Více času na podstatné

Činnosti v odpadovém hospodářství, které lze vykonávat pouze na základě rozhodnutí nebo vyjádření příslušného orgánu veřejné správy

03.06.2009 12:59

 

-         Vyjádření

-         Souhlasy, pověření

-         Vztah k novému správnímu řádu

-         Kontrolní otázky

 

Podle zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné některé činnosti v oblasti nakládání s odpady  vykonávat pouze na základě správního rozhodnutí  příslušného orgánu veřejné správy. Typy správních rozhodnutí, na základě kterých lze některé činnosti vykonávat jsou:

-         pověření (k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)

-         souhlas

 

Vyjádření

Podle správního řádu není rozhodnutím, ale, jedná-li se o závazné stanovisko, uvádí se ve výroku rozhodnutí. Podle nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) náleží mezi tzv. další úkony správních orgánů, které budou uplatněny při výkonu následující působnosti orgánů veřejné správy podle zákona o odpadech:

Podle § 79 odst. 4: Obecní úřad obce s rozšířenou působností dává vyjádření zejména:

a)      ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,

b)      v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,

c)      k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,

d)      k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,

e)      ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.

 

Podle §75 zákona o odpadech Orgány ochrany veřejného zdraví vyjadřují   se  k   provozním  řádům   zařízení  k   využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Příslušnými orgány veřejné správy pro udělení povolení  jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Seznam činností vázaných na rozhodnutí o vydání souhlasu příslušného orgánu veřejné správy

-         míšení  nebezpečných odpadů (§ 12 odst. 5)

-         upuštění od třídění nebo  odděleného shromažďování odpadů (§ 16 odst. 2, § 18 odst. 2)

-         provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadu (§ 14 odst. 1)

-         nakládání s nebezpečnými odpady (§ 16 odst. 3)

-         přeshraniční přeprava některých odpadů (Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů)

-         čerpání z účelově vázaného bankovního účtu k zajištění financování zpětného odběru nového elektrozařízení výrobcem plnícím své povinnosti v individuálním systému (§ 37n odst. 2)

-         dispozice s účtem pro účely ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a její asanaci (§ 50 odst. 2, § 51 odst.1)

 

Činnost vázaná na rozhodnutí o vydání pověření

-         hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (§ 7 zákona o odpadech)

 

Sankce za porušení povinnosti vykonávat činnost pouze na základě povolení správního orgánu:

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22.12.1995, čj. 6 a 3/94-30 platí, že jestliže je k nějaké činnosti podle zákona třeba úředního povolení, je bez tohoto povolení činností zakázanou.  Osobu, která ji bez dovolení koná, lze za výkon takové nedovolené činnosti postihnout (především za správní delikt nebo trestní čin).Podle zákona o odpadech jsou stanoveny za porušení těchto povinností sankce v § 66 zákona  v odst. 2, 3 a 4, za porušení povinností jmenovitě v § 66 neuvedených sankce
§ 66 odst. 5 (zbytková sankce).

 

K jednotlivým rozhodnutím:

 

1)      Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Relevantní ustanovení právní úpravy: § 6 odst. 1 písm. b) a c), § 7 a § 8 zákona o odpadech,  vyhláška č. 376/2001 Sb.

Účel: Podle § 7 odst. 1 zákona o odpadech  může původce nebo oprávněná osoba, která  se domnívá, že odpad, se kterým nakládá a který  splňuje podmínky uvedené v  § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z nebezpečných vlastností, požádat o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto odpadu.

Příslušný orgán veřejné správy: Podle § 7 odst. 2 nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená (dále jen „pověřená osoba") Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), ostatní nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu (H 4 až H 11) hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“)

 

Podmínky pověření:

 

-         Pověřena může být fyzická osoba, která splňuje požadavky na odbornou způsobilost, nebo právnická osoba, která má ustanoveného odborného zástupce, který tyto požadavky splňuje

-         Požadavky na odbornou způsobilost odborného zástupce jsou stanoveny v § 7 odst. 6 pro MŽP a v odst. 7 pro Ministerstvo zdravotnictví. Společné požadavky ministerstev jsou VŠ vzdělání stanoveného směru, 10 let praxe v oboru, absolvování povinného školení s náplní schválenou ministerstvy nejpozději 6 měsíců před podáním žádosti o pověření nebo návrhu na prodloužení pověření. Obsah školení je stanoven vyhláškou o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

-         Pověření se uděluje na dobu určitou - maximálně na 5 let

-         Prodloužení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností provádějí ministerstva za stejných podmínek a na žádost stejného obsahu jako udělení pověření, rovněž na dobu maximálně 5 let (školení je tedy nutné absolvovat každých 5 let).

