Více času na podstatné

Czechinvest: Aktuální informace o programech podpory podnikání

04.04.2012 14:05

Dne 28. 3. 2012 byla vyhlášena Výzvy k předkládání žádostí v rámci programu Rozvoj. Příjem žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 10. 4. 2012 od 12:00 hod. a ukončen 17. 4. 2012 do 12:00 hod.. Celková alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Rozvoj: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

 

Vyhlášení II. Výzvy – prodloužení v programu Nemovitosti

Dne 28. 3. 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy v programu Nemovitosti. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 11. 6. 2012 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem bude garantován min. po dobu 7 dní, tedy do 18. 6. 2012 do 12:00 hod.. Po uplynutí lhůty 7 dní si vyhlašovatel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhrazuje právo na zastavení příjmu Registračních žádostí v okamžiku, kdy kumulativní objem požadovaných dotačních prostředků překročí 6 násobek plánované alokace (6 mld. Kč). V případě naplnění 6 mld. Kč v období prvních 7 dní bude příjem ukončen okamžitě po jejich uplynutí, v opačném případě bude příjem Registračních žádostí pokračovat až do naplnění limitu a následně uzavřen, maximálně však do 11. 10. 2012. Plánovaná alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

 

Vyhlášení II. Výzvy – prodloužení v rámci programu Spolupráce – Technologické platformy

Dne 30. 3. 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy k předkládání žádostí v rámci programu Spolupráce – Technologické platformy. Příjem registračníchžádostí v rámci této Výzvy byl zahájen 2. 4. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. 5. 2012. Celková alokace pro tuto Výzvu je 70 mil. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Spolupráce – technologické platformy: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

 

Vyhlášení druhého prodloužení II. Výzvy v rámci programu Marketing

Dne 2. 4. 2012 bylo vyhlášeno druhé prodloužení II. Výzvy k předkládání žádostí v rámci programu Marketing. Příjem žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 2. 5. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. 8. 2012. Celková alokace pro tuto Výzvu je 300 mil. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Spolupráce – Klastry

Dne 30. 3. 2012 byl ukončen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Spolupráce – Klastry. Plné žádosti jsou přijímány od 2. 4. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 500 mil. Kč.

  • Spolupráce Klastry: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

 

Ukončení příjmu Plných žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 21. 3. 2012 byl ukončen příjem Plných žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu ICT a strategické služby.

  • ICT a strategické služby: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

 

Upozornění pro žadatele – Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. S účinností této novelizace se snižují limity pro realizaci veřejných zakázek ze 2 mil. Kč bez DPH na 1 mil. Kč bez DPH v případě dodávek a služeb a z 6 mil. Kč bez DPH na 3 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací. S účinností této novelizace se dotovaným zadavatelem stává každý subjekt zadávající zakázku spolufinancovanou z více než 50% z veřejných prostředků. Zakázky na dodávky a služby v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč bez DPH a zakázky na stavební práce v hodnotě vyšší než 3 mil. Kč bez DPH budou v případě dotovaných zadavatelů po 1. 4. 2012 povinně zadávány podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Z tohoto důvodu poskytovatel dotace nabízí žadatelům možnost požádat o snížení míry podpory na 50%, čímž by již nespadali do kategorie dotovaného zadavatele a mohli se tak při vyhlášení výběrového řízení řídit Pravidly pro výběr dodavatelů a nikoli zákonem. Tato změna je možná v režimu Změnového řízení (v eAccount) od 16. 4. 2012.

 

Upozornění – nové mzdové tabulky platné od 1. 4. 2012

Od 1. 4. 2012 je v platnosti nový formulář pro nárokování mzdových nákladů, který se vztahuje na první verze Žádostí o platbu podané od 1. 4. 2012.  Formulář naleznete na stránkách agentury CzechInvest (https://www.czechinvest.org/zadost-o-platbu-v-oppi/ a u jednotlivých programů) a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  Zároveň je na webových stránkách uveřejněn dokument, který obsahuje výčet změn, které se k novému Výkazu práce – Rozpisu mzdových nákladů a dovolené vztahují.

 

Možnost ověření ekonomického zdraví pro žadatele OPPI

Pro účely ověření stavu ekonomického zdraví (tzv. prerating) malých a středních podniků byla Hospodářskou komorou Praha dne 2. 4. 2012 zřízena webová aplikace. Žadatel z kategorie MSP s historií bude moci bezplatně 1x do měsíce prostřednictvím rozhraní s formulářem pro vstupní data na linku https://prerating.mpo-irating.cz zaslat v předstihu k posouzení svá vstupní data. Do pěti pracovních dnů mu bude pomocí aplikace Rating vypracováno hodnocení a na zadanou e-mailovou adresu žadatele bude zasláno výsledné písmeno tohoto kontrolního výpočtu.

 

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Nemovitosti, Spolupráce – Technologické platformy, Rozvoj a Spolupráce – Klastry

Před několika dny byly na webové stránky agentury CzechInvest vloženy aktualizované specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro nové Výzvy uvedených programů a upravené Pokyny pro II. Výzvu – prodloužení programu Spolupráce – Klastry. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u jednotlivých programů.

 

 

zdroj: Czechinvest