Více času na podstatné

Bioodpad jako součást života aneb bioplynová stanice Sezemice

07.11.2012 13:54

Východočeské město Sezemice dnes představilo veřejnosti záměr výstavby bioplynové stanice Sezemice, podporovaný Evropskou unií v programu Intelligent Energy Europe (Evropský program – inteligentní energie). Projekt regionálního významu přinese v časovém horizontu místním obyvatelům kromě levnější energie a příjmů do městského rozpočtu, také nové pracovní příležitosti, současně se bude výrazně podílet na zlepšení životního prostředí v okolí a zpracování bioodpadu či odpadu z údržby zeleně a v neposlední řadě místním zemědělcům z okolí města nabídne možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva. Výstavba bioplynky si vyžádá 11 milionů eur a najet na provoz by měla do tří let.

Technologie bioplynové stanice je postavena na tzv. „suchém procesu“ anaerobní fermentace, kdy všechny suroviny vstupující do bioplynové stanice jsou předupraveny a spolu s částí digestátu dávkovány do fermentace. Vlastní fermentace je navržena jako jednostupňová, probíhající ve vyhřívaném, míchaném válcovém fermentoru při teplotě 55°C po dobu min. 14 dní. Vyhnilý digestát je separován, tuhá frakce (separát) je dále kompostována a využívána pro hnojení, tekutá frakce (fugát) je částečně využívána pro naředění vstupní suroviny a převážně uskladněna pro využití jako hnojivé závlahy. Technicky jde o jeden technologický celek zahrnující všechny technologické jednotky (tj. podzemní příjmovou vanu, fermentor, kogenerační jednotku, distribuci a zásobníky fugátu a skladovací prostory separátu, resp. kompostu). BPS je plánována tak, že zpracuje ročně cca 16.000 tun surovin, denně vyprodukuje 6 000 Nm3 bioplynu, fugátu 8 653 t/rok, kompostu 4 754 t/rok, elektrické energie 5 095 MWh/rok a tepelné energie 5 222 MWh/rok.

„Těší mne, že dlouholeté úsilí, věnované projektu výstavby nabývá reálných obrysů. Naše město získá šanci rozhodnout, zda se přiblíží v oblasti zpracování komunálního odpadu standardu vyspělých měst v Evropě a bude moci čerpat výhody z využití obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Bohuslav Kopecký, starosta města Sezemice, který se projektu výstavby bioplynové stanice Sezemice věnuje průběžně již od roku 2007. „Jako každý větší projekt, je i ten náš samozřejmě závislý na schopnosti získat finanční prostředky."

Projekt výstavby bioplynové stanice Sezemice získal dne 21. září 2012 územní rozhodnutí. Kromě vydaného územního rozhodnutí byl projekt projednán na půdě Komise EU, dále byla vydána a schválena EIA nebo smluvně zajištěny některé další pozemky pro výstavbu.

Informační kampaň, trvající až do jara 2014, bude zacílená především na obyvatele města Sezemice a Pardubicko. Motto kampaně „Bioodpad jako součást života“ má za cíl přitáhnout pozornost občanů k tématu efektivního nakládání s bioodpadem jako obnovitelným zdrojem energie.

Další informace je možné najít na https://www.bioplynsezemice.cz/ nebo na Facebookovém profilu s názvem „Bioplyn Sezemice“.