Více času na podstatné

Doporučení pro zvyšování kvalifikace auditora

25.03.2011 11:29

Udržování a zlepšování odborné způsobilosti

Auditoři mají prokazovat svůj průběžný odborný růst. Ten souvisí s udržováním a zlepšováním znalostí, dovedností a osobních vlastností jak v průběhu auditů, tak mimo ně.

                

Průběžného odborného růstu lze dosáhnout různými prostředky, jako jsou další pracovní zkušenosti, školení/výcvik, samostatné studium, proškolování dalších auditorů, účast na setkáních, seminářích a konferencích, a jiné odpovídající činnosti.

Činnosti průběžného odborného růstu mají vycházet ze změny potřeb jednotlivců dle jejich zkušeností, z potřeb organizace, praxe auditování, norem a jiných požadavků.

 

Pro zvyšování kvalifikace auditorů jsou vhodná školení a kurzy pořádané různými školícími organizacemi na témata, která není schopna zajistit vlastní organizace, např.

environmentální právo ES a ČR

systémy řízení dle normy ISO 14001 a EMAS

školení zaměřená na jednotlivé nástroje environmentálního managementu – hodnocení environmentálních aspektů, hodnocení environmentálního profilu, hodnocení životního cyklu, uhlíková stopa organizace, ekologická stopa organizace, udržitelná výroba a spotřeba, environmentální manažerské účetnictví, komunikace a environmentální reporting ap.

 

 

 Zajímavé moudra a publikace…….

 

Dvořáček, J.: Interní audit a kontrola. 1. vydání. Praha, C. H. Beck 2000

Požadavky normy ISO 14001:2004, Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář k revidované normě ČSN EN ISO 14001:2005, vydání první, květen 2005, ČNI Praha

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011, 2003, ČNI Praha