Více času na podstatné

Čistírny odpadních vod a ohlašování nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE)

25.06.2010 07:45

Základní informace o nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátech (NP/NPE):

Pro ohlašování NP/NPE do IRZ jsou relevantní úniky do vody a půdy a rovněž přenosy v odpadních vodách. Ve všech případech je prahová hodnota stanovena na 1 kg/rok.

Nonylfenol je organická sloučenina patřící do širší skupiny alkylfenolů. V nonylfenolech je na benzenové jádro napojen uhlovodíkový řetězec s devíti atomy uhlíku. Tento řetězec se může vyskytovat v poloze ortho (2), meta (3) a para (4), poloha para je nejčastější, poloha meta se vyskytuje nejméně často. Alkylový řetězec může být lineární nebo rozvětvený. Nonylfenol je obvykle dostupný jako směs isomerů. Nonylfenol ethoxyláty mají ve své molekule (oproti nonylfenolům) nahrazen vodík fenolické skupiny polyethoxylovaným řetězcem. Počet ethoxylových jednotek se obvykle pohybuje mezi 6 – 12 (nejběžněji 9), může však dosahovat i 100, nebo je přítomna pouze skupina jediná.

Riziko nonylfenolu (a nonylfenol ethoxylátů, jejichž rozkladem nonylfenol vzniká) spočívá v jeho pomalé biodegradaci a toxicitě pro vodní ekosystémy. Může se navíc vázat na receptory estrogenu a tím ovlivňovat reprodukci a dospívání organismů včetně člověka.

Nonylfenol se často nachází v odpadních vodách jako produkt rozkladu nonylfenol ethoxylátů. Nonylfenol ethoxyláty se obdobně jako nonylfenoly dostávají do prostředí při procesech výroby a nakládání s nimi. Je možné jmenovat např. používání průmyslových detergentů a emulgátorů, pesticidních přípravků, mazacích olejů, nátěrů a pryskyřic, kosmetických přípravků, domácích detergentů a ostatních přípravků obsahujících nonylfenol ethoxyláty.

Podrobnější informace lze nalézt zde.

 

Zdroj: irz