Více času na podstatné

Domácí kompostování a předcházení vzniku odpadů

06.11.2013 13:06

Na to, zda domácí kompostování lze považovat za způsob předcházení vzniku odpadů, je nejednoznačný názor. Nicméně oficiální názor Ministerstva životního prostředí je ten, že se jedná o formu předcházení vzniku odpadů a proto jsme položili (dnes již bývalé) ředitelce odboru odpadů RNDr. Zdence Bubeníkové několik (i osobních) otázek.

Redakce

Paní ředitelko, proč jako odbor či ministerstvo zastáváte názor, že domácí kompostování je předcházením vzniku odpadů? Vždyť vylouhované čajové sáčky, slupky z brambor či shrabané listí ze zahrádky z pohledu domácnosti či zahrádkáře jsou odpad a my, když je dáme do kompostéru, je využíváme. Nepředcházíme tím jejich vzniku, jen předcházíme tomu, že se nedostanou do obecního systému nakládání s odpady a tím ani do evidence.

Zákon o odpadech definuje odpad jako movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit. Většina zahrádkářů se ale zmíněných slupek od brambor či shrabaného listí ze zahrádky nechtějí zbavit, ale chtějí tento materiál využít pro výrobu kompostu, který pak použijí opět na zahrádce nebo pro pokojové rostliny. Na toto nakládání proto nenahlížíme jako na „zbavování se“ movité věci nebo na vznik „odpadu“, tímto způsobem vlastně vzniku odpadu předcházíme.

Z našeho pohledu se zde nejedná o využívání odpadu, jak uvádíte, ale o využívání biologicky rozložitelných materiálů. Připravovaný zákon o odpadech by měl situaci domácího kompostování dále vyjasnit a přidat tento způsob nakládání do oblasti předcházení vzniku odpadů.

Na domácí kompostování je nahlíženo z pohledu zákona o odpadech jako na předcházení vzniku odpadu, mj. také právě proto, že se nedostává do obecního systému nakládání s odpady a tím ani do evidence nakládání s odpady.

 

Přesvědčovat majitele zahrádek o užitečnosti domácího kompostování a poskytovat jim užitečné informace je nepochybně správné. Myslíte si, že rozšíření domácího kompostování vyřeší problém vysokého podílu biodegradabilní složky v odpadu ukládaném na skládky? Je podle vás správné, když obce rozdávají zadarmo kompostéry či přispívají finančně na jejich nákup, místo zavedení odděleného sběru bioodpadu?

Bioodpad tvoří v průměru přibližně polovinu hmotnosti směsného komunálního odpadu. Ve vesnické zástavbě, kde obyvatelé často využívají kompost, je však podíl biodegradabilní složky, výrazně nižší. Pravdou ale také zůstává, že čím dál více zahrádek kolem rodinných domků je pouze okrasných a na nich je aplikace kompostu vzniklého např. jen z roční produkce údržby trávníku téměř nemožná. Z tohoto důvodu se domnívám, že se v budoucnosti bez nastavení systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu a jeho následného zpracování na kompost, nebo jeho energetického využití neobejde žádná obec.

 

Připravujete povinnost pro obce zavést oddělený sběr bioodpadu. Bude nějak blíže upřesněno, co se tím myslí? Již nyní někde provozují oddělený sběr bioodpadu tak, že dvakrát do roka přistaví velkoobjemový kontejner na odpad ze zeleně. A vzhledem k plánování dopředu se občas stane, že v době přistavení kontejneru ještě žádný bioodpad není a nebo na něj lidi nečekali a zbavili se jej jinak.

Návrh nového zákona o odpadech předpokládá novou povinnost pro obce stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu rostlinného původu. To, jakým způsobem obec systém přesně nastaví, by mělo být v pravomoci každé obce.

 

Máte vlastní zkušenosti s kompostováním? Jak nakládáte ořezanými větvemi? Používáte štěpkovač?

Mám to štěstí, že bydlím v malém domku se zahradou na okraji Prahy, a tak mohu kompostovat veškerý biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu, jak ze zahrady, tak z kuchyně. Kompost na zahradě máme odjakživa, ale teprve nedávno jsem si pořídila kompostér. Musím přiznat, že se v něm biomasa rozkládá mnohem rychleji, protože se uvnitř udržuje vyšší teplota a navíc se provzdušňuje otvory ve stěnách. No a samozřejmě vypadá mnohem lépe než ohrádka s hromadou trávy a slupek od brambor. Štěpkovač bohužel ještě nevlastním, nicméně mám v plánu v dohledné době nějaký pořídit. Prozatím využívám svého kamaráda, který jednou začas přijede a větve mi naštěpuje. Přece jen je kompost více odlehčený, když se do něj dává dřevní štěpka.

 

Jakým způsobem shromažďujete bioodpad v domácnosti?

V kuchyňské lince máme pod dřezem dvě nádoby. Do jedné dáváme směsný komunální odpad a do druhé biologicky rozložitelný materiál, který denně vysypávám do kompostéru. Na papír, plasty a sklo máme velkou modrou, žlutou a zelenou tašku v předsíni.

 

Dáváte do svého kompostu úplně všechen bioodpad z domácnosti a zahrady? Je u vás zaveden oddělený sběr bioodpadů? Pokud ano, využíváte jej? Pokud ne, uvítala byste jej?

Oddělený sběr bioodpadu je v Praze možné individuálně objednat, ale není zaveden systémově. Já sama této služby nevyužívám, neboť biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu kompostuji na zahrádce, ale řada sousedů si odvoz separovaného bioodpadu u Pražské služby objednala. Domnívám se, že by takováto služba měla již patřit k běžnému komfortu pro občany při nakládání s odpady.

Některé obce mají již zaveden sezónní svoz bioodpadu ve velkoobjemových kontejnerech. Další možností je bioodpad odvézt na sběrný dvůr. Bioodpad, který nepatří do kompostu, může být materiálově využit např. v technologiích bioplynových stanic nebo energeticky využit ve spalovnách odpadu. Obě tyto varianty stojí v nastavené hierarchii nakládání s odpady na vyšších příčkách, nežli jejich odstranění na skládkách odpadu.

Připravil (op).

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2011