Více času na podstatné

Chemický zákon jde do senátu

26.09.2011 08:19

Poslanecká sněmovna schválila na 23. schůzi návrh zákona o chemických látkách (chemický zákon) - sněmovní tisk 311. Návrh zákona má za cíl dosáhnout plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy ES. Zákonem dojde k adaptaci českého právního řádu na několik přímo použitelných předpisů ES. Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí a při jejich uvádění na trh a používání. V souvislosti s tím se upravují kompetence orgánů státní správy a stanovují sankce za neplnění povinností.

 

Stav projednávání ke dni: 26. září 2011

 
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2011.
  Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 11. 4. 2011.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí
  • 1. Čtení proběhlo 29. 4. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).
   • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 311/1 (pozměňovací návrhy).
    • 2. Čtení
     Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
     Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
     Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům (usnesení č. 703).
     Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 311/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 10:20.
     • 3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 766).

 

 

Soupis adaptace na přímo použitelné předpisy EU:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP),

- nařízení Evropského  parlamentu a Rady (EU) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti,

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek,

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH),

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, a

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech,

- nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,

- nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

 

Dále se jedná o transpozici předpisů EU:

- směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů,

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů,

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe, a

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.