Více času na podstatné

Senát ČR: Energetická unie, ochrana klimatu, veřejné zdraví a místní poplatky

18.06.2015 15:20

SLEDUJEME Dnes byla zahájena další schůze senátu. Senátoři projednají dva evropské tisky týkající se Pařížskému protokolu - plánu boje proti globální změně klimatu po roce 2020 a Balíček opatření k energetické unii. Níže uvádíme doporučení senátního výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) k těmto evropským tiskům.

Senát také projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví (více ZDE). Novela zákona novelizuje §44 a §44b týkající se úpravy nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi. Dílčím způsobem je doplněna oblast pitných vod, zejména pokud jde náležitosti žádostí a oznámení. Dále se v návrhu pro oblast vod určených pro lidskou spotřebu řeší oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví prvního stupně zakázat používání vody, která nesplňuje jakost pitné vody a možnost povolení mírnějšího hygienického limitu překračovaného ukazatele byla podle § 3a vyčerpána, pokud je taková nepitná voda nadále dodávána spotřebitelům. Novela také mění oblast hluku. Pozměňovací návrh, který umožňoval vydání časově neomezeného povolení v případě, že nelze v rozumně dosažitelné míře zajistit, aby hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru byly dodrženy nebyl na konci března poslanci schválen.

Senát dále projedná novelu zákona o místních poplatcích. Dále senátoři projednají novelu zákona o místních poplatcích. Cílem zákona je, aby děti z dětských domovů a obdobných zařízení byly osvobozeny od poplatků za komunální odpad. Stejně na tom mají být obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Novela počítá také s tím, že odpovědnost za hrazení komunálních plateb za děti by nesli rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu.

 

Aktuality z jednání:

18.6.: Plán jednání senátu:

 • Ochrana veřejného zdraví - žádost o projednání jako 1. bod jednání ve čtvrtek 18. června
  • schváleny pozměňovací návrhy
 • Místní poplatky
  • schváleny pozměňovací návrhy
  • Poplatky za odpad má podle Senátu promíjet obecní úřad - více ZDE (ČTK)

17.6.: Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020:

 • Senátorka Jitka Seitlová vyzvala MPŽ, aby seznámila širokou veřejnost a zveřejnilo zprávy mezinárodnilo panelu IPCC. Ministr R. Brabec v kontextu uvedl, že informace jsou dostupné na webu MŽP (ZDE).
 • Výsledek: přijato doporučení VEU (viz níže)

17.6.: Balíček opatření k energetické unii:

 • Výsledek: přijato doporučení VEU (viz níže)

 

Sdělení EK a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020

Po úvodní informaci Bereniky Peštové, náměstkyně ministra životního prostředí, s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zpravodajské zprávě senátora Antonína Maštalíře a po rozpravě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR, aby se ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě Pařížský protokol – plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020, vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

 

Senát PČR

I.
1. podporuje
v obecné rovině úsilí o ochranu světového klimatu, jelikož klimatickou změnu považuje za fakt, na který je nezbytné adekvátně reagovat, mj. přípravou a realizací adaptačních a zmírňujících opatření;

2. považuje
za zásadní, aby kvantitativní závazky a cíle v oblasti změny klimatu byly přijímány pouze na základě skutečně objektivních a prokazatelných vědeckých poznatků a prognóz s cílem předejít chybným regulatorním zásahům s dalekosáhlými a mnohdy nezamýšlenými následky, jako je např. nesystémová podpora některých druhů energií či masivní pěstování energetických plodin (řepky, kukuřice apod.) pro výrobu biopaliv první generace;

3. souhlasí
s rámcovou pozicí vlády a dodává, že sdělení vnímá především jako dobrý základ pro další diskuzi o budoucí podobě mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu;

II.

1. připomíná
dlouhodobou pozici Senátu, formulovanou v usnesení č. 463 z 23. dubna 2014 k energeticko-klimatickému rámci EU do roku 2030 a revizi systému EU ETS, ve kterém Senát mimo jiné opětovně zdůraznil, že závazky týkající se redukce emisí skleníkových plynů musí být přijaty globálně, jelikož jednostranné snižování emisí bude mít jen omezený účinek, za nějž EU zaplatí poklesem konkurenceschopnosti své ekonomiky;

2. podporuje
v obecné rovině návrh Evropské komise ohledně hlavních prvků budoucí mezinárodní smlouvy a vstup nové smlouvy v platnost poté, co bude ratifikační proces dokončen hlavními světovými emitenty skleníkových plynů reprezentujícími přibližně 80 % globálních emisí;

3. očekává,
že u nové klimatické smlouvy bude důrazně zajištěn systém kontroly plnění závazků, včetně řešení případů jejího nedodržování;