 


Odejmutí a zánik pověření: Podle § 8 odst. 1 Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své působnosti rozhodnutím odejme pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřené osobě, pokud neplní postupy stanovené pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo nesplňuje podmínky, za kterých bylo pověření uděleno, nebo vystaví osvědčení na odpad, který má některou z nebezpečných vlastností. Platnost rozhodnutí o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zaniká za podmínek stanovených v  § 8 odst. 2.

 

Sankce za neplnění povinností pověřenou osobou:

-         pokutu do 1 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí pověřené osobě – podnikateli, pokud hodnotí vlastní odpad nebo vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena (§ 66 odst. 2 písm. a)

-         pokutu do 1 000 000 Kč  uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí za porušení ostatních povinností (tzv. zbytková pokuta - § 66 odst. 5) – např. nedodržuje postupy stanovené prováděcím právním předpisem, vydá osvědčení na odpad, který některou z nebezpečných vlastností odpadů má, apod.

 

2) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů

 

Relevantní ustanovení: § 12 odst. 5, § 78 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech

 

Účel: Podle § 12 odst. 5 zákona o odpadech  je ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady zakázáno. Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

 

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný: Provozovatelé zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Souhlas k míšení nebezpečných odpadů bude udělován v rámci nebo spolu se souhlasem k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.

 

Příslušný orgán veřejné správy: Krajský úřad místně příslušný provozování zařízení, ve kterém bude k míšení nebezpečných odpadů na základě souhlasu docházet.

 

Zrušení nebo změna rozhodnutí o vydání souhlasu: Obecné ustanovení § 78 odst. 4 a 5 zákona o odpadech.

 

Sankce za míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného  správního úřadu je stanovena v § 66 odst. 4 písm.c) (pokutu do výše 50 000 000 Kč ukládá Česká inspekce životního prostředí).

 

3) Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

 

Relevantní ustanovení: § 16 odst. 2, § 18 odst. 2, § 78 odst. 2 písm. j), 79 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech.

 

Účel: Vyplývá ze znění ustanovení § 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona o odpadech, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce a provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů upustit se souhlasem  příslušného orgánu státní správy.

 

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný:

a) Původci odpadů

b) osoby oprávněné ke sběru a výkupu odpadů.

 

Příslušný orgán veřejné správy: Pro původce odpadů: Podle § 78 odst. 2 písm. j) uděluje místně příslušný krajský úřad souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok a podle § 79 odst. 1 písm. c) uděluje tento souhlas příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností původci, který nakládá s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok.

 

Sankce za porušení této povinnosti je pokuta do výše 1 000 000 Kč, kterou uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí podle § 66 odst. 5 (tzv. zbytková sankce).

 

4) Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

Relevantní ustanovení zákona o odpadech: § 16 odst. 3, § 78 odst. 2 písm. i), § 79 odst. 1 písm. b).

 

Účel: § 16 odst. 3 ve znění po novelizaci zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 188 /2004 Sb.:

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

 

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný: Původci odpadů, pokud jim tento nebezpečný odpad nevzniká při provozu zařízení, k němuž již souhlas příslušného krajského úřadu mají.

Příslušný orgán veřejné správy:

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem  uděluje:

a)      původci s produkcí nebezpečných odpadů vyšší než 100 tun nebezpečného odpadu za rok  - místně příslušný krajský úřad

b)      původci s produkcí nebezpečných odpadů nižší než 100 tun nebezpečného odpadu za rok  - místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

Sankce za nakládání  s nebezpečnými  odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním:

Pokuta do výše 50 000 000 Kč, uložená Českou inspekcí životního prostředí podle § 66 odst. 4 písm. d).

 

5) Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů

 

Relevantní ustanovení zákona o odpadech: § 14 odst. 1, § 78 odst. 2 písm. a)

 

Účel: Podle § 14 odst. 1 lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů  provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

 

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný: Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů.

 

Podmínky udělení souhlasu k provozování zařízení:

a) obecné:

 

-         Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů je udělován na základě žádosti, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 1 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, jejíž přílohou musí být návrh provozního řádu s náležitostmi podle přílohy č. 1 k citované vyhlášce.

-         Při posuzování žádostí o udělení souhlasů hodnotí krajský úřad zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a soulad se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje a plánu odpadového hospodářství České republiky (§ 78 odst.3 zákona o odpadech).

-         Podle § 78 odst. 2 písm. a)  může krajský úřad udělení souhlasu k provozování zařízení vázat na podmínky – to znamená, že specifické podmínky může krajský úřad stanovit podle konkrétního zařízení a situace.

-         Nahrazení souhlasu podle zákona o odpadech integrovaným povolením je stanoveno v § 82 odst. 2 zákona o odpadech, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který s účinností od 1.ledna 2003 stanoví, že souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 3 a vyjádření podle § 79 odst. 5 písm. b) až e) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

-         Podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci se udělování integrovaného povolení vztahuje na následující zařízení k nakládání s odpady:

 

5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně.

