Více času na podstatné

CENIA: Využívání F-plynů stoupá, hledají se alternativy

23.10.2013 10:36

Fluorované plyny, známé též jako F-plyny, jsou látky s širokým průmyslovým využitím. Současně však jde o velmi účinné skleníkové plyny, které ovlivňují klima na Zemi, a jsou proto připravována opatření, která by jejich produkci a využívání omezila. O problematice F-plynů pojednává nedávno vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

F plyny se dělí do tří hlavních skupin. Jedná se o fluoruhlovodíky (HFC), částečně fluorované uhlovodíky, dále perflouruhlovodíky (PFC), zcela fluorované uhlovodíky a fluorid sírový (SF6). Z hlediska vlivu na skleníkový efekt jsou F-plyny několika tisíckrát účinnější než CO2, nejvyšší radiační účinnost má SF6, jehož jedna molekula má stejný účinek jako 22 tis. molekul CO2. Látky HFC a PFC se používají v chladících technologiích a jako hnací plyny ve sprejích a hasicích přístrojích, fluorid sírový má hlavní využití při výrobě polovodičů. F-plyny představují náhradu freonů, což jsou halogenované uhlovodíky, které se od F-plynů liší obsahem chloru v molekule, který ničí ozonovou vrstvu. Jejich použití zakazuje Montrealský protokol a další evropská legislativa na ochranu ozonové vrstvy.

Podíl emisí F-plynů na celkových emisích v EU27 byl v roce 2011 cca 2 %, mezi roky 1990–2011 stouply emise F-plynů o zhruba 50 %, zatímco ostatní skleníkové plyny zaznamenaly pokles. V ČR se emise F-plynů sledují v rámci Národního inventarizačního systému, který zajišťuje reporting dle Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) a evropské legislativy. Data jsou k dispozici ke stažení na stránkách ČHMÚ zde.

 

Zdroj: CENIA