Více času na podstatné

Dobrý příklad využití dotací - Obec Cep a kořenová ČOV

09.12.2009 09:03

https://www.obeccep.cz/image.php?nid=2560&oid=289205&width=520&height=332Obec Cep má od letošního dubna kořenovou čistírnu. Obec se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Obec tvoří 185 obyvatel. Nikdo ze zastupitelů není uvolněný.

Stavbu obec financovala z vlastních finančních prostředků a dále z dotace čerpané v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP, prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní). Čistírna stála celkem 14 milionů korun. Způsobilé výdaje dosáhly 12 105 212 Kč, přičemž Fond soudržnost přispěl částkou 10 289 431 Kč a Státní fond životního prostředí dále poskytl částku 605 260 Kč. Celkem obec získala 90% potřebných finančních prostředků tj. 10 894 691 korun. Výstavba ČOV byla plánovaná, a tak obec na ni našetřila!

Obec se inspirovala kořenovou čistírnu v nedalekých Slavošovicích, kde tuto ČOV provozují již deset let. Stavba kořenové ČOV dobře zapadá do krajiny, kterou nenarušuje. ČOV tvoří pouze kalová pole, štěrbinová nádrž, zpevněné plochy, malý sklad nářadí a oplocení. Na obsluhu stačí jeden pracovník!

Cílem čističky bylo zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod a to chemicky spotřebovaného kyslíku o 6,72 t/rok (současná hodnota 8,10 t/rok) a nerozpuštěných látek o 3,27 t/rok ze současných 3,69 t/rok. Obec již disponovala kanalizací a nemovitosti byly na ni napojeny přes septik. Čistírna je napojena na stávající kanalizaci na niž je napojena většina domácností tj. 90%. Nově se vybudovala tlaková kanalizace a vodovodní řád pro část obce, která nemohla být napojena na stávající gravitační část kanalizace. Kdo si v obci postaví nový dům nemusí tak budovat septik.

Územním plán již s čističkou počítal. Protože všechny pozemky nebyly obecní, musela obec některé vykoupit a některé směnila. Nejsložitější byla příprava. Kromě běžné dokumentace jako projekt, plány, studie proveditelnosti, EIA bylo nutné mít ještě zpracované geologické průzkumy a různá zaměření.

Obec je s provozem spokojena. Cena vodného ani stočného se nezvýšila ani to do budoucna neplánujeme. V obci žije hodně starších obyvatel a tak jim chce obec vycházet vstříc. Obec nechce naprosto zbytečně zvyšovat obyvatelům životní náklady.

 

Zdroj: Moderní obec (článek byl redakčně upraven)

Obrázek: zdorj www.obeccep.cz