Více času na podstatné

Mimořádné zasedání Legislativní rady vlády ČR

28.08.2014 08:20

Dnes 28. srpna 2014 se od 9:00 hodin koná mimořádné zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. K projednání má celkem osm návrhů zákonů. Z hlediska členství České republiky v Evropské unii má velký význam novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (bod 6. programu). Rada dále projedná energetický zákon a novelu zákona o veřejných zakázkách (bod 2. programu). Rada také projedná zákoník práce, novelu občanského soudního řádu anebo zákon o významné tržní síle.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Cílem předloženého návrhu zákona je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, (tzv. EIA směrnice).

Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobé výtky, především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. V návrhu novely zákona jsou zapracována řešení těchto výtek. Mezi hlavní novinky patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově se stanovisko EIA stává závazné i pro další povolovací orgány a účastníci řízení mají možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Žalobu bude možné podat i bez předchozí účasti v procesu EIA.

 

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

 

Na základě stanoviska LRV došlo v novele zákona EIA zejména k následujícím změnám:

  • závěr zjišťovací řízení (ZZŘ)
- tzv. pozitivní ZZŘ (je nutné provést proces EIA) bude vydáván ve formě usnesení - dosud pouze vyjádření  
- po dobu soudního přezkumu tzv. negativního ZZŘ (proces EIA se nepovede) nelze vydat povolení k záměru
  • coherence stamp (CS) = ověřovací závazné stanovisko, zda (ne)došlo ke změnám záměru mezi procesem EIA a vydáním povolení
- krom stavebního řízení bude CS vydáván vždy i pro územní řízení - dosud CS obligatorní pouze pro stavební řízení a změnu stavby před dokončením
- pokud ke změnám záměru nedošlo a orgán EIA coherence stamp nevydá, vždy tuto skutečnost sdělí úřadu, který vede povolovací řízení - dosud dle novely nebylo nutné sdělení vydávat
  • účast dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních
-  30 denní lhůta pro přihlášení dotčené veřejnosti k účastenství v povolovacích řízeních - dosud 15 denní lhůta
  • přístup k soudní ochraně
- dotčená veřejnost bude oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu - dosud novela počítala s vytvořením možnosti práva dotčené veřejnosti na příznivé životní prostředí

 

 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a další související zákony
Cílem návrhu novely energetického zákona je zapracování relevantních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a dále je energetický zákon adaptován na některá nařízení Evropské unie týkajících se velkoobchodního trhu s energií a transevropských energetických sítí.

Současně návrh také reaguje na vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství v České republice, upravuje vztahy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, s plynem a v teplárenství tak, aby se usnadnila aplikovatelnost, kontrola a vymahatelnost jejich práv a povinností.

Dále návrh zákona nově zřizuje nový kolektivní orgán Energetického regulačního úřadu - Radu, upravuje předpoklady pro členství v ní a funkční období jejích členů.

Návrh zákona též obsahuje mimo jiné novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

 

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila a nově bude předložen na dalším zasedání Legislativní rady vlády (18.9.2014).

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Předložený návrh novely zákona o veřejných zakázkách si klade za cíl především odstranění nedostatků některých ustanovení zákona, které v praxi působí jisté obtíže a které by mohly působit rovněž problematicky zejména s ohledem na připravovanou novou právní úpravu dané oblasti. Navržená úprava se týká např. konkretizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek, zrušení seznamu hodnotitelů veřejných zakázek, do kterého jsou zapisovány fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky, navrženou úpravou má být zavedeno nové dílčí hodnotící kritérium, kdy zadavatel bude moci zohlednit také organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, návrh úpravy je zaměřen i na urychlení rozhodovacího procesu při výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, a to zejména zavedením koncentrace řízení, rozšířením povinnosti navrhovatelů skládat kauci a úpravou podmínek zastavení a přerušení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.