Více času na podstatné

Automatizovaná kontrola ve formuláři F_OVZ_SPOJ (Souhrnná provozní evidence a Oznámení o výpočtu poplatku)

14.03.2011 14:00

Po přijetí formuláře F_OVZ_SPOJ je prováděna automatizovaná kontrola zahrnující logické kontroly jeho obsahu a ověření, zda byly vyplněny všechny předepsané údaje. Pokud touto kontrolou nejsou v podávaném hlášení zjištěny žádné chyby, hlášení je zaevidováno v systému ISPOP a dále zpracováváno. V opačném případě je podateli automaticky zaslán výpis zjištěných chyb a hlášení je nutno podat znovu s provedenými opravami. 

Důvodem provádění této kontroly je skutečnost, že novelizací zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem č. 25/2008 Sb. byly v souvislosti se zřízením systému ISPOP zrušeny kompetence ČIŽP a ORP k ověřování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a  jejich předávání MŽP k zajištění evidence o zdrojích znečišťování (§ 46  odst. 1 písm. c) resp. § 49 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, ve znění do dne nabytí účinnosti zákona č. 25/2008 Sb.).

Z toho vyplývá, že danou novelizací zákona o ochraně ovzduší došlo k přenesení kompetencí ČIŽP a ORP k ověřování údajů SPE na MŽP jako zřizovatele a správce systému ISPOP.  Údaje ohlašované v rámci SPE jsou dále zpracovávány a využívány Ministerstvem životního prostředí resp. Českým hydrometeorologickým ústavem jako jím zřízenou příspěvkovou organizací v rámci výkonu jejich kompetencí podle právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Jedná se např. o vedení registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO),  vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, sestavení seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci či podávání zpráv orgánům EU. Minimalizace chybovosti podaných hlášení SPE jejich automatizovanou kontrolou prováděnou systémem ISPOP je tedy nezbytná pro zajištění řádného výkonu zákonných kompetencí MŽP resp. ČHMÚ, zahrnujících i plnění povinností ČR vůči EU.

 

Zdroj: ISPOP