Více času na podstatné

Co nového v odpadech v roce 2011

26.04.2011 11:26

I v roce 2011 se Svaz měst a obcí ČR aktivně angažuje v přípravě nové odpadové legislativy. V nejbližší době by se naše úsilí mělo zúročit v návrhu věcného záměru nového zákona o odpadech, připravovaném Ministerstvem životního prostředí do konce května 2011 s předpokládanou účinností od roku 2013.

Rádi bychom do nového zákona o odpadech, související legislativy a koncepčních řešení prosadili vylepšená nebo nová řešení následujících problematik:

Vznik regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) garantovaný kraji, který umožní optimálním nastavením jednotlivých procesů a prvků trvale udržitelné řešení odpadového hospodářství v určitém prostoru a časovém horizontu. Systém si klade za cíl omezovat vznik odpadů, minimalizovat skládkování odpadů, maximalizovat využívání odpadů ve vazbě na další průmyslové segmenty v regionu (energetika, zemědělství, výroba z druhotných surovin apod.), optimalizovat veškeré činnosti v odpadovém hospodářství s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou udržitelnost a zajistit dlouhodobou stabilitu odpadového hospodářství v regionu. Klíčové systémy a zařízení pro fungování ISNO budou systém sběru využitelných (zejm. plast, sklo, papír, kovy, rostlinný bioodpad), objemných, nebezpečných, směsných a dalších odpadů, včetně zpětného odběru výrobků;  systém svozu, přepravy včetně překládacích stanic; zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů (zejména využitelných); zařízení pro energetické využití směsných a biologicky rozložitelných odpadů, zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí (kompostárna, bioplynová stanice); zařízení pro konečné odstranění odpadů – vazba na regionální využití obnovitelných zdrojů energie.

Ekonomické nástroje

- Kompenzační poplatek navrhujeme prozatím zachovat v současné výši jako příjem obcí se stávající skládkou odpadů. U nových skládek by poplatek měla již nahradit povinná dohoda investora s obcí.

- Zavedení „skládkovacího poplatku“ za uložení odpadu na skládku s cílem vyrovnání cen mezi spalováním a skládkováním odpadů, resp. ekonomickým znevýhodněním odstraňování odpadů skládkováním. Jeho výnosy by měly být děleny mezi kraje a Státní fond životního prostředí jako účelově vázané prostředky na investice v odpadovém hospodářství a provoz ISNO. Obce by se mohly v rámci nově vytvořených dotačních titulů přihlásit o podporu materiálového nebo energetického využití odpadů.

- Změna ve zpoplatnění obyvatel, kdy je navrhováno sjednocení současných dvou možností v jeden místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem dle zákona o místních poplatcích. Poplatek by vycházel ze skutečných čistých nákladů obce (po odečtu veškerých příjmů např. od kolektivních systémů) na provoz systému nakládání s komunálním odpadem a z počtu obyvatel, obývajících všechny nemovitosti v obci, které by nahlásil vlastník nemovitosti. Horní hranice poplatku je v tomto systému dána skutečnými náklady obce na provoz systému nakládání s komunálním odpadem za předcházející kalendářní rok. Vedle uživatelů nemovitostí určených k trvalému bydlení budou nadále zpoplatněny i rekreační nemovitosti.

- Zavedení zpoplatnění živnostníků formou povinného zapojení drobných živnostníků či právnických osob produkujících odpad podobný komunálnímu, a to zejména v oblasti tříděných složek komunálních odpadů jako jsou papír, plast, sklo, nápojový kartón a kovy.

- Dále navrhujeme také legislativně řešit zákonné ručení za platbu poplatku u nezletilých a osob se zbavenou či omezenou svéprávností a zpoplatnění cizinců s dlouhodobým pobytem.

Zavedení povinnosti tvorby rezerv u autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů pro případy krizových situací, kdy je pokles poptávky po druhotných surovinách či daný subjekt ukončuje svou činnost. Je nutné zajistit kontinuální provozování sběru tříděného odpadu na obcích.

 V oblasti biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) navrhujeme zavést oddělený sběr rostlinného odpadu v obcích (domácí kompostování, komunitní a centrální kompostování), oddělený sběr živočišného BRKO z jídelen a stravoven pro účely anaerobní digesce, a podporovat využití kompostů v zemědělství jako náhrady průmyslových hnojiv ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, dále vytvářet sítě zařízení pro využití vhodného BRKO jako nedílné součásti regionálních ISNO (kompostárny, bioplynové stanice). Hlavní způsob využití BRKO ve směsném komunálním odpadu je energetické využití.

Podporujeme energetické využití odpadu, za současného stanovení jeho přesných pravidel a zajištění veřejné podpory zařízení k energetickému využití odpadu jako klíčových zařízení regionálních ISNO, další doplňkové technologie mohou být mechanicko-biologická úprava s využitím nadsítné frakce v cementárnách nebo speciálních spalovacích zařízení.

Problematiku zpětného odběru navrhujeme řešit samostatnou právní úpravou (zákon o výrobcích s ukončenou životností), východiskem by měla být stávající právní úprava a již nabyté zkušenosti. Navrhujeme zachovat povinnost zpětného odběru pro elektrická a elektronická zařízení, baterie, akumulátory a rozšířit povinnost zpětného odběru na motorová vozidla s ukončenou životností a využité pneumatiky. Dále by měly být jednoznačně definovány podmínky pro zakládání a následný provoz kolektivních systémů, spolu se zajištěním dohledu státu nad těmito systémy. Budeme doporučovat založit obcím právo zapojit se do systémů zpětného odběru a povinnost kolektivních systémů provádět v obcích zpětný odběr pouze se souhlasem obce.

Svaz se problematikou nakládání s odpady dlouhodobě a intenzivně zabývá, v poslední době v rámci aktualizace odborné studie „Strategie rozvoje nakládání s odpady ve městech a obcích České republiky“, publikované poprvé v roce 2008. Poznatky a návrhy plynoucí ze Strategie projednala a odsouhlasila v březnu Komise životního prostředí Předsednictva Svazu a následně byly přijaty na dubnovém jednání Předsednictva Svazu.  Všechny naše návrhy a doporučení jsou také průběžně projednávány s Ministerstvem životního prostředí, Asociací krajů ČR a Hospodářskou komorou ČR a v základních rysech byla mezi těmito organizacemi dosažena shoda. Návrhy na úpravu místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem jsme předali Ministerstvu financí v rámci konzultace k novele zákona o místních poplatcích.

 

Zdroj: převzato z webu www.smocr.cz