Více času na podstatné

ČIŽP provedla celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na provozovny pro sběr a výkup odpadů

08.06.2012 13:18

V průběhu března a dubna 2012 provedla Česká inspekce životního prostředí na celém území ČR kontroly nakládání s převážně kovovými odpady v provozovnách, určených ke sběru a výkupu odpadů. Tato zařízení mohou být riziková i ve vztahu k trestné činnosti krádeží předmětů veřejného zájmu (například kanálové poklopy, značky, apod.). Riziko nelegálních činností je poměrně silné zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde je navíc hustota umístěných sběren nadprůměrná. Do kontrolní akce se ČIŽP v rámci spolupráce snažila zapojit i ostatní orgány státní správy a samosprávy (ČOI, městské a místní úřady, úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), živnostenské a finanční úřady, Policii ČR) tak, aby se v dané problematice navzájem doplnily vymezené kontrolní i sankční kompetence a byla tak dosažena maximální účinnost prováděných kontrol.

Součástí akcí byl i tzv. „kontrolní výkup barevných kovů nebo specifických kovových zařízení majících charakter obecně prospěšného zařízení (kanálové vpusti, víka kanalizačních šachet)“. Tento demonstrativní zkušební prodej prováděli pracovníci ČOI. Následně inspektoři ČIŽP samostatně nebo v doprovodu pracovníků ORP, ŽÚ, PČR či jiného správního orgánu provedli v provozovně vlastní podrobnou kontrolu nakládání s odpady.

V rámci této plošné akce bylo zkontrolováno celkem 139 provozoven. Z tohoto počtu bylo zjištěno porušení zákona v 91 případech. Za tato porušení již ČIŽP zahájila nebo bude zahajovat správní řízení o uložení pokuty.

Nejčastěji zjištěným porušením bylo provozování zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem. Šlo o nedostatečné označení provozovny, překročení povolené kapacity zařízení, příjem nepovolených odpadů, nezabezpečení před únikem nebezpečných látek (ropných), evidenční nedostatky aj. Byly však zaznamenaný i případy, kdy platné provozní řády nebyly aktuální, nebyly v souladu se současnou platnou legislativou či dokonce provoz zařízení nebyl schválen vůbec. V jednom případě byl podán podnět na krajský úřad ke zrušení souhlasu k provozování zařízení. Zjištěno bylo také časté porušování zákona o odpadech, kdy v rámci výkupu odpadu nebyla prováděna identifikace předávajících osob a přijímané odpady nebyly správně zařazovány dle katalogu odpadů. Dále byl porušován zákaz příjmu zařízení majících povahu uměleckého, případně pietního díla, částí průmyslového nebo obecně prospěšného zařízení (dle ust. § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Výjimkou nebyl ani častý příjem odpadu charakteru obecně prospěšného zařízení od fyzických osob a poskytnutí platby v hotovosti. Velmi často se ve výkupnách nacházely skelety motorových vozidel (bez VIN) nebo autovraky (s VIN) v různém stupni rozebrání, motory i s provozními náplněmi a olejovými filtry vykazované jako odpad katalogového čísla 16 01 17 železné kovy. Provozovatelé též nedodržují systém zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení. Ve sběrnách se běžně nacházely vykoupené elektrické bojlery, pračky, elektromotory, sporáky a další elektrozařízení, která byl ne vždy provozovatel oprávněn vykoupit (tj. neměl povoleno přijímat kat. č. 20 01 36 vyřazené elektrické a elektronické zařízení).

Zvláště alarmující poznatky vyplynuly při kontrolách, vedených evidencí pro výkup barevných kovů některých zařízení. V evidenčních záznamech byla uváděna i taková množství odevzdaných jm. barevných kovů, že vznikly vážné pochybnosti o legálnosti jejich nabytí (např. v rozmezí 3 měsíců dodal občan 44 tun odpadu železa a inkasoval v hotovosti cca 190 000 Kč.!) Tyto případy jsou předávány Policii ČR k dalšímu šetření. Dále se v rámci kontrol potvrdilo, že vypalování kabelů a součástek, obsahujících měď, je stále poměrně běžný, avšak nikoli legální způsob získání mědi.

Na základě proběhlé kontrolní akce lze konstatovat, že jednotlivé regiony ČR se co do hustoty sběren odpadů a potíží spojených s jejich provozem liší. Nejmarkantnější rozdíl představuje srovnání mezi krajem Vysočina, kde nebyly zaznamenány významné „problémové lokality“ a oproti němu kraj Ústecký (Šluknovský výběžek, oblast Litvínova), či kraj Moravskoslezský s velkým počtem zjištěných porušení zákona. Problémem ČR je skutečně velmi vysoký počet povolených zařízení tohoto typu, který neodpovídá reálné potřebě. Tato skutečnost, ve srovnání s kapacitami kontrolních orgánů, pak přímo úměrně souvisí s rizikem porušování právních předpisů.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP