Více času na podstatné

Centrální registr podpor malého rozsahu - de minimis

15.10.2010 12:13

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) vznikl k 1. lednu 2010 na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU – nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 a nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

Po naplnění registru daty (od 1. ledna 2012) by měla tato databáze přinést zkvalitnění monitoringu poskytovaných podpor malého rozsahu pro koordinační orgány veřejné podpory. Přínosem pro poskytovatele podpory de minimis v souvislosti s funkčním centrální registrem pak bude především zrychlení administrace poskytování podpory malého rozsahu, neboť odpadnou dosavadní formální kroky předcházející samotnému poskytnutí podpory de minimis konkrétnímu příjemci. Zásadně se také zvýší právní informovanost a právní jistota poskytovatelů i příjemců podpory de minimis.

 

Přístup k Registru podpor malého rozsahu – de minimis (RDM) prostřednictvím webových služeb (web services)

Kromě vlastního vkládání dat prostřednictvím vystavené webové aplikace lze data do RDM předávat i prostřednictvím webových služeb. Tento způsob je vhodný především pro ty poskytovatele, kteří provozují pro evidenci podpor vlastní informační systém. Podrobnosti (WSDL, popis služeb, …) k tomuto způsobu předávání dat jsou uvedeny zde: https://eagri.cz/public/eagri/farmar/registr-podpor-de-minimis/webove-sluzby/.

Poskytovatelé podpory de minimis se musejí pro vstup do systému zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který budou následně na Úřad odesílat:

  1. Pracovní postup
  2. Příloha 1 – formulář pro registraci menšího počtu (<10) uživatelů za organizaci (*.doc)
  3. Příloha 2 – formulář pro registraci většího počtu (>10) uživatelů za organizaci (*.xls)

 

Přístup příjemců k datům v Registru podpor malého rozsahu – de minimis (RDM)

Příjemci si mohou vyhledat informace o jim přidělených podporách ve veřejném registru podpor malého rozsahu – de minimis (RDM) na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: https://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. Prostřednictvím jednoduchého vyhledavače mohou nalézt základní informace o podporách malého rozsahu (de minimis), které jim byly poskytnuty v období od vzniku RDM, tj. od 1.1.2010.

V případě, že příjemce potřebuje detailnější informace o podporách malého rozsahu (de minimis), jenž v daném období obdržel, je nutné, aby vyplnil „Žádost o přístup na portál eAGRI pro registrované uživatele“ a řádně vyplněnou ji odevzdal na místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) (tuto žádost nelze z důvodu osobního prokázaní totožnosti příjemce občanským průkazem podat elektronicky). Příjemce si může jemu nejbližší AZV vyhledat zde: https://eagri.cz/public/eagri/kontakty/kazv-a-azv.html

 

Zdroj: ÚOHS, www.compet.cz