Více času na podstatné

Čistší produkce – problematika snižování ztrát při skladování zrnin

19.07.2011 07:54

Problematika skladování zrnin je poměrně složitou záležitostí, neboť tyto zemědělské produkty podléhají celé řadě endogenních a exogenních činitelů, které je mohou znehodnotit nebo zcela zničit. Skladované obiloviny jsou určeny jednak k potravinářským účelům, jednak k krmení hospodářských zvířat. Při skladování obilovin pro potravinářské účely musíme brát v úvahu zamezení nežádoucím biochemickým, chemickým nebo dokonce i fyzickým změnám vlastností potravinářských surovin. Je nutno mít na zřeteli, že potravinářské obiloviny nelze hodnotit jako neměnné fyzikální a biochemické struktury. Totéž se týká i skladování krmných obilovin. Právě proto, že  omnivorní ( všežravá ) prasata jsou v krmivu poměrně nevybíravá, u nich vzniká větší riziko vzniku mykotoxikóz než u přežvýkavců. To se může projevit např. zmetáním, špatnou zdravotní kondicí nebo úhynem selat. A navíc zde vzniká značné riziko zdravotní závadnosti produkovaného masa. Při nevhodném uskladnění zrnin mohou mykotoxiny především typickými mutageny ( látkami měnícími genetickou výbavu ) a karcirogeny ( látkami , způsobujícími zhoubné nádorové bujení ) značnou měrou ohrozit nejen vlastní chov prasat, ale v dalším postupu i vlastní životní prostředí. Jejich koncentrace v krmivu nemusí být vysoká, ale spolupůsobením dalších mutagenů, látek potencujících jejich účinek, respektive dalších faktorů může vytvořit značná environmentální rizika.Proto tedy včas a správně realizovaná sklizeň a posklizňová úprava zrnin není posledním článkem k zajištění kvality obilnin, ale uvedené produkty musí být až do jejich spotřeby řádně uskladněny a ošetřovány.  

Pro skladování krmiv jsou určující faktory především technologie krmení, druhy krmiv, počet chovaných zvířat  a klimatické podmínky. Skladovací sila musí konstrukčně vyhovovat zásadám optimální kapacity,zachování jakosti zrnin a bezpečnosti. Zásobníky nesmí podporovat vlhnutí zrnin a musí umožňovat vyprazdňování samospádem. Zvláště při změnách atmosférických teplot může dojít na vnitřních stěnách sil ke srážení páry, a tím i k tvorbě plísní. Vzhledem k některým nepříznivým vlastnostem ocelových zásobníků směřuje vývoj k využívání zásobníků ze syntetických hmot.

Používané halové sklady jsou vhodné především k krátkodobému uskladnění obilí. Obilí se v nich skladuje na podlahách v hromadách. Větší část obilí se skladuje v zásobnících o celkové kapacitě 500 tun. Plní se obilím pomocí soustavy pojízdných pásových dopravníků, které navazují na sytém dopravy z objektu pro posklizňovou úpravu. Nezbytné je zde dodržování mikroklima, ochrana proti atmosférické vlhkosti, proti přehřátí slunečními paprsky, proti škodlivé činnosti obratlovců a hmyzu. Energeticky náročné je zde nucené větrání. Spalovací motory dopravních prostředků ve skladech mají být opatřeny katalyzátory, snižujícími obsah škodlivin ve výfukových plynech. Vhodná opatření používaná v podnicích:

  • Vytvoření vhodných parametrů mikroklimatu , v souladu se zásadami způsobu konzervace prostředí je nutno brát v úvahu dýchání obilí / úbytek kyslíku , změny teploty, snižování hladiny kyslíku a produkce CO2.
  • Použití vhodné reflexní ochrany proti působení slunečních paprsků 
  • Průběžná laboratorní kontrola zrnin  včetně sledování vlhkosti
  • Hygiena skladovacích prostor
  • Oddělené skladování jednotlivých šarží zrnin
  • Laboratorní vyšetření vzorků předávaných položek odběratelům i k vlastnímu zpracování do krmiv

