Více času na podstatné

Česká stížnost u EK

17.12.2009 10:06

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) podala u EK stížnost na českou republiku, za to, že  neplní povinnost vytvářet podmínky pro větší využívání obnovitelných zdrojů energie. V prohlášení se uvádí: Jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji proti klimatickým změnám je větší využívání obnovitelných zdrojů. Tento názor ale nesdílí české úřady. Na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů existuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, kdy každý z členských států musí zjednodušit a urychlit povolování staveb využívající obnovitelné zdroje. Pravidla by měla být průhledná a nediskriminační. Všechna tato opatření měla pomoci k naplnění směrných cílů, které přijaly jednotlivé členské státy. Česká republika svým vstupem do Evropské unie přijala směrný cíl 8% podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010, který v roce 2004 zahrnula také do své Státní energetické koncepce a následně do zákona 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.   Stížnost poukazuje na to, že v ČR jsou pravidla neprůhledná a diskriminační. Upozorňuje zejména na nepřehlednou změť koncepcí a metodik, které jsou vydávány na celostátní i krajské úrovni. Záleží jen na úřadu, jaký postup hodnocení si vybere. Výsledky rozhodování úřadů o záměrech výstavby větrných elektráren tak lze jen těžko předvídat. Situace se stala pro investory nepřehlednou, povolovací řízení jsou neúměrně dlouhá. Na tuto skutečnost ostatně poukazovala již dříve také Zpráva Pačesovy komise.

„Prostřednictvím podané stížnosti bychom rádi dosáhli toho, aby povolovací řízení předcházející výstavbě větrných elektráren byla skutečně zjednodušena, zkrácena a podmínky výstavby VTE byly skutečně transparentní a nediskriminační.