Více času na podstatné

Dovoz odpadních vod ze zahraničí a zákon o odpadech

27.10.2017 13:33

Považujeme ze strany Ministerstva životního prostředí za nezbytné upozornit na chybu v publikované odpovědi na dotaz v Odpadovém fóru č. 6/2017 (pravidelná rubrika Pod Lupou). Dotaz se týkal možnosti dovážet odpadní vodu pocházející z biodegradační plochy ze Slovenska do České republiky. Autor odpověděl, že nedohledal v českém právním řádu žádný důvod, proč by se odpadní vody z jiného státu Evropské unie nemohly dovážet k vyčištění do České republiky, protože dovoz odpadních vod vodní zákon neřeší a z působnosti zákona o odpadech jsou odpadní vody vyloučeny.

Odpověď  je  nesprávná, protože nevychází z účinné právní úpravy. Správná odpověď by měla znít: Pokud odpadní voda naplní definici odpadu, vztahují se na její přepravu ze Slovenska do České republiky pravidla pro přeshraniční přepravu odpadů. Z dotazu není zřejmé,  jak  by  chtěl  tazatel s odpadní vodou v České republice nakládat, proto není možné říci, zda je možné takovou přepravu uskutečnit.

Chyba spočívá v opomenutí dva roky staré novelizace zákona o odpadech zákonem č. 223/2015 Sb. Tímto zákonem reagovala Česká republika na výtky Evropské komise vztahujících se k nedostatečnému provedení transpozice rámcové směrnice o odpadech z roku 2008 do českého právní  řádu. Jedna z výtek směřovala rovněž na existenci úplného vyloučení odpadních vod z působnosti zákona o odpadech. S účinností od 1. října 2015 tak došlo, mimo jiné, ke změně § 2 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech a odpadní vody nejsou vyloučeny z působnosti zákona o odpadech zcela, ale pouze v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy. To, že přeshraniční  přepravu odpadních vod vodní zákon neupravuje, tedy neznamená,  že  není  nijak regulována a  tedy v principu povolena. Naopak to znamená, že na přeshraniční přepravu odpadních vod naplňujících definici odpadu, přičemž podle našeho názoru odpadní voda uvedená v dotazu definici odpadu naplňuje, je nezbytné aplikovat zákon o odpadech a nařízení o přepravě odpadů. Z toho dále vyplývá, že například přeprava odpadních vod k zneškodnění v čistírně odpadních vod je zakázána. Zákon o odpadech totiž v § 54 odst. 2 zakazuje přepravu odpadů do České republiky za účelem odstranění s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze.

Mimo výše uvedené bychom rovněž rádi vyjasnili v odpovědi zmíněnou problematiku Katalogu odpadů (autor uvádí, že Katalog odpadů je v rozporu se zákonem o odpadech). Na okraj uvádíme, že vyhláška č. 381/2001 Sb. byla s účinností od dubna 2016 zrušena a katalog odpadů je od té doby vymezen ve vyhlášce č. 93/2016 Sb.  Na způsobu  používání katalogu a zařazování odpadů se ovšem nic podstatného nezměnilo. To, na co chceme upozornit,  se  týká  vztahu katalogu  odpadů  a zákona o  odpadech. Zásadní je skutečnost,  že  Katalog  odpadů neurčuje to, zda je něco odpadem či nikoliv,  jedná  se pouze o seznam, do kterého lze  zařadit  jednotlivé  věci naplňující  definici  odpadu. Z  této  povahy  nemůže  být v  rozporu se zákonem o odpadech, i kdyby v něm uvedenou položku nebylo možné využít. Je ovšem pravda, že někdy se s dotazem, zda je nějaká věc vždy odpadem jenom proto, že je uvedena v katalogu odpadů, setkáváme. Skutečně tomu tak není. Nicméně bychom chtěli autora, který se obával  takového  pochybení  na straně správních orgánů, ubezpečit, že se téměř vždy jednalo o dotaz ze strany původců odpadu, kteří se s odpadovými předpisy setkali poprvé. S obdobným pochybením na straně představitelů kontrolních orgánů se nesetkáváme.

 

Autor: Mgr. Štěpán Jakl, odbor odpadů Ministerstva životního prostředí

Zdroj: Odpadové fórum 10/2017

 

Související článek:

Dovoz odpadních vod (23.8.2017)