Více času na podstatné

Dílčí výsledky jednání PSP ČR - 23. schůze

22.09.2011 09:58

Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - prvé čtení  /St 21. 9., 4. bod dopoledne/

Text návrhu zákona k nahlédnutí ZDE

Výsledek: Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706)

 

TZ (MŽP) - Návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který připravilo Ministerstvo životního prostředí a který v červenci schválila i vláda, prošel bez problémů i prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Jeho hlavním cílem je dosáhnout lepší kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností.

„Nová opatření uvedená v návrhu zákona se dotknou nejen velkých znečišťovatelů, ale i domácností. Malé kotle, uváděné na trh, budou muset mít výrazně nižší emise než teď. Zákon také zakáže spalování nekvalitních paliv,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa. „Norma počítá i s možností vymezování nízkoemisních zón ve znečištěných městech, lázeňských městech a obcích v chráněných územích. Kromě nízkoemisních zón nebo navýšení poplatků za znečištění norma zavádí takzvaná kompenzační opatření,“ dodal.

Vznik kompenzační opatření v praxi znamená, že v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou uvedeny do provozu nové zdroje znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové znečištění vyvažovat.

Dalším bodem je zavádění nízkoemisních zón, kdy obce a města budou mít možnost vyčlenit na svých územích zónu, do které nebudou moci vjíždět auta, která nesplňují emisní limity. Obce a města ale zároveň musí zajistit objízdnou trasu po silnici stejné nebo vyšší třídy.

Návrh zákona obsahuje i nové parametry pro kotle pro domácnosti, kdy malé kotle (o příkonu do 300 kW) uváděné na trh v České republice budou mít výrazně nižší emise než dnes.

Nový zákon zároveň umožní individuální přístup k velkým znečišťovatelům ovzduší a to tak, že příslušné krajské úřady budou moci zpřísnit provoz zdroje, který má na kvalitu ovzduší v oblasti prokazatelně špatný vliv.

 

Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - /Pá 23. 9., 1. bod/

Text návrhu zákona k nahlédnutí ZDE

 

Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) /sněmovní tisk 311/

Text návrhu zákona k nahlédnutí ZDE

Výsledek: Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům (usnesení č. 703).  Třetí čtení zákona je naplánovano jako bod č. 85 (23. schůze)
 

Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - /St 21. 9., 3. bod dopoledne/

Text návrhu zákona k nahlédnutí ZDE

Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 705).