5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu.

5.3. Zařízení na zneškodňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně.

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.).

 

b) speciální:

-         Souhlas k provozování skládek nebezpečného odpadu se v souladu se směrnicí ES ke skládkám odpadů (novelizace zákonem č.  188/2004 Sb.) uděluje pouze na dobu určitou – maximálně 4 roky. Po této době může být platnost souhlasu prodloužena na základě žádosti provozovatele opět maximálně o 4 roky, jsou-li při jejím provozování plněny podmínky stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy.

-         Pro všechny skládky platí s účinností zákona č. 188/2004 Sb. (od 1.5.2004) i přechodné ustanovení čl. II odst. 3 této novely zákona o odpadech, které stanoví, že skládky provozované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které nesplňují podmínky provozování skládek stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, lze do 16. července 2009 provozovat na základě plánu úprav skládky, schváleného místně příslušným krajským úřadem po projednání s dotčenými orgány veřejné správy. Provozovatel skládky předloží návrh plánu úprav skládky příslušnému krajskému úřadu ke schválení do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obsah plánu úprav skládky stanoví MŽP na základě zmocnění § 14 odst. 5 nového písm. d) zákona o odpadech vyhláškou.

 

Výjimka stanovená v § 14 odst. 2 zákona o odpadech: V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. Zařízení podle § 14 odst. 2 jsou, jak z dikce ustanovení vyplývá, většinou výrobní zařízení, které využívá některé odpady jako náhradu běžně v zařízení užívaných surovin. To lze samozřejmě jen v tom případě, že odpady mají požadované složení a kvalitu – stejnou jako vstupní surovina.

 

6) Souhlas k dispozici s účtem pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a její asanaci

 

Relevantní ustanovení zákona o odpadech: § 49 až 52, § 78 odst. 2 písm. l).

 

Účel: Provozovatel skládky je povinen zřídit zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a její asanaci. Na tento účet se ukládá částka stanovená zákonem při ukládání odpadů, určená pouze pro účely provádění nutných činností po ukončení provozu skládky. Proto čerpání prostředků z tohoto účtu je možné pouze se souhlasem krajského úřadu a pouze na činnosti související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po ukončení jejího provozu a asanací.

Osoby, které souhlas potřebují: Provozovatel skládky nebo osoba zajišťující následnou péči, rekultivaci nebo asanaci skládky, zanikne-li provozovatel skládky před ukončením péče o skládku a jeho právní nástupce není znám.

 


Podmínky udělení souhlasu: Podle § 51 odst. 1 smí být čerpání  z prostředků finanční rezervy  být prováděno pouze  na   práce související s  rekultivací, zajištěním péče o  skládku po skončení jejího provozu a asanací. Souhlas  krajský úřad uděluje na základě rozhodnutí   o  zahájení   rekultivačních  prací   vydaného  podle zvláštních právních předpisů ( např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Způsob vytváření finanční rezervy  stanoví § 10 a způsob čerpání finančních prostředků z tohoto vázaného účtu dále stanoví § 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, který stanoví, že žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí obsahovat:

a)      stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky,

b)      projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací,

c)      výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném  bankovním účtu ne starší než 3  měsíce.

 

§         § 11 odst. 2 citované vyhlášky dále stanoví, že prostředky finanční rezervy se postupně čerpají v souladu s projektovou dokumentací skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 % finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků z ní, a  zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí10) o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky. Odst. 3 dále stanoví, že ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na čerpání  prostředků finanční rezervy na postupné uzavírání jednotlivých částí skládky za podmínek stanovených v odstavci 1.

 

(Pozn. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)

 

§         § 11 odst. 4: Čerpání finančních prostředků se provádí a kontroluje v termínech stanovených krajským úřadem v rozhodnutí o souhlasu k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona.

Sankce: Za případné nedodržení povinnosti provozovatele skládky lze čerpat z prostředků finanční rezervy pouze na základě souhlasu krajského úřadu by Česká inspekce životního prostředí nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností teoreticky mohly uložit pokutu podle § 66 odst. 5 do výše 1 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že již ve smlouvě s bankou musí být ustanovení o tom, že se jedná o zvláštní vázaný účet, z něhož je možné čerpat jen na základě souhlasu krajského úřadu, nepředpokládá se nutnost sankcionování v tomto případě.

