Více času na podstatné

Článek 4.6 - přezkoumání vedením

21.02.2011 10:11

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech hodnotit EMS tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivita. Jsou uvedeny požadavky na vstupní a výstupní informace k přezkoumání.

Vrcholové vedení organizace má v intervalech, které si samo určí, provádět přezkoumání zavedeného EMS za účelem vyhodnocení jeho vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti.

Norma specifikuje podklady, předkládané při přezkoumání. Musí zahrnovat výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních a jiných předpisů, komunikaci s externími stranami včetně stížností, environmentální profil organizace, rozsah splnění cílů a cílových hodnot, stav opatření k nápravě a preventivních opatření, činnosti uskutečněné po předcházejícím přezkoumání, změněné okolnosti včetně vývoje legislativy spojené s environmentálními aspekty a doporučení ke zlepšení. Norma specifikuje i výstupy z přezkoumání, které musí zahrnovat rozhodnutí nebo činnosti spojené s případnou potřebou změnit politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné prvky EMS.

Přezkoumání vedením je hlavním nástrojem pro trvalé zlepšování, ke kterému se organizace zavazuje ve své environmentální politice.Toho lze dosáhnout především plněním environmentálních cílů a cílových hodnot a celkovým zlepšením EMS a každé z jeho složek. Zlepšení může být uskutečněno buď v rámci přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot, nebo jinými opatřeními.  Mezi možnostmi ke zlepšení, vyplývajícími z přezkoumání, mohou tedy být i jiná než environmentální opatření, která jsou přínosem ke  zlepšení vlivu organizace na životní prostředí (například  pravidelné vyhodnocování možností používání nových, k životnímu prostředí šetrnějších materiálů, zavedení procesů vedoucích k opětovnému používání vody, změny v nastavení reprodukční techniky pro možnost oboustranného tisku, školení zaměstnanců o materiálech a zacházení s nimi nebo nový návrh dodávkových tras v zájmu snížení spotřeby fosilních paliv).

 

Doporučení: Přezkoumání provádějte jednou za rok. Zajistěte účast vrcholového vedení. Formu dokladování vstupů norma nepředepisuje, je vhodné zpracovat je ve formě ucelené písemné zprávy. Pro zajištění trvalého zlepšování využijte i názory zainteresovaných stran. Buďte dostatečně konkrétní při formulování závěrů z přezkoumání (priority, odpovědnosti, lidské a finanční zdroje).