Více času na podstatné

ČIŽP trestá dodavatele stavební pěny za matení uživatelů

12.11.2009 13:06

Oblastní inspektorát ČIŽP v Ústí nad Labem uložil dodavateli stavebních polyuretanových pěn značky Tytan, společnosti Selena Bohemia s. r. o., pokutu půl milionu korun za porušení zákona o chemických látkách.

ČIŽP OI Ústí nad Labem šetřením zjistila, že jednokomponentní polyuretanové stavební pěny značky Tytan O2 dodávané na český trh společností Selena Bohemia s.r.o., jsou označeny nápisy, které mohou vést k podcenění nebezpečí při používání tohoto nebezpečného chemického přípravku.

Označení obalu stavebních pěn řady Tytan O2 obrázkem dýchacích cest a nápisy „Ochrana horních cest dýchacích“ a „PU pěna je mnohem šetrnější ke zdraví uživatele“ je v rozporu s chemickým zákonem neboť toto označení je informací, která vede k podcenění nebezpečí chemického přípravku klasifikovaného jako „Zdraví škodlivý“ a „Extrémně hořlavý“.

Výrobce změnil složení polyuretanových pěn řady Tytan O2, snížil emise jedné ze škodlivých složek chemického přípravku a využil této skutečnosti k reklamním účelům a to mimo jiné i tak, že uvedl nezákonné nápisy na obalech přípravků. Výrobky Tytan O2 však i nadále, vzhledem ke svému složení z chemických látek, jako jsou isokyanáty, dimethylether, a propan s butanem, zůstávají přípravky, které při nesprávném užití mohou ohrozit zdraví uživatelů.

Výrazné nápisy „Ochrana horních cest dýchacích“ a „PU pěna je mnohem šetrnější ke zdraví uživatele“ na dózách těchto polyuretanových pěn jsou tak informací zlehčující nebezpečí vyplývající z použití přípravků Tytan O2.

Na trh České republiky tak byl společností Selena Bohemia s.r.o. uveden nebezpečný chemický přípravek označený v rozporu se zákonem, za což jí byla ČIŽP OI Ústí nad Labem udělena pokuta 500 000 Kč.

„Česká inspekce životního prostředí nepřipustí, aby výrobci a distributoři nebezpečných chemických přípravků  k získání okamžité konkurenční výhody na trhu  využívali jakýchkoli metod, které mohou vést ke zvýšení rizika  poškození zdraví uživatelů, a to i takových, při nichž dodavatel označí chemické výrobky nápisy podceňujícími jejich skutečné působení na zdraví lidí“, dodává Ing. Jiří Turek, vedoucí referátu chemických látek ČIŽP v Ústí nad Labem.

Společnost se proti pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí ČR, to však správnost rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Od ledna do září 2009 provedla ČIŽP OI Ústí nad Labem více než 66 kontrol zaměřených na dodržování chemického zákona, zákona o biocidních přípravcích, nařízení Evropského parlamentu o detergentech a na kontrolu výskytu nebezpečných chemikálií v obchodních řetězcích. Na základě zjištění vzešlých z těchto kontrol zahájila ústecká inspekce v tomto roce již 8 správních řízení o uložení pokuty.

Hlavním úkolem České inspekce životního prostředí v oblasti chemických látek je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, z tohoto důvodu se v dalším období inspekce, kromě pokračování kontrol dodržování české legislativy, zaměří i na kontrolu důsledného naplňování požadavků nařízení Evropského parlamentu známého veřejnosti jako REACH.

V současné době je se společností zahájeno správní řízení o nápravných opatřeních.

 

 

V Praze dne 20.10.2009

Ivana Awwadová

ČIŽP