Více času na podstatné

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezské kraji spuštěny

02.07.2013 08:57

Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Příjem žádostí je zahájen od 1. 7. 2013 a potrvá do 29. 11. 2013 do 14:00 hodin nebo do vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 60.000.000 Kč, a to 30.000.000 Kč z rozpočtu MSK a 30.000.000 Kč z Fondu. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. V průběhu dalších dnů (prázdnin) by se měly přidat i další kraje. Ty se musejí nejprve samy přihlásit a dojednat s ministerstvem životního prostředí dohodu o spolupráci.

 

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí:

  • kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.);
  • zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu;
  • atmosferický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány „Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje“ (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny);

 

Podporovaný kotel musí být v době instalace uveden v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu (viz příloha níže)

 

Oprávnění žadatelé o dotaci

Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě.

Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.

O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce, který/kterou vlastní nebo jej/ji nabyl za trvání společného jmění manželů. Žadatel, který již obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Příloh XIII. či Příloh XII Směrnice, nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce na stejné opatření. Pokud poskytnutí dotace žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, dotaci nelze poskytnout.

V případě, že rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, je také sídlem podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, a to za předpokladu, že bude dodržena definice rodinného domu uvedená v čl. II. Programu (příloha XIII.2 Směrnice). Dle § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na  stavby, ve znění pozdějších předpisů se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomu účelu užívání určen.

 

Žadatelé dostanou do tří měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim peníze na nový kotel budou poskytnuty. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance obdrží na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Finanční dotace:

povinné označení
kotle na obálce
žádosti
typ kotle výše dotace
A kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-
5 s automatickým dávkováním paliva
40 000 Kč
B kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-
5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva
60 000 Kč
C zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační
nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo
vyšší
55 000 Kč
D plynový atmosferický kotel na zemní plyn 15 000 Kč
E plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000 Kč

 

Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK nebo Fondu.

 

Dokumenty ke stažení:

Směrnice MŽP č. 6/2010 - Přílohy XIII - účinné od 1. června 2013
Dodatek č. 13 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 - účinné od 1. června 2013

1. výzva Společného programu na podporu vyměny kotlů

Formulář žádosti k 1. výzvě Společného programu na výměnu kotlů

SVT_NP_2013-07-01-fin (Seznamu výrobků a technologií)

 

 

Zdroje: SFŽP, ČT24