4. považuje za vhodné
zapojit všechny sektory ekonomiky do úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, včetně letecké i námořní dopravy, zemědělství a jiné formy hospodářského využívání půdy;

5. poukazuje
na skutečnost, že je současně potřeba realizovat strategii přizpůsobování se změnám klimatu, jelikož přizpůsobení založené na správném pochopení fungování a chování přírodních ekosystémů může včas snížit rizika povodní a eroze půdy, zlepšit kvalitu vody i ovzduší, zajistit lepší energetickou a potravinovou bezpečnost a v neposlední řadě přispět k lepšímu zvládání dopadů klimatických změn;

6. požaduje,
aby vláda ČR
- provedla kvalifikovaný odhad předpokládaných nákladů České republiky spojených s realizací záměrů a doporučení obsažených v tomto sdělení;
- se zaměřila především na taková opatření, která na našem území efektivně zlepší situaci v ochraně životního prostředí;

III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalších iniciativách navazujících na toto sdělení Komise;

2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

 

Balíček opatření k energetické unii

Po úvodní informaci Pavla Šolce, náměstka ministra průmyslu a obchodu, s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zpravodajské zprávě senátora Antonína Maštalíře a po rozpravě Výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR, aby se ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu a  ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí, Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem:

 

Senát PČR
I.
1. podporuje
vytvoření takové energetické unie, která by zajistila bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii spotřebitelům v EU, a v obecné rovině souhlasí s pěti základními pilíři, na kterých by energetická unie dle návrhu Komise měla stát;

2. domnívá se,
že základem energetického mixu každého státu EU by měly být především stabilně fungující zdroje, přičemž jejich složení musí být předmětem svobodného rozhodnutí každého členského státu;

3. hodnotí
postoj vlády ČR k těmto dokumentům jako vyvážený a zohledňující zájmy České republiky;

 

II.
1. konstatuje,
že s ohledem na vysokou závislost členských států na dovozech energie z třetích zemí a na jednom dominantním dodavateli ropy a plynu je zcela zásadní posílit energetickou bezpečnost EU, a tak v této souvislosti vyzdvihuje nutnost další diverzifikace dodávek energie (zdrojů, dodavatelů a přepravních tras);

2. zastává názor,
že snižování závislosti na dovozech energetických surovin, např. prostřednictvím energetické účinnosti či využívání domácích energetických zdrojů včetně využití obnovitelných zdrojů, by mělo probíhat nákladově efektivně tak, aby nebyla ohrožena konkurenceschopnost evropské ekonomiky;

3. podporuje
vyšší propojení elektrorozvodných sítí v EU a tento proces považuje za nezbytnou podmínku dokončení jednotného vnitřního energetického trhu EU, přičemž však zdůrazňuje, že členské státy musí mít možnost přijímat opatření umožňující efektivní ochranu své rozvodné sítě před neplánovanými přetoky elektrické energie ze zahraničí;

4. dodává
v této souvislosti, že je nutné věnovat pozornost efektivní a bezpečné integraci intermitentních zdrojů (např. sluneční a větrné elektrárny) do přenosové sítě s cílem předejít její destabilizaci;

5. podtrhuje
zcela zásadní význam podpory výzkumných a inovačních programů v oblasti energetiky, neboť nové technologie (jako např. ukládání energie, čistá fosilní paliva, nová generace obnovitelných zdrojů) a další výzkum v oblasti jaderné energetiky, inteligentních sítí nebo energetické účinnosti mohou v budoucnu zásadně přispět k energetické bezpečnosti;

6. je přesvědčen,
ve shodě s pozicí vlády ČR, že přechod k nízkouhlíkové ekonomice musí probíhat na základě opatření založených na tržních mechanismech, nákladové efektivitě a technologické neutralitě, a dodává, že Senát ČR dlouhodobě podporuje jadernou energetiku jako jeden z nízkoemisních zdrojů energie významných pro naplnění evropských dekarbonizačních závazků;

 

III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalších iniciativách navazujících na tato sdělení Komise;

2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

 

 

Vybrané body programu:

 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020 /evropský senátní tisk č. K 009/10/
 • Balíček opatření k energetické unii /evropský senátní tisk č. K 010/10K 011/10/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 78/
  • Děti z dětských domovů a obdobných zařízení pravděpodobně budou osvobozeny od poplatků za komunální odpad. Stejně na tom mají být obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Novela počítá také s tím, že odpovědnost za hrazení komunálních plateb za děti by nesli rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu.
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 87)
   • Novela zákona novelizuje §44 a §44b týkající se úpravy nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi, dílčím způsobem je doplněna oblast pitných vod, zejména pokud jde náležitosti žádostí a oznámení anNovela také mění oblast hluku. Podrobně ZDE