Více času na podstatné

ČOI: Polovina výkupen druhotných surovin na štíru se zákony

29.08.2013 11:46

Kontroly sběren surovin pokračovaly i ve 2. čtvrtletí, kdy ve srovnání s předchozím obdobím došlo v kontrolovaných provozovnách k výraznému zvýšení nedostatků, a to o 20 %. „Problémy s dodržováním platných předpisů při výkupu druhotných surovin měla plná polovina kontrolovaných provozovatelů. Kromě porušení zásad poctivosti prodeje inspektoři prokázali neseznámení s cenou vykupovaných druhotných surovin, používání neověřených měřidel a také nedostatky v povinné evidenci osob, od nichž prodávající suroviny vykoupil,“ upřesnil zjištěné nedostatky Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

V rámci kontrolní akce bylo v období od 1. 4. do 30. 6. 2013 zkontrolováno 85 výkupen druhotných surovin, při nichž bylo prověřováno v rozsahu dozorové pravomoci České obchodní inspekce plnění povinností spojených s výkupem druhotných surovin, pokud provozovatel nabízel tyto služby spotřebiteli. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 43 případech (tj. 50,6 %).

 

 

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

Při kontrolách inspektoři prokázali v 10 případech porušení zákona o ČOI (zák. č. 64/1986 Sb. - užívání neověřených měřidel a ve 42 případech porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.):

  • zásady poctivosti prodeje (§ 3) porušilo 21 kontrolovaných subjektů
  • informace o ceně (§ 12) nebyly poskytnuty spotřebiteli v 19 případech
  • dokladu o výkupu surovin nebyl vydán ve dvou případech, přestože o něj spotřebitel požádal.
  • v 7 případech došlo k porušení jiných předpisů.

V průběhu kontrolní akce vydali inspektoři do doby zjednání nápravy zákaz používání 11 kusů měřidel bez platného ověření.

Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty 34 pokut v celkové výši 269 500 Kč, další správní řízení nebyla dosud ukončena.

 

Závěr

Ve 2. čtvrtletí 2013 byly kontroly výkupu druhotných surovin zaměřeny kromě dozoru nad obecně platnými právními předpisy také na dodržování povinností stanovenými pro výkup odpadů zákonem o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.). Porušení povinnosti vést evidenci identifikace osob nabízejících odpady k výkupu, kterou ukládá provozovatelům sběren zákon o odpadech, zjistili inspektoři ve 4 případech. Cílem monitorování provozovatelů sběrných surovin a jejich opakovaných kontrol je snaha ČOI omezit aktivity osob, které se dopouštějí trestné činnosti a následného prodeje předmětů pocházejících z krádeží. Kontroly budou pokračovat až do konce roku.

 

Zdroj: ČOI