 

Dotační možnosti:

Největší zájem je mezi zemědělci pochopitelně o dotovanou modernizaci zemědělských podniků.Dotace z tohoto programu je možno získat na investice do staveb a technologií v rostlinné a živočišné produkci. V případě, že je podniku plánována výstavba nebo rekonstrukce stájí, skladů, jímek nebo hnojišť, výše přiznané dotace se pohybuje mezi 40 až 60 % z celé investice.V souvislosti s dotačními programy nabízejí banky široké spektrum úvěrů. Těmi je možno financovat buď pouze samotnou dotaci, tato je vyplácena pouze po realizaci projektu. Nebo je možno financovat celý projekt včetně nákladů, které již pod dotační titul nespadají.Úvěry se vyplácejí jednorázově nebo postupně formou přímých plateb na základě faktur, smluv o díle a jiných dokumentů.Dotace je použita zpravidla jako mimořádná splátka úvěru.Výše úrokových sazeb stanovují banky zpravidla ve výši 6 až 8 %.Dotační prostředky pro tento účel jsou poskytovány převážně z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci našeho státu to bude činit 100 miliard korun.

 

Příklad využití:

/ Zde nebylo zbytečně využito dotačních prostředků, přesto je projekt ekonomicky výhodný /

 

Zemědělský podnik střední velikosti nahradil běžné halové uskladnění zrnin moderními sily s využitím nejlepších dostupných technik / BAT /, respektující technologické požadavky uskladnění zrnin.

 

1. Sila pro uskladnění obilovin (pšenice, kukuřice)

Dvě sila o průměru 21,95 m, celková výška31,01 m,  výška po okap střechy 25,24 m.

Válcovou část tvoří 31 prstenců z vlnitého a pozinkovaného plechu.

Kapacita jednoho sila je 10.043 m3 t.j. 7834 tun (při 780 kg/m3 u pšenice).

Obě sila jsou dále vybavena:

a) zařízením pro signalizaci kapacitního plnění

b) zařízením pro signalizaci teplot (cca 100 senzorů)

c) zařízením pro boční vyskladnění samospádem pro cca 1/2 objemu

d) větracími kanály a vysokotlakými ventilátory pro snížení teploty sklizeného zrna a jeho provzdušnění

e) naskladněním - redlery, elevátory o výkonu 2 x 75 t/hod

f) vyskladněním do podzemní štoly - redlery, elevátory o výkonu 2 x 75 t/hod

g) vybíracími frézami 2 x 50 t/hod pro vyskladnění zbytků obilí, které nevyteče gravitací

h) vybavení PC pro řízení provozu a měření teplot

 

2. Při posuzování investice byly hodnoceny technické a finanční nabídky firem, které dodávají stejná sila (Fenix - Francie, Denis Prince - Francie, DINA - Španělsko, Lipp - Švýcarsko a Vítkovice - ČR). Z posouzení výše investice t.j. poměr nákladů na pořízení Kč/t vyšla nejlépe firma BROOCK. V porovnání se železobetonovými sklady tento systém vychází cenově cca na 1/3.

 

Environmentální vyhodnocení.

Ovlivněné odpadní toky : odpady zrnin – snížení produkce odpadů 412 o tun,  snížení produkce kejdy z chovu prasat ( kvalita krmiva ovlivní zvýšené využití krmiv )

 

Vliv na kvalitu produkce

Zásadní zvýšení kvality zrnin, vyloučení výskytu produkce mykotoxinů.

Ekonomické vyhodnocení

Investiční náročnost opatření činí 5.000 tis. Kč, čistý roční podnikový efekt činí  966 tis. Kč ročně, návratnost opatření činí 5,17  roku.

 

Josef Šlesinger, Centrum čistší produkce Brno, Masná 5, 602 00 Brno

e-mail : cpcbr.@volny.cz