiků ČR slaví 5 let od svého zasložení
Roman Adam
Asociace hydroenergetiků ČR je profesní sdružení fyzických a právnických osob, výrobců elektrické energie v malých vodních elektrárnách (MVE). Nedávno se konala jubilejní Valná hromada Asociace hydroenergetiků ČR při příležitosti 5. výročí svého založení. Členská základna má dnes již téměř 300 členů. Základním posláním asociace je pomáhat všem členům nejenom po stránce provozní, ale také se všemi záludnostmi vpři výkupu vyrobené elektřiny v novinkách legislativy apod

Veletrhem Moderní vytápění k modernímu vytápění Jaroslav Peterka Ohlédnutí za nedávno proběhlém veletrhu Moderní vytápění v Praze - Letňanech poskytuje základní údaje. Na 534 vystavujících firem se přišlo podívat 50 600 návštěvníků. Veletrhu dominovalo spojení stavební technologie rodinných domů a topenářské technologie, což je vhodnější kombinace než navštívit dva samostatné veletrhy. Zájem návštěvníků byl také zaměřen na státní dotační program Zelená úsporám.

Větrníky a elektromobilita ve Welsu
Břetislav Koč
Každoročnímu veletrhu energeticky úsporných technologií Energiesparmesse v rakouském Welsu tradičně vévodilo v oboru využívání obnovitelných zdrojů energie v Rakousku nejrozšířenější topení biomasou, především v podobě pelet z pilin. Opomenuty nezůstaly ani jiné obory. Zaujaly netradiční typy větrných elektráren, stejně jako různé dopravní prostředky s elektropohonem, od jízdních kol, přes skútry a motocykly až po elektroauta.

 

Bioplynová stanice ve Wittmundu
Jaroslav Peterka, Manuela Beyer
Podzimní tématický zájezd českých odborníků na sedm německých bioplynových stanic ukázal obrovské možnosti pro české zemědělce, postihnuté rozpadem kolektivního hospodaření, regulací trhu a dovozem laciných potravin ze zahraničí. Mnozí z nich se z těchto důvodů pohybují na hraně existence. Pro ně je nabízena technologie, která u nás není neznámá, ale která má pro ně životně důležitý význam - bioplynové stanice (BS) - výroba bioplynu.