Více času na podstatné

ČIŽP uložila pětimilionovou pokutu

02.11.2009 14:54

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, uložila společnosti ASTON, spol. s r.o. Tábor, pravomocnou pokutu za nakládání s odpady v rozporu se zákonem o odpadech, v celkové výši 5.150.000,-- Kč, s právní mocí dne 19.9.2009.

Společnost ASTON provozovala poblíž města Blatná zařízení k tzv. biodegradaci nebezpečných odpadů, následně přeměněné na zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. V polovině roku 2008 vypršela platnost všech povolení k provozu tohoto zařízení vydaná Krajským úřadem Jihočeského kraje, přesto společnost ASTON ponechala nebezpečné odpady v tomto zařízení, kde jsou stále umístěny. V době platnosti povolení k provozu společnost ASTON porušovala podmínky stanovené těmito povoleními. V období od konce roku 2007 do poloviny roku 2008 společnost ASTON překročila dvojnásobně schválenou kapacitu tohoto zařízení, a dále prováděla na provoze úpravu odpadů, kterou neměla těmito povoleními krajského úřadu schválenou. Za tato porušení byla společnosti ASTON vyměřena pokuta ve výši 2.900.000,-- Kč (jako část z výše uvedené úhrnné částky).

V roce 2008 společnost ASTON provedla v tomto zařízení úpravu nebezpečných odpadů tak, že se z nich měly stát odpady kategorie ostatní. Aby mohly být odpady vyňaty z kategorie nebezpečných odpadů, musí odborná osoba, schválená Ministerstvem životního prostředí, posoudit veškeré nebezpečné vlastnosti, které by mohl odpad vykazovat. Společnost ASTON však vyňala z kategorie nebezpečných odpadů 3.660 t odpadů, a předala je k dalšímu využití jiným osobám, aniž nechala zhodnotit, zda tyto odpady nemají nějakou nebezpečnou vlastnost. Za toto porušení zákona o odpadech jí byla vyměřena pokuta ve výši 2.000.000,-- Kč.

Při kontrole provedené inspektory ČIŽP společnost ASTON nedostatečně spolupracovala při objasnění některých závažných skutečností, a za což jí byla vyměřena pokuta ve výši 200.000,-- Kč.

ČIŽP společnosti ASTON v předchozích obdobích vyměřila již řadu pokut za porušování zákona o odpadech na různých provozovnách. Vzhledem k opakovaným porušením zákona o odpadech na provozovně v obci Malšice, (kde byla nejprve vyměřena pokuta ve výši 750.000,-- Kč s právní mocí 19.11.2007 a následně 2.300.000,-- Kč s právní mocí dne 11.3.2009), na základě podnětu od ČIŽP, odebral Krajský úřad Jihočeského kraje společnosti ASTON povolení k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů na provozovně v Malšicích, což bylo potvrzeno odvolacím orgánem (Ministerstvem životního prostředí). Společnost ASTON tak pozbyla povolení nakládat s odpady v obci Malšice k 31.7.2009.

Na základě podnětu ČIŽP odebral Městský úřad Tábor, obecní živnostenský úřad společnosti ASTON oprávnění provozovat živnost „Nakládání s nebezpečnými odpady“, což potvrdil i odvolací orgán, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor krajský živnostenský úřad. Společnost ASTON tak pozbyla oprávnění provozovat tuto živnost od 13.7.2009.

Dne 15.4.2008 byl na společnost ASTON podám insolvenční návrh jedním z jejích věřitelů. O tomto návrhu nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.

 

Zdroj: www.cizp.cz