Více času na podstatné

Dotace (OPPI): Marketing - Výzva II - pokračování

01.06.2011 11:39

Dne 1. května 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Příjem žádostí o dotaci je časově omezen.

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem.

O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU bude poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem. Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu Výzvy programu.

Z technických důvodů bude příjem elektronických registračních žádostí zahájen 10. června 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 26. září 2011. Začátek příjmu plných žádostí je stanoven na 1. července 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. října 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.

Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy finanční objem podaných registračních žádostí významně přesáhne částku plánované alokace na tuto výzvu. Vzhledem k tomu doporučujeme nenechávat podání registrační žádosti na poslední chvíli a v případě zájmu podat RŽ co nejdříve. O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy II - pokračování.

 

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Limity platné pro Výzvu II - pokračování:

 • Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována MSP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, (článek 27 Podpora MSP určená na účast na veletrzích). Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 200 tis. Kč) při realizování účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
 • Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 300 tis. Kč) při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • tvorba propagačních materiálů
 • dopravu výstavních exponátů
Specifika a omezení
 • Žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha.
 • Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2012, bez možnosti prodloužení projektu.
 • Podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě II - pokračování v příloze č. 1.
 • V rámci Výzvy II a každého jejího dalšího pokračování může být žadateli zaregistrována pouze jedna žádost.
 • Před datem přijatelnosti lze podepsat smlouvu a objednávku na účast na veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Výdaje zaplacené před datem přijatelnosti však nebudou považovány za způsobilé.

Žadatelům je doporučováno si nejprve přečíst text Výzvy II - pokračování programu Marketing a její přílohy, kde jsou vymezeny základní podmínky včetně podporovaných CZ - NACE, výběrových kritérií, atd.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva II – pokračování – program Marketing

Příloha č. 1 – CZ NACE program Marketing Výzva II – pokračování

Příloha č. 2 – Příloha I Smlouvy o ES

Příloha č. 3 – Výběrové kritéria program Marketing Výzva II – pokračování

Příloha č. 4 – Podmínky poskytnutí dotace

Příloha č.6 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace- specifická část - Výzva II - pokračování

Přílohy č. 5 – Pravidla způsobilosti výdajů - zvláštní část

 

Dále upozorňujeme, ža dne 15. března 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k podání žádosti o podporu v programu podpory Prosperita, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Více informací ZDE

 

Zdroj: czechinvest