Více času na podstatné

ČRo: Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku, která studentům zakáže pokusy s kyselinami

11.10.2015 20:55

VYJÁDŘENÍ MZD ČR Pokusy s kyselinou sírovou, chlorovodíkovou nebo metanolem. To už bude pro studenty mladší 18 let od ledna možná minulost. Ministerstvo zdravotnictví totiž připravilo vyhlášku, která jim s nebezpečnými látkami zakazuje pracovat. Přitom právě pokusy jsou podle učitelů pro studenty na hodinách nejzajímavější, protože jim pomáhají pochopit učivo.

 

 

 

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR:

Ochrana zdraví žáků včetně ochrany zdraví žáků při praktickém vyučování je předmětem školského zákona. Pokud jde o podmínky ochrany zdraví žáků při praktickém vyučování, upravuje je školský zákon tak, že odkazuje na pracovněprávní předpisy (cit.: "na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci").

Ministerstvo zdravotnictví  bylo při přípravě vyhlášky č. 180* vázáno směrnicemi EU na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců.  Důvodem vydání nové vyhlášky o pracích zakázaných mimo jiné mladistvým zaměstnancům byla skutečnost, že dosud platná směrnice EU na tomto úseku byla v r. 2014 novelizována, a to ve smyslu zpřísnění požadavků na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců. Vedle toho nová směrnice zohlednila i jednotnou klasifikaci a označování chemických látek a směsí v souladu s nařízeními EU v této oblasti.

Vyhláška č. 180 prošla při přípravě řádným legislativním procesem, přičemž žádná z připomínek se netýkala toho, že byť novou právní úpravou došlo ke zpřísnění podmínek práce s chemickými látkami a směsmi pro mladistvé zaměstnance, bránila by tato skutečnost přípravě na povolání mladistvých zaměstnanců. Podotýkáme, že ani dříve platná vyhláška č. 288/2003 Sb. neumožňovala mladistvým v rámci přípravy na povolání pracovat s karcinogeny, mutageny a procesy s rizikem chemické karcinogenity, s azbestem a jinými nebezpečnými  chemickými látkami a přípravky.

Ministerstvo zdravotnictví nyní podrobně zkoumá návrh MŠMT na novelizaci vyhlášky č. 180 a zmírnění podmínek v této oblasti a pokud to bude možné, MZ návrhu MŠMT vyhoví.

 

Pozn: Vyhláška č. 180/2015 Sb. Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 

Zdroj: ČRo