 

7) Souhlas k přeshraničnímu pohybu odpadů

Relevantní ustanovení zákona o odpadech: § 53 až 60, která jsou však pouze ustanoveními nezbytnými k provedení nařízení ES

Zákonem č.  188/2004 Sb., byla s účinností od 1. května 2004 nahrazena celá část devátá zákona o odpadech, která upravovala podmínky přeshraničního pohybu odpadů. Nová právní úprava je adaptací na nařízení (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a na předpisy s ním související (adaptaci jako takovou vyžaduje pouze citované nařízení, předpisy s ním související budou přímo aplikovatelné a bezprostředně účinné bez nutnosti legislativních opatření českého zákonodárce). To znamená, že v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie upravují přeshraniční přepravu odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (dále jen „přeshraniční přeprava odpadů“) přímo právní předpisy Evropských společenství upravující dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu viz. 39). Tento zákon obsahuje ustanovení nezbytná k jejich provedení. Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je Ministerstvo životního prostředí.

---------------------------------------------------

39)       Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2557/2001 kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93

           

Osoby, které souhlas potřebují: Oznamovatel přeshraniční přepravy nebo vývozu odpadů (oznamovatel je podle definice čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 fyzická nebo právnická osoba, která navrhne přepravovat odpady nebo přepravu provedla a je původcem odpadu, nebo oprávněnou osobou ke sběru odpadu, nebo obchodník nebo zprostředkovatel, který zařizuje odstraňování nebo využívání odpadu nebo nejsou-li jmenované osoby známy, nebo nemají oprávnění držitel odpadu.)

Souhlas orgánu přijímacího státu je kromě odpadů na zeleném seznamu nutný vždy pro přepravu odpadů určených k odstranění mezi členskými státy EU, pro odpady určené k využití a uvedené na žlutém seznamu (příloha č. III nařízení mezi členskými státy EU postačí tichý souhlas (není-li přeprava ve stanoveném termínu zamítnuta), pro odpady na červeném seznamu (příloha č.IV nařízení) nebo neuvedených na žádném seznamu nutný souhlas. Jiné jsou podmínky pro dovozy a vývozy odpadů z a nebo do států, které nejsou členskými státy EU (k odstranění jsou až na výjimky zakázány). Postup oznamování přeprav a udělování souhlasu je nutné pro každý konkrétní případ vyhledat přímo v nařízení, neboť nařízení stanovuje ve všech případech řadu výjimek a shrnout požadavky obecně prakticky nelze.

 

Podmínky udělení souhlasu: Liší se podle zařazení odpadu na seznamy uvedené v přílohách II, III a IV citovaného nařízení, podle účelu, k němuž jsou přepravovány, země do nebo z které jsou přepravovány. Zároveň  jsou stanoveny pro každý případ výjimky. Obecné podmínky udělování souhlasu jsou shrnuty  výše. Souhlas je uděloiván na základě oznámení, které podává oznamovatel orgánu příslušnému v zemi příjmu odpadu. Oznámení se podává na formuláři nákladního listu, vydaném Rozhodnutím Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.

 

Příslušný správní úřad: Pro přeshraniční přepravu odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je ministerstvo životního prostředí.

 

Sankce: Podle § 66 odst. 4 písm. g) uloží Česká inspekce životního prostředí pokutu do výše
50 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší povinnosti stanovené právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou  odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a tímto zákonem pro přeshraniční přepravu odpadu, neplní podmínky stanovené ministerstvem v rozhodnutí ve věci přeshraniční přepravy odpadů nebo nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle § 58 (v případě, že nastane povinnost vrácení odpadu podle čl. 25 a 26 nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ministerstvo stanoví rozhodnutím podle § 58 zákona o odpadech lhůtu a místo, kam má být odpad vrácen).

 

8) Souhlas k čerpání z účelově vázaného bankovního účtu k zajištění financování zpětného odběru nového elektrozařízení výrobcem plnícím své povinnosti v individuálním systému (§ 37n odst. 2)

 

Relevantní ustanovení zákona o odpadech: § 37n odst. 2:

 

Účel: § 37n  zákona o odpadech stanoví způsob a podmínky  financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností. Pokud výrobce elektrozařízení plní své povinnosti sám (individuální systém podle § 2 písm. d) vyhlášky č. 352/2005 Sb.) musí před uvedením elektrozařízení na trh poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Záruka může mít formu účelově vázaného bankovního účtu nebo pojištění za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o  bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Tato vyhláška v § 5 odst. 4 stanoví, že výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis do Seznamu výrobců podle § 37i zákona o odpadech také plán zajištění vkladů peněžních prostředků na již založený účelově vázaný bankovní účet nebo kopii uzavřené platné pojistné smlouvy. Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 citované vyhlášky.

 

Osoby, které souhlas potřebují: Výrobce, definovaný v § 37g písm. e) zákona o odpadech, který uvádí na trh elektrozařízení po datu 15. srpna 2005  a zajišťuje plnění povinností výrobce elektrozařízení podle dílu osmého části čtvrté zákona o odpadech individuálně.

 

Podmínky udělení souhlasu: Souhlas uděluje MŽP  pouze pro účely zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností na základě  žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních pros