Více času na podstatné

CSA v kostce

13.11.2009 07:39

 

Na stránkách ECHA byl zveřejněn stručný dokument k posuzování chemické bezpečnosti (CSA). Tento materiál v tzv. kostce přináší základní informace o celém procesu hodnocení a dále uvádí, jak by měla vypadat komunikace v dodavatelském řetězci při výměně vzájemných informací.

Posouzení chemické bezpečnosti (CSA) je proces, který stanovuje a popisuje podmínky, za nichž samotná výroba a používání látek lze považovat za bezpečné. Procesu CSA zahrnuje tři základní kroky:

  • hodnocení nebezpečnosti látek

  • posouzení expozice

  • charakterizace rizik

V případě hodnocení nebezpečnosti látek je nutné vycházet ze všech dostupných a relevantních informací o látce. Tato data zahrnují jak samotné informace o vlastnostech látky, tak i o její výrobě a způsobu použití, včetně údajů o dosahovaných emisí a expozicích. Cílem procesu hodnocení je identifikace nebezpečných látek a posouzení jejich možných účinků na lidské zdraví a životní prostředí, s cílem stanovit tzv. prahové hodnoty expozice, při které je možné považovat použití dané látky zabezpečné. V případě, že výsledkem prvního posouzení je, že látka není nebezpečná anebo nesplňuje kritéria PBT/vPvB látek, zda celé CSA končí. Pokud ale látka splňuje některé z těchto dvou kritérií, pak je nutné postupovat dalším krokem.

Posouzení expozice je proces zahrnující měření nebo odhad koncentrace látky, při které není ohroženo lidské zdraví anebo životní prostředí. V rámci tohoto procesu se stanovují tzv. scénáře expozice, popisující za jakých podmínek smí být daná látka používána. Pro každý takovýto scénář je nutné stanovit úrovně expozice pro člověka a zároveň životní prostředí. Připomínáme, že scénář expozice popisuje osud látky od výroby, až po její odstraňování.

Třetím krokem CSA je charakterizace rizik. V tomto kroku jsou úrovně expozice srovnávány s prahovými hodnotami, tak aby bylo docíleno, že při daném způsobu použití budou rizika patřičně kontrolována. Pokud bude pro stanovený způsob použití látky shledáno, že rizika pro životní prostředí anebo lidské zdraví jsou kontrolována, pak proces CSA tímto krokem končí. Pokud bude úroveň expozice nekontrolovatelně vysoká, pak se musí celý proces opakovat s využitím nových informacích o látce, případně změnou podmínek výroby, případně je nutné vytvořit přesnější odhady expozice. Tento závěrečný proces se neustále opakuje, dokud není dosaženo kontroly možných rizik při daném použití látky.

CSA je následně součástí zprávy o chemické bezpečnosti (CSR). Tato data jsou v dodavatelském řetězci šířena prostřednictvím bezpečnostních listů.

CSA se vytváří pro všechny látky vyráběné/dovážené v množstvím větším jak 10t/r. Tzv. následní uživatelé mohou také za určitých podmínek vytvořit vlastní CSA, minimálně by se však měli podílet na sdělování informací v dodavatelském řetězci, tak aby i jejich způsob použití látky byl jeho dodavatelem pokryt v registrační dokumentaci.

 

Dokument je bohužel k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Dokument ke stažení: https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/nutshell_guidance_csa_en.pdf

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_25_guidance_nutshell_csa_20091103.pdf

Zdroj: ECHA