Více času na podstatné

Datové standardy pro ohlašování za rok 2011 - ISPOP

25.01.2011 12:19

Ministerstvo životního prostředí vydalo datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP za rok 2011.

 

Datový standard pro formuláře podávané ve formátu PDF

Pro ohlašování v roce 2011 (za ohlašovací rok 2010) použijte datové standardy pro rok 2010 (nikoliv pro rok 2011).

 

 

Oblast hlášení

Formulář

Datový standard

 

 

2009

2010

2011

IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

VODA

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu dle přílohy č. 6 vyhl. č. 61/2003 Sb.

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

VODA

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) *)/  Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) *) (podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách)

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

VODA

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

OVZDUŠÍ

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (společný formulář), Roční hmotnostní bilance rozpouštědel a Oznamovací list uživatele

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

  

XSD

OVZDUŠÍ

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů,

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

 

XSD

OVZDUŠÍ

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

ODPADY

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

ODPADY

Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

ODPADY

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

XSD

XSD

XSD alternativní šablona

XSD

 

Datový standard pro formuláře odpadového hospodářství

Následující evidence odpadářské agendy se nezpracovávají ve formulářích Adobe, ale prostřednictvím webových formulářů, které lze vyplnit zde. Použití této aplikace zaručuje zpracování hlášení v datovém standardu ISPOP.

Pro ohlašování v roce 2011 (za ohlašovací rok 2010) použijte datové standardy pro rok 2010 (nikoliv pro rok 2011).

 

Oblast, ze které se hlášení podává

Formulář

Datový standard

 

2009

Datový standard

 

2010

Datový standard

 

2011

ODPADY

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

Datový standard ODPADY

 

XSD XML obálka

 

Datový standard ODPADY

 

 

XSD XML obálka

 

 

Webové formuláře naleznete zde.

xsd

ODPADY

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

xsd

ODPADY

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

xsd

ODPADY

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

xsd

ODPADY

Skládky odpadů

xsd

ODPADY

Dopravce odpadů

xsd

 

Hlášení vodohospodářské agendy

Následující evidence vodohospodářské agendy se zpracovávají prostřednictvím nástrojů, ketré poskytují webové portály jednotlivých správců povodí. Použití aplikací jednotlivých portálů je plně v souladu s pravidly pro ohlašování do ISPOP.

 

Oblast

hlášení

Formulář

Odkaz

na příslušný

podnik povodí

VODA

Odběr podzemní vody

Povodí Labe

 

VODA

Odběr povrchové vody

VODA

Vypouštěné vody

VODA

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

Zdroj: ISPOP