Více času na podstatné

Co znamená ISPOP pro ohlašovatele v roce 2011?

04.11.2010 10:35

ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) je nástrojem veřejné správy a  součástí jednotného informačního systému o životním prostředí naší republiky. ISPOP umožňuje ohlašovatelům – průmyslovým podnikům či provozovnám - zpracování vybraných povinných hlášení o znečišťování životního prostředí v elektronické podobě dle platného datového standardu, který je pro každý rok zveřejňován Ministerstvem životního prostředí (MŽP). ISPOP zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy.

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Zřizovatelem ISPOP je MŽP, provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Systém je vyvíjen v rámci projektu CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

ISPOP je nástupnickým systémem informačního systému Centrální ohlašovna, jehož provoz byl ukončen k 31.12.2009. Provoz ISPOP byl zahájen 1.1.2010.

V roce 2010 vznikla povinnost hlásit prostřednictvím ISPOP skupině ohlašovatelů povinných hlásit do IRZ. Ke dni  28.5.2010 bylo v ISPOP zaregistrováno 4 884 subjektů (ohlašovatelů). V období od 1.1.2010 do 28.5.2010 bylo do ISPOP přijato celkem 19 441 hlášení. Největší část tvořila hlášení agendy odpadů - 7 588 (39 %) a IRZ - 4 913 (25 %).  Předpokládaný odhad počtu ohlašovatelů v roce 2011 je cca 30 000 a v roce 2012 cca 70 000.

„ISPOP rozšiřuje nabídku služeb e-Governmentu v České republice, protože umožňuje elektronickou výměnu dat mezi ohlašovateli a dotčenými institucemi. Tím se zvyšuje efektivita výkonu státní správy. ISPOP zjednoduší zpracování, vyhodnocování a publikaci dat a přispěje k lepší informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí“, říká ředitel CENIA Ing. Jiří Hradec.

 

Skupina ohlašovatelů, kteří povinně podávají hlášení prostřednictvím ISPOP, se bude v letech 2010 až 2012 rozšiřovat. Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP jsou rozděleny do tří etap. Postupný náběh ohlašovacích povinností je dán přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb. Prostřednictvím ISPOP hlásí v roce:

 

2010

  • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2009 povinnost hlásit do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ),

 

2011

  • provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, kteří doposud neohlašovali prostřednictvím ISPOP,
  • provozovatelé činností E-PRTR (činnosti vyjmenované v příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES),
  • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ,
  • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010,

 

2012 a dále

všichni, kteří jsou povinni hlásit dle

  • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
  • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  • zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a      
  • zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

 

V souvislosti s nastávajícím ohlašovacím obdobím pořádá CENIA od 25.10.2010 do 10.12.2010 bezplatné instruktážní semináře pro uživatele ISPOP ke způsobu ohlašování v roce 2011 (tedy údajů za rok 2010). Semináře se konají v krajských městech a jsou určeny všem uživatelům ISPOP, zejména pak ohlašovatelům, kteří budou v roce 2011 podávat hlášení prostřednictvím ISPOP poprvé.

 

Na začátku roku 2011 bude spuštěna nová verze informačního systému ISPOP, která bude obsahovat celou řadou nových funkcí. Současně bude představena i nová podoba webového portálu ISPOP. Další informace jsou k dispozici na www.ispop.cz.

 

Časový harmonogram seminářů o ISPOP

KÚ Libereckého kraje

25. 10. 2010

KÚ Královéhradeckého kraje

26. 10. 2010

KÚ Plzeňského kraje

2. 11. 2010

KÚ Jihočeského kraje

3. 11. 2010

KÚ Ústeckého kraje

10. 11. 2010

KÚ Středočeského kraje

15. 11. 2010

KÚ Jihomoravského kraje

18. 11. 2010

KÚ Zlínského kraje

24. 11. 2010

KÚ Olomouckého kraje

25. 11. 2010

KÚ Pardubického kraje

29. 11. 2010

KÚ Vysočina

30. 11. 2010

KÚ Moravskoslezského kraje

1. 12. 2010

Magistrát hlavního města Prahy

6. 12. 2010

KÚ Karlovarského kraj

8. 12. 2010

 

Leták o ISPOP ke stažení ZDE

 

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 1174/8

100 05 Praha 10

info@cenia.cz, www.cenia.cz , www.ispop.cz