Více času na podstatné

ECHA zavádí nový postup pro předkládání žádosti o alternativní název

18.10.2011 06:47

Výrobci směsí jsou povinni informovat uživatele o nebezpečných složkách ve směsích uvedením jejich chemické identity. Typickými příklady takových směsí jsou barvy, čisticí prostředky nebo prostředky k mytí nádobí.

V souladu s článkem 24 nařízení CLP je možné podat žádost o povolení používání alternativního chemického názvu, pokud lze prokázat, že uvedení identifikace látky na štítku směsí nebo v bezpečnostních listech ohrožuje obchodní tajemství výrobce, dovozce nebo následného uživatele.

Žádost o užívání alternativního názvu (identifikace funkční chemické skupiny nebo alternativní označení) pro látku obsaženou ve směsi může být agentuře ECHA podána, pokud je tato směs již klasifikována a označena podle nařízení CLP. Pokud je směs klasifikována a označena podle směrnice 1999/45/ES, musí být žádost postoupena příslušným orgánům členské země EU, kde je látka uvedena na trh.

Všechny žádosti předložené agentuře ECHA jsou zpoplatněny.

Na internetových stránkách agentury ECHA je nyní k dispozici příručka pro předkládání údajů, která vysvětluje, jak připravit žádost o povolení používání alternativního chemického názvu pomocí nástroje IUCLID 5 a pak ji předložit agentuře pomocí internetového formuláře.

Poslední verze 5.3.1 zásuvného modulu nástroje TCC (technická kontrola úplnosti) modeluje několik kontrol obchodních pravidel, které provádí ECHA u dokumentace tohoto typu.

 

Další informace:

Internetová stránka ECHA: žádost o povolení alternativního názvu pro látku ve směsi

https://echa.europa.eu/...or_alternative_name_en.asp

Příručka pro předkládání údajů, část 14: Jak připravit žádost o povolení používání alternativního chemického názvu látky ve směsi pomocí nástroje IUCLID 5

https://echa.europa.eu/doc/reachit/dsm_14.pdf

Internetový formulář pro předložení žádosti o alternativní název

https://comments.echa.europa.eu/comments/clp24.aspx

Zásuvný modul TCC

https://iuclid.eu/index...nedUp&page=home.download53

 

Zdroj: MPO