Více času na podstatné

Činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend v roce 2010

06.04.2011 08:05

Základem činnosti České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) v uplynulém roce 2010 byla kontrolní činnost v oblasti Integrované prvence a omezování znečištění (IPPC) dle:

  • příslušných ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění;
  • zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí, v platném znění a to ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, zřizujícího Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen E-PRTR, z angl. European Pollutant Releases and Transfer Register);
  • zákona č. 167/2008 Sb., o  předcházení ekologické újmě, v platném znění;
  • to vše subsidiárně se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění.

 

Závěry

V roce 2010 se stále častěji objevily případy, kdy kontrolované subjekty částečně či zcela pozastavily činnost z důvodu hospodářské krize a neohlásily tuto skutečnost jako změnu na zařízení krajskému úřadu (dále jen KÚ). Z kontrolní činnosti v rámci IRZ dále vyplývá vysoké procento kontrolovaných subjektů, které porušily ohlašovací povinnost dle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění. O propojení tohoto zákona s Nařízením ES č. 166/2006, kterým se zřizuje E-PRTR a i o jeho přímé účinnosti musel být provozovatel často ČIŽP dodatečně informován.

 

Více informací k dispozici:

Zdroj: www.ippc.cz