Více času na podstatné

Autorizace chemických látek

02.07.2010 14:51

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu osmi látek na zařazení do přílohy XIV nařízení REACH. Zařazení látek do této přílohy by v budoucnu, pro firmy nakládající s těmito látkami, znamenalo nutnost žádat ECHA o speciální povolení takovéto látky dále vyrábět, dovážet, atd. Původně kandidátský list obsahoval 15 látek, avšak na základě zvážení je do přílohy XIV navrženo pouze 8 látek. ECHA bude přijímat veškeré připomínky k návrhu do 30.9.2010 prostřednictvím speciálního internetového formuláře. Následně výbor členských států vydá k návrhu stanovisko a ECHA tyto závěry předá Evropské komisy, která rozhodne o případném definitivním zařazení látek do přílohy XIV a společně uvede termíny, do kdy bude nutné požádat o speciální povolení.

Navrženy jsou:

  • 2,4-dinitrotoluen
  • oxid arseničný
  • oxid arsenitý
  • diisobutyl-ftalát
  • tris(2-chlorethyl)-fosfát
  • žluť na bázi sulfochromanu olovnatého
  • červeň na bázi chroman-molybdenan-síranu olovnatého
  • chroman olovnatý

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA