Více času na podstatné

EEA vydala Reporty 4,5 a 6/2011

13.10.2011 08:55

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala reporty EEA 4/2011, 5/2011 a 6/2011.

Report 4/2011 „Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2011 - Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets“ (Trendy a projekce skleníkových plynů v Evropě 2011 - sledování pokroku při plnění Kjótského protokolu a cílů pro rok 2020) obsahuje shrnutí dosud dosaženého pokroku EU a ostatních členských zemí EEA směrem k jejich cílům v rámci Kjótského protokolu i dohody s EU o sdílení břemene. Hodnocení je založeno na emisích skleníkových plynů (GHG), údajích o emisích v Evropě za období 2008-2010, včetně nedávných odhadů EEA pro rok 2010. Celý text v angličtině je zde.

Report 5/2011 „Resource efficiency in Europe, Policies and approaches in 31 EEA member and cooperating countries“ poskytuje přehled politik efektivity zdrojů a nástrojů v 31 členských a spolupracujících zemích sdružených v monitorovací a pozorovací síti EIONET. Zpráva je založena na podrobném průzkumu z první poloviny roku 2011 o shromažďování, analyzování a šíření informací o národních zkušenostech v oblasti politik zaměřených na účinnost zdrojů a sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Zpráva hodnotí národní přístupy a zkoumá jejich strategie, ukazatele a cíle. Dokument shrnuje úvahy EEA pro utváření politiky účinnosti zdrojů v rámci EU i jednotlivých států. Analýza je ilustrována krátkými příklady politických iniciativ, které jsou popsány podrobněji v profilových dokumentech jednotlivých zemí a jsou k dispozici na webové stránce EEA.

Profil České republiky je zde.

 

Report 6/2011 „Greenhouse gas emissions in Europe: a retrospective trend analysis for the period 1990-2008“ (Emise skleníkových plynů v Evropě: retrospektivní analýzy trendů na období 1990-2008) představuje zpětný pohled na emisní trendy skleníkových plynů (GHG) v Evropě v období 1990 - 2008, se zvláštním zaměřením na vliv politik EU. Analýza se vyhýbá dopadům současné hospodářské krize na emise skleníkových plynů. Celý text v angličtině je zde.

 

Zdroj: CENIA