Více času na podstatné

Článek 4 - Požadavky na EMS

21.02.2011 09:32

 Článek 4.1 - Jsou uvedeny všeobecné požadavky normy na systém environmentálního managementu, týkající se zejména vytvoření a zlepšování systému a způsobu plnění požadavků.

Principem, který organizace musí naplnit, aby vyhověla požadavkům normy, je princip neustálého zlepšování. Významný je požadavek dokumentování systému, který je specifikován dále v článku 4.4.4. Upozornit je třeba na jednoznačný požadavek na stanovení a dokumentování rozsahu EMS, a to nejen z hlediska předmětu podnikání a organizační struktury, ale z hlediska místního vymezení. V praxi není tento požadavek vždy beze zbytku plněn – nelze opomíjet ani takové zdánlivé maličkosti, jako je doplnění dokumentace EMS o charakteristiku situování areálu organizace a vymezení ploch, které organizace případně pronajímá. Příloha normy zdůrazňuje význam úvodního environmentálního přezkoumání zejména pro organizace, které začínají EMS budovat.

 

Doporučení: Zajistěte vypracování úvodního environmentálního přezkoumání, které významně přispěje k naplnění specifických požadavků normy. Do činností spojených se zavedením EMS  zapojte všechny útvary organizace; dbejte na to,  aby o EMS byli všichni pracovníci  dostatečně informováni a k jeho zavedení motivováni, tak aby se mohli se zaváděným systémem ztotožnit.

 

Článek 4.2 - Náplní článku je stanovení sedmi základních požadavků na environmentální politiku organizace, která  musí být vrcholovým vedením vyhlášena, dokumentována a  zveřejněna.

 

Environmentální politika je písemné prohlášení organizace o jejích záměrech v oblasti péče o životní prostředí. Musí obsahovat závazek být v trvalé shodě  s právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala (nejen z oblasti životního prostředí, ale například i z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a uplatňovat prevenci znečišťování. Politika je východiskem pro stanovení konkrétních cílů a cílových hodnot, kterých chce organizace prostřednictvím svého EMS dosáhnout. Jedním ze zdrojů pro formulaci environmentální politiky může být úvodní environmentální přezkoumání.

Politika je formulována ve veřejném vyhlášení, označujícím závazek a záměry organizace v oblasti životního prostředí. Je to tedy bod, od něhož se odvíjejí všechny cíle, cílové hodnoty i realizace celého systému a její zpracování je zákonitě jedním z nejdůležitějším kroků při zavádění účinně fungujícího EMS. Vzhledem ke specifičnosti každé organizace je zřejmé, že jednotlivé environmentální politiky se přes mnohé společné rysy  mohou od sebe navzájem odlišovat.

Environmentální politiku je nutno sdělovat nikoliv jen všem zaměstnancům, ale všem osobám, které pro organizaci nebo z jejího pověření pracují. Organizace mohou mít řadu dodavatelských organizací, které by měly být  s environmentální politikou svého odběratele seznámeny. Stejně tak to může být v případě nájemců částí areálu v majetku organizace, která zavádí EMS.

Pro zpřístupnění politiky veřejnosti je třeba nalézt vhodnou a ekonomicky přijatelnou formu, například umístěním na internetové stránce organizace. Samozřejmostí by měla být dostatečná jasnost a srozumitelnost textu.

 

Doporučení: Vaše environmentální politika by měla vzít v úvahu jak  specifické místní nebo regionální podmínky, tak i názory a požadavky zainteresovaných stran, jak byly formulovány při úvodním environmentálním prohlášení. Zvažte – zejména  v případě nevládních organizací – účelnost využití metodických zásad, připravených nadnárodními občanskými skupinami a určených k definování celkového rozsahu odpovědnosti za životní prostředí. Nezapomeňte informovat své obchodní partnery o vyhlášené environmentální politice - například doplněním příslušných obchodních smluv o přílohu obsahující alespoň zásadní pasáže environmentální politiky.

 

Ukázka možného řešení

Na ukázku možného řešení jsou dále uvedeny téze environmentální politiky, zpracované sice pro fiktivní organizaci, ale založené na analýze řady již vypracovaných obdobných dokumentů. V konkrétních případech je účelné jednotlivé téze rozvést nebo doplnit v souladu s působením organizace v dané lokalitě.

 

Téze environmentální politiky organizace

„Environmentální politika vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení a všech zaměstnanců, kteří mohou ovlivnit životní prostředí v regionu (...), kde organizace (...) působí. Vytváří všeobecné povědomí o tom, že veškeré činnosti, produkty a služby mohou vést k zásahům do životního prostředí a proto musí být řízeny odborně a zodpovědně. Organizace se zavazuje.

·         dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, t.j. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce, ochranou zdraví a požární ochranou,

·         dbát na neustálé zlepšování vztahu k ochraně životního prostředí a na předcházení znečišťování,

·         usilovat o odstranění nebo maximální omezení negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu,

·         pravidelně prověřovat systém environmentálního managementu jako součást řízení organizace, včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků, stanovených v environmentální politice,

·         provádět na základě objektivního ověřování, t.j. kontrol, měření a monitorování environmentálních aspektů a jejich dopadů  jednou ročně přezkoumání zavedeného systému vrcholovým vedením s cílem porovnat zjištěné skutečnosti se závazky, vyplývajícími z environmentální politiky a tím se zapojit do procesu trvalého zlepšování,

·         pravidelným a důsledným rozborem spotřeby surovin, materiálů a energií a důsledným tříděním vznikajících odpadů zajistit minimální čerpání přírodních zdrojů a surovin,

·         využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k získávání a stálému rozšiřování potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí,

·         spolupracovat s příslušnými úřady a s veřejností tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika,

·         usilovat o dodržování principu  udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění zařízení s omezením jejich vlivu na životní prostředí,

·         pravidelně se zabývat analýzami možného havarijního ohrožení a návrhy na jeho účinnou prevenci.“

 

Příklady

Text environmentální politiky Ministerstva životního prostředí lze najít na www.mzp.cz/cz/emas, environmentální politiky města Vsetín na www.dobrapraxe.cz/cz/misto/vsetin-ekologizace, environmentální politiky města Chrudim na www.chrudim.eu/emas.