Více času na podstatné

Doporučený postup změny dodavatele plynu pro domácnosti

16.02.2011 10:30

Právo volby dodavatele plynu formou bezplatné změny mají všichni zákazníci již od 1. ledna roku 2007. Změnou dodavatele plynu mají zákazníci možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku zemního plynu.

Cena dodávky zemního plynu pro zákazníky na liberalizovaném trhu se skládá z regulovaných cen (přeprava a distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a dále z neregulované složky ceny za energii zemního plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity zemního plynu, cenu za strukturování dodávky zemního plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů uskladněním plynu v podzemních zásobnících plynu) a obchodní marži dodavatele plynu. Regulované ceny jsou pevné a neměnné a jejich výši nemůže zákazník žádným způsobem ovlivnit. Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří až 70 % výsledné ceny dodávky zemního plynu, může zákazník ovlivnit právě volbou svého dodavatele plynu. Výše ceny tak závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb.

Od roku 2008 začala na liberalizovaném trhu působit řada nových obchodníků s plynem, kteří díky své nabídce služeb a produktů již byli schopni konkurovat tradičním plynárenským dodavatelům plynu. Od té doby dochází k výraznějšímu nárůstu změn dodavatelů plynu i v kategorii domácností.

V současnosti jsou Energetickému regulačnímu úřadu známy následující společnosti, které plyn aktivně dodávají domácnostem a které mají většinou celorepublikovou působnost:

 • RWE Energie, a.s.
 • Severomoravská plynárenská, a.s.
 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
 • LAMA INVESTMENTS a.s.
 • CENTROPOL ENERGY, a.s.
 • Jihomoravská plynárenská, a.s.
 • Západomoravská energetická, s.r.o.
 • Pragoplyn, a.s.
 • Česká energie, a.s.
 • Východočeská plynárenská, a.s.
 • Lumius, spol. s r.o.
 • ČEZ Prodej, s.r.o.
 • České Energetické Centrum a.s.
 • E.ON Energie, a.s.
 • RSP Energy a.s.
 • CONTE spol. s r.o
 • Lumen Energy a.s.
 • Pražská plynárenská, a.s.
 • Gas International  s.r.o.
 • ELIMON a.s.
 • HALIMEDES, a.s.
 • BICORN s.r.o.

 

Držitelů licence na obchod s plynem s možností dodávat plyn zákazníkům včetně domácností v České republice je více, ke dni 1. ledna 2011 bylo vydáno 122 licencí na obchod s plynem. Aktuální seznam držitelů licence na obchod včetně kontaktních údajů naleznete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci: Licence – informace o držitelích.

Pokud se zákazník z kategorie domácnosti pro změnu dodavatele plynu rozhodne, v nejjednodušším případě mu postačí udělat dva kroky. Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu (neplatí samozřejmě pro nově se připojující zákazníky), druhým krokem je pak uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s novým dodavatelem plynu.

Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu je nutné nejpozději k termínu dohodnutému ve stávající smlouvě nebo uvedenému v obchodních podmínkách původního dodavatele plynu. Pokud zákazník řádně neukončí předcházející smluvní vztah, musí počítat s odpovídajícími právními následky (např. se vznikem odpovědnosti za způsobenou škodu). Každý seriózní dodavatel plynu ovšem zákazníka na tuto náležitost upozorní a sám ji za zákazníka vyřídí, pokud k tomu od něj dostane příslušné oprávnění.

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu je pro zákazníky z kategorie domácnosti nejjednodušší způsob, jak si zajistit veškeré služby související s dodávkami plynu. Na základě této smlouvy dodavatel plynu zajišťuje zákazníkovi kompletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu. Uzavřením takovéto smlouvy s dodavatelem plynu se pro zákazníka celý proces, z hlediska zajištění činností spojených se změnou dodavatele plynu, ukončuje. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být mezi zákazníkem a novým dodavatelem plynu uzavřena v dostatečném časovém předstihu, ve většině případů minimálně 18 dní, před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší podle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Pokud se zákazník nerozhodne pro smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může si sám uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. To znamená, že zákazník uzavírá zvlášť smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě plynu a, pokud to vyžaduje průběh jeho odběru, tak i smlouvu o uskladňování plynu.

Podle toho, za jakých okolností a z jakých důvodů změna dodavatele plynu probíhá, rozlišujeme tři typy změn dodavatele plynu. Ve většině případů bude změna dodavatele plynu probíhat podle tzv. standardní změny dodavatele plynu, kdy dochází v odběrném místě zákazníka pouze ke změně dodavatele plynu v průběhu deseti pracovních dní. V krajních případech, kdy dodavatel pozbude možnosti nebo oprávnění dodávat plyn do odběrného místa zákazníka, je zákazník buď zařazen pod dodavatele poslední instance a jsou mu zajištěny dodávky za regulované ceny nebo může využít mechanismu v podobě tzv. rychlé změny dodavatele plynu a svého nového dodavatele plynu si vybrat. Rychlá změna dodavatele plynu proběhne do čtyř kalendářních dní po oznámení o nemožnosti dodavatele dodávat plyn zákazníkům, je však nutné požádat o rychlou změnu dodavatele plynu nejpozději 3 dny po tomto oznámení.

Dodavatelem poslední instance je dodavatel plynu, který má za určitých podmínek povinnost dodávat plyn domácnostem a malým zákazníkům za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je pojistkou pro domácnosti a malé zákazníky, kteří mají právo na volbu svého dodavatele plynu, avšak z různých možných příčin svého dodavatele plynu nemají. Povinnost dodavatele poslední instance dodávat plyn těmto zákazníkům se ruší v případě zjištění neoprávněného odběru plynu.

Posledním typem změny dodavatele plynu je změna dodavatele plynu formou registrace údajů. Sem patří změna dodavatele plynu jde-li o zahájení či obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po neoprávněném odběru plynu, zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka, nebo jedná-li se o změnu zákazníka a dodavatele v odběrném místě (tzv. „přepis“). Žádost o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů je nutné podat nejpozději sedm kalendářních dní před požadovanou účinností změny.

Standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, který je uveden v žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti následující den po podání žádosti a změna dodavatele plynu formou registrace údajů nabývá účinnosti ke dni uvedenému v žádosti o změnu, není však vázána na začátek měsíce.

Podrobně jsou jednotlivé procesy změn dodavatele plynu uvedeny v § 52 až 55 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších změn, která je dostupná na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Dne 1. července 2011 vstoupí v účinnost některá ustanovení novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, která se týkají především procesu změny dodavatele. Nově bude zavedena možnost změnit dodavatele s účinností k libovolnému dni, zatímco dříve byl tento proces vázán na 1. den měsíce. Z praktického hlediska dojde ke zvýšení ochrany zákazníka v případě, že má s dodavatelem uzavřenu smlouvu k jinému datu, než je konec měsíce. Bude tak minimalizována pravděpodobnost sankcí či dokonce přerušení dodávek plynu. Vzhledem k tomuto uvolnění procesu lze sjednotit postupy pro standardní změnu dodavatele a změnu dodavatele formou registrace údajů v jeden proces trvající 10 pracovních dní.

Doporučení:

Před samotnou změnou dodavatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě rovněž doporučujeme získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.

Informace o regulovaných cenách mohou zákazníci získat v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách plynů. Informace o cenách neregulované složky pak mohou zákazníci získat na webových stránkách jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb. Reference a další informace potřebné k rozhodnutí o změně dodavatele plynu doporučujeme sledovat v tisku a médiích, případně také na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.Upozornění odběratelům elektřiny a plynu

 

Zdroj: ERU