Více času na podstatné

ECHA zveřejnila nové nařízení Komise (EU) č. 453/2010 týkající se bezpečnostních listů

16.06.2010 07:58

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dne 31. května 2010 zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie nařízení Komise (EU) 453/2010 ze dne 20. května 2010.

Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví požadavky, které je nutno splnit pro sestavení bezpečnostního listu poskytovaného pro látku nebo směs (dříve přípravek). Tato příloha bude změněna, aby se přizpůsobila kritériím pro klasifikaci a dalším příslušným ustanovením uvedeným v nařízení(ES) č. 1272/2008 (CLP).

Podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 se mění příloha II nařízení REACH "Požadavky na sestavení bezpečnostních listů" ve dvou etapách. S účinkem od 1.12.2010 se nahradí přílohou I nového nařízení a od 1.6.2015 se nahradí přílohou II tohoto nařízení.

Směrnice Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES budou nahrazeny po dobu přechodného období, kdy se bude muset klasifikace, označování a balení provádět od 1.12.2010 u látek a od 1.6.2015 také u směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Od 1.12.2010 do 1.6.2015 bude vyžadována klasifikace látek podle směrnice 67/548/EHS i podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Novou povinností při sestavování bezpečnostních listů je uvádět posouzení chemické bezpečnosti látek nebo směsí. Jednotlivé části bezpečnostního listu jsou místo původního položky" nazývány "oddíly" a "pododdíly".

Změna přílohy II nařízení REACH byla zveřejněna v anglickém i českém jazyce.

Nařízení Komise (EU) č.453/2010 v českém jazyce naleznete na adrese:

https://eur—lex.europa....:2010:133:0001:0043:CS:PDF

 

zdroj: MPO